• Sonuç bulunamadı

Elektrik ve Manyetizma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Elektrik ve Manyetizma "

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Elektrik ve Manyetizma

1.

2.

3.

y

K W

L

- +

z

Şekildeki devrede K ve L anahtarları açıkken hangi lambalar ışık verir?

A) Xve Y D) X, Yve Z

8) WveZ E)Y,ZveW

M

C) Y ve Z

�--- ı,-·---�

Şekildeki K, L, M lambalarından hangileri ışık verir?

A) Yalnız K D) K ve L

B) Yalnız L E) L ve M

C) Yalnız M

Şekildeki devrede bütün lambaların ışık vermesi için K, L, M anahtarlarından hangileri kapatılmalıdır?

A) Yalnız K D) L ve M

8) K ve L E) K, L ve M

C) Kve M

1.

5. ÜNİTE

y

K ve L anahtarları açık iken akım şekildeki yolu izler X ile Y lambaları ışık verir. W ile Z lambaları ışık vermez.

YANITA

t:: 2. K lambası kısa devredir. Bu lamba ışık vermez. Paralel .;, :::: olan L ile M lambaları ışık verir.

� '"> YANIT E

.:,,

3.

M 4

L anahtarı kapatıldığında 1 nolu lamba kısa devre olur ve ışık vermez. L anahtarı açık tutulmalıdır. K ve M anahtar­

ları kapatılırsa bütün lambalar ışık verir.

YANITC

-�sı:ı{§)

https://www.etkinlikpaylas.com/

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

https://www.etkinlikpaylas.com/

(9)
(10)

Referanslar

Benzer Belgeler

sınıf fizik dersi elektrik ve manyetizma ünitesinin kazanımlarına yönelik olarak Tyler' in hedefe dayalı değerlendirme modeli temele alınıp, programın etkililiğini

i akımı geçen düz bir telin r kadar uzağındaki manyetik alan B= 0 i/2r dir. Genişliği a olan ince bir.. Manyetik alanın yönü sağ el kuralıyla bulunur. Elektrostatikteki

İç dirençleri çok büyük olan voltmetreler, potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanır.. Voltmetrelerin bağlandığı koldan akım

Bir memleketin nakliyatındaki arıza ve ademi in- tizam, iktisadî ve dolayısile içtimaî hayatta çok mühim buh- ranlar husule getirebileceği gibi o memleketin millî müdafaa-

Bugün artık tarihe karışmış olan ve eski sanat şubesine ait güzel nümuneleri toplıyarak yıllarca bu şubede göz nuru dök- müş olan bir Türk sanatkârına karşı

Ampermetre paralel bağlandığı elemanı kısa devre yapar ve onun çalışmasını engeller. Bu kısa dev- re parelel bağlı düz tel veya ampermetre nin yaptığı

Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması Dirençler seri olarak bağlandığında, akımın korunumundan her bir dirençten aynı akım geçecektir...

Bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı çıkanların toplamına eşittir.. Kapalı bir ilmek boyunca tüm potansiyel farkların toplamı