• Sonuç bulunamadı

Şizofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Silik İşaretler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Şizofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Silik İşaretler"

Copied!
6
0
0

Tam metin

(1)

Ş

izofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada

Nörolojik Silik I

ş

aretler

Hatice GÜZ, Nesrin DILBAZ, Göksel BAYAM

ÖZET

Genel olarak vücudun bozulmuş bir işlevinin ya da rahatsızlığının nesnel kanıtı olarak tanımlanan nörolojik silik işaretlerin şizofreni ve anksiyete bozuklu ğu tanısı alan hastalarda görülme sıklığını ve hastalığın klinik be-lirtilerine olan etkisini araştırmak amacıyla bu çalışma planlanmıştır. DSM-1V tanı ölçütlerine göre 60 şizofren, 40 anksiyete bozukluğu tanısı alan hasta çalışma kapsamına alınmış, bilgi formu, kasa psikiyatrik değerlendirme ölçeği (KPDÖ) ve PANESS (silik nörolojik bulgular için fiziksel ve nörolojik de ğerlendirme ölçeği) uygulan-mıştır. Sonuç olarak şizofren hastalarda silik işaretlerden denge, sterognozi, hareket devamlılığı, tekrarlayıcı

hareketler, nystagmus alt ölçek puanı anksiyete bozukluğu olan gruba göre anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç bize nörolojik silik işaretlerin şizofrenide özgüllüğünün oldukça yüksek bir anda ol-duğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Nörolojik silik işaretler, şizofreni, anksiyete bozuklu ğu şünen Adam; 1998, 11 (4): 36-41

SUMMARY

This study is planned to determine the prevalance of soft signs which are defined as clinical symptoms of schi-zophrenia and anxiety disorders and the effect of there signs to the clinical features of schischi-zophrenia and anxiety disorders and if there is any difference between these two disorders regarding to these signs. For this purpose 60 patients with schizophrenia and 40 patients with anxiety disorder are included in our study and identification form PANESS (phy,sical and neurologic assessment form soft signs) is pe ıformed to all of them. The subgroup of

soft signs as balance, ısterognosia, movement state, stereotype movements and nystagmus were higher in schi-zophrenics compared to patients with anxiety disorders. This restalt shows that soft signs are characteristic for schizophrenia.

Key words: Neurologic soft signs, schizophrenia, anxiety disorders

GIRIŞ

retler patognomonik veya belirgin i

ş

aretler olarak ta-

rumlan

ı

r (1 '2).

Nörolojik silik i

ş

aretler genel olarak "vücudun

bo-zulmu

ş

bir i

ş

levinin ya da rahats

ı

zl

ığı

n

ı

n herhangi

bir nesnel kan

ı

t

ı

ya da görünümü" olarak tarumlamr.

Bir ba

ş

ka deyi

ş

le nörolojik bir i

ş

aret altta yatan bir

bozuklu

ğ

un farkedilmesini sa

ğ

lar (11. Gerçekte altta

yatan bozuklu

ğ

un yerini tam olarak belirleyen i

ş

a-

Ara

ş

t

ı

rmac

ı

lar, klasik muayene s

ı

ras

ı

nda baz

ı

has-talarda orta derecede aç

ı

k nörolojik i

ş

lev

bozuklu-ğ

unun varl

ığı

na kar

şı

n, bu patognomonik i

ş

aretleri

saptayamacj

ı

klann

ı

belirtmi

ş

lerdir. Bir süre sonra bu

i

ş

aretler yeniden muayene edildi

ğ

inde i

ş

aretlerin

Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Klinigi

(2)

Şizofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik

Güz, Dilbaz, Bayam Silik İşaretler

yok olduğu gözlenmiştir. Bu da silik işaretlerin ka-lıcı olmadığını, gelişimle giderek kaybolabildiğini ve klasik patognomonik işaretlerle karşılaştırıldı -ğında "minör" olarak adlandırılması gerektiğini gös-termektedir (1' 2) .

Geçen yüzyılın başından beri bilinen ve "equivocal signs" olarak adlandırılan bu işaretler günümüzde de "soft signs", "soft neurological signs", "nonfocal ne-urologic signs", "minor nene-urologic signs gibi adlar ile ifade edilmektedir. Bu terimlerin her biri bu i şa-retlerin bir özelliğini vurgulamakla birlikte son y ıl-larda en çok kullanan kavram "soft neurologic signs" olmuştur (1).

Günümüzde silik işaretlerin hem nörolojik hem de psikolojik anlamı olduğunu belirten iki düşünce mevcuttur. Bu işaretlerin nöropatoloji konusunda kesin kanıt olmasa bile nörolojik bir temeli bildiril-miştir. Ayrıca davranış ve öğrenme bozukluğu gös-teren çoculdarda klinik yargıya varmadaki önemi de bu işaretlerin psikolojik anlamlılığı ile açıklanmaya çalışılmıştır (3).

Günümüze dek çeşitli yazarlar tarafından çok sayıda nörolojik silik işaretler bildirilmiştir. 1966'da Cle-ments minimal beyin bozukluğu gösteren çocuk-larda 99 farklı işareti silik işaretler olarak değ erlen-dirmiştir (1). Genel olarak silik işaretler (gelişimsel nörolojik işaretleri ve (patognorrıonik işaretlerin ha-fif görünümlerini temsil eden normal olmayan silik işaretler) olarak ikiye ayrılmaktadır. Gelişimsel işa-retler gelişimsel gecikmeyi göstermekle ve yaşın ilerlemesi ile kaybolmaktadır. Normal olmayanlar ise muayene sırasında zor ortaya çıkan ve zayıf gü-venilirliğe sahip olan işaretlerdir. Genel olarak silik aretler motor, duyu, biliş, dikkat, dil, bellek defi-sitlerini kapsayan bir çeşitliliğe sahiptir (1 '4).

Cadet ve ark. nörolojik silik işaretleri mental durum, kortikal duyu işaretleri, motor sistem ve ilkel ref-leksler olmak üzere 4 ana başlıkta toplanmıştır. Yule ve Taylor ise gelişimsel gecikme işaretleri, nörolojik ve diğer etkenlere bağlı gelişen işaretler saptanması güç olan hafif dereceli anormallikler olarak üç gruba ayırmışlardır (1).

Yapılan araştırmaların çoğunda bilateral söndürme, işitsel-görsel bütünleştirme, grafestezi, sterognozi en

sık hata bulunan silik ıı aretler olarak saptanmıştır

(5-9). Karmaşık motor hareketlerini inceleyen çalış

ma-lar çok sayıda olmamasına rağmen şizofren hastalar-da sıklıkla bozuk olduğu belirtilmiştir (5' 1°) .

Çocuklarda nörolojik silik işaretleri değerlendirmek için çeşitli ölçekler geliştirmiştir. Çalışmalar sonu-cunda silik işaretlerin psikiyatrik bozukluk göstersin göstermesin erkek çoculdarda, kız çocuklara göre daha fazla oranda görüldüğü bildirilmiştir (11). Hasta çocuklarda silik işaretlerin impulsitive, distraktibilite ve bağımlılıkla ilgili olduğu (11' 12) , sağlıklı

çocuk-larda ise asosyallik, motivasyon eksikliği, iletişim kurma zorluğu ve okuma güçlüğü ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (ıl).

Şizofren hastalarda nörolojik işaretlerin görece yay-gınlığı birçok araştırmanın gündeme getirdiği ko-nulardan biri olmuştur. Bu araştırmalarda başlıca, kapsamlı nörolojik yöntemleri kullananlar olduğu gibi, daha seçici muayene yöntemlerini kullananlar da olmuştur. Şizofrenide silik işaretlerin çalışmasını ilk kez yapan Bender, şizofren çocuklarda normal-lere göre silik işaretlerin daha fazla oranda görüldü-ğünü bildirmiştir (1). Daha sonra bu konuda yapılan çalışmaların çoğunun sonucunda ise şizofrenisi olan kişilerin diğer psikiyatrik bozukluldara göre daha fazla oranda nörolojik anormallik gösterdiği bulun-muştur (13).

Ayrıca şizofren hastalarda nörolojik silik bozuklu-ğun seyri konusunda yapılmış az sayıda çalışma bu-lunmaktadır. Şizofren olan ve olmayan hastaları 3 yıl sonra tekrar inceleyen bir çalışmada nörolojik silik işaretlerdeki hata oranının düştüğünü, fakat bu oranın şizofren grupta anlamla derecede olduğu be-lirtilmiştir (14). Bir başka çalışmada ise şizofren

has-talar, kronik ve subkronik olarak iki gruba ayrılmış ve hastalar 2 ile 10 ay sonra tekrar değ erlendirildi-ğinde, çoğunda işaretlerin aynı oranda sürdüğü gö-riilmüştür (14).

Şizofren hastaların çocuklarında da nörolojik silik işaretlerin görüldüğü ve ergenliğe dek stabil sürdüğü belirtilmiştir (15). Rossi ve ark. yaptığı çalışmada

normal kontrol grubunda yaşın artması ile nörolojik silik işaretlerde arta olduğunu belirtmişlerdir (2).

Ayrıca cinsiyet yönünden karşılaştırma yapan a.- lışmalarin çoğunda erkek hastalarda silik işaretlere

(3)

Şizofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Göz, Dilbaz, Bayam Silik Işareder

daha fazla rastlanmamas

ı

na kar

şı

n, ili

ş

ki olmad

ığı

n

ı

söyleyen yay

ı

nlarda bulunmaktad

ı

r (5,7,16,17).

Benzer

ş

ekilde iki uçlu duygudurum bozuklu

ğ

u olan

hastalarda da kontrollere göre daha yüksek oranda

görüldü

ğ

ü belirtilmektedir (18)

.

Yine obsesif

kom-pulsif bozukluk-ta normal kontrollere göre daha

yük-sek oranda silik i

ş

aretlere rastland

ığı

belirtilmi

ş

tir

(19) .

Obsesif kompulsif hastalarda yap

ı

lan çal

ış

ma-larda silik i

ş

aretlerin varl

ığı

ile obsesyonun

ş

iddeti

ve tedaviye kötü yan

ı

t aras

ı

nda bir ili

ş

ki oldu

ğ

u

be-lirtilmi

ş

tir (2°). Psikotik olmayan fakat

duygulamm-lannda oynamalar görülen ki

ş

ilerde de silik i

ş

aretle-rin görüldü

ğ

ünü bildiren yay

ı

nlar bulunmaktad

ı

r (8)

.

Yine 7 ya

şı

nda nörolojik silik i

ş

aretler gösteren

ço-cuklar

ı

n 17 ya

şı

nda tekrar de

ğ

erlendirilmesinde,

ş

i-zofreniden ziyade anksiyete veya affektif hastal

ı

kla-nn daha fazla görülmesi nedeniyle silik i

ş

aretlerin

ş

izofreni hastal

ığı

için özgül olmad

ığı

öne

sürülmek-tedir (13). Sa

ğ

l

ı

kl

ı

ki

ş

ilerde de % 5 oran

ı

nda silik i

ş

a-retlere rastland

ığı

n

ı

bildiren yay

ı

nlar da bulunmakta-

d

ı

r (5

'6'21) .

Woods ve ark. ailelerinde psikopatoloji öyküsü olan

ş

izofrenlerde silik i

ş

aretlere daha yüksek oranda

rastland

ığı

n

ı

belirtmi

ş

lerdir (22)

.

Yine bir ba

ş

ka

ça-l

ış

mada

ş

izofren hastalar ve onlar

ı

n hastal

ı

k

olma-yan birinci derece akrabalan incelenmi

ş

ve normal

kontrol grubundan daha fazla oranda silik i

ş

aretlere

rastlanm

ış

t

ı

r. Ayr

ı

ca

ş

izofren hastalar

ı

n çocuklar

ı

n-da ve annelerinde de nörolojik silik i

ş

aretlere daha

s

ı

k rastlanm

ış

t

ı

r

(9,22,23)

Baz

ı

ara

ş

t

ı

rmac

ı

lar nörolojik silik i

ş

aretlerin

nöro-leptik kullan

ı

m

ı

ile ilintili oldu

ğ

unu söylerken daha

sonra yap

ı

lan ara

ş

t

ı

rmalar

ı

n sonucunda ise

nörolep-tik kullan

ı

m

ı

ile nörolojik silik i

ş

aretler aras

ı

nda ili

ş

-ki olmad

ığı

kan

ı

s

ı

na var

ı

lm

ış

t

ı

r (9

'22-25) .

Lateralizasyonu dikkate alarak yap

ı

lan çal

ış

malarda

ise sa

ğ

elini kullanan

ş

izofrenlerin daha çok sa

ğ

ta-rafta hata yapt

ı

klar

ı

bunun da

ş

izofren hastalarda sol

hemisfer disfonksiyonu oldu

ğ

unun göstergesi

ol-du

ğ

unu belirtmi

ş

lerdir (9)

.

Nörolojik silik i

ş

aretler

gösteren

ş

izofrenlerin çocukluk öykülerinde

mi-nimal beyin disfonksiyonu sendromu saptanm

ış

ve

bu ki

ş

ilerin nöroleptiklerden çok stimulanlara daha

iyi yan

ı

t verdi

ğ

i gözlenmi

ş

tir. Bu nedenlerden ötürü

bir alt grup olarak aynl

ı

nasm

ı

n daha do

ğ

ru

olabile-ce

ğ

i vurgulanm

ış

t

ı

r (26)

.

Bu hastalarda psikozun

mi-nimal beyin disfonksiyonunun bir sonucu olarak

or-taya ç

ı

kt

ığı

savunulmu

ş

tur (26)

.

GEREÇ ve YÖNTEM

Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Klini

ğ

in

ayaktan ba

ş

vuran veya yatarak tedavi gören,

DSM-IV tan

ı

ölçütlerine göre

ş

izofreni ve anksiyete

bo-zuldu

ğ

u tan

ı

s

ı

alan hastalar çal

ış

ma kapsam

ı

na al

ı

n-d

ı

. Denekler poliklini

ğ

e ardarda ba

ş

vuran hastalar

ile serviste yatan hastalardan seçildi. Çal

ış

madan

d

ış

lanma kriterleri:

1. Majör medikal hastal

ığı

n

ı

n olmas

ı

2. Organik beyin sendromu olmas

ı

3. Nörolojik bozuldu

ğ

un olmas

ı

4. Son iki ayd

ı

r alkol veya madde kullan

ı

m

ı

n

ı

n

ol-mas

ı

5. EKT tedavisi uygulan

ı

yor olmas

ı

6. Uygulanan tedavinin yan etkilerinin yo

ğ

un olmas

ı

Çal

ış

maya al

ı

nma kriterlerini kar

şı

layan tüm

hasta-lara çal

ış

man

ı

n amac

ı

ve protokolü anlat

ı

larak

izin-leri al

ı

nd

ı

.

İ

lk muayenede ruhsal ve nörolojik silik

i

ş

aretler ara

ş

t

ı

nld

ı

.

Ya

ş

, einsiyet, do

ğ

um ay

ı

, e

ğ

itim durumu, medeni

durum, sosyoekonomik durum, ya

ş

amlar

ı

yer, do

ğ

um

komplikasyonlar

ı

, kullan

ı

lan el, hastal

ı

k ba

ş

lang

ı

ç

ya

şı

, hastal

ı

k tipi, yat

ış

say

ı

s

ı

, kullanmakta oldu

ğ

u

ilaç ve süresi, fiziksel hastal

ı

k öyküsü, aile öyküsü

bilgilerini içeren ara

ş

t

ı

rmac

ı

lar taraf

ı

ndan geli

ş

tiril-mi

ş

yar

ı

yap

ı

land

ı

nlim

ş

bir bilgi formu dolduruldu.

Ayr

ı

ca her hastaya KPDÖ (27,28) ve silik i

ş

aretlerin

fiziksel ve nörolojik muayene ölçe

ğ

i (physical and

neurological examination for soft signs-PANESS)

uygulanm

ış

t

ı

r (29)

.

Bu çal

ış

mada gruplararas

ı

do

ğ

um mevsimi, e

ğ

itim,

medeni durum, ya

ş

an

ı

lan yer, ailede psikiyatrik

has-tal

ı

k öyküsü, fiziksel hastal

ı

k öyküsü, kullan

ı

lan el,

do

ğ

um komplikasyonlan, yat

ış

say

ı

s

ı

Ki-kare testi

ile, PANESS ölçelder de

ğ

erleri t testi ile, ölçelder

aras

ı

birbiri ile ba

ğı

ml

ı

de

ğ

i

ş

kenler Spearmen

ko-relasyon testi ile SPSS paket istatistiksel program

ı

uygulanarak ara

ş

t

ı

nlm

ış

t

ı

r.

(4)

Şizofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Güz, Dilbaz, Bayam Silik lşaretler

BULGULAR

Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Klini

ğ

ine

ar-darda ayaktan ba

ş

vuran veya yatarak tedavi gören ve

DSM-IV tan

ı

sistemine göre

ş

izofreni tan

ı

s

ı

alm

ış

,

cinsiyet aç

ı

s

ı

ndan e

ş

le

ş

tirilmi

ş

, 60

ş

izofren hasta ile

anksiyete bozuklu

ğ

u tan

ı

s

ı

alm

ış

40 hasta çal

ış

ma

kapsam

ı

na al

ı

nm

ış

t

ı

r. Anksiyete bozuklu

ğ

u olan

grubun 6's

ı

obsesif-kompulsif bozukluk, 1 l'i genel

anksiyete bozuklu

ğ

u, 15'i panik bozukluk, 8'i fobik

bozukluk tatl

ı

lar

ı

alm

ış

lar idi.

Ş

izofreni grubunun ya

ş

ortalamas

ı

27.5 (sd=7.66),

anksiyete grubunun ya

ş

ortalamas

ı

33.5 (sd=8.99)

olup her iki grup aras

ı

nda ya

ş

ortalamas

ı

ı

s

ı

ndan

istatistiksel farkl

ı

l

ı

k saptanmam

ış

t

ı

r (p=0.58).

Has-tal

ı

k süresi

ş

izofreni grubunda (ortalama 7.99, sd=

5.89), anksiyete grubundan (ortalama 3.02, sd=3.2)

anlaml

ı

olarak daha yüksek bulunmu

ş

tur (p=0.001).

Aile öyküsü (p=0.04), yat

ış

say

ı

s

ı

(p=0.0001),

me-deni durum (p=0.0002), meslek (p=0.0001),

yerle-ş

im yeri (p=0.001) d

ışı

ndaki di

ğ

er sosyodemografik

verilerde her iki grup aras

ı

nda farkl

ı

l

ı

k olmay

ı

p

sos-yodemografik verilere ait bilgiler Tablo l'de

göste-rilmi

ş

tir.

Nörolojik silik i

ş

aretler aç

ı

s

ı

ndan bak

ı

ld

ığı

nda ise,

silik i

ş

aretler alt grubundan denge (p=0.0001),

ha-reket devarnhli

ğı

(1)=0.0001), nistagmus (p=0.002),

tekrarlay

ı

c

ı

hareketler (p=0.0001), sterognozi (p=

0.02) ve motor hareketler (p=0.005) alt puanlar

ı

ve

silik i

ş

aretler toplam puan

ı

(pp=0.002)

ş

izofreni

gru-bunda anksiyete bozuklu

ğ

u grubundan istatistiksel

olarak anlaml

ı

olarak yüksek bulunmu

ş

tur. Sadece

grafestezi puan

ı

ı

s

ı

ndan her iki grup aras

ı

nda

is-tatistiksel farkl

ı

l

ı

k saptanmam

ış

t

ı

r (p=0.48).

Ayr

ı

ca nörolojik silik i

ş

aretler ile ya

ş

, hastal

ı

k süresi

aras

ı

ndaki ili

ş

ki incelenmi

ş

tir.

Ş

izofreni tan

ı

s

ı

alan-larda BPRS toplam puan

ı

ile denge (p=0,0001),

gra-festezi (0.002), hareket devaml

ı

h

ğı

(p=0.0001),

mo-tor hareketler (p=0.0001), nistagmus (p=0.008),

ste-rognozi (p=0.001), tekrarlay

ı

c

ı

hareketler

(p=0.0001) silik i

ş

aretler toplam puan

ı

(p=0.0001)

aras

ı

nda pozitif korelasyon bulunmu

ş

tur. Yani

has-talarda klinik belirtiler

ş

iddetlendikçe silik i

ş

aretle-rin puan

ı

da artmaktad

ı

r. Hastal

ı

k süresi ile sadece

sterognozi puan

ı

aras

ı

nda pozitif yönde korelasyon

Tablo 1. Sosyodemografik veriler

Özellikler

Doğum mevsimi

Şizofreni Ank. bozuk.

kış 45 75 33 82.5 0.057 ilkbahar 15 25 4 10 yaz O 0 0.25 sonbahar o 0 2 0.5 Eğitim okur-yazar değil 1 1.66 2 0.5 0.06 ilkokul 23 38.3 15 37.5 orta-lise 31 51.6 13 32.5 yüksekokul 5 0.8 10 2.5 Fiziksel hastalık var 1 1.66 3 7.5 0.14 yok 59 98.3 37 92.5 Aile öyküsü yok 38 63.3 34 85 0.04* 1. derece 12 20 6 15 2. derece 8 1.3 0 3. derece 2 0.3 0 Kullanılan el sağ 55 91.6 40 100 0.06 sol 5 0.8 O O Medeni durum evli 13 21.6 27 67.5 0.0002* bekar 40 66.6 12 30 dul 7 1.16 1 0.25 Meslek memur 5 0.8 13 32.5 0.0001* işçi 3 9 2 0.5 serbest 0 0 1 0.25 emekli 5 0.8 3 7.5 ev hanımı 13 21.6 17 42.5 çiftçi 5 0.8 2 0.5 işsiz 29 48.3 2 0.5 Doğum komplikasyonu yok 52 86.6 40 100 0.12 düşük doğum ağırlığı 2 3.3 0 0 hipoksi 3 5 0 O

geçirilmiş travma öyk. 5 0 0

Yatiş sayısı yok 10 16.6 33 82.5 0.0001* 1 kez 22 36.6 6 15 2 kez 7 11.6 1 0.25 3 kez 2 0.3 0 0 3'den fazla 19 31.6 0 0 Yerleşim yeri kentsel 37 61.6 36 90 0.001* kırsal 23 38.3 4 10

oldu

ğ

u saptanm

ış

t

ı

r (0.03). Buna kar

şı

n anksiyete

bozuklu

ğ

u grubunda ise BPRS toplam puan

ı

ile silik

i

ş

aretler aras

ı

nda ili

ş

ki saptanmam

ış

t

ı

r.

Ş

izofren

hasta grubunda benzer biçimde hastal

ı

k süresi ile

grafestezi puan

ı

aras

ı

nda pozitif korelasyon

bulun-mu

ş

tur (p=0.03).

TARTIŞMA

Ş

izofreni etyolojisinde do

ğ

um komplikasyonlar

ı

n

ı

n

önemli rolü oldu

ğ

u bilinmektedir.

Ş

izofren hasta-

(5)

Şizofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Güz, Dilbaz, Bayam Silik İşaretler

Tablo 2. Şizofren ve anksiyete bozukluklu hastalarda silik iş a-retler

Şizofren grup Anksiyete boz. grup

PANESS Ort. Sd Ort. Sd p

Sm 10.30 4.04 8.65 2.69 .005* Sg 12.08 5.22 11.85 12.78 .48 Ss 4.41 2.56 4.02 0.15 .002* Sd 3.3 4.19 0.65 1.29 .0001* Sh 9.5 4.04 7.57 0.9 .0001* St 9.01 4.45 6.12 0.64 .0001* Sn 1.88 1.19 1.1 0.3 .002* Toplam 49.83 19.83 38.2 5.83 .002*

larda düşük doğum ağırlığı, hipoksi, kafa travmasına rastlanmıştır. AB grupta ise doğumsal komplikasyon olmadığı saptanmıştır (p=0.12). Nörogelişimsel ku-rama göre ise doğum komplikasyonlan beyin hasa-nna neden olduğu ve şizofreni oluşumunu hazır-ladığı düşünülmekte ise de her iki grup arasında an-lamlı bir farklılık bulunmaması bu kurama ters düş-mektedir (29'30).

Hastaneye yatışı en az bir kez olanlar şizofrenlerde 22 kişi, AB grubunda 6 kişi olarak 3'den fazla yatışı olanlar ise şizofrenilerde 19 kişi, AB'da ise hiçbir hastada görülmemiş olup, şizofreni grubunda has-taneye yatış sayısı anksiyete bozukluğu olan gruptan anlamlı olarak fazla bulunmuştur (10.0001)., AB grubunda hastaneye yatan hasta oranının daha az ol-ması beklenen bir sonuçtar.

Şizofrenide bilinen gerçeklerden biri de genetik ge-çişin rolüdür. Anne ve baba hasta ise hastalığa ya-kalanma oranı % 46 iken, AB gruplarında % 17-20 arasında değişmektedir (31). Bu araştırmada ise aile öyküsü olmayanlar şizofrenlerde 38 kişi, AB gru-bunda 34 kişi olarak saptanmıştır. Birinci derece ak-rabalarında aile öyküsü olanların oranı şizofrenlerde

12 kişi, AB'da 6 kişidir. İkinci derece aile öyküsü olanlar ise şizofrenlerde 8 kişi olup, AB'da hiç bu-lunmamaktadır. Bu çalışmada da şizofren hastalarda aile öyküsünün daha fazla görülmesi literatür bil-gileri ile uyumludur (32).

Hastalık süresi çoğu kez hastalığın kronikleşmesi ile eşdeğer tutuluyorsa da, bu anlamda yeterli bir gös-terge değildir. Nörolojik silik işaretlerin hastalık sü-resinin artması ile görülme oranının arttığı belirtil-

mektedir (9). Bizim çalışmamızda her iki grupta da

hastalık süresi ile nörolojik silik işaretler arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuçta Torrey ve ark. bulguları ile uyumlu bulunmuştur.

Beyin lateralizasyonu kişinin hangi elini kulland ığı-nın saptanması ile belirlenebilmektedir. Bazı araştı r-macılar nörolojik silik işaretlerin sol hemisfer dis-fonksiyonu ile ilişkisi olduğunu söylerken (9), bunu

desteklemeyen görüşler olmuştur (33). Bu çalışmada şizofren hastalann % 91'i, AB grubunun tümü sağ elini kullanmakla birlikte, el kullanımı açısından farklılık bulunmamıştır.

Bu çalışmada eğitim düzeyi ile NSİ arasında ilişki bulunmaz iken Rossi ve ark. (2) şizofren hastalarda eğitim yılı ile NSİ arasındaki ilişki olduğunu belirt-mişlerdir. Fakat bu çalışmada eğitim yılı olarak alı n-mamıştır. Nörolojik silik işaretlerin de ğerlendirildi-ğinde ise; şizofreni ile anksiyete bozukluklarının farklı klinik tablolar olduğu bilinmektedir. Nörolojik silik işaretler şizofrenide, diğer psikiyatrik hastalık-

,

lara göre daha sık görülmektedir (5,10 13) Bu işaret_ lerin şizofreniyi tanımlamada % 100 gösterge oldu- ğunu bildiren araştırmacılar vardır (2,13,17,22,23,33,34). Bizim araştırmamızda da grafestezi dışında diğer tüm silik işaret alt puanları ve toplam puanının şi-zofren grupta anksiyete grubundan anlamlı derecede yüksek bulunması şizofrenide nörolojik silik iş a-retlerin önemli ölçüde görüldüğünü göstermektedir. Şizofren hastalarda BPRS toplam puanı ile nörolojik silik işaretlerin alt ölçek ve toplam puanları arasında pozitif korelasyon varken, AB'da BPRS toplam puanı ile nörolojik silik işaretler toplam puanı ara-sında korelasyon saptanrnarruştır. Yani şizofren has-talarda hastalık şiddeti arttıkça silik işaretler daha sık görülmekte iken anksiyete grubu için böyle bir ilişki söz konusu değildir. Her iki grup hastayı silik işaretler açısından karşılaştıran başka yayına litera-türde rastlanmamalda birlikte bu sonuçlar bize şizof-renide nörolojik silik işaretlerin önemli rolü oldu ğu-nu göstermektedir.

KAYNAKLAR

1. Tupper DE: The issues with soft signs: Soft neurological signs tupper (ed). Grune Stratton Inc Orlando, 1987; p.1-19.

2. Rossi A: DiMichelle V, et al: Neurological soft signs in schi-

pecya

(6)

Şizofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Güz, Dilbaz, Bayam Silik I şaretler

zophrenia. Br J Psychiatry 157:735-39, 1990.

3. Taylor HG: The meaning and value of soft signs in the be-hav ioral sciences: Soft Neurologic Signs Tupper DE (ed). Grune Stratton Inc Orlando 1987; p.297-338.

4. Goldstein PC, Tupper DE: Qualitatif and quantatif me-asurement of subtle neurobehavioral denek: Soft Neurological Signs. Tupper DE (ed). Grune Stratton Inc Orlando 1987; 45-93. 5. Rochford JM, Detre T, et al: Neurolopsychological im-pairments in functional psychiatric diseases. Arch Gen Psychiatry 22:114-19, 1987.

6. Hertzig ME, Birch HG: Neurologic organisation in psychi-atrically disturbed adolescent girls. Arch Gen Psychiatry 15:590- 98, 1966.

7. Hertzig ME, Birch HG: Neurologic organisation in psychi-atrically disturbed adolescents. Arch Gen Psychiatry 19:528-37, 1968.

8. Qutkin F, Ritkin A, Klein DF: Neurologic soft signs in schi-zophrenia and chacter disorder organicity in schischi-zophrenia with premorbid associalty and emotionally unstable chacter disorder. Arch Gen Psychiatry 33:845-53, 1976.

9. Torrey EF: Neurologic abnormalities in schizophrenia patients. Psychiatry 15:381-88, 1980.

10. Cox SM, Ludwig AM: Neurologic soft signs and psycho-pathology findings in schizophrenia. J Nerv Men Dis 167:161-65,

1979.

1 . Shaffer D, Schinfeld I, et al: Neurologic soft signs their re-lationship to psychiatric disorder and intelligence in childhood and adolescence. Arch Gen Psychiatry 42:342-51, 1985. 12. Kennard MA: Value of equivocal signs in neurological di-agnosis. Neurology 10:763-64, 1960.

13.Heinrichs DW, Buchanan RW: Signifıcance and meaning of neurological signs in schizophrenia. Am J Psychiatry 145:11-18,

1988.

14.Tucker GJ, Campion Ew, Silberfarb PM: Sensorymotor func-tion and cogmitive disturbance in psychiatric patients. Am J Psychiatry 132:17-21, 1975.

15. Manschreck TC, Ames D: Neurologic features and psycho-pathology in schizoprenic disorders. Biol Psychiatry 19:703-19, 1984.

16. Manschreck TC, Maher BA, Ader DN: Formai tought di-sorder, type-token ratio and disturbed voluntary motor movement in schizophrenia. Br J Psychiatry 139:7-15, 1981.

17. Kolakowska T, Williams AO, et al: Schizophrenia with good and poor outcome neurological soft signs, cognitive impairment and their clinical signifıcance. Br J Psychiatry 146:348-57, 1985.

18.Mukherjee S, Shukla S, Rosen A: Neurological abnorrnalities in patients with bipolar disorder. Biol Psychiatry 19:337-45,

1984.

19. Bihari K, Pato MT, et al: Neurologic soft signs in obsessive compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 48:278-79, 1991. 20. Holander E, DeCarla CM, et al: Neurologic soft signs in ob-sessive compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 48:278-79, 1991.

21. Manschreck TC, Maher BA, Rucklos ME: Disturbed vo-luntary motor activity in schizophrenic disorder. Psychol Med 12:73-84, 1982.

22. Woods BT, Kinney DK, et al: Neurologic abnormalities in schizophrenia patients and their families I: comparison of schi-zophrenia, bipolar and substance abuse patients and normal cont-rols. Arch Gen Psychiatry 43:657-63, 1986.

23.King DJ, Wilson A, et al: The clinical corralates of neurologic soft signs in chronic schizophrenia. Br J Psychiatry 158:770-75, 1991.

24. Mosher LR, Pollin W, Stabenau JR: Identical twins discordant for schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 24:422-30, 1971. 25. Liddle PF, Barnes TRE, Morris D, et al: Three syndromes in chronic schizophrenia. Br J Psychiatry 155(Suppl 7):119-22, 1989.

26. Huey LY, Zetin M, et al: Adult minimal brain dysfunctions and schizophrenia: a case report. Am J Psychiatry 135:1563-65, 1978.

27. Post RM: Modifıed brief psychiatric rating scale for be-havioral assessment. USA, Bathesa, 1983.

28. Soykan C: Institutional differenc,e and case typicality as re-lated to diagnostic system severity, prognosis and treatment. American Psychiatric Press, Washington, 1989.

29. Weny JS, Taylor E: Schizophrenic and allied disorder. In child and adolescent psychiatry. Rutter M, Taylor E (eds). Hersov Third edition 1994; p.594-615.

30. Lewis SW: Computerized tomography in schizophrenia 15 years on. Br J Psychiatry 157(Suppl):16-24, 1990.

31.Işık E: Şizofreni. Kent Matbaacılık, Ankara, 1997.

32. Kaplan HI, Sadock BJ: Comprehensive textbook of psychi-atry. 5th edition. Williams & Wilkins, 1989.

33. Walker E, et al: Familial schizophrenia a predictor of ne-uromotor and attentional abnormalities in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 5:749-53, 1982,

34.Lane A, et al: Schizophrenia and neurological soft signs: gen-der differences in clinical correlates and accedent factors. Psychi-atry Res 64:105-14, 1996.

Referanslar

Benzer Belgeler

ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği ABD’ye başvuran çocuk ve ergen hastalarda teşhis ve

• Spinal refleksler, refleks arkının sensorik ve motor bileşenlerinin bütünlüğünü ve dessendens yukarı motor nöron (UMN) motor yollarının etkinliğini değerlendirir..

Türkiye'de 'Mexaforme' üze- rinde Japonya ve İskandinav ülke- lerinde olduğu gibi bir araştırma yapılmamıştır ve reçetesiz

rüntü ile cisim arasındaki uzaklık kaç cm’dir? ... Cisim Görüntü Ters ve cisim- den küçük Ters ve cisim- le eşit boyda Düz ve cisim- den büyük Ters ve cisim- den

kullan›m›n›n onaylanmas›ndan beri yap›lan birçok prospektif ve retrospektif çal›flma sa- yesinde O.K.’ler içerik ve doz aç›s›ndan gelifltirilmifl ve

Bu bağlamda Haydarpaşa’da tespit edilen tuğlaların Osmanlı’nın yeni ulaşım ağını inşa etme sürecine, modern kâgir yapılar için Avrupa

Üzerinde kitabe ya da herhangi bir süsleme bulunmayan 1 mezar taşının baş ya da ayak şahidesi olduğu anlaşılmamakla birlikte bölgedeki mezar taşı geleneği

Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz edilen Beck Depresyon Ölçeği (z=-1,78, ; p>.o5), Beck Anksiyete Ölçeği (z=-1,51; p>.o5) ve Yetişkinler için Psikolojik

Stefan Zweig’ın Castellio eseri, baskı ile mücadele eden bir hümanist resmini ortaya koyduğu için, sürgünde olan yazarlar arasında Erasmus eserinin aksine beğenilmiş ve

Accomplished Neurological Recovery with Targeted Temperature Management in a Patient with Sudden Cardiac Arrest: Case Report Ani Kardiyak Arrest ile Başvuran Hastada Hedefe

Bu olgu sunumunda septik artrit nedeniyle takip ettiğimiz ve bilinç bozukluğu gelişen hastanın nörolojik durumunun amantadin sülfat tedavisine verdiği yanıtını

• Nöbet sırasında birkaç saniye için geçici bir duraklama, sonra hiçbir şey olmamış gibi aktivitesine devam eder.. Uyku

Bu çalışmada şiddet görme öyküsü, son bir yıl içinde kayıp yaşama, geçmişte saldırganlık öyküsü, yasalarla sorun yaşama ve ceza alma öyküsü olan

牙科面面觀 隱藏式牙齒矯正技術( STb)

Süleymancılık, topluma Kur’an’ı en nitelikli şekilde öğretmeyi ve fıkıh konusunda toplumu eğitmeyi misyon olarak yüklenmiş bir dini gruptur. Onlara göre Kur’an hakkı

Bu araĢtırma bulgusuna gore, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğretmen adaylarının büyük bir kısmının özümleyici ve ayrĢtırıcı öğrenme stillerine sahip

Bilâ­ kis Fazıl Ahmet Bey, ufak bir inhiraf hareketi bile yapmıyan pratik zekâsile kısmetinin me­ teliğini bile zıyaa uğratmıyor. Ben, kendi hesabıma ( Tanin )

D aha sonra Tiraje Hanım , Leopold Levy’nin kendisine bıraktığı atölyesinde ça­ lışmalarını sürdürm üş, hep orada çalışmış, orada yaşamış.. Tabloları

 Etyolojisi tam olarak bilinmeyen, periferik sinirler ve sık olarak kraniyel sinirlerin de. şiddetli demyelinizasyonu ile karakterize akut gelişme gösteren bir

hastanın fonksiyonel durumu, bununla yakın ilişkisi içinde olan yaşam kalitesini. değerlendirmek ve rahabilitasyon çalışmalarını

Hastalara Psikiyatri Anabilim Dal› taraf›ndan haz›rlanan ve hastan›n sosyodemografik özellikleri, mevcut t›bbi tedavi, konsültasyon isteme amac›, önceki psikiyatrik

yaptığı bir çalışmada, tedaviye cevabı yetersiz olan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında görsel uzamsal belirtilerin, tedaviye iyi yanıtı olanlara göre daha

[r]