• Sonuç bulunamadı

M. Ali Gezgin'i kaybettik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "M. Ali Gezgin'i kaybettik"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

M. Ali Gezgin’i

Kaybettik

Türk temaşısıııa yarını asır müdetle ve m uhtelif sahalarda büyük b ir feragat ile hizmet et miş olan Hafiz Mehmet Ali Gez­ gin’i 11 eylülde tzm irdeki bir temsili müteakip kalb sektesin­ den ebediyen kaybettiğimizi nc yazık ki geç hab er aldım.

İstanbul halkının da çok y a ­ kından tan ıy ıp sevdiği Mehmet Ali Gezgin, öldüğü zaman 63 va­ rında idi. Istanbulun U nkapanı sem tinde dünyaya gelen ve m a ­ halle mektebinde okuduktan son­ ra hıfza da çalışarak hafız olan Mehmet Ali Gergin devrin ve semtin en büyils temaşa nev’i

olan karagöze çok küçük yaşta merak sarmıştı. Bu m eraka in ­ zimam eden kabiliyeti sayesinde ve b ir müddet de zam anın ta n ın ­ mış karagözcüsü Hayalî Cemalle çalıştıktan sonra, ortaoyununa geçmiş, Kavuklu Hamdi i l e - ç a ­ lışm ıştır. Bilâhare, tulûat sah ­ nelerinde sivrilmeğe başlıyan Mehmet Ali, komik Haşan E fen­ di ile de oynam ıştır. C u m h u ri­ yetin ilânını m üteakip de kome­ di ve operet teşekkülleri ile m em ­ leket içinde ve dışın d a d u rm a ­ dan faaliyet göstermiş olan ve arkadaşları arasında Hafız diye pek sevilen Mehmet Ali Gezgin, devamlı surette en çok Ertuğrul Sadi Tek heyetinde, son yıllarda da Muammer Karaca o peretinde çalışmıştır.

M. Ali Gezgin

Mehmet Ali Gezginin sahnede ki en büyük muvaffakiyeti, tiirk çeyi Istanbulun orta sınıf h alk ı­ na mahsus esprileri ile k o n u ş­ ması, ne sözlerinde, ne de h a r e ­ ketlerinde m übalâğaya hiç bir zaman kaçmamış olm asaydı. Bun da o derece muvaffak olurdu ki, beraber oynadığı ark ad aşla­ rın ın havasına uyarak tuluat y a p ­ tığı zaman dahi hiç b i r gayri ta­ biiliğe düşmezdi.

Mehmet Ali Gezgin, karagöz ortaoyunu tulûat seyrini takip ederek m uasır hüviyetini kazan­ mağa başlamış olan T ürk tema şasi için nev’i şahsına mahsus b i r sima olarak zaman zaman ha­ tırlanacaktır.

Kişisel Arşivlerde İsta n b u l Belleği T a h a Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

iptaras imtahaṣ iptaqid irtapud. paris mahiṣ

iptaras imtahaṣ iptaqid irtapud. paris mahiṣ

 Sırasız gelen paketler atılır ve en son doğru alınan paket için ACK retransmit

 TCP istemci ve TCP sunucu arasında veri aktarımından önce bağlantı kurulur (three-way handshake).  İki taraf TCP değişkenlerine başlangıç

 Doğrudan bildirimde, router doğrudan göndericiye bir paket ile bildirim yapar (choke packet)..  Alıcı üzerinden bildirimde, router üzerinden geçen paketi tıkanıklık

Suriye Kamplarının bulunduğu iller de ki Yerel eğitim programlarının tamamlanmasının ardından Ġlki 2014 yılında Ankara‟da eğiticilere yönelik

Olağanüstü durumlarda hadlerin uygulanmaması Hz. Peygamber döne- minden beri uygulama örneği bulunan bir husustur. Bu hususta Hz. Ömer herhangi yeni bir uygulama ortaya

Buhari Ahlak konusunda “El-Edebü’l-Müfred” isimli sahih hadisleri içine alan ve Buhari’de bulunmayan hadislerin toplandığı bir hadis mecmuası daha telif etmiştir.. Yine