• Sonuç bulunamadı

Yargısız İnfaz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yargısız İnfaz"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

TBB Dergisi, Sayı 54, 2004

29

başkandan

Özdemir ÖZOK

YARGISIZ İNFAZ

Av. Özdemir ÖZOK *

Dergimizin bu sayısında sizlere daha önce bildirdiğimiz konuda seslenmeyi görüş ve düşüncelerimi aktarmayı planlamıştım. Ancak, ülke gündemine anlaşılmaz bir biçimde düşen ve günlerdir süren Yargıtay-MİT ve karanlık ilişkilerin temsilcileri arasındaki konuşmaları içeren ses bantları, öylesine büyük bir tahribat yarattı ki, bu sayıda işlenecek konu kendiliğinden ortaya çıktı.

Sizler de tüm kamuoyu gibi, ülkemiz yargı tarihinde bir örneği daha önce yaşanmamış olan bir haber dizisini medyadan izlediniz.

Önceleri sıradan bir adli haber gibi sunulan bilgiler giderek sistemli ve örgütlü biçimde tırmandırılarak, büyük bir öfke ve linç anlayışıyla “yargısız infaza” dönüştürülmüştür. Başı sonu belli olmayan ve parça, parça basına sızdırılan ses bantlarının içeriği incelendiğinde, yayının belirli bir merkezden ve belirli bir amaçla yapıldığı kesin kanısına va-rılmaktadır.

Çünkü, usul yasalarımızda gizli bir biçimde sürdürüleceği yazılı olan hazırlık tahkikatı bu olayda “fazlasından ziyade” şeffaf, saydam ve aleni bir biçimde yürütülmektedir. Yargının kurucu unsuru olan sa-vunmanın temsilcileri olarak zaman zaman yakınıcı vekili ya da sanık müdafii sıfatıyla kimi tahkikat dosyalarında ulaşamadığımız bilgi, belge ve konuşmalar bir süredir havalarda savrulmaktadır. Oysa CMUK’nun kamu davasının hazırlanmasını düzenleyen 147-170. maddelerinde tahkikatın Cumhuriyet Savcılarının yetki ve sorumluluğunda belirli bir düzen içinde ve gizli yürütüleceği ilkesi kabul edilmiştir. Çünkü, hazırlık soruşturması faaliyetinin gizli yürütülmesi, bu dönemin temel

(2)

30

TBB Dergisi, Sayı 54, 2004

Özdemir ÖZOK

başkandan

TBB Dergisi, Sayı 54, 2004

31

başkandan

Özdemir ÖZOK özelliklerinden doğan bir niteliktir. Suçun ve delillerin henüz tam olarak

ortaya çıkarılmadığı bir dönemde, araştırma işlemlerinin kamuya açık yürütülmesinde zanlı kişi yanında toplumunda büyük zarar göreceği kuşkusuzdur. Yine 4422 sayılı “Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele

Kanunu”nun “İletişimin dinlenmesi veya tespiti” başlıklı bölümünü

dü-zenleyen 2. maddesinde dinleme koşulları hüküm altına alınmış ve “...iletişim dinlenmesi ve tespiti sırasında bu kanunda öngörülen suçların

işlendiğine ilişkin şüphe ortadan kalkarsa, tedbir Cumhuriyet Savcısı tarafın-dan kaldırılır. Bu gibi hallerde tedbir uygulaması sonucu elde edilen veriler, Cumhuriyet Savcısı’nın denetimi altında derhal ve nihayet on gün içinde yok edilir ve durum bir tutanakla belirlenir” hükmü yanında “Gizliliğin ihlali, yetkililerin sorumluluğu ve cezalandırılması” başlıklı bölümü düzenleyen

10. maddesinde “Bu kanun gereğince yürütülen işlemler ve hazırlık

soruş-turması sırasında alınan kararlar gizlidir. Gizliliği ihlal edenler hakkında iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu Kanun’un 2. maddesinin yedinci fıkrasına göre imha edilmesi gereken verileri imha etmeyenler veya bu verileri açıklayanlar veya her ne suretle olursa olsun kullananlar hakkında da aynı cezaya hükmolunur...” denilmektedir.

Bu özel düzenlemeler yanında Anayasa’nın ikinci bölümünde dü-zenlenen “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı kısmın 17. maddesinde “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına

sahiptir..” denilmektedir. Yine aynı bölümde “Özel Hayatın gizliliği ve korunması” başlığını taşıyan kısmında “Özel Hayatın Gizliliği” madde

başlığıyla 20. maddede “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı

gös-terilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya bir kaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.” hükmü vardır.

Ulusal yasalar yanında ulusal üstü sözleşmelerde de bu konuda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 12 Haziran 1776 günlü Virginia İnsan Hakları Bildirgesi’nin 8. maddesinde “Her insanın mahkum

(3)

olunca-30

TBB Dergisi, Sayı 54, 2004

Özdemir ÖZOK

başkandan

TBB Dergisi, Sayı 54, 2004

31

başkandan

Özdemir ÖZOK

ya kadar masum olduğunu” 3 Eylül 1791 günlü Fransız İnsan ve Yurttaş

Hakları Bildirisi’nin 9. maddesinde “Herkes suçlu olduğu açıklanıncaya

kadar masum sayıldığından...” biçimindeki düzenlemeleriyle kişilerin

bir yargı kararı olmadan suçlanamayacağını bildirmelerine ve daha sonra kaleme alınan uluslar arası sözleşmelerde sanık hakları daha da güvencelere bağlanmış ve insanın temel haklarından olan özel yaşamın gizliliği güçlü bir biçimde güvence altına alınmıştır. Kaldı ki çağdaş ceza hukukunda ve usul hukukunda yeni bir düşünce gelişmeye başlamıştır. Bu da insanların “Lekelenmeme Hakkı” olarak belirlenmektedir. Ulusal ve uluslar üstü hukuktaki bunca gelişmelere karşın, 2004 Türkiye’sinde yaşananları kabul etmeye olanak yoktur. Kaldı ki bu haksız uygulama-lara muhatap olan kişi sıradan bir yurttaş değil, ülke yargı sisteminin tepe noktasında olan bir kişidir. Bu sıradan bir kişinin uğrayabileceği muamelenin vehameti açısından önemlidir.

Kuşkusuz her yurttaş gibi yüksek mahkeme başkanı da suçlanabi-lir, suç işleyebisuçlanabi-lir, hakkında kamu davası açılabisuçlanabi-lir, mahkum olur yada beraat edebilir ama hiçbir zaman böyle günlerce, haftalarca gazete manşetlerinde manevi işkenceye tabi tutulamaz.

İşin en vahim tarafı da, tüm yetkililerin olayları hiçbir şey yapmadan öylece hareketsiz bir biçimde izlemesidir. Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, bu gün kimilerinin ses çıkarmadığı, tepki göstermediği ve öylece izlediği bu hukuk dışı uygulamalar bir gün onlar içinde geçerli olabilir.

Bunca yaşananlardan sonra, acaba Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun ya da Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ve Yüce Divan’ın vereceği ka-rarlar ilgililerinin itibarını ne ölçüde iade edecektir?

Her koşulda da bu sorunun cevabı olumsuzdur.

Bu gelişmeler sırasında, devlet içinde devlet olma iddiasında olan MİT teşkilatının üst düzey yöneticisinin kamuoyuna yansıyan konuş-maları da ilişkilerin ne boyutlara geldiğini göstermesi bakımından çok ilginçtir.

Bütün yöneticilerimizin söylevlerinde ve nutuklarında bir çırpıda dillendirdikleri, özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukukun üstün-lüğü ve bunların tamamını bünyesinde taşıyan ve özümseyen “Hukuk

(4)

32

TBB Dergisi, Sayı 54, 2004

Özdemir ÖZOK

başkandan

Devleti”nin ne kadar uzağında olduğumuzu yaşanan olaylar acı bir

biçimde ortaya koymaktadır.

Bu aşamada bir hususun altını da özellikle çizerek vurgulamak ge-rekmektedir. Yargı erkinin gücü ya da güçsüzlüğü “çek, senet tahsilatı” gibi bir ara hizmetin doğmasına neden olmuş; hukuki ihtilaflarda kaba güç kullanılmasına yol açmıştır.

Siyasal iktidarların yargıyı yıpratarak, yargı üzerindeki etkisini sür-dürme çabaları yanında çeşitli kurumlarda yargı yollarının çeşitli do-kunulmazlık ve koruma hükümleri ile kapatılması da büyük sakıncalar doğurmakta, toplumda “kendiliğinden hak alma” refleksi oluşturduğunu görmek gerkmektedir. Bunun en masumu kahve köşelerinde, özel soh-betlerde “dedikodu” biçiminde ortaya çıkmaktadır. En vahimi yukarıda olduğu gibi, usulune uygun ya da uygun olmayan biçimde telefom görüşmelerinin gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına, hiçbir kural tanımadan aksetmesi biçiminde olmaktadır. Çözüm, yargıya güvenmek ve yargıdan “kaçmamak” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunca olumsuzluğa ve moralsizliğe rağmen geleceğe umutla bakmaktayız, en büyük gücümüz, kimilerinin yadsıdığı ama sizlerin özümsediği ve mücadele verdiği evrensel hukuk değerlerinin ülkemizde mutlaka egemen olacağı sarsılmaz inancımızdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun.  Türk

AIDS 'in kesin tedavisi veya a şısı bulunana kadar, sağlık görevlilerinin bilgili, gerçekçi ve çok dikkatli olması zorunludur. Sağlık personeli, AIDS'ten korunabilmek

12 kişilik bir sınıfta Betül dolapların olduğu tarafta sondan üçüncü sırada, Kayra pencere tarafında sondan ikinci sırada, Ertuğrul, Kayra' nın önünde, Deniz,

Genel olarak hastaların ortalama memnuniyet düzey puanlarına bakıldığında, hastanede yatan hasta servislerinde hemşirelik hizmetlerinden memnun oldukları, en az ise

Gezi Parkı ile başlayan ve tüm ülkeyi kaplayan büyük halk direnişi, polisin vahşi saldırısı ile karşılaştı.. 11 Haziran’da Taksim Meydanı’ndaki çadırlara,

A) Kaza, hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir. B) Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın varlıklara karşı karar, emir ve fiillerini ifade etmek için

Net benefit: Hospital information management systems (HIMS) need to improve the quality of patient health and reduce the cost of these services, in addition to

" B ağım sız­ lık Savaşı"ndaki alt dizeler sa­ vaşla halk arasındaki bağı,sa­ vaşın içinde bile sürüp giden sivil yaşamayı, örneğin atın

rak ağır eşya ile döşeyip dayama­ sı ve aneak bayramlarda saraya gidiş kabilinden fevkalâde günler­ de giyilen resmî forma, İle maka­ mında da oturan hariciye

Bu çalışmada; Tek Adımlı artımsal, Newton-Raphson, Geliştirilmiş Newton-Raphson artımsal yöntemleri ve İteratif Yatay Yük, İteratif Düşey Yük, Fiktif

2000 yılı için Türkiye’deki 26 DÜZEY2 bölgesi için sanayi üretimi ve karayolları altyapısı arasındaki ampirik sonuçlar, imalat sanayi katma değeri ile kuruluş sayısı,

Fikri Mülkiyet Hakları (IPR): Fikri mülkiyetin korunmasını ve ülkelerin patentleri, ticari markaları ve telif haklarını uygulamadaki politikaları ve

Kalp yetersizliğinin akut alevlenmesinin kısa dönem tedavisi için geliştirilen, hücre içi cAMP ve kalsiyum konsantrasyonunu arttırmaksızın kardiyak troponin C’ye

günlü ve E:2007/782, K:2009/398 sayılı kararıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75'inci maddesinin 15/a bendinde tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları,

Mahkeme, özellikle, Romanya mahkemelerinin çocuğun en yüksek menfaatini değerlendirme hususunda yeterince detaylı bir inceleme yapmadıklarını ve 25 Ekim 1980 tarihli

maddesinin (özel ve aile hayatına saygı hakkı) ihlal edildiğine karar vermiştir. Mahkeme, özellikle Belçika mahkemelerinin çocuğun ABD’ye. dönmesine hükmederken,

maddesinin (özel ve aile hayatına saygı hakkı) ihlal edildiğine karar vermiştir. Mahkeme, özellikle Belçika mahkemelerinin çocuğun ABD’ye dönmesine hükmederken,

Başvuranın avukatı, Ankara İdare Mahkemesi’nin 19 Kasım 2009 tarihli kararı uyarınca, kendisinin ve BMMYK’nin talebi üzerine, başvuranın Kırklareli

Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası(IBRD) Ekonomik gelişme için uzun. vadeli büyük çaplı kredi Mali ve

çevçevesinde, ( MİA ) geliştirmelerine sınır oluşturma zorunluluğu olan bir bölge olduğu, tampon bölgenin, ele alınmasındaki temel verilerin, Boğaziçi’nin

Sonuç olarak; çok kutuplu yeni dünya düzeninde güvenlik kavramının tüm ülkeler için çok önemli bir hale geldiğini görüyoruz. Çok kutupluluk, dünya genelinde ciddi

edilen bir kısmı Balkan ülkelerine, bir kısmı Ortadoğu ülkelerine ait Osmanlı döneminden günümüze değin korunan binlerce eski tapu, vakıfname ve temes- sük senedi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) İş Sağlığı Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği toplantısında yapılan.. iş