• Sonuç bulunamadı

Ahmet Reşit Rey (H. Nazm)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ahmet Reşit Rey (H. Nazm)"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ahmet Reşit Rey ( H.

Nazım )

M

EM LEKET kıymetli şahsiyetlerinden birini daha kaybetti. (S ervet-i-Füm ın) edebiyatı denilen edebî inkılâbın büyiik simalarından Ahmet Reşit Bey de Hakkın rahmetine kavuştu. 1870 de doğmuş olmasına nazaran vefatında 85 yaşında bulunan merhum, ömrünün son 32 senesini değerli kalemi ile haşhaşa geçir­ miş, tarihi, edebi eserler yazmış ve garb klâsiklerinden hayli âsâr tercüme etmiştir.

Babamın mektep ve sınıf arkadaşı olduğu için kendisine amca derdim. Mülkiye Mektebinin yetiştirdiği en parlak değerlerden biri olan bu zâtın irtihali beni pek yakınım kaybetmiş olmanın tees­ sürü ile sarstı.

Reşid Beyin' edebî ve siyasî olarak iki şahsiyeti varda-. Merhum bu iki sahada da mücadele etmiştir. Edebî mücadelesinde Türk ede­ biyatına yeni bir veçhe vermek için divan edebiyatının devamı gibi olan Muallim Naci tarzını bir fikir, lisan, beyan, üslûp inkılâbı ile daha genişletmek lüzumuna kail olan mümtaz zümrenin içinde Reşid Bey (H. Nâzım) imzasiyle yazdığı makaleleri ile muarızlarım ilzam eylemiş ve bu suretle «Yeni Edebiyat-ı-Cedîde» mektebi te­ essüs etmiştir. Fakat bu, zannolunduğu kadar kolay olmadı. Muallim Naci mektebini teşkil edenler ilimde, lisanda kuvvetli adamlardı. Onlarla uğraşabilmek için ayııı silâhla mücehhez olmak lâzım geli­ yordu.

Bu mücadeleyi açanlarda da bu vardı. Reşid Bev, Edebiyat-ı-Cedıde dâvasınm en kuvvetli müdafii olmuştur.

O zaman bu edebî inkılâbı yapan zümrede Tevfik Fikret, Cenah Şahabeddin, Halil Ziya, Sami Paşazade Sezai, İsmail Safa, Hüseyin Cahid. Hüseyin Suad, Süleyman Paşazade Sami, Ali Ekrem, Mene-menlizâde Tahir, Ahmet Hikmet, Siyret, Mehmet Rauf, Faik Ali ve daha pek çokları vardı.

Bu cereyan, kendine mihver olarak Recâizâde Ekrem Beyi ele almıştı. Abdiilhak Hâmid de bütiin bu cereyanların fevkinde, fakat yine Edebiyat-ı-Cedîde’ye mütemayil bulunuyordu.

Edebiyat-ı-Cedîde seneler geçtikçe daha yayılıyor, daha yerle­ şiyordu. Eski tarz taraftarlarının hücumları pek sertti. Bilhassa Ahmet Mithat Efendi bu yeni cereyanı ihdas, terviç ve sevdirenlere «dekadan» diyordu. Ahmet Râsim, Şelür Mektuplaruıda sık sık onlara mizahî tarizlerde bulunuyordu.

Edebiyat-ı-Cedîde silikleri bütün muarızlara tezyiften ziyade eserle mukabele ediyorlar, hattâ bu eserlerle yeni edebiyatın hak­

kım veriyorlardı. Bir gün Fikret, bizdeki edebî merhaleleri anla­ tırken:

— Lisana hakkiyle vâkıf, olan hu zevat, edebiyatın daha geniş, daha şümullü bir sahaya intikalini tahammül edemiyorlardı. T a­ raftar oldukları taı-zda güzel gazeller, şiirler yazmışlardır ve Mual­ lim Fevzi'ler, Şeyh VasfiTer ve daha pek çokları Muallim Naci’nin

etrafına toplandılar, ona bir taht kurdular, süslediler, fakat bu taht bir «taht - 1 - revân »> değildi, yerinde duruyordu.

Demişti.

A fim e d Reşid Beyin siyasî hayatı çok gürültülü geçmiştir. Meş­ rutiyetin ilânında Halep Valisi idi, bir sene sonra azledildi. Fikret’in yerine Galatasarayına edebiyat muallimi tâyin edildi. 1908 de İzmir Valisi ve 1912 de Kâmil Paşa kabinesinde Dahiliye Nâzın oldu.

1913 den sonra İttihad ve Terakkiye karşı amansız bir m üca­ deleye girişti. O zamanlarda İttihad ve Terakkiye karşı memlekette kuvvetli bir muhalefet vardı. Ne suikastlar, ne örfî idareler, ne iş­ kenceler, ne idamlar muhalefeti susturamıyordu. Bu sırada intişar eden «Şehrâh» gazetesinin Tahir Hayreddin’ie birlikte başmuhar­ rirliğini deruhde etti. Burada «Maziden Hâle» başlığı altında yaz­ dığı makaleler umumî efkârda derin akisler bırakmıştır.

Merhumun başmuharrirliğini yaptığı (Şehrah) m ben de yazı işleri müdürlüğünde bulunuyordum. Evvelâ Zeki Beyin katli, sonra da matbaayı içeridekilerle beraber yakmak üzere merdiven altına kundak soktukları zaman Reşid Bey de binada bulunuyordu.

Örfî idarenin ve münferid suikastlerin tazyiki ile «Şehrâh» neş­ riyatını tatil etmek mecburiyetinde kaldı. Reşid Bey, Avrupa’ya gitti. Bir müddet sonra Mahmut Şevket Paşa hâdisesi üzerine gıya­ ben idam cezasına mahkûm edildi ve ancak 1919 da vatanına döne­ bildi, 1920 de Ferid Paşa kabinesinde Dahiliye Nezaretinde bulundu. Reşid Bey siyasetten çekildikten sonra kendisini tamamen ilme ve letcbhüa hasretmiştir.

Galatasaray’da verdiği edebiyat derslerini «N azariyat-ı-Edebi. ye» ismi altında toplamış ve neşretmiş, Rasin külliyatım dört cild olarak, Korney in asarını iki cild. Virjil'in Eneid’iııi 2 cild. ayrıca Ho-mer in (Ilyada) sini da tercüme etmiştir.

H. Nazım imzası ile yazdığı şiirler pek güzeldir. Fakat seçtiği kelimeler şiirlerinde mânayı müphemleştirir. Yalnız:

Hani sen saçlarımı okşayarak • Her gice germi-i-bâlinde beni...

Diye valdâsine hitaben yazdığı manzumede mümkün mertebe sadeliği muhafaza eylemiştir.

Merhum, mezarının taşını eserleri ile yazmış bahtiyar bir adamdı. Hak rahmet eylesin.

Referanslar

Benzer Belgeler

Yeni Lisan ve Millî Edebiyat anlayışının genel kabul gördüğü anlaşıldıktan sonra, divan edebiyatına bu derece suçlayıcı ve reddedici eleştiriler yerine, onun artık

Bundan sonra Ahmet Midhat Efendi’nin Muallim Naci’yi yenilikçi bir şair olarak gören sözleri gelir: “Sizde şiir-i Osmanîce büyük bir inkılabın

Sürenin 520 gün olmasının sebebi Dünya’dan Marsa gidişin 250 gün, Mars yüzeyindeki araştırmaların 30 gün, Dünya’ya dönüş süresinin ise 240 gün olarak

"Aslında çok kişili oyunlarda da oyuncu, seyircinin gözü kendi üze­ rinde olduğunu hissederek oyna­ malı, Yoksa başkası konuşurken, gözler nasıl olsa

/ Paran varsa eğer / bana fanila bir don al, / tuttu bacağımın siyatik ağrısı, / Ve unutma ki / daima iyi şeyler düşünmeli / bir mahpusun karısı.. Bir tahta

Mebruke Cemal’in kızları, Dilek Tulça ve Arzu Atakan’ın sevgili anneleri, Melih.. Tulça ve Hakan Atakan’ın sevgili kayınvalideleri, Murat, Yasemin

Ancak, onun saray tarafından ne kadar tutulduğunu bilmediğinden kendi azledilerek yerine Cevat Paşa tayin olundu ve bir süre sonra da mareşallik rütbesi

Necip Fazıl ’ın eserleri, oğullan Mehmed ve Osman Kısakürek tarafından devam ettirilen Büyük Doğu tara­ fından yayınlanıyor. Hitabeleri, makaleleri, sohbetleri,

Ancak ne yazık ki Schumacher’in erken takipçilerinden pek çoğunun gayreti, teknik açıdan yetersiz veya deneyimden yoksun kalmıştır: gelişmekte olan neredeyse

Soğuk bir gün olduğu için çorbayla başlamaya k arar verdik ve birimiz Çinliler için havyar kadar değerli bir yemek olan balık yüzgeci çorbası, di­ ğerimiz

Osman Hamdi’nin tablosu ile sayısı 30’u bulan ve hepsi Türk ressamlarına ait olan tablolarla birlikte vakıftan müzayedeye çı­ karmak için alman eserlerin toplamı

Sunulan çalışmada desmin için yapılan immunboyamalarda, α-SMA’ya benzer olarak peritubüler myoid hücreler ile rete testis, duktuli eferentis ve duktus epididimis

Dolayısıyla yukarıda zikrettiğimiz dönemin önemli menzillerinin kaynaklarda adlarının geçmemesinden dolayı söz konusu kalenin Eumeneia'da (Işıklı) aranması

(短篇

護理學系大一至大四男學生生涯規劃座談 為加強護理學系男護生之就業及生涯規劃輔導,本學系於 2012 年 12 月 7 日於

藥學科技上課心得 B303097008 黃律穎

Göçten önce Karadeniz (2011: 84 – 89)’in de ifade ettiği atipik istihdam biçimlerinden biri olan ÜAİ olarak çalışan 14’ü erkek, 8’i kadın 22

In order to determine the occurrence of GVE in California, samples were obtained from the USDA National Clonal Germplasm Repository in Winters, CA; the Davis Grapevine Virus

Diğer dokularda bulunan kök hücrelere göre sayıca çok fazla olması, elde edilmesinin diğer kök hücre türlerine göre daha kolay olması, elde edilmesi ve

A short ferry ride from central Istanbul carries you to a peaceful Arcadia, the island o f Büyükada.. A flower scented breeze, wo­ oded hillsides, picturesque timber

[r]

hastanın ağız içi muayenesinde alt çenede süt orta keserler dışındaki tüm dişlerin konjenital olarak eksik olduğu, üst çenede ise süt yan keserler ve kanin

Bu çevirmenlik döneminde, bir soruyu yanıtlarken, “Benim için iyi bir kitap yazmakla iyi bir kitap çevirmek arasında bir ay­ rım yoktur” diyor Memet Fuat.. Bu,