• Sonuç bulunamadı

ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ A) B) C) D) E) A) B) C) A) B) C) D) E) B) C) D) A) B) C) D) E)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ A) B) C) D) E) A) B) C) A) B) C) D) E) B) C) D) A) B) C) D) E)"

Copied!
6
0
0

Tam metin

(1)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ A

Değiştirilebilmesi sıradan kanunlara nazaran farklı usule ve daha zor şartlara bağlanan anayasalara ne ad verilir?

1.

Demokratik anayasa A)

Sert anayasa B)

Misak anayasa C)

Çerçeve anayasa D)

Monarşik anayasa E)

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı'nda yer alan hükümlerden biridir?

2.

Kanun önünde eşitlik ilkesi A)

Müsadere yasağı B)

Devlet harcamalarının kanuniliği ilkesi C)

Mali güce göre vergi ilkesi D)

Dini toplulukların ibadet yeri ve okul açabilmeleri

E)

1982 Anayasası'nın hazırlanış sürecinde 1961 Anayasası'nın neden olduğu parlamenter tıkanıklıkları gidermek, sürece işlerlik, hükümete istikrar ve etkinlik kazandırmak için bazı düzenlemeler düşünülmüştür.

Buna göre, 1982 Anayasası aşağıdakilerden hangisi yönünde bir eğilim göstermiştir?

3.

Aristokrasi A)

Meclis hükümeti sistemi B)

Meşruti monarşi C)

Monarşik yönetim D)

Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm E)

1961 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Yumuşak bir anayasadır.

A)

Sosyal hakları ilk defa sistematik olarak düzenleyen anayasadır.

B)

Anayasa Mahkemesi ilk kez bu anayasa ile kurulmuştur.

C)

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması rejimini belirleyerek güvence altına almıştır.

D)

Kazuistik bir anayasadır.

E)

Kişiye yahut olaya göre mahkeme kurma imkanını ortadan kaldıran ilke aşağıdakilerden hangisidir?

5.

İdari faaliyetlerin belirliliği A)

Hâkimlik teminatı B)

Kanuni hâkim güvencesi C)

Suçta ve cezada kanunilik D)

Yasal yönetim E)

Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılması kapsamında aşağıdakilerden hangisi kolektif özgürlüklerden biridir?

6.

Seyahat özgürlüğü A)

Dernek kurma özgürlüğü B)

Bilim ve sanat özgürlüğü C)

Düşünce hürriyeti D)

Kişi güvenliği E)

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden biri değildir?

7.

Savaş ilanına karar vermek A)

Özel af ilan etmek B)

Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek

C)

Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek

D)

Para basılmasına karar vermek E)

I. Milletvekilinin partisinden istifa etmesi II. Milletvekilinin partisinden ihraç edilmesi III. Milletvekilliğinden istifa

IV. Milletvekilinin kısıtlanması

Yukarıdakilerden hangileri milletvekilliğinin düşmesi sebeplerindendir?

8.

Yalnız III A)

II ve IV B)

III ve IV C)

I, II ve III D)

II, III ve IV E)

Meclis içtüzüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9.

Vatandaşı ilgilendiren hak ve hükümler içtüzük şeklinde yapılabilir.

A)

Cumhurbaşkanının onayına tabidir.

B)

Cumhurbaşkanının veto yetkisi vardır.

C)

İptali için Resmi Gazete'de yayımından itibaren 60 gün içinde dava açılabilir.

D)

Denetimini Danıştay yapar.

E)

Dokunulmazlık konusunda aleyhine karar alınan bir milletvekili, alınan kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne kaç gün içinde başvuruda bulunabilir?

10.

7 A)

14 B)

15 C)

30 D)

60 E) 2022 GÜZ DÖNEM SONU - A

(2)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A

Kurulmuş ama henüz güvenoyu almamış

hükûmete ne ad verilir?

11.

Kadük hükümet A)

İşgüder hükümet B)

Geçersiz hükümet C)

Yarı geçerli hükümet D)

Düşük hükümet E)

Cumhurbaşkanının yargılanmak üzere Yüce Divan'a sevk edilebilmesi için gereken TBMM karar yeter sayısı kaçtır?

12.

A) 151 301 B) C) 350

360 D)

400 E)

Cumhurbaşkanlığı makamı boşalırsa ne kadar süre içerisinde seçime gidilmesi gerekir?

13.

10 gün A)

15 gün B)

45 gün C)

D) 3 ay

Seçime gidilmez, Cumhurbaşkanı yardımcısı süreyi tamamlar.

E)

Toplu (kolejyel, ortaklaşa) yürütme aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmektedir?

14.

Fransa A)

İsviçre B)

C) ABD

Almanya D)

Türkiye E)

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

15.

Cumhurbaşkanı A)

Hakimler ve Savcılar Kurulu B)

Yargıtay C)

TBMM D)

Anayasa Mahkemesi E)

Modern anlamda yargı bağımsızlığı kavramı ilk defa aşağıdaki anayasaların hangisinde görülmüştür?

16.

1982 Anayasası'na göre, anayasa değişikliği teklifinin en az kaç milletvekili tarafından yapılması gerekir?

17.

100 A)

150 B)

180 C)

200 D) E) 250

Bir devletin temel siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir?

18.

Kurucu iktidar A)

Ekonomik iktidar B)

Sosyal iktidar C)

Askeri iktidar D)

Kurulmuş iktidar E)

I. Masumiyet karinesi II. Mülkiyet hakkı

III. Suç ve cezaların geriye yürümemesi ilkesi 1982 Anayasası'na göre, yukarıdakilerden hangileri hakkında olağanüstü hâllerde dahi kısıtlama, istisna getirilemez?

19.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

I ve II C)

I ve III D)

II ve III E)

1982 Anayasası'nın ilk halinde bulunan ancak 2017'de yapılan değişiklik ile kaldırılan olağanüstü hâl yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

20.

2022 GÜZ DÖNEM SONU - A

(3)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ

A Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B E E A C B C C D A B E C B E A D A D D

2022 GÜZ DÖNEM SONU - A

(4)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ B

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı'nda yer alan hükümlerden biridir?

1.

Mali güce göre vergi ilkesi A)

Müsadere yasağı B)

Kanun önünde eşitlik ilkesi C)

Devlet harcamalarının kanuniliği ilkesi D)

Dini toplulukların ibadet yeri ve okul açabilmeleri

E)

Değiştirilebilmesi sıradan kanunlara nazaran farklı usule ve daha zor şartlara bağlanan anayasalara ne ad verilir?

2.

Sert anayasa A)

Misak anayasa B)

Monarşik anayasa C)

Demokratik anayasa D)

Çerçeve anayasa E)

1982 Anayasası'nın hazırlanış sürecinde 1961 Anayasası'nın neden olduğu parlamenter tıkanıklıkları gidermek, sürece işlerlik, hükümete istikrar ve etkinlik kazandırmak için bazı düzenlemeler düşünülmüştür.

Buna göre, 1982 Anayasası aşağıdakilerden hangisi yönünde bir eğilim göstermiştir?

3.

Meclis hükümeti sistemi A)

Aristokrasi B)

Meşruti monarşi C)

Monarşik yönetim D)

Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm E)

1961 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Sosyal hakları ilk defa sistematik olarak düzenleyen anayasadır.

A)

Yumuşak bir anayasadır.

B)

Kazuistik bir anayasadır.

C)

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması rejimini belirleyerek güvence altına almıştır.

D)

Anayasa Mahkemesi ilk kez bu anayasa ile kurulmuştur.

E)

Kişiye yahut olaya göre mahkeme kurma imkanını ortadan kaldıran ilke aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılması kapsamında aşağıdakilerden hangisi kolektif özgürlüklerden biridir?

6.

Bilim ve sanat özgürlüğü A)

Dernek kurma özgürlüğü B)

Seyahat özgürlüğü C)

Kişi güvenliği D)

Düşünce hürriyeti E)

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden biri değildir?

7.

Savaş ilanına karar vermek A)

Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek

B)

Özel af ilan etmek C)

Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek

D)

Para basılmasına karar vermek E)

I. Milletvekilinin partisinden istifa etmesi II. Milletvekilinin partisinden ihraç edilmesi III. Milletvekilliğinden istifa

IV. Milletvekilinin kısıtlanması

Yukarıdakilerden hangileri milletvekilliğinin düşmesi sebeplerindendir?

8.

Yalnız III A)

II ve IV B)

III ve IV C)

I, II ve III D)

II, III ve IV E)

Dokunulmazlık konusunda aleyhine karar alınan bir milletvekili, alınan kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne kaç gün içinde başvuruda bulunabilir?

9.

7 A)

14 B)

15 C) D) 30

60 E)

Meclis içtüzüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

10.

İptali için Resmi Gazete'de yayımından itibaren 60 gün içinde dava açılabilir.

A) 2022 GÜZ DÖNEM SONU - B

(5)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Cumhurbaşkanının yargılanmak üzere Yüce Divan'a sevk edilebilmesi için gereken TBMM karar yeter sayısı kaçtır?

11.

151 A)

301 B)

350 C)

360 D) E) 400

Kurulmuş ama henüz güvenoyu almamış

hükûmete ne ad verilir?

12.

Kadük hükümet A)

Yarı geçerli hükümet B)

Geçersiz hükümet C)

İşgüder hükümet D)

Düşük hükümet E)

Toplu (kolejyel, ortaklaşa) yürütme aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmektedir?

13.

Almanya A)

Türkiye B)

İsviçre C)

D) ABD Fransa E)

Cumhurbaşkanlığı makamı boşalırsa ne kadar süre içerisinde seçime gidilmesi gerekir?

14.

10 gün A)

15 gün B)

45 gün C)

3 ay D)

Seçime gidilmez, Cumhurbaşkanı yardımcısı süreyi tamamlar.

E)

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

15.

TBMM A)

Yargıtay B)

Hakimler ve Savcılar Kurulu C)

Cumhurbaşkanı D)

Anayasa Mahkemesi E)

Modern anlamda yargı bağımsızlığı kavramı ilk defa aşağıdaki anayasaların hangisinde görülmüştür?

16.

1876 Kanun-ı Esasî A)

1921 Teşkılat-ı Esasiye Kanunu B)

1924 Anayasası C)

1961 Anayasası D)

1982 Anayasası E)

1982 Anayasası'nın ilk halinde bulunan ancak 2017'de yapılan değişiklik ile kaldırılan olağanüstü hâl yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Karantina A)

Sıkıyönetim B)

Savaş hali C)

Seferberlik hali D)

Olağanüstü hal E)

Bir devletin temel siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir?

18.

Kurulmuş iktidar A)

Askeri iktidar B)

Kurucu iktidar C)

Ekonomik iktidar D)

Sosyal iktidar E)

I. Masumiyet karinesi II. Mülkiyet hakkı

III. Suç ve cezaların geriye yürümemesi ilkesi 1982 Anayasası'na göre, yukarıdakilerden hangileri hakkında olağanüstü hâllerde dahi kısıtlama, istisna getirilemez?

19.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

I ve II C)

I ve III D)

II ve III E)

1982 Anayasası'na göre, anayasa değişikliği teklifinin en az kaç milletvekili tarafından yapılması gerekir?

20.

100 A)

150 B)

180 C)

200 D)

250 E) 2022 GÜZ DÖNEM SONU - B

(6)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ

B Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E A E B D B B C A A E D C C E A B C D D

2022 GÜZ DÖNEM SONU - B

Referanslar

Benzer Belgeler

(Her soru

Köyün Kamburu adlı romanında köy romanı şablonunu kırar.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. ---, romanlarında klasik

Aslî fonksiyonu, adlî yargı kolunda çözüme bağlanan dava ve işler bakımından, ülkede hukukun aynı şekilde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan

Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 m2 olduğuna göre, belirlenen imar alanının bir köşegeninin uzunluğu kaç metredir?. 10 11 12

Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Ağır Ceza Mahkemesi’nden ise nitelikli dolandırıcılık nedeniyle iki yıl sekiz ay hapis cezası alan hükümlünün aldığı bu cezaların, koşullu salıverme

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını

Bir köydeki evlerin 9 tanesinde sadece kümes veya sadece ağıl vardır.. Bu köy 17 evden oluşuyorsa hem kümes hem ağıl

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

NİYAZİ HURMAN HAYRİ YERDELEN MELTEM AVAN YUNUS BALOS NİYAZİ HURMAN ÖZGÜR KARAGEDİK KİMYA COĞRAFYA BİYOLOJİ FELSEFE NİYAZİ HURMAN MUSTAFA YILDIRIM DİLEK TURAL

Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur..

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. Aşağıdakilerden hangisi zihin

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı.. 3x3 biçiminde

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon