• Sonuç bulunamadı

Galata Mevlevihanesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Galata Mevlevihanesi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

'

5

t

7 - “>0^32 B

= llll=illlllllllllllllllllilllllll!l!lllilil!IIIIIIIIIIlll!lll!lilllimillilIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIimillllllll!llllllllli=llll

i

T A R İ H Î B A H İ S L E R

|

IIII=IIIIİIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIllİIIIIIIIIIIfllNllIİIIIIIIIIlllflltİlftlllIIIIlIlfllllIIIIIIIIIIIIIIlllflllftlllII1lllliSlllI

Galata Mevlevihanesi

M evleviliğin tefek kıir tarihimizdeki m üstesna yeri ka­ dar, Güzel San at­ larım ızda da derin izleri vardır.

Yazan: -

--Halûk

Y.

Şehsuvaroğlu

m uştu. M üdürlük 16 - 7 -1966 gün ve 070/818 sayılı ce - vabı yazısın d a; (Yenikapı M evle- vihanesinin Se

-Tekke edebiyatının en seçkin nü-( Onsekizinci asrın son yıllarında |

munelerini M evleviler verm işler, G alata Mevlevihanesi tasav v u fu n ,1 musikide, tezhipte ve nihayet re- şiirin ve musikinin en güzel bir simde de isim leri unutulm ıyacak mektebi idi. Devrin nice güzidesi san atkârlar yetişm işlerdir.

îstan bulda bilhassa Yenikapı ve G alata Mevlevi haneleri eski asır­ larda Türk kültürünün şöhretli bi­ rer merkezi halinde faaliyet sarfet »nişler ve tarihimizde birer edep ve sanat mektebi olarak yer al­ m ışlardır.

G alata Mevlevihanesi Hicrî 897 senesinde İskender Paşa tarafından inşa ettirilm iş ve sonra m uhtelif a- sırlarda tam irler, ilâveler görerek bugünkü haline getirilm iştir. Son yıllarda bir fırtına yüzünden yıkı­ lan koca se rvi-ağ acı da, tekkenin inşası yıllarında, Divai Mehmet Dede Efendi tarafından dikilm işti.

G alata Mevlevihanesini, tarihi­ mizde bilhassa ebedileştiren Şeyh G alip’tir.

Şeyh G alip 1790 yılında G alata M evlevihanesi Şeyhliğine tayin o- lunmuştu. O tarihte Mevlevihane bakımsız ve haraptı.

Şair Şeyh, bu harabiyeti tasvir

eden bir kaside yazıp Babıâliye

göndermiş ve tekkenin tam ir edil­ mesini istem işti. Bu kaside III Selim ’e arzolunup tekkenin yeni baştan tam ir edilmesine irade alın­ mıştı. 1791 de başlıyan inşaat aynı yıl içinde tam am lanm ış ve bu mü­ nasebetle şairler m uhtelif tarihler söylem işlerdi.

Şeyh Galibin etrafında halka olu­ yor, M evlevihanede toplantılar ve ziyafetler tertip ediliyordu.

Buraya gelenlerin başında şair Padişah III. Selim de vardı. Su l­ tan Selim , Şeyh G alib’in zarafetin­

den, şiirinden ve sohbetlerinden

haz ediyor, bazı günler ve gece­ ler G alata M evlevihanesine ziya­ retler yapıyordu.

G alata Mevlevihanesi tekke, taş mektep, terbiye ve Şeyh evleriy­ le bir külliye halindedir. Türbe­ den başka, bahçesinde ayrıca bir m ezarlık vardır. Harap bir halde bulunan Sem a’hane eski eşya ka­ rakterini ve tezyinatını kısmen mu hafaza etm ektedir. Onbeş sene ka­ dar evvel yapılan kötü bir tam ir fena bir tesir yapm aktadır.

G alata Mevlevihanesinin bir

M evlevi müzesi haline sokulm ası ve bu şekilde m uhafazası yolunda Millî Eğitim Bakanlığına yapılan tekliflere m üspet bir cevap alına­ m am ıştır. Ayrıca Mevlevihanenın restorasyon keşifleri de yaptırılıp Bakan)\ğa gönderilm iş fakat tah- sisatsızlık yüzünden bu da müm­ kün olam am ıştı.

K ısa bir zaman evvel yanıp kül olan Yenikapı M evlevihanesinin â- kıbetine burası da mahkûmdur.

Yenikapı M evlevihanesinin bah­ çesine evvelce Sağır, Dilsiz Okulu yapılm ası gibi bir gaflete düşül­ müş ve daha sonra da bu okul i- daresi Mevlevihanenin Sem a’hane- sine talip olmuştur. M illi Eğitim Bakanlığı yatakhane yapılm ak is­ tenilen Sem a’hane hakkında Eski E serler Encümeninden m ütalâa is­ tem iş, Encümen de bu hususu Top- kapı Müzesi Müdürlüğünden sor*

ma'hane kısmının yetiştirm e yur­ duna eklenm esi hakkındaki Yurt M üdürlüğü tezkeresi hayretle o- kunm uştur. Esasen bu kısım da bir yurt binası inşa edilm esi ve Me.v- levihaneye ait bir kısmın da bu

idareye verilm esi kanaatim izce

doğru olm am ıştır.

Tarikat vt; siyaset tarihimizde |

mühim bir yeri olan Yenikapı

Mevlevihanesinin hiç olmazsa Se- m a’hanesinin iyi bir şekilde muha­ faza edilm esi idaremize ve Vekâ- j letim ize düşen bir vazifedir. Se- j m a’hane vazifeye başladığım ız ta- j rihte iki bekçi tarafından işgal e- i

dilm iş bulunm aktaydı. Binaların

onarımı için bu yıla kadar bir tah­ sis yapılm am ıştır...)

Tezkere bu m inval üzere devam etm ektedir.

Müdürlük keyfiyeti ayrıca bir

tezkere ile Bakanlığa da bildirm iş ve burasının yurda verildiği tak­ dirde mes'uliyetin üzerinden a lın -, masını istem iştir, ö y le de yapıldı ve geçenlerde tarih! M evlevihane yanıp gitti. G alata Mevlevihanesi hakkındaki teklifleri de gerektiği

zaman neşretm ekte bir mahzur

yoktur. Yalnız candan temenni e- deriz ki Bakanlık burası da bir kazaya uğram adan evvel icabeden tedbirleri alır.

Bu m ünasebetle bir iki noktayı belirtm ek isteriz. Bu sene giden­ lerden duyduğum uza göre Mevlâ- na türbesine bir Banka tarafından zikreden M evlevi bebekleri konul­ muş. Bir türbenin mehabeti içinde bu manzaranın garabetine işaret ederiz, insanları kendi hayalleriy­ le, düşünceleriyle huzur içinde bı­ rakalım . Bu yakışıksız hareketlere tevessül etm iyelim. B ir kaç sene evvel ben de restore edilen Hacı Bayram Veli türbesini görmiye git miştim. Y apılan restorasyon beni hayretlere garketti. Türbenin du­ varlarına aplikler konulmuştu. A- sırlar öncesi bir türbe mimarisinin içine bunu kimin koyduğuna şaşıp kaldım . Türkiyede bir Eski E ser­ ler Umum M üdürlüğü varsa bütün bu garabetler niçin oluyor.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Ta h a T o ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

CHP Retro, a social media phenomenon, started a debate on the role of modernization and women's identity within political communication through visuals that it

1 Sāķį-i devr-i zamānsın āb-ı ĥayvān sendedür Śāĥib-i sırr-ı ‘Alįsin luŧf u iĥsān sendedür Ehl-i diller serverisin ŧop u çevgān sendedür Ol ĥaķįķat

Mevlevihanede yetişen ve Lefkoşa Mevlevihanesine gömülen Mevlevi şairleri arasında Siyahî Mustafa Dede, Hızır Handî Dede, Danişî Ali Dede (İlmi Dede), Mehmet Arif Dede,

Yücel, Galata Mevlevihanesi (Kulekapısı Mevlevi- hanesi) "Türk Dünyası Araştırma ve İncelemeleri" ist.. Avlu girişinin sağında iki katlı bir yapı olan Halet

Andersen gibi birçok seyyah İstanbul’a geldiklerinde, Pera’da bulunan Dönen Dervişler Tekkesi (Galata.. Mevlevihanesi)’ne

Mevlevihanelerin tamamlayıcı mekânı olan semahane; mevcut arşiv fotoğrafları, projeler ve arazi- deki temel izlerinin de tanımladığı gibi; külliye içinde mevcut kârgir

MODİOGEN tablet ile epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar (özellikle fenitoin), hormonal kontraseptifler (gebelik engelleyiciler), depresyon anksiyete

[r]

Bundan başka C kulesinin arkasında da Şehitler denilen ve Fetih şehidlerinin gömüldük­ leri bir mezarlık ile bir Bektaşî tekkesi bulunuyordu.. Ayrıca hisarın

Öte yandan yalınlığı, sözcük oyunlarına sapmadan apaçık bir anlatımı da geliştirmiştir. Yaşa­ dığı toplumun en alt kesimlerine yönelmiştir

denilen iki ikili işlem tanımlanmış olsun. Eğer aşağıdaki şartlar sağlanırsa o zaman

Nuh’tan Günümüze Cizre Sempozyumu, Cizre Kaymakamlığı, 8-10 Mayıs 1998, s... Ta rih v e M ed en iy et B ağl am ın da C

The present study evaluated via univariate analysis the variables that were shown to affect early-stage EOC; among patients who underwent any type of lymphadenectomy,

Based on theoretical considerations and interviews with experts, this study identifies four elements that organisational learning at CBRT rests on: organisational capabilities of

Başka bir ifadeyle İttihat ve Terakki Cemiyeti siyasal iktidarı elde ettikten sonra, onu korumak ve devam ettirmek için, iktidarın önünde açık ya da gizli muhalif tavır

The CAR value was significantly higher in patients who underwent appendectomy after AA di- agnosis compared to pregnant women who were under acute abdominal observation or

Bu çalışmada hücresel immünitenin ölçütü olarak kabul edilen Mantoux testi ve Th2 yanıtlarını ile ilişkisi bildirilen deri prick testlerini kullanarak tip 2

Veri analizi sonucu günlük olarak 200 ml nar suyu içirilen deney grubundaki erkek futbolcularda egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası kan Fe ++ , Demir Bağlama

Çalışmamızda Erkek ve bayan futbolcuların Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT; sn) değerleri kontrol ve deney grupları arasında karşılaştırdığında

hocası GalatasaraylI Faik Hoca diiıı gözlerini hayata kapamıştır. Memlekette spor mevzuu konu­ şulurken Faik Hoca’yı

Başlangıç yemekleriyle birlikte şarap içmemize karşılık, önden iç­ tiğimiz, yemeklerin gelmesi ve şarap servisinin yapılmasıyla içmemek üzere yarım

Bu eğilimin, genel niteliğine karşın, devlet sergileriyle bir­ çok Avrupa kentlerindeki kar­ ma sergilere katılan, ama uzun süredir kişisel bir sergisine

Palmer (1969)’ın kirlilik indeksi Eylül ayı haricinde organik kirliliğin olmadığını, dominant cinslere göre belirlenen su kalitesi sonuçları ise, genel su