SINIFLAR İÇİN LGS-4 SAYISAL BÖLÜM

24  Download (0)

Full text

(1)

(LİSELERE GİRİŞ SINAVI)

SAYISAL BÖLÜM

LGS-4

SINIFLAR İÇİN 8.

(2)

1. Bu kitapçýkta sırasıyla Matematik testinden 20 soru ve Fen Bilimleri testinden 20 soru bulunmaktadır. Toplamda 40 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu testler için verilen toplam cevaplama süresi 80 dakikadır. Bu süreyi, cevaplayacağınız testleri dikkate alarak kullanınız.

3. Bu kitapçýktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

4. Bu sınav puanlanırken doğru cevaplarınız ham puan olarak hesaplanacaktır. Üç yanlış bir doğruyu götürecektir. Yanlış cevaplarınız netlerinizin hesaplanmasında etkili olma- yacaktır.

GENEL AÇIKLAMA

(3)

2. Aşağıda üzerinde sayılar yazan kutular verilmiştir.

16,9 0,81 1,44 – �2

�7 p – 3

�9 16

16

�2 3,7 3

5

�81 3

Arslan önce rasyonel sayı yazan kutuları, Giray ise irrasyonel sayı yazan kutuları almıştır.

Buna göre Arslan, Giray’dan kaç kutu fazla almıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

1. Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın uzunlukları çarpımına eşittir.

Bir doğal sayının çarpanları birbirinden uzaklaştıkça, bu çarpanların toplamlarının arttığı gözlemlenmektedir.

Örneğin; 24 ⇒ 4 . 6 → 4 + 6 = 10

3 . 8 → 3 + 8 = 11

2 . 12 → 2 + 12 = 14

1 . 24 → 1 + 24 = 25

Buna göre kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgen veriliyor.

a

b

Alanı 80 cm2 olan bu dikdörtgenin çevre uzunluğu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

En az (cm) En fazla (cm)

A) 21 81

B) 18 42

C) 36 84

D) 36 162

MATEMATİK TESTİ

(4)

3. 8/A sınıfındaki Ilgın, Duru, Ali, Elif ve Erinç’in bir gün içinde çözmüş oldukları soru sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Grafik: Bir günde çözülen soru sayısı

90

Soru sayısı

Öğrenciler 70

50

30 80

60

40

20 10

• Grafiğe öğrencilerin adının yazılması unutulmuştur.

• En az soruyu Ilgın, en çok soruyu Ali çözmüştür.

• Erinç, Duru’dan daha çok soru çözmüştür.

Buna göre aynı sayıda soru çözen iki kişi aşağıdakileden hangisidir?

A) Erinç – Duru B) Duru – Ali C) Elif – Ilgın D) Duru – Elif

4. Terim sayısı = Son terim – İlk terim + 1 dir.

Artış miktarı

f f

Ali iki basamaklı doğal sayıları birer kağıda yazıp bir torbaya atıyor.

Çektiği kağıtta yazan sayının 2 adet pozitif tam sayı böleni olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 23

90 B) 11

50 C) 21

90 D) 19

20

(5)

5.

Milimetrenin binde birine mikron denir.

Buna göre 18 mikronun milimetre cinsinden bilimsel gösteriminin yazılışı nasıldır?

Sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,8.10– 3 B) 1,8.10– 2 C) 1,8.10– 4 D) 18.10– 2

6.

Bir çift hilesiz tavla zarı havaya atılıyor.

Zarları havaya attıktan sonra üst yüze gelen sayılardan birini taban, diğerini kuvvet olarak kabul ederek sonuç elde eden Uğur aşağıdaki sonuçlardan hangisini elde edemez?

A) 36 B) 81 C) 343 D) 625

7.

30 cm

20 cm 10 cm

2 cm 5 cm 2 cm

Yukarıda ölçüleri 20 cm ve 30 cm olan dikdörtgen şeklinde hedef tahtası verilmiştir. Tahtanın içine kenar uzunlukları 5 cm ve 10 cm olan dikdörtgen ve onun içine de bir kenarı 2 cm olan kare çizilmiştir.

Atışın çizgi üzerine gelmediği bilindiğine göre hedef tahtasına isabet eden bir atışın pembe bölgeye gelme olasılığı kaçtır?

A) 23

100 B) 23

200 C) 23

300 D) 13

300

(6)

8. a ve b birer doğal sayı olmak üzere �a2b = a�b dir.

�160

Şekilde bir kenarının uzunluğu �160 cm olan kare şeklindeki kartondan bir kenarı 4 cm olan karelerden kaç tane kesilebilir?

A) 16 B) 10 C) 9 D) 3

9. A : A’nın karesini hesapla, sonucu (–) ile çarp.

B : B’nin 3. kuvvetini hesapla.

Yukarıda ve işlemleri tanımlanmıştır.

Buna göre, –2 işleminin sonucu kaçtır?

A) 64 B) 4 C) – 4 D) – 64

10. Aşağıda verilen sütun grafiği 2017 – 2020 yılları arasındaki buğday üretim miktarını göstermektedir.

Grafik: Buğday üretiminin yıllara göre dağılımı Üretim (ton)

Yıllar 2017 2018 2019 2020

50 150 250

100 200 300

Dört yılın ortalama üretim miktarı 225 ton olduğuna göre, 2018 yılının üretim miktarı kaç ton olur?

A) 100 B) 150 C) 200 D) 250

(7)

11.

Güneş’in elindeki biberonun uzunluğu 14 cm ile 15 cm arasındadır.

Buna göre Güneş’in biberonunun santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) �194 B) �200 C) �205 D) �213

12. Aşağıda A ve B sayılarının asal çarpanlara ayrılmış hali A4 kağıdına yazılmıştır.

A = 23 . 57 . 73 B = 22 . 31 . 58

Buna göre EBOB(A, B) ve EKOK(A, B) değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

EBOB EKOK

A) 22 . 57 23 . 3 . 58 . 73 B) 22 . 58 23 . 3 . 57 . 73 C) 23 . 57 23 . 3 . 58 . 73 D) 22 . 57 23 . 3 . 57 . 73

13. Bir fırının beş günde sattığı simit adedi tablodaki gibidir.

Günler Adet

Pazartesi 40

Salı 48

Çarşamba 16

Perşembe 30

Cuma 10

Tablodaki veriler daire grafiğinde gösterildiğinde Salı gününe ait verinin merkez açısı kaç derece olur?

A) 110 B) 120 C) 125 D) 130

(8)

14. Ali ve Ayşe 5 saatlik zaman diliminde çözdükleri soru sayıları ile çizgi grafiği oluşturmuşlardır.

Grafik: Soru sayısının zamana bağlı dağılımı Çözülen soru sayısı

Zaman (saat) Ali 50 Ayşe

30 60

40

20 10

1 2 3 4 5

Grafiğe göre, Ali’nin 5. saat sonuna kadar çözdüğü sorusu, Ayşe’nin 5. saat sonuna kadar çözdüğü soru sayı- sından kaç fazladır?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

15. Bir tiyatro oyununda kenar uzunlukları �18 m ve �98 m olan dikdörtgen şeklindeki dekor üzerinde biri dikdörtgen biri kare şeklinde iki pencere açılacaktır.

�18 m

�2 m �8 m

�98 m

�2 m

�2 m

Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları verilen dikdörtgen ve kare pencereler kesilip çıkarıldığında kalan alan kaç metrekaredir?

A) 34 B) 36 C) 38 D) 40

(9)

16. Işıl 60 sayısının bölenlerini küçükten büyüğe doğru sıra ile sarı, mor, turuncu, kırmızı, sarı, mor, turuncu, kırmızı olacak şekilde renkli kartlara yazıyor.

1

Işıl

2

Yazım işlemini bitirdikten sonra kartları renklerine göre ayırıyor.

Buna göre, 60 sayısının asal çarpanlarından en büyüğünün yazılı olduğu kart hangi renktedir?

A) Turuncu B) Mor C) Sarı D) Kırmızı

17. Grafik: Öğrencilerin farklı derslerden çözdüğü soru sayılarının dağılımı

100° 150°

Fen Bilimleri Matematik

Sosyal Bilgiler

İngilizce 70°

Yukarıda bir öğrencinin farklı derslerden çözdüğü soruların dağılımı dairesel grafik ile gösterilmiştir.

Bu öğrencinin Matematik’ten çözdüğü soru sayısı Sosyal Bilgiler’den çözdüğü soru sayısından 120 soru fazla ise İngilizce’den çözdüğü soru sayısı kaçtır?

A) 56 B) 60 C) 64 D) 70

(10)

18. a ve b birer doğal sayı olmak üzere a�b = �a2b dir.

Umut bir tanesinin yüksekliği �3 cm olan legolarının 10 tanesini üst üste dizerek bir kule yapmıştır.

Bu kulenin yüksekliği hangi iki tam sayı arasın- dadır?

A) 17 cm – 18 cm B) 18 cm – 19 cm C) 19 cm – 20 cm D) 20 cm – 21 cm

19.

Görkem Bey evinde kullandığı kasanın şifresini oluş- tururken bir kural belirlemiştir.

Bu kural aşağıdaki gibidir:

• Rastgele iki doğal sayı seçilecektir.

• Seçilen doğal sayıların en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katı sırasıyla aralarında boşluk kalmayacak şekilde yazılacaktır.

Buna göre şifrenin 5720 olduğu bilindiğine göre rastgele seçilen sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 16 ve 72 B) 15 ve 40 C) 45 ve 80 D) 30 ve 45

20. UĞUR BANK

3257 6007 8448 6500 10 / 20 UĞUR KAPTAN

Arzu Hanım kredi kartı dönem borcunu ödeyecektir. Asgari ödeme tutarı dönem borcunun beşte biri olup asgari ödeme tutarı 372,7 liradır.

Buna göre Arzu Hanım’ın kredi kartı dönem borcunun çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1. 104 + 8 . 102 + 6 . 101 + 3. 100 + 5 . 10–1 B) 1. 104 + 8 . 103 + 6 . 102 + 3. 101 + 5 . 10–1 C) 1. 103 + 5 . 102 + 6 . 101 + 3. 100 + 5 . 10–1 D) 1. 103 + 8 . 102 + 6 . 101 + 3. 100 + 5 . 10–1

MATEMATİK TESTİ BÝTTÝ.

FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

(11)

1. Dünya'nın çeşitli yerlerinde gece ve gündüz sürelerinin yıl boyunca değişime uğramasının nedeni, Dünya'nın dönme ekseninin 23°27ı lık bir eğime sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bir bölgenin sırasıyla 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül tarihlerindeki gece ve gündüz süreleri ölçülmüş ve aşağıdaki grafik oluşturulmuştur.

21 Aralık

Gündüz Gece

21

Mart 21

Haziran 23 Eylül Gece - gündüz süresi

Zaman

Buna göre,

I. Bu bölge Güney Yarım Küre'de yer almaktadır.

II. 21 Aralık'tan sonra bu bölgede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.

III. 21 Haziran'da bu bölgeye Güneş ışınları eğik açıyla gelmektedir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

FEN BİLİMLERİ TESTİ

(12)

2. Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği nedeniyle Dünya üzerinde farklı bölgelere farklı açılarla Güneş ışığı düşer. Bu durumda gece – gündüz süreleri yıl boyunca değişiklik gösterir.

Aşağıdaki görselde K, L, M ve N şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları gösterilmektedir.

Ekvator Yengeç dönencesi

Oğlak dönencesi

K

M

N

L

Buna göre K, L, M ve N şehirlerine ait aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?

A) 21 Aralık

( = Gündüz süresi = Gece süresi)

Zaman (saat) 18

K şehri 6

B) 21 Haziran

Zaman (saat) 12

L şehri 12

C) 21 Aralık

Zaman (saat) 18

M şehri 6

D) 21 Haziran

Zaman (saat) 6

N şehri 18

(13)

3. Aşağıda K ve L bölgelerinde meydana gelen hava hareketleri gösterilmiştir.

yükseltici hava hareketi alçaltıcı

hava hareketi

K bölgesi L bölgesi

Buna göre,

I. K bölgesi yüksek basınç alanıdır.

II. Rüzgâr oluşumu K bölgesinden L bölgesine doğru gerçekleşir.

III. L bölgesinde bulut oluşumu gözlenir.

IV. K bölgesinde hava yağışlı ve sıcaktır.

verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV

4.

AMERİKA’DA KASIRGA UYARISI!

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ülkede büyük bir kasırga beklenmektedir. Saatteki hızının 120 km/h’i geçmesi beklenen kasırga, ülke için büyük tehdit oluşturmaktadır. Daha önce de buna benzer kasırgalar yaşanan ülkede önlemler alınmaya başlandı. İnsanların sığınaklarını hazır halde bulundurmaları gerekmektedir. Kasırganın özellikle Amerika’nın Doğu kıyılarını etkileyeceği bilgisi verilmektedir.

Gazete haberini okuyan Emre, kasırgalar hakkında araştırma yapıyor.

Emre’nin araştırmaları sonucu,

I. Kasırgalar genellikle okyanusa yakın kıyı bölgelerde meydana gelir.

II. Kasırga şiddeti bakımından orta seviyede olan rüzgârlardır.

III. Kasırgalar hem kendi etrafında dönen hem de yatay yönde hareket eden rüzgarlardır.

ulaştığı bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I, II ve III C) I ve II D) I ve III

(14)

5.

DNA Yapı

birimidir. I

Görev IV birimidir.

II

Deoksiriboz şekeri III

Yukarıda DNA ile ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Kavram haritasında I, II, III ve IV numaralı kısımlar için aşağıda bazı bilgilerin bulunduğu tablo verilmiştir.

I numaralı yere nükleotit yazılmalıdır.

II numaralı yere gen gelmelidir ve tüm canlıların gen yapısı aynıdır.

III numaralı yere fosfat grubu yazılabilir.

IV numaralı yere organik baz yazılabilir ve organik bazların dizilişi genetik çeşitliliği sağlar.

Bu tabloda doğru ifadelerin olduğu kutucuklar "" işareti ile işaretlenirse tablodaki son durum aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 

B) 

C)

D) 

(15)

6. Hasan Öğretmen, canlılarda görülen bazı olayları numaralandırarak tahtaya yazmıştır.

1. Çekirge larvalarının 16°C'ta geliştirildiğinde benekli, 25°C'ta geliştirildiğinde beneksiz olması

2. Orak hücreli anemi hastası olan bebeğin doğması 3. Develerin kirpiklerinin uzun olması

4. Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakasının olması

5. Çölde yaşayan tilkilerin kulaklarının büyük olması 6. Sporcunun kaslarının gelişmiş olması

Tabloda verilen özelliklerden modifikasyona ait olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1,2 B) 1, 6 C) 1, 3, 6 D) 3, 4, 5

(16)

7. Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerine mutasyon ve adaptasyon örneklerinin yer aldığı aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır.

Örnekler Mutasyon Adaptasyon

I. Nilüfer bitkilerinin geniş yapraklara sahip olması II. Hemofili hastası olan bebeğin doğması

III. Deve kuşlarının uzun ve güçlü bacaklara sahip olması IV. İnsanlarda albino bireylerin olması

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yukarıdaki tabloyu doğru olarak doldurmuştur?

A) DEFNE

Mutasyon Adaptasyon

I. 

II. 

III. 

IV. 

B) SILA

Mutasyon Adaptasyon

I. 

II. 

III. 

IV. 

C) ENİSE

Mutasyon Adaptasyon

I. 

II. 

III. 

IV. 

D) CAN

Mutasyon Adaptasyon

I. 

II. 

III. 

IV. 

8. Aşağıda Mine ve ailesinin göz rengi bakımından soyağacı kalıtımı verilmiştir. Göz rengi genleri vücut kromozomlarıyla taşınmaktadır.

1 2

3 4

5

6 Mine

: Dişi : Erkek

Sadece boyalı olarak gösterilen bireyler mavi gözlü olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1 ve 2 numaralı bireyler mavi göz genini taşır. B) 3 numaralı bireyin genotipi homozigot çekiniktir.

C) 4 numaralı bireyin genotipi heterozigottur. D) 6 numaralı bireyin genotipi homozigot baskındır.

(17)

10. Bezelyelerde düzgün tohum geni, buruşuk tohum genine baskındır.

Düzgün

tohumlu bezelye Düzgün

tohumlu bezelye

Yukarıda düzgün tohumlu bezelyelerin çaprazlanması gösterilmiştir. Bu çaprazlama sonucu 1200 tane düzgün tohumlu bezelye, 400 tane buruşuk tohumlu bezelye oluşuyor.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Çaprazlanan düzgün tohumlu bezelyelerin genotipleri melez döldür.

B) Oluşan buruşuk bezelyelerin genotipi saf döl çekiniktir.

C) Oluşan düzgün tohumlu bezelyelerin bazıları saf döl baskın genotipli olabilir.

D) Oluşan bezelyelerin %50'si buruşuk tohum genini taşır.

9.

Canlıların kendilerine has özelliklerini kazanması çok uzun zamanlar almıştır. Tüm canlılar türün devamlılığını sağla- yabilmek için çok farklı savunma mekanizmaları ve teknikler geliştirmiştir. Bunlara örnek vermek gerekirse fotoğrafta gördüğünüz kum havuzu ağacı veya diğer ismiyle dinamit ağacı. Bu ağacın gövdesinde zehirli dikenleri vardır ve hiçbir canlının üzerine çıkmasına izin vermez. Bu ismi almasındaki en önemli sebep üremek için sarf ettiği mücadelede gizli.

Çünkü dinamit ağaçları tohumlarını çevreye yayabilmek için meyveleri bir dinamit gibi patlayabiliyor. Bu patlama o kadar güçlüdür ki çekirdeklerini 40 metre uzağa fırlatabilirler.

Verilen metne göre “savunma mekanizmaları sadece belirli türlere özgü değildir.” hipotezini kanıtlamak isteyen biri aşağıdaki örneklerden hangisini kullanamaz?

A) Isırgan otuna dokunulduğunda tüylerinin içinde bulunan kimyasal maddelerin teninizi yakması

B) Yılan balığının saldırıya uğradığında vücut deliklerinden salgıladığı sümüksü madde ile kendisini koruması C) Kurbağaların nemli derilerinin olması ve ayak parmaklarının arasında perdelerinin bulunması

D) Deniz hıyarının yapışkan ve çoğu zaman zehirli organlarını düşmanlarına fırlatarak onları kolayca etkisiz hale ge- tirmesi

(18)

11. Katılar ağırlıklarından dolayı bulunduğu yüzeylere kuvvet uygularlar. Katılarda basınç, cismin ağırlığı ile doğru, zemine temas ettiği yüzey alanı ile ters orantılıdır. Katı basıncı ile ilgili araştırma yapmak isteyen Deniz, aşağıdaki deney dü- zeneklerini hazırlıyor.

K

K bloğunun üzerine özdeş bir blok daha konuluyor.

Kum zemin

II. durum I. durum

h 3S

Kum zemin

L

Kum zemin Kum zemin

h 2S

L bloğunun üzerine özdeş

bir blok daha konuluyor.

M bloğunun yarısı kesikli yerinden kesilip alınıyor.

M

Kum zemin Kum zemin

h 2S 2S

2S 3S

Başlangıçta K, L ve M bloklarının kum zemin üzerinde bıraktığı izler eşit olduğuna göre, yapılan işlemler sonu- cunda K, L ve M bloklarının uyguladıkları basınçları gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

K L M

Basınç

P P

2P A)

Zaman

K L M

Basınç B)

Zaman

K L M

Basınç

P 2P C)

Zaman

2P

K L M

Basınç D)

Zaman P2

(19)

12. Atmosferde bulunan gaz moleküllerinin ağırlıkları ve hareketleri nedeniyle yeryüzünde bulunan cisimlerin birim yüzeyine uyguladıkları dik kuvvete açık hava basıncı denir. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalmaktadır.

Emine, aynı ortamda farklı miktarlarda şişirdiği özdeş K ve L balonlarının hacimlerinin eşitlenmesini istiyor.

K L

V 2V

Balonların hacimlerinin eşitlenebilmesi için Emine aşağıdaki işlemlerden hangisini uygulamalıdır?

A) Her iki balonu da deniz seviyesinde tutmalıdır.

B) Her iki balonu da deniz seviyesinden aynı yük- sekliğe çıkarmalıdır.

C) K balonunu deniz seviyesinden yukarılara çıka- rarak, L balonunu deniz seviyesinde tutmalıdır.

D) K balonunu deniz seviyesinde tutarak, L balonunu deniz seviyesinden yukarılara çıkarmalıdır.

13. Rıdvan Öğretmen, sıvı basıncı konusunu anlattıktan sonra aşağıdaki deney düzeneğini kurarak derinliğin sıvı basıncına olan etkisini öğrencilerine göstermeyi amaçlıyor. İpi yukarı çektiğinde balon aşağı doğru hareket ediyor.

M L K

F

Esnek balon Hava

Sabit makara su

Rıdvan Öğretmen kurduğu düzenekle F kuvvetiyle çektiği ip sayesinde balonun bulunduğu derinlikleri değiştirmiş ve balonun hacminin K, L ve M noktala- rındaki değişimini gözlemlemiştir.

Buna göre;

I. Balonun K, L ve M noktalarındaki hacimleri birbi- rine eşittir.

II. Balonun K, L ve M noktalarındaki hacimleri ara- sındaki ilişki M > L > K şeklindedir.

III. Balona etki eden sıvı basıncı en fazla K noktasın- dadır.

verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

(20)

14. Sıvı basıncı konusunu işleyen Aslı Öğretmen, özdeş iki kaba aynı yükseklikte zeytinyağı ve su dolduruyor. Daha sonra kapların belirtilen noktalarından eşit büyüklükte açılan delikten çıkan sıvıların aldıkları mesafeleri ölçüyor.

10 cm

su

12 cm

S S

10 cm

zeytinyağı

8 cm

Aslı Öğretmen'in yaptığı bu deneyde;

I. Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.

II. Sıvı basıncı kabın şekline bağlıdır.

III. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır.

verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri ispatlanmış olur?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

15. Deneyin Adı: Yumurta Yutan Şişe Araç ve Gereçler:

• Bir adet haşlanmış yumurta • Bir adet süt şişesi

• Kibrit • Atık Kâğıt Deneyin Yapılışı:

• Boş süt şişesinin içine atık kâğıtlar yakılarak atılır.

• Haşlanmış yumurta ile süt şişesinin ağzı hemen kapatılır.

• Meydana gelen olay gözlemlenir.

süt şişesi

haşlanmış yumurta

atık kağıt yanan

atık kâğıt

Yukarıda verilen yumurta yutan şişe deneyi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Deneyin sonucunda yumurtanın süt şişesinin içine düştüğü gözlenir.

B) Kâğıtların yanması sonucu şişe içindeki basınç azalacaktır.

C) Bu deneyin amacı açık hava basıncının varlığını kanıtlamaktır.

D) Deney gerçekleşirken süt şişesinin içindeki basınç açık hava basıncından daha büyüktür.

(21)

16. Açık hava basıncının yükseklik ile ilişkisini gözlemlemek isteyen bir araştırmacı 4 adet özdeş deney düzeneğini farklı yüksekliklere yerleştiriyor ve basınç değerlerini tablodaki gibi kaydediyor.

Düzenek Numarası Basınç Değeri Konum

I 52 cm Hg D

II 76 cm Hg A

III 65 cm Hg C

IV 28 cm Hg B

Yoğunluğu fazla olan gazların yeryüzüne daha yakın, yoğunluğu az olan gazların ise yeryüzüne daha uzak olduğu bilindiğine göre düzeneklerin bulunduğu konumlar hangi şekilde doğru verilmiştir?

A) B)

A C

B

Deniz seviyesi C) D

C B

A

Deniz seviyesi D) D

B D

C

Deniz seviyesi A

A C

D

Deniz seviyesi B

(22)

18. Elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandığı çizelgeye periyodik cetvel denir.

I

II

Yukarıdaki periyodik cetvelde I ve II yönlerini gösteren oklar verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum yanlıştır?

A) Sıla: I yönünde ilerlendiğinde elementlerin atom numarası artar.

B) Defne: II yönünde ilerlendiğinde elementlerin değerlik elektron sayısı artar.

C) Ege: I yönünde ilerlendiğinde elementlerin metalik özelliği azalır.

D) Arda: II yönünde ilerlendiğinde elementlerin ametalik özelliği azalır.

17. Periyodik tablo üzerinden alınan bir kesitle K, L, M ve N elementleri gösterilmiştir.

K L

M N

N elementinin soygaz olduğu bilindiğine göre, I. L ve N elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir.

II. M elementi halojenler (7A) grubundadır.

III. Atom numaraları arasındaki ilişki N > M > K > L şeklindedir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

(23)

19.

K

L N

M

Elvan Öğretmen yukarıdaki periyodik tabloda yerleri verilen K, L, M ve N elementlerine ait özellikleri içeren tabloyu tahtaya çizmiş ve öğrencilerinden tablodaki ifadeler doğru ise "" yanlış ise "X" ile doldurmalarını istemiştir. Tablonun doldurulmuş hali aşağıdaki gibidir.

K L M N

Doğada moleküler halde bulunur.   X 

Erime ve kaynama noktaları düşüktür. X  X 

Isı ve elektriği iyi iletir.    X

Elektron almaya yatkındırlar.  X  

Metaldir.   X X

Tabloda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) K elementi ile ilgili sadece 2 işaretleme doğru yapılmıştır.

B) L elementi ile ilgili sadece 4 işaretleme doğru yapılmıştır.

C) M elementi ile ilgili tüm işaretlemeler doğrudur.

D) N elementi ile ilgili tüm işaretlemeler yanlıştır.

(24)

20. Periyodik sistem içerisinde yer alan X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• X elementi tek bir soygazdır ve T elementi ile aynı periyotta yer almaktadır.

• Y elementi halojenler (7A) grubundan bir önceki grupta yer almaktadır.

• Z elementi alkali metaller grubunda bulunur fakat metal değildir.

• T elementi ilk 18 element içerisinde yer alan 2 yarı metalden birisidir.

Yukarıda verilen bilgilere göre X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik cetveldeki yerleri hangi seçenekteki gibi olabilir?

Z A)

X T

Y Z

B)

X

T Y

C) Z

X T

Y

D) Z

X T

Y

TEST BÝTTÝ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ.

Figure

Updating...

References

Related subjects :