• Sonuç bulunamadı

Kubilay'ın şehit olması!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kubilay'ın şehit olması!"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TARİHTE BUGÜN

mümtaz

arikan

KUBİLAY'/N ŞEHİT OLMASIi

193 O 'D A BUGÜN, AYAKLAN AN SEKİCİLER, M E N E M E N 'D E TOP LA N AKAK D EVLETE KARŞI S i LA H U E YLE M E SİK İŞTİ. KEK D İŞİN İ “M EH D İ"İLA N E D E N N A K Ş İB EN D İ TA R İK A TI Ü Y E ­ S İ D E R V İŞ M E H M E T 'İN A R K A S IN A T A K IL IP "P İN E LD E N & İD İYO R "D İYE BAĞ IRARAK Ç E V R E Y E D E H Ş E T SA LM A YA BAŞ LAD ILAR. B U N U N Ü 2 E R İN E , KA Z A D A YED EJCSU BAY- LIĞ /N L YA PM A K TA O LA N Ö Ğ R E T M E N M U STAFA F E H M İ KU BjLAY, B İR AYANSA A S K E R İY L E K A R S ILA RIN A DİKİLDİ. D A Ğ ILM A LA R I İÇ İN U YAR IP, H A VAYA A T E Ş A Ç T IR IN C A , S A L D I R A N Y O B A Z LA R O N U Y A R A LA D ILA R . S O N R A DA, K Ö R B İR D E S T E R E Y L E B A Ş IN I K E S İP , Y E Ş İL S A N C A ­ Ğ IN T E P E S İN E G E Ç İR D İLE R . B u A R A D A İK İ B E K Ç İY İ Ö LD Ü R D Ü LE R . K IS A S Ü R E İÇ İN D E Y E T İŞ E N ORDU. BİR­ L İK L E R İ D U R U M A E G E M E N O LACAK, YA K A LA N A N S U Ç - LU LA R JN Ç O Ğ U .M AK EM ED E İD AM A H ÜKÜ M G İY E C E K T İR .

Referanslar

Benzer Belgeler

 Hegemonik Söylem Karşısında Siyasal İslam’ın Kamusal Alan Tasavvuru: Türkiye’de Türban Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

[r]

Döviz Kuru ve Faiz Oranının Dış Ticaret Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Sermaye Piyasaları ve

Şekil 6: Mahrut tecrübesi: Beton nümünesi mahrut içinde dövülür.. dar su koymak lâzımdır mânasını ifade etmemek- tedir. Bizce de mühim olan şey şantiyemizdeki

Mortalite oranının % 37.9 olarak belirlendiği bu çalışmada mortalite üzerinde etkili olan faktörler kanser, ileri yaş (>60), APACHE II skorunun 15’den

Son söz olarak Kubilay’ın başı Menemen topraklarına düştüğü zamanlar bu eseri yapmak için Özalp’in başkanlığı altında kurulup çalışanlara, yardım

[r]

Tablo 4’ü incelediğimizde çalışmaya katılan hekimlerin %80 ve daha fazla oranda başvurdukları uygulamalar en fazla %27 oranında aydınlatılmış onamlara daha