Amerika, Japonya, Avrupa ve Ortadoğu'da bir eşi yok:Dünyanın en büyüğü Perpa

Download (0)

Full text

(1)

İstanbul Büyük Şehir Beledivesihin

son 5 yılda kavuştuğu taşınmazların

bugünkü maddi değeri 7 trilyon 200

m ilyar lirayı buluyor ve bu

konumuyla İstanbul Belediyesi

dimyanın en zengin 10

bejediyeşinden biri sayılıyor

Yap-lşlet-Devret sistemiyle sahip olacağıma tesislerin geliriyle

İstanbul’u metroya,

deniz otobüsüne, dev

kanalizasyon

sistemine, ön arıtma

ve biyolojik arıtma

istasyonlarına,

doğalgaz’a ve iş

mavnalarına

kavuşturmak için

ortalama faiz nispeti

yıllık (% 4.28) le bir

milyar 200 milyon

dolar devlet kredisi

aldık ve bunun 600 .

milyon dolarını

kullandık.

Bu arada son 5

yılda Büyük Şehir

Belediyesi,

görülmedik

boyutlarda taşınmaz

değerlerin sahibi

oldu. Örneğin, 5 bin

işyerli, dünyanın en

büyük iş merkezi

PERPA’nın yüzde

45’i Belediyemizin.

Böylece erişilen rant

bugünkü değerlerle

bir trilyon lira (500

milyon dolar).

Avrupa fbpluluğu’nun

en büyük ve modern

mezbahasına sahip

olduk, yap-işlet-devret

sistemiyle biner

yataklı 5 süper otele,

Şişli’de kat karşılığı

yüzde 59’u

Belediyemize ait dev

bir kültür ve ticaret

merkezine sahip

oluyoruz ve

bunlardan elde edilen

gelir 2 trilyon lira (1

milyar dolar).

Konuya gelir açısından bakarsak, masrafları çıktıktan sonra bugünkü

konumuyla metro 20 milyar, deniz otobüsü 8

milyar 332 milyon, 5 otelden yüzde 5 pay

olarak 8 milyar, Disneyland’tan pay olarak 14 milyar 600 milyon, doğalgazdan 52 milyar, mezbahadan 11 milyar, su satışından 100

milyar lira olmak üzere 213 milyar 932 milyon lira

(106 milyon 970 bin dolar) gelir elde

edeceğiz.

Buna göre,

borcumuz için

yılda faizi ile

birlikte 80

milyon dolar

ödememiz

gerekiyor ve

İstanbul Büyük

Şehir

Belediyesi

borcunu üç

defa ödeyecek

güçtedir.

Büyük Şehir Belediyemizin sahip olduğu çok sayıda taşınmaz­

lardan, PERPA. Şişli Kültür ve Ticaret Merkezi ve Mezbaha.

5 yılda

kavuşulan

bujÜS-İstanbul

Büyük '

Şehir

Belediyesini

“ kendi

kendine

yeten

Belediye”

konumuna

getirdi

(2)

Unkapanrndcıki keşmekeşe son verdik

Bayram paşa’da Balkanların en büyük ve m odern sebze h a lin i hızla kurduk, böy- lece İstanbul trafiğinden günde 2 bin kam yonun çekildiğini, fiyatların b e lli oranda gerilediğini, toptancı ve peraken­ deci esnafımızın ise rahatladığını gördük.

İstanbul’un merkezinde yeralan Unka- panı sebze hali yüzünden İstanbul tra­ fiği dâha da sıkışıyor, esnaf Unkapa- nı’ndan aldığı sebze ve mey vay ı işye­ rine taşımakta büyük güçlüklerle kar­ şılaşıyor ve bunun gibi birçok olum­ suzluklar fiyat artışlarına yolaçıyordu.

ı

Unkapanı'ndaki hal binası belediye

buldozerleriyle yerle bir edildi ve Ha­

liç kıyı kuşağında insanların huzur

içinde dinlenebileceği şirin ve yeşil

bir kıyı kuşağı meydana getirildi.

Istanbulumuza

İstanbul Bayrampaşa’da kurulan modern sebze hali 70 bin metrekare kapalı alana, 70 bin metrekare de açık alana sahip. Toplam 140 bin metrekare alanda 6 milyon İstanbulluya hizmet sunulan çağdaş Bayrampaşa halinden başka, modern Kadıköy hali de İstanbullunun hiz­ metinde. Binlerce perakendeci esnafa her gün 4 bin tondan fazla sebze ve meyvanın devredildiği yeni hallerimizin uğurlu olmasını dileriz.

İstanbul’da yaşayan 6 milyon hem-

şerimiz için Türkiye’nin değişik kö­

şelerinden her sabah şehrimize 642

kamyonla toplam 139 bin 565 kap

ve 4 bin 286 ton sebze ve meyva

geliyor, bunun 111 kamyonluk bö­

lümü Kadıköy, 258 kamyonluk bö­

lümü Bostan hali ve 273 kamyon­

luk bölümü de merkez halinde pa­

zarlanıyor. Büyük Şehir Belediyemi­

zin denetiminde perakendeci esna­

fa ulaşan sebze ve meyvaların tü­

keticiye normal fiyatla ulaşması için

aralıksız denetim çalışmaları yapılı­

yor, yanısıra halktan gelen şika­

yetler anında değerlendirilerek, tü­

keticinin korunmasına çalışılıyor.

(3)

Amerika, Japonya, Avrupa ve Ortadoğu’da bir eşi yok

II V M

Umanın enbuyugu Pena

i

A

A

Perpa'da

5 bin dükkan

24 yürüyen merdive

32 dev asansör

yeralıyor

Karaköy’deki Perşem- bepazarı İstanbul’un

r

orta yerinde bir çıban gibiydi. Burası yıkıla- ^ K- rak, halka kazandmlır- ken Okm eydanı’nda, şimdiye kadar hiçbir ül­ kede benzeri yapılma­ mış dev bir site kurduk.

Perpa'ya

150 bin nüfuslu

bir kenti

sığdırm ak

mümkün

700 bin metrekare ka­ palı alana sahip Per- pa sitesinde 30 bin ki­ şi çalışacak, 150 bin kişi aynı anda alış­ veriş yapabilecek.

New York-Tokyo borsa bağlantılı, 5 bin faks, 70 bin telefonlu, 2500 kişilik konferans salonlu, sürekli sergi salonlu, 2500 taşıtlık otoparklı ve diğer sosyal

tûciclûrlû Hnnatılmıc Por.

S

P erpa s ite s i in şa a tı ö n e m li o ra n d a ta m a m la n ­ dı. A ynı anda 3 0 b in kişin in çalışacağı, 150 b in m ü ş te rin in a lış -v e riş y a p a b ile c e ğ i b u d e v te­ s is in d ü n y a n ın h iç b ir ü lk e s in d e b e n z e ri yok.

B alkan larla Ortadoğu'nun en büyük ve m odern

olduk

süper mezbaha

H aliç Sütlüce'deki eski mezbahanın e t kesim üniteleri tamamen yıkıldı. Tarihi bina ise restore edilerek, H aliç K ültürS ana! M erkezi olarak İstanbullulara kazandırılıyor.

Günde 21 bin baş hayvanın, çağ­

daş ve sağlıklı yöntemlerle kesildiği

İstanbul mezbahasında ayrıca, 7

bin 500 hayvanı sürekli barındıra­

cak tesisler var. Bu sayede kesi­

me girmeden önce her hayvan ve­

teriner kontrolünden geçiriliyor.

Tuzla Aydınlı bölgesinde Avrupa Topluluğu norm larına göre yapı­ lan mezbahada soğuk et depola­ rı, sakatat depoları, hızlı dondur­ ma sistem leri, donm uş koruma üniteleri, et satış mağazaları var.

Modern mezbahada kan dahil

tüm hayvansal atıklar işlene­

rek ekonomiye kazandırılıyor.

Bilindiği gibi eski Sütlüce

mezbahasında tüm hayvansal

atıklar Haliç’e dökülüyordu.

Yeni m ezb ah ad a, pis sular

arıtm a sistem lerin d en g e ­

çirilerek, yeşilalanların su­

la n m a s ın d a ku lla n ılıy o r.

(4)

hızlı,

akıllı

ve çağdaş

Belediyecilik

dönemi

başladı

L U &

İstanbul’da yerin altında ve üstündeki her tür­

lü sayısal ve grafik değerler hafızaya alınmış­

tır. İstenildiği an, istenildiği yerin tüm değer­

leri saniyede gözönüne getiriliyor. Bu neden­

le, nereden yol geçeceği, nerenin kamulaştı-

nlacağı ve kiminle muhatap olunacağı gibi çok

karmaşık bilgiler hemen verilmektedir. Yanısı-

ra, daha önce 6 ay gibi bir sürede verilebilen

inşaat ruhsatı şimdi 1 dakikada alınıyor ve va­

tandaş verdiği dilekçenin ardından koşmuyor.

İstanbul ekrana sığıyo r

Belediyemiz bünyesinde kurulan bilgisayar sistemi sa­ yesinde gördüğümüz olumlu gelişmelerden bir bölümü­ nü şöyle özetleyebiliriz: Herşeyi bilerek, görerek, çağ­ daş şehircüik anlayışına göre planlama, Belediyecilik iş­ lemlerini şeffaf, açık-seçik, güvenilir biçim de yürütme. İleri teknolojiye dayalı Haritalama Ve Plan Üretim Siste­ mi, BUgi Bankası ve Modern Arşivleme Sistemi ile İstan­ bul’a ait her türlü sayısal ve grafik yapılı bilgiler hafıza­ ya almıyor. Sayılardan grafik resimlere, grafiklerden sa­ yılara, m odellere, formüllere geçm ek, bu bilgileri fark­ lı şekillerde işleyerek yepyeni bügüer oluşturmak müm­ kün olmaktadır. Bu bilgilerden bazıları şunlardır: Hali­ hazır Haritalar, Kadastral Haritalar, Coğrafi Bilgiler, To- poğrafya Kontrol Kayıtları, Hizmet Birimlerinin Yönetim Parametreleri Mühendislik Çizimleri: Alt Yapı Sistemle­ ri, Gaz, Su, Pis su, Yağmur Suyu, Drenajı, Elektrik Şebe­

keleri, PTT, Haberleşme, Şebekesi v.b. Ulaşım Sistemle­ ri: Yol, Kaldırım, Köprü, Demiryolu, Boğaz ve Haliç Ula­ şımı, Havaalanları, Liman ve İskeleler, İlgili Altyapı Şe­ bekelerine ait Bilgiler: Dağıtma no, İnşa Tarihi, Sözleş­ me no, Boru Çapları, Malzeme Tipleri, Çeşitli Çizimler, Birleşme Noktaları vb. Plan Analiz ve Görüntülemesi, Kent Tasarımı ve Üç Boyutlu M odel Hazırlama, Arazi Kul­ lanım Planları, Gayrimenkul Bilgileri, Sokak Bilgileri, Ka­ dastro Resimleri, Şehircilik Planları-Haritaları, Altyapı Planları, Elektrik-Gaz Dağıtımı Şemaları, Su-Kanal Tek­ nik Resimleri gibi çok sayıda farklı amaçlı ama birlikte değerlendirilm esi gereken sayısal ve grafik bilgiler, is­ tenildiği kadar üstüste getiriliyor ya da ayrılabiliyor.

Hızlı çozum

Bir dakikada ruhsat

Halka hizmet sunarken, her konuda

daha kaliteli ve çabuk sonuç alabil­

mek için hiçbir fedakarlıktan kaçın­

madık. Belediyemizin her ünitesi­

ni bilgisayar sistemleriyle donattık.

İstanbul İçin her konuda, hemşeriler-

le düşünmek, birlikte sevmek ve de­

netlemek bizim belediyecilik anlayışı­

mızın gereğidir. İşte bu nedenle, İstan-

bulla ilgili her bilgiyi bir “ bilgi

bankasında” toplamak gereğini duya­

rak çağdaş bilgisayar düzenine geçtik.

İstenilen her konuda, istenilen bilgi­

yi bilgisayar ekranında görmek aynı

zamanda bizim “ Şeffaf Belediyeci­

lik” anlayışımızın da bir gereğidir.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Figure

Updating...

References

Related subjects :