Antalya zeytinde marka olmak istiyor

Tam metin

(1)

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) dü- zenlediği Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Top- lantısı, ATB toplantı salonunda yapıldı. Top- lantıya, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çan- dır, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bülbül, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Ülger, Dr. Rana Demirer, Antbirlik’ten yetkililer, zeytin, zeytinyağı üreti- cileri ve fabrika sahipleri katıldı.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır toplantıda yaptığı konuşmada, zeytinin sade- ce yüzde 15’inin Antalya’da üretildiğini ifade

ederek, “Zeytin üretiminde dağınık yapımız var” dedi. ATB’nin düzenlediği sektör toplan- tılarıyla üretici, tüccar, fabrika sahibi ve akade- misyenlerin düşüncelerini sektöre aktarması- nın sağlandığına işaret eden Çandır, “Toplan- tıda sektör temsilcilerinin önerilerini aldık. Bir- kaç toplantıdan sonra yol haritamızı belirle- yeceğiz. Antalya’ya özgü bir marka yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Çandır, Antalya’nın zeytin alanında marka yaratmak için altyapısının bulunduğu belirterek, “Önemli olan sektörün birlikte ha- reket edebilmesi. Bu toplantıya katılan sektör

temsilcilerinin bu konudaki heyecanı bizi çok etkiledi” dedi.

Prof. Dr. Salih Ülger, Akdeniz’in tarih- te zeytinciliğin asıl merkezi olduğunu belir- terek, “Zeytincilik daha sonra Ege’ye kaydı.

Akdeniz’de farklı ürünlerin devreye girme- siyle zeytincilik geri planda kaldı. Son 10-15 yıla baktığımız zaman Akdeniz bölgesi en yo- ğun zeytin ağacı dikiminin yapıldığı ve üreti- min arttığı alan. Ancak üretimin kaliteli olma- sı ve bunun pazarlanması gerekiyor. Kurulan bahçeler küçük, lokomotif bir zeytin bahçe- si yok. Bu eksikliği Zeytinpark giderebilir” diye konuştu.

ATB Yönetim Kurulu Üyesi ve toplantının organizatörü Halil Bülbül, zeytinyağının hal- ka tanıtımının yapılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Rana Demirer de, bölgeye has bir zey- tin türü olan, ekonomik değeri yüksek tavşan yüreği zeytinine coğrafi işaret almak için ATB olarak çalıştıklarını vurgulayarak, sektör tem- silcilerine konuyla ilgili bilgi verdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yö- netim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İz- mir Sağlık Serbest Bölgesi’nin sunulacak te- davi imkânlarının yanı sıra tıbbi alet ve mal- zeme üretimiyle de kente artı değer kazandı- racağını söyledi.

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ı zi- yaret ederek, İzmir’in “Dünya için yeni yollar,

herkes için sağlık” temalı EXPO 2020 adaylı- ğına yeni bir ivme kazandırmak amacıyla ku- rulması planlanan İzmir Sağlık Serbest Bölge- si hakkında bilgi verdi. Düşüncesi, projelendi- rilmesi ve patenti Ege-Koop Proje Merkezi’ne ait İzmir Sağlık Serbest Bölgesi’nin sadece İzmir’i değil Ege ve Türkiye’yi dünya vitrinine taşıyacağını söyleyen Aslan, “Mega projemi- zi bütüncül bir anlayışla kamuoyu gündemi- ne taşımaktaki temel amacımız, İzmir’in sağ- lık serbest bölgesi olmasına ilişkin düşünceyi Türkiye gündemine taşıyarak öncelik almaktır.

Ancak projeyi sahiplenme, ileri noktaya taşı- ma ve gerçekleştirmedeki sorumluluğun he- pimize ait olduğuna inanıyoruz” dedi.

İzmir’i sadece 2020’de değil her zaman EXPO’ya ev sahipliği yapabilecek, sağlıklı ya- şamın tüm alanlarını kapsayacak bir kent-

sel kapasiteye kavuşturmak istediklerini de belirten Aslan, “Dünyada ikinci, Akdeniz ve Ege coğrafyasında da ilk örneği İzmir’de ola- cak projenin hayata geçirilmesindeki misyo- numuz katılımcı bir anlayış ortaya koymaktır”

diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgan- cılar da, İzmir’in gerek yataklı tedavi, gerek- se termal sağlık imkânlarıyla adından söz et- tirdiğini, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden yabancıların bile İzmir’i tercih ettiğini belirtti.

Yorgancılar, “İzmir Sağlık Serbest Bölgesi, sa- dece hastane ve termal tedavi kuruluşlarıy- la değil, aynı zamanda tıbbi tedavi hizmetle- ri için kullanılacak tıbbi alet ve malzemelerin üretimiyle de kente artı değer kazandıracak- tır. Bizler de sanayiciler olarak tesislerin inşa- atı ve donatımının yanı sıra teknoloji trans- ferine imkân sağlayacak uygun zemin yara- tılması, uygun maliyetli mal üretimi ve ihra- catı, yeni istihdam olanakları ve ihracatın ko- laylaştırılması açısından projeyi destekliyo- ruz” dedi.

Antalya zeytinde marka olmak istiyor

İzmir Sağlık Serbest Bölgesi’ne

sanayici desteği

(2)

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eralp Kula, Keşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Va- kıf Müdürü Remzi Balcı ve KTSO KOSGEB Si- nerji Odağı Temsilcisi Seda Havale, tekstil sek- töründe faaliyetini sürdüren firmalara, istih- dam sorunlarının çözümüyle ilgili ziyaretler- de bulundu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tekstil sektöründe faaliyetini sürdüren firmalara, is-

tihdam sorunlarının çözümüyle ilgili ziyaret- lerin devam ettiğini belirten KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu şunla- rı söyledi:

“Tekstil sektörü bölgemizde istihdama ve ekonomiye değer katan en önemli sektörler- den biri. Daha önce tekstil firmalarımızın tem- silcileriyle yaptığımız toplantının sonuç rapo- ru kapsamında, istihdam garantili kurs ve eği- tim açma fikri oluşmuştu. Bu doğrultuda, ko- nuyla ilgili kurumlarımızla birlikte Keşan ve

çevresinde bu kurs ve eğitimleri açma kara- rı aldık. Yüzde 50 kapasite ile çalışan istihdam kaynaklı tekstil firmalarımızın eleman açığı- nı gidermek istiyoruz. Tekstil sektörünün ele- man açığı sorununu KTSO, Keşan Kaymakam- lığı, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak birlikte işbirliği yaparak çözeceğiz. Kurs ve eğitimlerin bir an önce açılmasıyla bu so- runu gidermek istiyoruz. Bölgemizdeki yak- laşık 15 tekstil firmasını 10 gün içerisinde zi- yaret ederek, onların bu konudaki sorunları- nı dinleyerek çözüm önerilerini paylaştık. Ör- neğin yurt içi ve yurt dışındaki ünlü mağaza- lara iç giyim ürünleri üreten Teksas Tekstil de kapasitesini ikiye katlamak istiyor. Bir diğer fir- mamız HDR Tekstil de, Güney Afrika’ya kadar gömlek üretip satıyor. Bu firmamız da 80 ki- şilik istihdam kapasitesini yaklaşık 200 kişi- ye çıkarmak için mücadele ediyor. 1996 yılın- dan bu yana tekstil sektörünün çeşitli kolların- da faaliyet gösteren Gelişim Tekstil de, kurdu- ğu www.formaiste.com adlı web sitesiyle sa- nal ortamdan dünyanın her yerine hizmet ve- riyor. Bu firmalarımızın ortak sorunu eleman eksikliği. Bölgemizdeki tekstil sektöründe en az bin kişi daha istihdam edilebilir. Eleman ye- tiştirmek için kurslar açmak istiyoruz. Şu an bu sektörde 1500-2000 kişi çalışıyor. En az bin kişiye ihtiyaç var. Kurs ve eğitimlerle teks- til sektörüne eleman kazandırabilirsek, işsizlik sorununun çözümü için önemli bir adım at- mış olacağız.”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Malatya İnönü Üniversitesi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme İda- resi Başkanlığı (KOSGEB) ve Teknopark AŞ iş- birliğiyle Malatya’da kurulan Teknoloji Geliş- tirme Merkezi (TEKNOMER) protokolü MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve KOSGEB Müdürü Murat Seki tarafından im- zalandı.

MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun da yer aldığı protokol progra-

mında konuşma yapan Murat Seki, “Protokol- le Ar-Ge ve inovasyon projelerimiz TEKNO- MER tarafından desteklenecek. Projesi kabul edilen girişimcilere yardımcı olacağız ve des- teklerden yararlanacaklar. Böylece katma de- ğerli ürünler üretilecek. Protokol kapsamında İnönü Üniversitesi de bünyesinde araştırma geliştirme konusunda yardımcı olacak” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hü- seyin Erkoç da, cari açığın azaltılması için ino- vasyona yönelik ürünlerin Türkiye’de üretil-

mesi gerektiğini belirterek, “Alın teri yerine akıl terinin karışacağı işlere girip, 500 milyar dolar ihracata ulaşmamız lazım. Bu tür üre- timlere ve imalata destekler veriliyor. İhracata yönelik teknolojik ürünleri üretmemiz gereki- yor” ifadesini kullandı.

Keşan’da tekstil sektöründe en az bin kişiye ihtiyaç var

Malatya’da, Teknoloji Geliştirme

Merkezi için start verildi

(3)

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gazi- antep Kunduracılar Odası, KOSGEB ve Tür- kiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu’nun desteğiyle ve Akort Fuarcılık işbirliğiyle 5-8 Temmuz 2012 tarihleri arasında Gaziantep Orta Doğu Fuar Merkezi’nde, GAPSHOES Kış 15. Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı düzenlendi.

GAPSHOES’in, resmi açılışı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AK Parti Ga-

ziantep Milletvekili Nejat Koçer, GSO Yöne- tim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gazian- tep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Baş- kanı Mehmet Aslan, Gaziantep Ticaret Borsa- sı (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çelik, üst düzey bürokratlar ve sanayicilerin katılı- mıyla yapıldı. Fuarın açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, fuar- ların önemine değinerek, “Gaziantep, sadece sanayisini geliştiren, ihracatını artıran bir şe- hir değil. Aynı zamanda fuarcılıkta da öne çı-

kan bir şehir. Bundan sonrada bu fuar alan- ları da yetmeyecek, bunu hep birlikte göre- ceksiniz. Gaziantep bu bölgede, adeta etra- fını ısıtan ve aydınlatan bir güneş gibi. Bu sı- rada sıcaklığınızdan Kilis’i de mahrum etme- yin. Kilis’in Gaziantep’in ilgisine biraz ihtiyacı var. Gaziantep, Kilis’le de ilgilenmelidir. Bunu bir görev olarak saymalısınız” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yöne- tim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu ise GAPSHOES’e destek veren herkese teşekkür ederek, “Biz bu fuarı ilk açtığımız dönemler- de küçük ölçekli bir fuardı, bugün ise ulusla- rarası bir boyuta geldi. Artık fuarlar şehri ol- duk. Gaziantep, kesintisiz 24 saat üreten ve Türkiye’ye her konuda katkı sağlayan bir şe- hirdir” dedi.

Konuşmalarının ardından bakanlar ve beraberindeki heyet, fuarın resmi açılışını kurdele keserek yaptı. Bakanlar ve beraberin- deki heyet, daha sonra stantları tek tek geze- rek incelemelerde bulundu.

Toplam 12 bin metrekarelik alanda dü- zenlenen GAPSHOES Kış Fuarı’na, Gaziantep’in yanı sıra Adana, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Antakya, Şanlıurfa, Malatya ve Siirt’ten 150 firma katıldı. Fuarda, ayakka- bı üreticileri, saraciye üreticileri, ayakkabı yan sanayi üreticileri, deri üreticileri, suni deri üre- ticileri ve ayakkabı makinesi üreticilerinin yanı sıra mümessillikler ile toptancılar yer aldı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Semercioğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yeni firma- lara kapılarını açtığını söyleyerek, Ankara ve İstanbul arasındaki güzergâhta kalan Bolu’ya, iş insanlarını davet etti.

Semercioğlu, OSB’nin ek parsellerinde mevcut 41 parselden 26’sının kamulaştırıl- masının bittiğini ifade ederek, “OSB’de ilave bir bölümümüz var, şu andaki duruma göre

burada 41 parsel var. Bunun 26’sının kamulaştırılması bit- ti ve beş firma faaliyete geçti.

Diğerlerinde de hafriyat çalış- ması sürüyor. Başka yatırımcı firmaların da katılmaları sağla- nıyor. 3 bin 500 istihdamı olan OSB’nin, gelen firmalarla istih- dam kapasitesi 8 bine çıkacak.

Bu 26 parselden sonraki ka- mulaştırmalarda 26 firmadan gelen hasılatlar kullanılacak ve tamamı kamulaştırılacak. He-

def tabii çok kısa zamanda bitirmek. Yeni yatı- rımcı çekmek için teşviklerdeki yatırımlar fark- lı. Bolu, Ankara-İstanbul arasında olması ne- deniyle çok güzel bir konumda ve bu yatı-

rımcı için avantajlı. Bunu dü- şünen firmalar Bolu’yu tercih ediyor” dedi.

Semercioğlu ayrıca, ya- pılmakta olan BTSO yeni bi- nasının müteahhitten teslim alındığını, iç dekorasyonunun da bitirildikten sonra eylül ayı sonunda kapılarını açacağı- nı söyledi. Semercioğlu, “Yeni binamızın müteahhit işi bit- ti. Şu anda işlemleri neticele- niyor. Sadece iç dekorasyonu var. Peyzaj çalışmalarında Bolu Belediyesi bize destek olacak. Biz şu an kendi yapacağımız iş- leri yapıyoruz. Eylül sonu yetiştirmeyi hedefli- yoruz” diye konuştu.

GAPSHOES 15. kez kapılarını açtı

Bolu TSO’dan

iş insanlarına

çağrı

(4)

Denizli Ticaret Odası (DTO), işletmelere destek sağlamak amacıyla, Ziraat Bankası’yla yaptığı görüşmeler sonucunda kredi paketi konusunda anlaşmaya varılarak destek kredisi protokolü imzalandı. DTO yönetim kurulu üye- leri, Ziraat Bankası Bölge Başkanı, Merkez Şube Müdürü ve banka yetkilileri katıldığı protokol töreninde, Ziraat Bankası adına Bölge Başkanı

Süleyman Yalçın ve DTO Yönetim Kurulu Baş- kanı Necdet Özer imza attı.

DTO Yönetim Kurulu Başkan Necdet Özer, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında da Ziraat Bankası’yla kredi protokol anlaşması yaptıkla- rını anımsatarak, “Üyelerimizden gelen talep üzerine DTO ve Ziraat Bankası kaynaklarını kul- lanarak 2009 yılı Haziran ayından itibaren baş-

lattığımız firmalarımızın kredilendirilmesi uy- gulamasının bu yıl dördüncüsünü gerçekleşti- riyoruz. Bu kredilendirmeyi, geçen yıllarda ol- duğu gibi bu yıl da 4 milyon TL’si DTO kaynak- larından 20 milyon TL’si de Ziraat Bankası kay- naklarından olmak üzere 24 milyon TL tutarın- daki bir kaynak şeklinde devam ettirmeyi ye- rinde ve de gerekli gördük” açıklamasında bu- lundu.

Kredi anlaşmasının DTO üyelerine özel olduğunu vurgulayan Özer, “İlk etapta Oda- mız kaynaklarından ayrılan 4 milyon TL, ban- ka vasıtasıyla üyelerimizin hizmetine sunula- cak. Bu paket sonrasında Ziraat Bankası kay- nakları devreye girecek. DTO olarak finans ihti- yacı olan üyelerimizin bu paketten maksimum oranda faydalanabileceğini düşünüyoruz. Şim- diden hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Ziraat Bankası Bölge Başkanı Süleyman Yalçın ise önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da DTO’yla ortak kredi verdiklerini belirterek, “Kre- di için ilk etapta DTO kaynaklarından 4 milyon TL kullandırılacak. Biz de banka olarak ilk etap- ta 20 milyon TL kredi kullandırmayı planladık.

Ancak bu 20 milyon lirayla sınırlı kalmayacak, talep gelmesi halinde bunu daha da artıraca- ğız” şeklinde konuştu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyeti- ni sürdüren AB Bilgi Merkezi’nin, 7-9 Ağustos 2012 tarihleri arasında orga- nize ettiği “Avrupa Çocuk Filmleri Fes- tivali” büyük ilgi gördü. Atatürk Üniver- sitesi kampüsünde bulunan Cine Tek- no Sineması’nda düzenlenen festiva- lin açılış programda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı- sı Hasan Akal, AB Bilgi merkezlerinin AB’nin Türkiye’yle ilgili tereddütlerinin, Türkiye’nin de AB’yle ilgili beklentilerinin doğru tespit edilmesi, yorumlanması ve bu doğrultu- da değerlendirmeler yapılması açısından bü- yük önem taşıdığını belirtti. Akal, “Erzurum AB

Bilgi Merkezi bir yıldan bu yana ilimizde sosyal içerikli çeşitli organizasyonlar düzenledi. Bir ya- zarımızın dediği gibi, çocuk sineması, bir yan- dan yarının sinema izleyicisini oluşturmak, öte

yandan bugünün çocuğunun düşünsel, duy- gusal ve sanatsal gelişimine yardımcı olmak açısından önem taşır. Çocuklarımız izleyecek- leri filmlerle farklı ülkelerdeki çocukların kül- türlerini, oyunlarını, nelere sevinip, nelere üzül- düklerini, kısacası yaşantılarını ve ha- yata nasıl baktıklarını görecek, anlaya- cak. Bu açıdan baktığımızda çocukları- mıza sinema dünyasının kapılarını ara- layacak ve onların bilinçli bir izleyici ol- malarına zemin hazırlayacak bu etkin- liği düzenlemekten memnuniyet du- yuyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık bin 200 çocuğun katıldığı üç günlük etkinliğin ilk günü çocukla- ra çeşitli hediyeler dağıtıldı. Programa ETSO Başkan Yardımcısı Hasan Akal’ın yanı sıra ETSO Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Ungan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yar- dımcısı Taner Ekinci ve çocukların rehber öğ- retmenleri katıldı.

Denizli TO üyelerine

24 milyon liralık kredi

Erzurum’da, “Avrupa Çocuk

Filmleri Festivali” yapıldı

(5)

Trabzon Ticaret Borsası’nın (TTB) koordinatörlüğünde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın desteği ve Oltan Gıda’nın finans- manıyla bölgenin ilk fındık kurut- ma merkezi kuruluyor. Böylece ge- nellikle yağışlı bir iklim yapısına sa- hip olan Doğu Karadeniz yöresin- deki illerde en büyük sorunlardan biri olan fındık kurutma işleminde güneşi beklemeye gerek bırakma- yacak sistem devreye giriyor.

Kaliteli Fındık Projesi-2012 kapsamında Trabzon’un Arsin ilçesinde ma- kine kullanılarak gerçekleştirilecek işlem için fındık kurutma merkezinin kurulmasına baş- landı. Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fındık kurutma merkezine ilk etapta el- deki dokuz makineden altısı monte edilecek.

Makinelerin üç tanesi 2, ikisi 3, bir tanesi ise 5 tonluk fındığı aynı anda kurutma kapasite- sine sahip bulunuyor. İtalya’dan gelen teknik

ekip tarafından monte işlemleri tamamlanan fındık kurutma cihazları toplama işlemiyle bir- likte hizmet vermeye başlayacak.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Gün- gör Köleoğlu, fındık kurutma işleminden pro- je kapsamında olsun-olmasın jüt çuval kul- lanan herkesin yararlanabileceğini, üretici- lerden hiçbir ücret alınmayacağını belirterek şunları söyledi:

“Kurutma işlemi için getirilecek fındığın en az 1 ton olması gerekiyor. Fındığı kurut- maya başlamadan önce nem oranı ölçüle- cek. Üreticilerimiz fındığını, gözünün önün- deki makinelerde birkaç saat için- de gerçekleşecek olan kurutma iş- leminin bitiminden hemen son- ra alacaklar. Kurutma cihazları ül- kemizde ilk kez bu kadar dona- nımlı kullanılmaya başlanacak. An- cak dünyada çok yaygın bir şekilde kullanılıyor.”

Köleoğlu, yörenin güneşi az ve yağışlı bir iklim yapısına sahip ol- ması nedeniyle kurutma işleminin zorlaştığına dikkati çekerek, bunun da fındıkta aflatoksinleşmeye, do- layısıyla randıman kaybına ve fiyat düşüklüğüne neden olduğunu belirtti.

Fındık kurutma merkezi günde 24 saat süreyle hizmet verecek. Üreticilerin yığılmaya sebep olmamaları ve beklememeleri için sıra almaları gerekiyor. Kurutma işlemi için, 444 0 208 nolu telefonun yanı sıra, www.kalitelifin- dik.org web sayfasından veya Arsin’deki fındık kurutma merkezine giderek sıra alınması ge- rekiyor.

Nazilli Ticaret Odası’yla (TO) Nazilli Ti- caret Borsası (TB), birlikte yapacakları yeni hizmet binası için Devlet Kara Yolu üzerin- de bir arsa satın aldı. Nazilli’yle birlikte Kuyu- cak, Karacasu, Buharkent, Bozdoğan, Yeni- pazar ve Sultanhisar ilçelerine hizmet veren, 2010 yılında ISO 9000 Kalite Yönetim Sis- tem Belgesi’ni ve 2012 yılında da TOBB Ak- reditasyon Sistem Belgesi’ni alan Nazilli TO, tüm birimleriyle Avrupa Birliği (AB) standart- larında hizmet verecek yeni ve modern bir hizmet binası arayışını sonlandırdı. Bu çer- çevede Nazilli TB’yle birlikte yapılacak yeni hizmet binası için Devlet Kara Yolu üzerin- de bir arsa satın alındı. Nazilli için kurum- sal işbirliği çalışmalarını başlatan iki kurum

bundan böyle aynı çatı altında hizmet vere- cek. Konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada Nazilli TO ve TB olarak güçlerini birleştirerek Nazilli’nin hak ettiği konuma gelmesi için

daha çok gayret gösterecekleri vurgulandı.

Nazilli TO Yönetim Kurulu Başkanı Tacet- tin Pirinç ve Nazilli TB Yönetim Kurulu Baş- kanı Ziya Aksüt yaptıkları ortak açıklamada,

“Nüfus yoğunluğu ve ekonomisiyle birçok il- den büyük Nazilli’de, Avrupa standartların- da hizmet verecek Oda ve Borsa müşterek Hizmet Binası inşası için güç birliği yaptık.

Her iki kurum da TOBB mensubudur. Ülke- mizde örneği çok az olan müşterek Oda ve Borsa binası bölgemiz için ilk örnek olacak- tır. Üyelerimize AB normlarında hizmet ver- mek için yaptığımız güç birliğinin Nazilli için hayırlı olmasını ve örnek teşkil etmesini dili- yoruz” dedi.

Nazilli Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapı- lan devir işlemleri neticesinde Nazilli TO Yö- netim Kurulu Başkanı Tacettin Pirinç ve Na- zilli TB Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt, kurumları adına Tapu Sicil Müdürü Yusuf Cabadağ’dan tapuyu teslim aldı.

Fındığı kurutmak için artık

güneşi beklemeye gerek yok…

Nazilli TO ve Nazilli TB’den

örnek yatırım

(6)

Düzce Ticaret Borsası’nın (TB) koordi- natörlüğünde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba- kanlığı desteği ve Oltan Fındık finansörlüğün- de Düzce’de başlatılan Kaliteli Fındık Proje- si kapsamında fındık kurutma merkezi açıldı.

Kurutma işleminin tamamen ücretsiz yapıla- cağını açıklayan Düzce TB Yö-

netim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, lisanslı depoculuk fa- aliyetlerine de bu sezon başla- dıklarını belirtti. Karslıoğlu, “Li- sanslı depoculuk faaliyeti ön- celikle Düzce’de ve Ordu’nun Ünye ilçesinde olmak üzere iki noktada başlayacak, talep gör-

mesi durumunda diğer illerde genişleyecek.

Düzce TB ve Düzce TB laboratuvar şirke- tiyle ilgili bakanlıkta yetkili sınıflandırıcı lisansı alma yetkisi için gerekli müracaatları yapmış

olup, lisanslı depoculuk için Borsamız gerekli hizmeti ve desteği vermeye başlamıştır” dedi.

Karslıoğlu, lisanslı depoculuğun bazı avantajları olduğunu vurgulayarak, “Lisanslı depoculuğun üreticiler ve sanayiciler açısın- dan çeşitli avantajları vardır. Üreticiler açısın- dan güvenli, sigortalı ve sağ- lıklı depo, ürün senedine kar- şılık bankalardan kredi kullan- ma imkânı, kalitenin yetkili sı- nıflandırıcı tarafından belirlen- mesi, alım satım işlemleri, ürün senedi üzerinden yapılacağın- dan nakliye giderlerinin azal- ması ve zirai stopaj vergisinde muafiyet gibi avantajları var. Sanayiciler açı- sından ise depo inşa maliyetinden kurtulma ve asli faaliyet konusuna yoğunlaşma, istediği kalite ve evsaftaki ürünü elektronik ortamda,

güvenilir şekilde temin etme, ürün senetleri vasıtasıyla işletmelerin ürün ihtiyacını garan- ti altına alma, ürün senedine karşılık banka- lardan kredi kullanma imkânı sağlanıyor. Aynı zamanda ürününü lisanslı depoya teslim ede- rek ürün senedi alanların, ürünlerini depo- dan çekmeden yapacakları satışlardan yüzde 2 oranındaki zirai stopaj kesintisi yapılmaya- caktır. Ürün senetlerinin satışından doğan ka- zançlar 31 Aralık 2014 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

Ürünün lisanslı depoya tesliminden son- ra ürün senedinin borsada alınıp satılması, KDV’den muaftır. Ancak, ürünün lisanslı de- podan çekilmesi sırasında yüzde 1 KDV uy- gulanacaktır. Mudiler ile lisanslı depo işletme- si arasında düzenlenen sözleşme ve ürün se- netleri damga vergisinden muaftır” şeklinde konuştu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Ku- rulu Başkanı Nurettin Özdebir, ASO tarafından kurulan ASO Teknik Koleji’ne yönelik basın açık- lamasında bulundu. Özdebir, ASO’da düzenle- nen toplantıda yaptığı konuşmada, OSB’lerde özel okul statüsünde açılacak mesleki ve tek-

nik eğitim okullarında öğrenim görecek her bir öğrenci için, resmi okullarda öğrenim gö- ren bir öğrencinin okul türüne göre devle- te maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere eği- tim ve öğretim desteği sağlanabileceğini anlat- tı. Okulun kuruluşu çerçevesinde bir vakıf kur-

ma çalışmalarının da sürdürüldüğünü dile ge- tiren Özdebir, “Okulumuz da resmen Milli Eği- tim Bakanlığı’nın izniyle açılmış durumda” dedi.

İşsizlik rakamlarına da değinen Özdebir, eğitimli gençler arasında yüzde 20 civarında iş- sizlik görüldüğünü, bu sorunun temelinde ya- tan nedenin ise gençlere yeterli eğitimin veril- memesi olduğunu söyledi. Okulda, öğrencile- re iyi bir yabancı dil eğitimi vereceklerini ifade eden Özdebir, araştırmacı, bilgiye ihtiyaç du- yan kişilikte insan yetiştirmek istediklerini vur- guladı. Öğrencilerine Ankara’nın en iyi işletme- lerinde staj imkânı sağlayacaklarını anlatan Öz- debir, her öğrenciye istediği bir proje konusun- da çalışma imkânı verileceğini söyledi. Özdebir, öğrencilerin okulda ücretsiz, yüzde 100 burslu okuyacağını, teknik kolej olan bu okulda öğren- cilerin çeşitli bilgisayar programlarını kullanarak tasarım yapacaklarını, bu faaliyetlerde kullan- mak üzere öğrencilere dizüstü bilgisayar hedi- ye edileceğini söyledi.

Özdebir, Sincan’da bulunan 1. Organize Sa- nayi Bölgesi’nde yapılan okul binası tamamla- nana kadar kiraladıkları bir binada eğitim yapı- lacağını, okul binasının gelecek yıl tamamlana- cağını ve öğrencilerin bu okulda eğitimlerine devam edeceğini anlattı.

OSB’ler tarafından kurulan meslek lisesi hayata geçiyor

Düzce’de, lisanslı depoculuk başlıyor

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :