• Sonuç bulunamadı

Sporcu Faik hocayı kaybettik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sporcu Faik hocayı kaybettik"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sporcu Faik

memleket sporu en büyük bir adamını kaybetmiştir.

Eski sporcu, beden terbiyesi

hocası GalatasaraylI Faik Hoca diiıı gözlerini hayata kapamıştır.

Memlekette spor mevzuu konu­ şulurken Faik Hoca’yı hatırlama­

mak kabil değildir. Hiç şüphe

yok ki bugün spor âlemi, sporcu gençlik büyük bir acı içinde bîh yük sporcu Faik Hoca için göz yaşı dökmektedir. Merhumun ce­ nazesi bugün saat 11,80 da Kadı­ köy Halkevinden kaldırılacaktır

Merhumun ailesine \ r sporcu

arkadaşlarına, sporcu gençliğe

V A T A N taciyetlerini sunar.

3-Y%

'

7

*

2

-

Jv

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Önerme’de, mükemmel sayı dediğimiz, kendin- den küçük bölenlerinin toplamı- na eşit olan sayılar için verdiği for- matı hiç cebir ve sembol kullanma- dan, yalnızca

Odalara girip çıkmak, selâm vermek, sorarlarsa kısa kısa cevap vermek, kat’îyyen lâkırdıya karışmamak, bâhu • sus ne derlerse derhâl yapmak gibi

Yanl›fl, gerçekd›fl› veya olumsuz çözüm yollar›n› iflleyen filmler de, ele ald›klar› çözümlerin oluflmas›n›, gelifl- mesini ve sonuçlar›n› etkileyici bir

9 - Merhume Emekli Devlet K ‘Tesa*u olduğu içir vefatı ile varislerine ödenmesi gereken kanunî ödenekler bulunmaktadır. Bu hususta da talimatınla» göre hareket

Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmada ot poleni aşırı duyarlığına bağlı mevsimsel alerjik riniti olan hastalarda mevsim öncesi immünoterapinin klinik

Pa­ ris Türk Turizm Bürosu ve Kültür Ateşeliği, Paris ve Tok­ yo’daki Türk Büyükelçilikleri, New-York Türk Evi, Türki­ ye iş Bankası'nın yanısıra yurt içi ve

Sirkeci Kayseri Palas Oteli Beyazıt Aydın Oteli Sirkeci Otel İnkılâp Beyazıt BarçınOteli Sirkeci Tarsa Oteli Beyazıt Bolu Emniyet Oteli Sirkeci Aolu Oteli Küçükpazar Bursa

Çünkü zayıf takım- ların sayısının çok olduğu durumda, bu takımlardan biraz daha güçlü olan biri diğer zayıf takımların hepsinden pu- an alabilir ve