• Sonuç bulunamadı

Sıvı-Sıvı •Sıvı ekstraksiyonu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sıvı-Sıvı •Sıvı ekstraksiyonu"

Copied!
10
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

 Gaz-

Sıvı

• GAZ ABSORPSİYONU/DESORPSİYONU

• Destilasyon

• Buharlaşma

Sıvı-Sıvı

• Sıvı ekstraksiyonu

• Süperkritik ekstraksiyon

Katı-Akışkan

• Filtrasyon

• Adsorpsiyon ve iyon değişimi

• Kristalizasyon

• Kurutma

• Liç

• Çöktürme

Ayı r m a P r o s e s l e r i

1

(2)

ABSORPSİYON

Tanım :

Gaz absorpsiyonu, bir gaz

karışımının içerdiği bir ya da birden fazla

bileşeni çözmek üzere uygun bir sıvı ile

temas ettirilerek, gaz bileşenlerin sıvı

çözeltilerinin elde edilmesi işlemidir. Yani,

absorpsiyon,

çözünebilir gaz halindeki

bileşenin bir gaz akımından bir çözücü

sıvıda

çözünmesiyle

alınması

olarak

tanımlanabilir.

Absorpsiyon bir

difüzyonel kütle aktarım

işlemidir.

Kütle aktarımı yürütücü gücü: Derişim farkı

Yürütücü güç pozitif ise : absorpsiyon

Yürütücü güç negatif ise : desorpsiyon

(stripping)

Çözücü : Su veya düşük uçuculu organik bir

(3)

3

Distilasyon ile absorpsiyon kıyaslaması

DİSTİLASYON

ABSORPSİYON

Distilasyonda buhar, kaynama

noktasındaki sıvının kısmı

buharlaşması

ile

sağlanır.

Bunun

için

sıvı

kolonda

kaynama

noktasında

bulunmalıdır.

Absorpsiyonda

ise

besleme

gazdır

ve

sıvı

kaynama

noktasından

oldukça

aşağıdadır.

Distilasyonda

molküllerin iki

yönde

difüzyonu

söz

konusudur. Yani,

eş-molar karşı

yönlü yayılma vardır.

Absorpsiyonda gaz

molekülleri

sıvı içine yayınır. Absorpsiyonda

karşı yönde yayınma ihmal

edilir.

(4)

UYGULANAN GAZ

AKIMI

ABSORPLANAN

GAZ

ÇÖZÜCÜ

AMAÇ

Kok fırın gazı Amonyak Su Yan ürün geri kazanımı Kok fırın gazı Benzen ve toluen Yağ Yan ürün geri kazanımı Metanolden formaldehit

üretim gazları

Formaldehit Su Ürün geri kazanımı

Selüloz asetat elyaf üretimde kurutma gazları

Aseton Su Çözücü geri kazanımı

Rafineri gazları Hidrojen sülfit Alkali çözeltiler Kirlilik uzaklaştırma Doğal ve rafineri gazları Hidrojen sülfit Sodyum 2,6-(ve 2,7-)

antrakinon disülfonat çözeltisi

Kirlilik uzaklaştırma

Baca gazı Sülfür dioksit Alkali çözelti Kirlilik uzaklaştırma

Doğal gaz Propan ve bütan Kerosen Gaz ayırma Amonyak sentez gazı Karbon Monoksit Amonyaklı bakır klorür

çözeltisi

Kirlenmelerin uzaklaştırılması Kızartma gazları Sülfür dioksit Su Kağıt hamuru için

kalsiyum sülfat çözeltisi

(5)

5

Absorpsiyon kulelerinde

akış yönü olarak çoğunlukla karşıt

akım kullanılır. Yani, sıvı çözücü yukarıdan verilirken gaz

akımı aşağıdan verilir.

(6)

ABSORPSİYON

L

2

, x

2

L

1

, x

1

V

1

, y

1

V

2

, y

2

Amaç gaz karışımındaki bir

DESORPSİYON

L

2

, x

2

L

1

, x

1

V

1

, y

1

V

2

, y

2

(7)

1) Gaz ve sıvının uygun bir düzenekte birbiriyle temasının sağlanması

2) İki fazın birbiriyle dengeye gelmesinin sağlanması (gazdan sıvıya

kütle aktarımı)

3) Gaz ve sıvı fazların birbirinden ayrılması

2. Basamakdaki kütle aktarım hızı;

• İstenen maddenin her iki fazdaki derişimine

• Her bir fazın kütle aktarım katsayısına

• Maddenin sıvıdaki çözünürlüğüne

• Gözenekteki gaz-sıvı ara yüzey alanına

Gaz ve Sıvı fazların temas şekline göre absorbsiyon sistemleri;

1) Kademeli temas(kademeli kolon)

2) Diferansiyel temas ( dolgulu kolon, ıslak duvar kolonu, sprey kolon)

Absorpsiyon işlemleri

(8)

ABSORPSİYON SİSTEMİ TASARIMINDA GENEL AMAÇLAR

1. Ayrılacak gaz karışımı için en uygun çözücünün

belirlenmesi.

2. En iyi kolon gaz akış hızının bulunması;

3. Kolon çapının belirlenmesi

4. Kolon yüksekliği ve kolon tipinin belirlenmesi

5. Dolgu boyutu, tipi veya plaka sayısının belirlenmesi

6. Optimum çözücü akış hızının bulunması

7. Kolona giren ve çıkan akımların bileşiminin,

sıcaklığının, basınçının ve çözünme ısısının bulunması

8. Mekanik tasarım; akım dağıtıcıları, dolgu destek

maddesi vs. belirlenmesi

9. Isı etkileri ve soğutma/ısıtma ihtiyacının belirlenmesi

10. İşletme basıncı ve sıcaklığı ve kolon basınç düşmesi

Bir absorpsiyon kolonu tasarımında bir çok faktöre göz önüne alınmalıdır.

Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

(9)

1) Sıvı akış hızı veya L/G oranı

2) İdeal kademe sayısı veya kolon boyu

3) Bir bileşenin ne kadarının absorplanmasının istendiği

Tasarımdan önce aşağıdaki parametrelerin belirlenmesi gerekir

1) Giren gazın akış hızı, bileşimi ve sıcaklığı (G

1

(veya V

1

), y

i1

,T

1

)

2) Giren sıvının bileşimi, sıcaklığı (x

i2

,T

2

)

3) İşletme basıncı (P)

4) Alınan ya da verilen ısı; adyabatik işletimde Q=0

Bu parametreler belirlendikten sonra bile aşağıdaki parametrelerden

herhangi ikisinin de bilinmesi gerekir.

(10)

• İyi çözme özelliği olmalıdır

• Uçucu olmamalı

• Korozif olmamalı

• Kararlı olmalı ve kolay bozunmamalıdır

• Düşük viskoziteli olmalı

• Köpük oluşturmamalı

• Alevlenmemeli

• Ucuz olmalıdır

Çözücü geri kazanımı için DESTİLASYON gerekir.

Çıkan gaz karışımı çözücüyle doymuş olduğundan çözücü kaybı çok olur, bu

nedenle ucuz bir

çözücü, çözme gücü yüksek olanla tercih edilir.

Çözücünün özellikleri

Absorpsiyon

kolonlarında çözücü olarak genellikle su ve az uçucu organik

çözücüler kullanılabilmektedir. Genel olarak çözücüde aşağıdaki

özelliklerin olması istenir.

Referanslar

Benzer Belgeler

According to the investigated traits, grain yield, grain weight per panicle and 1000- grain weight traits were more promising than grain number per panicle,

At this stage, we analyzed the mediating role of intolerance of uncertainty (prospective anxiety, inhibitory anxiety) and DAS (depression, anxiety, and stress) regarding the extent

 Terleme sonrası vücutta kaybedilen bu iki bileşeninin uygun şekilde yerine konulmaması, sıvı ve elektrolit dengesinin bozulmasına neden olmaktadır.. Vücutta

[r]

Kap ters çevrildiğinde kap tabanına etki eden sıvı basıncı ve kabın zemine yaptığı basınç nasıl

Oransal brülörler anlık ve değişken yük çekişlerinde tek ve iki kademeye göre çok daha hızlı uyum sağladıkları için verimlidirler.. Oransal brülörlerde devreden

III. İki kolda da sıvı seviyeleri alçalır. Açık hava basıncının P 0 olduğu bir ortamda şekildeki kaba bir miktar sıvı dökülüyor.. K seviyesine kadar sıvı dolu

Maksimum minimum metodu ile hesapta imal ve montaj ortamında en büyük artan, en küçük azalan veya tam tersi olan durumda elementlerin birlikte mevcut olması kabul

Balta cıoğlu, Darülfünundan çıkarıl­ dığı zaman ödün kabul etmez bir bilim adamıydı.. Yoksa za­ manla yumuşadı

yatmıştı ANKARA- Cum huriyetçi M illet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, 12 Haziran 1957'de Kırşehir'in il olması nedeniyle TBM M Genel Kurulu'nda

Bu nedenle kritik hastalarda, yalnızca hastaların önceki yükünün belirlenmesinin yanı sıra sıvı tedavisine ya- nıt verme oranını (yani hastanın sıvı yüklemeyle atım

Cupric Oxide Nanoparticles Induce Cellular Toxicity in Liver and Intestine Cell Lines.. Mahmoud Abudayyak 1,2* ID , Elif Guzel 3 ID , Gül Özhan

Malzeme toplama sistemi için geliştirilen heterojen filolu rota oluşturma algoritması, ayrık dağıtımı gözeten rota iyileştirme algoritması ve araç atama ve rota çizelgeleme

Deney grubunun yapılan eğitimin meme kanseri ve KKMM inançlarına etkisinin değerlendirmesinde; bu çalışmada girişim öncesi deney ve kontrol grubunun KKMM’ ye

Bu yazıda kardiyak rezervi düşük, çok ileri yaştaki bir olguda uygulanan epidural anestezi sonrası karşılaşılan kardiyak arrest ve perioperatif anestezi yönetimi

İhtisas Kurulu’na gönderilerek, trafik kazası sonucu taşıt içinde yaralananların taşıt içindeki konumları (sürücü olup olmadıkları) sorulan 18 dos­ ya,

- Farklı sınıflardan diüretikleri kombine etmek, additif veya potansiyel olarak sinerjik etkilere yol açabilir.... Aldosteronun yarışmalı

Asetik asidin sulu çözeltilerden emülsiyon tipi sıvı membran prosesi ile ekstraksiyonuna etki eden çözücü cinsi, besleme çözeltisinin karıştırma hızı, besleme

Gıda sektöründeki ana üretimlerinden biride süt endüstrisidir. Türkiye’de de üretim endüstrilerinde önemli bir yere sahiptir. Bu sektörün üretimde önemli bir yer

Hemşirelerin cinsiyeti, eğitim durumu, mesleki kıdemi, çalıştığı birim, konu ile ilgili daha önce eğitim alma durumu, ağrı kontrolü hakkında kitap-makale okuma

Düstu­ ru, inkılabın veçhesini göstermiş, onun vasıl olması icab eden netice­ leri ihzar etmişti, ilk (Teşkilat-ı E- sasiye kanunu) Jnun bu maddesini İslam ve Türk

Yoğun işleriniz arasında toplantılara katılmanızı rica edemiyeceğimizi biliyoruz; fakat, Tarih Araştırma Komitesi'nin danışma kuruluna zâtıâlinizi dahil

2 ısıtma devresi için karışım vanası kontrollü değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında dış hava kompanzasyonlu işletme için. Çok kazanlı sistem için (4