• Sonuç bulunamadı

l X"."r&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "l X"."r&#34"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

(

Matıkemeden, Yaağan

ş: Termik Sanffalr'na

durdurma karan

Ayoı ıc ı r

.' ıl

,t

tsTANBUL, Aydlnhk, Yııı-

ğan T.rmi* sanır.h'nın fııl!

l yatlaıinin durdurulmısı lala,

| 6i"t" Avd,n tdırc Mıh|rcınc,

I .i'lndc aİılan davı sorıuçlandı.

l X"."r" İo... Yaı.ğ.n T.rmii

I Sann-alı'nın çı|ışma|an durdu-

l ıul*ak.!

l Arrkıı Tımıy Aııılçırl l vc ıvukaı Ahmet okyıy l.n, l ftndan rct|an dav.dı. üvall ıa-

l raflaı Eırrji vc Tıbii Kıynık, l lar Bakanhİl, Sağ|ü Bakıılı-

l ğı. Ccvrt Bıİanhğl, Muğlı vı,

l -ı-iıiıi iı. Tu.ıiv.Elcktrü Ku-

l ıu;u Gcncl MüdüılOğü idi.

l Yaıeğın Tcımil Sınııı-

lı'nın üniıt|cri 1982, |9E3 vc l984 ylll.nndı üİrıiınc bışlı

mlşıı. ı985'ıc y.9tl., ilİ ı.5-

pinc lo tm. uziİhğa kadıİ ı0

bin dönüm Llz|lçrm ofrnanının t mımcn kuıüduğü ı.§piı .dil- liıitıi. smlr.lın ilı iiç ytl için_

d. 600 bin çım yololmuş tıı- lılaı vcıimsizlcşmişıi. Ornc- ğin, mısır ıarld.nİda vcrim ilL üç yı|d. bÇştc biİ orıntnd.

ızıldı. TEK ılcyhinc ıçılın

davılıİ sonunda, yöİ. üalkına y.lnızcı 1992 yılndı 5.5 mil-

yıı lirı ıazminaı cm.L zo,

runda kılındı.

1993 slbaı aylıda isc. s.nı,

nl ccvrtİİndcki hıvı tiı|iliği ,. ,ldy"ryon ordı, ırnığ rd.n ölcüm cihazlan uy.nş ü.rinc

saİıtrd fıatiycılcri durduıııldu.

santnlın ıııt§ul.n için .nıİnı ıcsisi bıılunmuyor.

Referanslar

Benzer Belgeler

Göllerin, istek üzerine süresi uzatılacak şekilde, 15 yıllığına özel şirketlere kiralanacağı belirtiliyor.Burada "göl geliştirme" adı verilen faaliyet,

edilmekle bu-konuda değerlendirilme yapmak iizere soruşnırma dosyası mükememize gelrniş olmakla; değişik iş esasına kayıt edildi.. Itiraz dilekçesi ve

l~yların sakinleşmesine ramen yine de evden pek fazla çıkmak 1emiyorduk. 1974'de Rumlar tarafından esir alındık. Bütün köyde aşayanları camiye topladılar. Daha sonra

Bir tarafta siyasal iktidar gücünü ve meşruiyetini tüm kolluk kuvvetleriyle simgelerken, diğer taraftan toplumun daha çok özgürleşme talebiyle kamusal alanda var olma

Erzincan'ın İliç ilçesinin çöpler köyünde altın çıkarmaya hazırlanan çokuluslu şirketin, dönemin AKP'li milletvekillerini, yerel yöneticileri ve köylüleri gruplar

Öte yandan, hemen her konuda "bize benzeyeceksiniz" diyen AB'nin, kendi kentlerinde yüz vermedikleri imar yolsuzluklar ını bizle müzakere bile etmemesi; hemen tüm

do ğalgazlı, çift katlı ve özürlüler için otobüslerin kendi döneminde hizmet vermeye başladığını anlatan Sözen, Erdo ğan'ın "İstanbul'da CHP iktidardayken

İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek adına Kadir Topbaş'ın büyük proje olarak sunduğu metrobüs, şubat ayı sonunda Anadolu yakas ına erişecek.. Bir "tercihli