• Sonuç bulunamadı

Ahmet Rasim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ahmet Rasim"

Copied!
4
4
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Ahmet Rasim

Ahmet Rasim hakkında etraflı bir

tetkik yapmak oldukça zahmetli bir iştir. Çünkü merhumun kitap halinde topladığı yazıları, yarım asra varan yazıcılık hayatı­ nın tam bir mahsulü değildir. Bunlar onun yazdıklarının mahdut bir parçası, bu velut ve yorulmaz kalemin doldurduğu sayısız sayfaların ancak küçük bir kısmıdır. Bu­ nunla beraber elimizdeki kitapları, yine bir kütüphaneyi süsleyecek kadar bol; ve ona seneleri aşan bir şöhret temin edebi­ lecek kadar kıymetlidirler. Bundan başka Ahmet Rasimin hayatı da, Türk edebiyat tarihinde nevi şahsına münhasır bir sima olarak kalmasına yardım edecektir. Fakir ve öksüz bir İstanbul çocuğu olan Rasim 1 300 de Darüşşafakayı bitirmiştir. “İptida arkadaşları gibi telgraf ve posta fen kalemine memur edilmiş ise de, tab’en kuyudu resmiyeden müteneffir olduğundan, bir sene sonra terki memuriyetle serbest bir meslek olan matbuat ve neşriyat âlemine atılmıştır.,, [1]

İşte o zamandan bugüne kadar Rasim biran durmadan yazmış, yazmıştır. Bu müddet zarfında intişar eden bütün yevmi, haftalık, edebî, ve mizahî gazetelerde, mecmualarda makalelerine, tetkiklerine tesadüf mümkündür. İşte bu dağınıklıktır ki Rasimin hayatı edebiyesini tetkiki güç bir mevzu haline koyuyor.

Rasimde yazı yazmak itiyadı ikinci bir tabiat haline gelmişti. Herkese bunu tav­ siye ediyor ve bu itiyadından onu hiç bir şey geçiremiyordu : “ Yazdım, yazdım, artık bir hale geldim ki yazamaz oldum, oluyorum zannettim. İştiham kalmadı, dermanım kesildi. Tasallübü şiryan azmağa başladı,

[1] Darüşşafaka : İstanbul Evkafı İslâmiye matbaası 1927.

12

Hekim iyot iç dedi, içtim. Kâr etmedi. En sonra içimden bir ses geldi. Bu ses : Yaz diyordu. Ben söz dinlerim, yazdım. Ne gam kaldı, ne kasavet!... Ne hastalık, ne nekahet! Maşallah dip diriyim. Pazıla­ rım yerinde, bir hamle etsem on onbeş sayfayı birden çıkaracağım.

Sen de böyle bir hale uğrarsan benim gibi yap, yaz... „ [2] diyen Rasim eşsiz bir yazı tiryakisiydi.

Ansiklopedik malûmatının ve karilerini sıkmadan okutan seyyal üslûbunun yar- dımile Ahmet Rasim, etrafına daima yazılarını arayan kesif bir kari kitlesi toplamıştır. Yarım asır, yüz binlerce kari ondan ufak fakat çok lüzumlu şeyler öğ­ renmiştir. Herşeyi tam bir itina ve derin bir kavrayışla kucaklıyan zekâsının yardımıyla, bin bir mevzua girip çıkmıştır. İlk razıları muhtelif yevmî gazetelerde ufak hikâye tercümeleri ile, cülusiye, iydiye gibi hiçbir kıymet ifade etmeyen muhbir yazılarıdir. Ahmet Rasim asıl mevkiini diyebiliriz ki Hürriyet ile almış ve serbestii matbuattan sonra yazdıkları ona geniş bir şöhret çerçevesi temin etmiştir.

Ahmet Rasimin Hürriyetten evvel tercüme ettiği hikâyeleri, zamanının edebi ihtiyacını hayli tatmin etmiş, yazdığı nesirler muhakkak ki genç ellerde dolaş­ mıştır. Ve şüphesiz dört ciltlik Osmanlı tarihi birçok kütüphaneleri tezyin etmiştir. Fakat bunlara büyük bir kıymet atfetmek doğru olamaz. Osmanlı tarihi büyük bir boşluğu dolduran özlü ve derin bir eser değildir. Belki ilâve edilen uFaide„lerile bize ufak şeyler öğreten bir rhektep kitabıdır.

Bu itibarla Ahmet Rasim ne hikâyeci, [2] Muharrir bu ya : Ahmet Rasim sayfa G.

(2)

iıe şair, ne romancı, ne de tarihçi değildir. Ahmet Rasim günü iyi gören, iyi yazan, ve eskiyi en hurda teferruat ve canlılığıyla yaşatan bir muharrir, son elli senenin ufak tertip bir Evliya Çelebisidir.

Ahmet Rasimi kıymet yapan, ebedi­ leştiren, ve yokluğunu doldurulmaz bir boşluk haline getiren onun “ Eşkâli zaman,,, “ Muharrir bu ya ! „ gibi günlük yazılarını toplıyan kitaplariyle, “Falaka,, , “ Fuhşu atik,, , “ Muharrir, şair, edip,, gibi eskiden bahseden eserleridir. [*]

Elli senelik İçtimaî tarihimiz hakkında umumî bir fikir edinmek ve Ahmet Rasimi kıymet olan cephesinden tanımak için birer birer bu eserleri gözden geçirmek lâzımdır.

Fuhşu a tik : 1340 İkdam matbaası -

Bu kitap, delikanlılık çağına giren Rasimin arkadaşlarıyla o zamanın hovardalık âlem­ lerine atılmasının hikâyesidir. Bu vesile ile Rasim bize elli sene evvelin her yerini, mesirelerini, kadın ve erkek hayatını, kudretli ve realist bir kalemle tasvir eder. Orada Direklerarasını, Galatayı, Çarşı- içini, Kâhtaneyi yaşar bulursunuz... Orada sandal safasından erken ayrılan sevgilisine, hicazkâr üzerinden söylettiği :

„ Arzetınediğim yare meğer yare mi kaldı? „Ya derdi dile kılmadığım çare mi kaldı?

Bülbül ne acep terki vatan eyledi şimdi „İklimi çemen yoksa yine hare mi kaldı?» gazelile ıstırabını anlatan İstanbul küçük- beyine; Galatadaki “Avrupa,, tiyatrosunun misilsiz kantocusu ( ! ) Perüze alâkalanıp, kıskançlığından arkadaşını bıçaklayan “ Bı­ çakçı

J

Petri,,ye; sokaklarda biribirlerile işmarlaşıp konuşan sevdazedelere; velhasıl eskinin bu neviden bütün manzaralarına tesadüf edebilirsiniz. Kitabın son altmış sayfası ise “ Tahlilât bahsi,, diye İçtimaî hayat mukayesesine tahsis edilmiştir.

[*] Makalemizin vüs’atı bütün eserlerini tet- kika müsaade edemiyeceğinden bu birkaç eser, diğerleri arasından birer tip olmak üzere seçil“ mistir.

Burada Ahmet Rasim yeni ve eski ahlâk telâkkilerini karşılaştırıyor ve bize muhtelif cephelerden kuvvetli hayal ve fikirler veriyor.

Muharrir, şair, edip: 1924. Kanaat

kütüphanesi tarafından basılan bu kitap, başlığında yazıldığı gibi, Rasimin matbuat hatıralarından bahistir ve müşahedata istinat eden 216 sayfalık bir tarihtir. Bu­ rada aruz öğrenmeden şiir yazmağa kal­ kışan; yarım Fransızcasıyla tercümeler yaparak gazetelere gönderen; koynuna koyduğu makalesile “ Tercüman„ın “ top­ rak, rütubet kokulu uzun, darca, loş bir methal üzerinde dik, pis sekiz on ayak merdiven daha çıkınca diğer bir merdi­ venin daralttığı koridor„unda “uzun boylu iri kemikli, esmer yüzlü, saçları kırpık, alm geniş, bıyıkları sakalı tuvaletsiz; sırtında basma bir mintan, ceketsiz, fessiz, yeleğinin düğmeleri çözük, belde kırmızı bir kuşak, pantalonlu, kolları uzunca “ Mithat Efendi Hazretleri,, ile bir parça şaşkın konuşan talebe Ahmet Rasime tesadüf ederiz.

Orada daha neler bulmaz, kimlerle karşılaşmayız? - Son elli senenin bütün edebî simaları oradadırlar, işte : “ Top, esmer çehresi üzerinde daima müteyakkız duran şehlâ gözlerinin ikide birde yan bakışları mutlaka tebessümler, bazen kıskıs gülüşlerle mürafık,, bulunan Muallim Naci; ve yanından hiç ayırmadığı “ Destan ekse­ riya beyaz, fes kulaklarda, orta boy, tıknaz, oldukça melih, esmer yüz, kestane karası gözler, müzellefin fevkinde bıyık sakal, sırtta cüppe, aba, ayakta potin, mest ve kaloş, yuvarlanır gibi bir reftar,, ile salınan Şeyh Vasfi; “uzunca kıvırcık, daha doğrusu girift siyah saçları kocaman kafasını pa­ pak .giymişe döndürür, küçük, büyük gelişi güzel bittabi kalıpsız, hatta günlerce süprülmemiş, tozlu, lekeli, yağlı,, fesile Babıâlide sucu Yorginin o zaman bir ebebî mahfel hizmetini gören küçük odasını tutan “ Andelip,, ; bu divan edebiyatı

(3)

nin son enmuzici. Ve bütün bunlardan başka divan edebiyatının şiir ve şairle beraber yürüyen âlemleri, telâkkileri, mii- şaere ve hicivleri.. - kuvvetlerini Rasimin kudretli kaleminden alarak canlanırlar. Hülâsa itibarile “ Muharrir, şair, edip „ diğerlerinde olduğu gibi “ eski,,yi basiba- delmevt sırrına erdiren, bu hususta tetkik yapmak istiyenlerin hemen hemen yegâne müracaat edecekleri' kıymetli bir eserdir.

Falaka — İstanbul Hamit matbaası I927 - Falaka eski ve korkunç mahalle mektebinin, ayni zamanda Ahmet Rasimin Darüşşafakaya girmezden evvel mahalle mekteplerinde geçirdiği hayatın şümullü bir hikâyesidir. Orta tabakanın mektep telâkkileri kitabın en başında şu cümle­ lerle ne güzel tasvir edilmiştir : “ Bari gün- ' düzleri olsun başımdan gitsin, yandım bu oğlanın elinden, ne dur dinler ne otur bilir,, ve eski mektep hocası : “ Hacivatmki gibi yukarı kıvrık akça sakalı, yaz ise ekseriya cüppe yerine giydiği şal taklidi, sopalarındaki renkleri soluk, kolu (hayde- ri)den uzunca hırkası, hem (mintan) hem de saat cebinin bulunmasından dolayı (yelek) hizmetini gören gömleği, belindeki (Tosya) şah kuşak, kurşunî şalvarı, ayağında ev örmesi çorabının yarı yarıya içinde kaplı olduğu siyah hafaf işi namaz - merkupları, kış ise başındaki vişne çürüğü atkısı, sırtındaki kırk yıllık abası, mest kundurası ile„ ne kadar canlıdır. Sonra: Amin alayı.. - Mektebe başlayanın şerefine sokağa dökü­ len mektep çocukları, rengârenk elbiseleri, çeşit çeşit pabuçları “ ekserisinin tepeleri veyahut yan, ön taraflarına (mavi boncuk) esas olmak üzere yapılmış nazarlıklar dikili yekpare, dilimli, parçalı, bağı çene­ den çekme takke, adi fes, yan müsellesi bükülüp kulakları örtmek şartile başa sarılmış beyaz veya rengâmiz mendil, yağlık„ları ile kitabın sahifeleri arasında ezelî bir hayata kavuşmuş gibi doğru­ lurlar.

Yetişmediğimiz, görmediğimiz bu

mek-14

tebin en küçük âdetleri, en akla gelmeyen teferruatı “ falaka „ da yer almışlardır. Orada dayağın envaına, hocanın çeşidine tesadüf etmeğe imkân vardır. Bütün bu tafsilâttan sonra kitabın son sahifeleri yeni bir mektebe, “Darüşşafaka„ya tahsis edil­ miş ve bu suretle bize yine “Fuhşu atik,,te olduğu gibi mukayese yapmak imkânı hazırlanmıştır. Nisyana gömülen eski mek­ tep, falakada bütün renk ve mânasile canlı olarak ayakta durur.

Eşkâli zaman — 1 334 Tasvir Efkâr

gazetesinde intişar etmiş günlük fantazileri toplıyan küçük bir eserdir. Bununla bera­ ber Harbi Umumînin İçtimaî bünyemize yamadığı veya ondan ayırıp getirdiği öyle tipleri, öyle telâkki tasavirlerini ihtiva eder ki, okuyana o karanlık seneleri tekrar yaşatır... Bir sinema vuzuhile bu hayattan muhtelif parçaları gözlerimizde canlandırır... Ahmet Rasim bu eserinde daha çok fantaziye . kaçmış, mizahî ve kıvrak bir kalemle her şeyi cımbızlayan bir eda takınmıştır... Bu neş’eli yazılar, o zaman büyük bir ciddiyetle telâkki edilen, meselâ bit mücadelesi gibi muhtelif hadiselere, alaylı bir lıakiklik ve şakrak bir tavur vermiştir... Her istihzade olduğu gibi bunda da içimizi sızlatan ve bizi ihtiyarsız düşün­ düren tasvirler vardır. Zaman zaman vesika ile aldığı erzakı satmağa çalışan beceriksiz bir ihtiyar memuru görmekle kederlenir... Balık pazarında veya sokakla­ rımızda eksilen sesleri, bütün canlılıklarile tekrar duyar da eskiye döneriz... Eşkâli zaman okuyucusına manevî bir haz veren kıvrak, hafif ve neş'eli bir eserdir; ve bize. Ahmet Rasimin mizahî cephe ve kabiliyet etrafında fikir edinmemize yardım eden küçük fakat kıymetli bir kitabıdır.

Muharrir bu ya! İstanbul Hamit mat­

baası 1927

Ahmet Rasim bu kitabında muhtelif günlük yazılarını toplamıştır. 4 16 sayfalık büyük bir cilt olan bu eserde, günlük mesail vesilesile temas edilmiş muhtelif

(4)

vekayi dizilidir. O kadar ayrı ve biribirile müııasebettar olrniyan mevzular tetkik edilmiştir ki; bunlar, kitaba daha çok bir tarih manzarası veriyor.. Orada, yine diğer kitaplarında olduğu gibi, eskinin muhtelif cephelerinden -bütün tazeliklerini muhafaza ederek - gelen manzaralar ile karşılaşılır. Hem birçok bilmediğimiz teferruatı öğrenir, hem de mütaleasına hasrettiğimiz zamanı büyük bir haz ile doldurmuş oluruz. Ah­ met Rasim düşüncemizi, makalelerinde okadar kuvvetle arzu ettiği mecraya sevk eder ki... Meselâ “ Bosna Hersek,, in “ Avusturya „ ya ilhakı meselesi festen, fesin tarih ve Türkler tarafından kabulünden bahsedilmek için bir vesiledir. Artık makale kıymetli bir tetkik mahiyetini iktisap etmiştir.

Bu mevzu, etrafında en ince teferruat ihmal edilmeden yazılmış, birçok vakalarla canlandırılmıştır.

Bize, bu günkü genç nesle, meçhul kalan bu elli sene ne kadar calibi dikkat şahsiyet ve vakalarla doludur?. “ Muharrir bu ya„ da bunlardan' bir çoğuna tesadüf mümkündür. Kel Haşan orada. Kavuklu Hamdi oradadır. Şehzade Başında can vermek üzere olan tulûatçılığın, ort& oyu­ nunun tarihi, yalnız değerli sanatkârı Hazıma inhisar eden Karagöz, meşhur hayalbazları ve akförlerile beraber bura­ dadır. Daha sonra raks, taklit, oyun kolları art arta dizilmişlerdir..

Bu muhtelif mevzular ve kitabın hey'- eti umumiyesi hakkında bir fikre sahip olmak için sayfaları birer birer çevirelim :

Orta oyunlarında kadın, zenne tipinde ve eskinin şöhret almış zennelerinden bahistir. Kavuklu ile pişkâr kıyafeti, acaip kıyafetlerde, bu uzun senelerin iki komik tipini canlandırır. Bunlardan sonra - ince bir istihza niyetile konulmuş olsa gerek- dört m akale: Cemal paşa, Cemal paşa

ile Şamda, Cemal paşa ile Kudüste, Ordu çölde ben Kudüste...

Ve bunları takiben Mani isimli, üze­ rinde hayli durulmağa değer bir makale daha ; Maninin tariti, meşhur maniciler ve

Adam aman (dertli koyun)

Zâlim kasap elinden ne çeker dertli koyun ? Bu sevdala ölürsem adımı dertli koyun ! kabilinden dokuz mani. Bizde gazeteciliğe ait bir tetkik ve bunu takiben Leh mat­ buat sergisinden bâhis bir müşahede, çıplaklığa dair bir faııtazi ve şapkaya dair bir makale, daha bu kabilden müte­ addit tetkikler, makaleler...

Kitabın son sayfalarında ezelî bir yaramızı neşterleyen “ Küçük beyler,, baş­ lıklı dolgun bir yazı var ki, külhan beylerine, külhan beyliğine bu kadar nüfuz edebilen, o tuhaf ruhiyatı bu kadar yakından tahlil edebilen hiçbir yazıya türkçemizde tesa­ düf mümkün delildiro •

Beraberce tetkik ettiğimiz müteaddit, misallerden çıkan netice: Ahmet Rasimin hiçbir mektebi edebiye mensup olmadığı; yapa yalnız tesis ettiği mektebin hem üstadı, hem talebesi olduğudur.

Hülâsa itibarile Ahmet Rasim, yeri doldurulmaz, nevi şahsına münhasır bir şahsiyet, bizde muharrirliğin babası, istikbal tarihçilerinin üzerinde ısrarla durmağa mecbur olacakları vüs'atli bir duraktır...

Kütüphanelerimize bu kadar çok eser veren, babalarımıza olduğu kadar bizim neslimize muhtelif yazılarıyla zevk saçan Ahmet Rasim, Edebiyat tarihimizin, daima yaşayacak olan, nadir şahsiyetlerinden biridir.

Bahadır Ragıp

15

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

“O zamanlar Tokatlıyan gene var, gene şim ­ diki yerinde fakat oteli, moteli yok; yalnız gazino ve lokanta işliyor.. Gazinonun ismi de frenk ismi:

Key words: Chen invariant, Chen’s inequality, Einstein manifold, conformally flat manifold, semisymmetric manifold, Ricci-semisymmetric submanifold, totally geodesic submanifold,

çeyreğinde meydana gelen bü- yük deprem sonucunda Stratonikeia antik kentinin bir çok yapısında ve tiyatro yapısının batı bölümünde ağır hasar meydana gelmiş (Resim:

Effects of the aryl hydrocarbon receptor antagonists, alpha-NF and resveratrol, and the antioxidant, N-acetylcysteine, on DNA synthesis in human umbilical vascular endothelial

Cultured rat aortic smooth muscle cells were preincubated with isosteviol, then stimulated with angiotensin II, after which [3H]thymidine incorporation and endothelin-1 secretion

The objective of this proposal study is to investigate the molecular pharmacologic effect of the traditional chinese Bu-Yi medicine on protecting and repairing of

Düşünce tarihinde estetik bir değer olan güzelliğin metafizik alandaki yansı- masında iki temel görüş vardır. Bunlardan birincisi, Tanrı’nın güzelliğinden, varlık

In this study, which deals with the problem ofevil which is the most important problem of the history of thought, we have mutually evaluated the thoughts of Plantinga and

藥學科技報告 主題:心臟 B303097035 藥三 黃亭婷

This cross–sectional Descriptive study aimed to study motivation affecting the continuous quality improvement for service enhancement of registered nurses in Fort

The Hyderabad request read : “ In view of the officially proclaimed intention of India, as announced by its Prime Minister, to invade Hyderabad, and in view

Çalışmada, biyoaktif cam içerikli rezin modifiye cam iyonomer simanın florid salınım değeri, antibakteriyel özelliği ve 12 aylık klinik başarısının geleneksel cam iyonomer

Yapılan literatür araĢtırmasının ardından üçüncü bölümde, Konya kentinin ülke içerisindeki yerine, genel özelliklerine ve ulaĢım yapısına değinilerek; örneklem

Bu çalışmalarda ortaya konulan rasyonel fark denklem sistemlerinin genel çözümleri, bazı teorik çözüm metotlarına dayandırılmış olup söz konusu metotların bir

Romanı, bir hastalığın nekahat günlerinde veya yol­ culukta can sıkıntısını gidermek için; şiiri, ancak aşık olduğumuz zaman içi­ mizdeki duygulara

Eighty-four percent of all brain tumors were located in the supratentorial part and the rest of (16 %) the tumors were located in infratentorial part.. The most frequent tumor

Ş izofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Güz, Dilbaz, Bayam Silik İş aretler..

Sözleşme’nin 5/1f bendinde söz konusu olan husus, bir kişinin usu- lüne aykırı surette ülkeye girmekten alı konması veya kendisi hakkında sınır dışı etme ya da

bir yargı kararı olmadan suçlanamayacağını bildirmelerine ve daha sonra kaleme alınan uluslar arası sözleşmelerde sanık hakları daha da güvencelere bağlanmış ve

Identifying health literacy and health system navigation needs among rural cancer patients: Findings from the Rural Oncology Literacy Enhancement Study

Bu yüzden, atlı tramvaylar çak­ şırken, elektrikliye dönüştürülmesi, dinamo­ nun geliştirilmesine kadar gerçekleştirilemedi ve bu alanda ilk büyük adımı

In the study by Aslan (2015), biocompatible coatings comprised of mono and double-layered hydroxyapatite (HAP) and TiO 2 powders were produced with plasma spray

After surname, superscripted asterisk (*) should be placed and information regarding the author/authors’ institutions, contact information and Orcid numbers must be written in Times