• Sonuç bulunamadı

Acı bir kayıp:Filozof Rıza Tevfik vefat etti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Acı bir kayıp:Filozof Rıza Tevfik vefat etti"

Copied!
1
7
1

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

I

Acı bir kayıp j

Fı lojtofl

Rıza Tevfik*

vefat etti:

Teessürle haber aldığımıza göre, bir müddettenberi Gureba Hasta- hanesinin fiziyoterapi kliniğinde tedavi edilmekte bulunan filozof, şa ir ve fikir adamımız Rıza Tevfik Bölükbaşı tutulduğu zatürree has­ talığından kurtulamıyarak dün gece saat 21.30 da Hakkın rahmetine ka vuşmuştur.

Rıza Tevfik 1868 de Kocamusta- fapaşa’da doğmuştur, ilk tahsilini Musevi mektebinde ve İzm ir’deki Ermeni mektebinde yapmış, biraz Galatasaray’da, bilâhare de Gelibo- i lu Rüştiyesinde, 4 üncü sınıfa ka­

dar da Mülkiye mektebinde oku­ muş, sonra Mülkiye Tıbbiyesine gir miştir. Bu mektepten doktor olarak mezun olduktan sonra 1908 Meşru­ tiyet inkılâbına kadar gümrükte doktorluk yapmıştır.

Bu arada edebiyatı cedide erkânı arasında, Serveti Fünunda şiirler ve makaleler yazmak suretiyle ta­ nınmış, sonra da Malûmat mecpıu-; asına geçmiştir. Meşrutiyet inki-l lâbının ilk haftalarında Selim Sırrı] Tarcan ile birlikte gençliğin heye-ı can ve nümayişlerini idare etmiş ve bu sahada söylediği nutuklarla ta- |nınmıştır. İstanbul’da açılan ilk |Mebusan Meclisine Edirne Mebusu olarak katılmıştır. Önce ittih at ve ^ Terakki Cemiyeti ile beraberken ¡sonra muhalefete geçmiş, hapsedil- jmiş, bir kaç defa politika hayatın­

dan çekilmeğe ve İlmî tetebbularla, uğraşmağa karar vermişken kendi­ sini politikadan kurtaramamıştır.

7-8 lisan bilir, spordan felsefeye kadar her şeye rağbet eder kabili­ yetli ve içli bir şair olan Rıza Tev- fik Damat Ferit kabinesinde Maa- ] rif Nazırı ve Şûrayı Devlet Reisi o- ; larak çalışmış ve sulh murahhası , sıfatiyle Sevr muahedesini imza­ lamak hatasında bulunmuştu.

Bundan sonra politika hayatın­ dan çekilmiş ve uzun seneler yurt| dışında kalmak betbahtlığına uğra­ mıştı. 938 senesinden sonra yurda ¡dönmüş, edebî ve İlmî sahadaki ¡çalışmalarına devam etmiştir.

Eserleri arasında valnız birinci cildi basılmış olaıj “ Kamusu Felsefe,, si, “ Abdülhak Hâmid ve Mülâhaza­ tı Felsefiyesi,., özlü tetkik eserleri, Hüseyin Daniş ile birlikte meyda­ na getirdiği “ Ömer Hayyam,, ter­ cümesi ve Kıbrısta iken neşredil­ miş olup son günlerde piyasaya çı­ kan “ Serab-ı Ömrüm,, adlı bir şiir mecmuası vardır.

Rıza Tevfik ’in eski bektaşi şair- lerininki gibi nefesleri, âşık tarzın­ da divanları, koşmaları ve manile­ ri bilhassa meşhurdur.

Gece geç vakte kadar yaptığımız tahkikatta merhumun cenaze mera­ siminin hangi gün ve saatte yapı­ lacağına dair malûmat alınamamış tır. Kederli ailesi efradiyle Türk ya­ zı ve fikir âlemine başsağlığı dileriz, j

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Edebiyatın çocuk ve gençlerin eğitiminde son derece önemli olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanın ömrünü bebeklik, çocukluk, ilk gençlik, gençlik, yaşlılık gibi

Miras sözleşmesinde yer alan artık değere katılma oranına ilişkin bir hük- mün çevirme (tahvil) yoluyla mal rejimi sözleşmesi olarak kabul edilebileceği yö- nünde:

Rahman NU, Salih MAM, Jamjoom AH, Jamjoom ZA: Con- genital intramedullary lipoma of the dorsocervical spinal cord with intracranial extension: case report. 10.White WR, Fraser

Zira kâinatı kötüle- yen ve ona olumsuz bakan Plotinus’un çağdaşı Gnostikler üzerinden de- ğerlendirme yapıldığında, Plotinus’un kozmolojik çerçevede

86 Uluslararası Eşyaların Satımı Sözleşmeleri’ne İlişkin Andlaşma’nın (Viyana Andlaşması) 45/2 ve 61/2 maddeleri dolayısıyla dönme ile müspet zarar da talep

maddesine 3842 sayılı Yasa ile eklenen son fıkrada“ soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delillerin hükme esas alınamayacağı

• Bütünleşik tehditleri; daha önceden hiç uluslararası seyahat deneyimi olmayan Rus turistler; 2 kez, 4 kez, 5 kez ve daha fazla uluslararası seyahat deneyimi olan Rus

Bu süreçte; Anadolu Selçuklu kentlerinin mekânsal örgütlenme düzenini biçimlendiren ögelerin, Orta Asya ve İran Türk–İslam kültüründen gelen yerleşim pratiklerinin

Objective: The aim of this study was to evaluate the reliability of measurements obtained after the superimposition of three-dimensional (3D) digital models by comparing them

BACKGROUND AND PURPOSE: To evaluate clinical variables for diagnosing childhood acute pyelonephritis (APN) when technetium-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) scintigraphy is

Bu nakillerde bir vericiden alınan kök hücreler alıcının kendi kök hücrelerinin yerine konuyor, ancak önce alıcının kendi kök hücrelerinin radyasyonla ya da ilaçla

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

Merhum Albay Hasarı Rıza Bey’in kızı, merhum Yarbay Asım Bey’in eşi, merhume Ahsen Hanım’ın kardeşi, merhum General Necip Zobu, şehit Cevdet Rıza,

O halde bü yük vapurlardaki kumaşlı yerler lüks m u’ Birçok zaman yolcuların haklı isyanlarını mucip olan bu nokta da ehemmiyetle dikkate alınmalıdır.

Bu karşılamaya varsanız , hemen diyim ki size,b iz çok - tan bıraktık bıyık altından gül­ m eyi, 142 dişim izle birden gü­ lüyoruz.. Bu da ancak zekamızı

Vücudun iç sıcaklığı yüksek olduğu için, mantıken ısı kaybı ile ilgili me- kanizmaların çalışmaya başlaması veya ısı üretici mekanizmaların durdurulması

Çalışma arkadaşı olarak pek kolay değil, çok dikkatli olmak lazım.. Ken­ disi perfeksiyonist olduğu için etrafın­ dan da böyle şey

Rahmetli Çallı için gösterilen muhabbet ve | saygıda her şey yerli yerinde ve tastamamdır, î Onu resim tarihimize böyle

[r]

Ankilozan spondilit ve RA birlikteliği bulunan, gonartroz tanısı nedeniyle sol total diz protezi planlanan, ASA IV risk grubunda, başarısız santral nöroaksiyel

Daha sonra gördüm ki, büyük gazetelerin başında olan, politik yazı­ lar yazan bir çok kimseler, tıpkı sizin ve be­ nim gibi spordan başlamışlar

Meşhur joumal’inde bizi ve yurdumuzu pek fena görüp gös­ teren, bütün ömrü dinde ve dinsiz­ likte her mezhebe girip çıkmakla geçtiği için hakkımızdaki

Ben, havadis tahkik etmenin, hava­ dis yazmanın, sahife tertip etmenin Amerikada yeni öğrendiğim bütün tekiğini orada tatbıka kalkıştım.. Hatta neşriyat