• Sonuç bulunamadı

Filozof Rıza Tevfik'le bir konuşma:Aşk denen şey tarihe karıştı. Şimdi flört var!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Filozof Rıza Tevfik'le bir konuşma:Aşk denen şey tarihe karıştı. Şimdi flört var!"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

“ A ş k ., denen şey tarihe

karıştı.

Şimdi “Flört,,

var!

7

Filozof Rıza îevlik'le lir toııışp.,

İ

M H B s a g H B M M M i a M g m g j g f f i * * T P ı#'‘f'iP* • 'T 'T iiM n M 'M T it 'T ifid O T m ıı*w n i ı m r n "ti- w i t u ı r r T r g r t i t ı ■

Yazan: Cemaleddln c'üdik

İik ameliyata yeni bir müdahale — Sabah akşam jimnastik — Doktor

tavsiyelerine karşı lâkayıtlık — Saçlarının rengi karantina fa rım a

benzeyen sevgili — Tavada balık sıçratan, tencerede otomobil gezdiren

yeni şairler — Sanat bahsi — Sözle yapılan tablo...

Filozof şair Rıza Teviik, on beş yir­ mi gündenberi ra­ hatsızdır. Tedavisi­ nin, bir kaç ay ev­ vel geçirdiği prostat ameliyatına yapı- j iacak üçüncü bir müdahale ile müm­ kün olacağını, önü­ müzdeki iki üç gün içinde bu maksatla yeniden hastaneye yatacağını ve çok sevdiği mesiekdaşı Aii Eşref’in ameli­ yat yapacağını ken­ disi söylemektedir. Şayanı dikkat bulduğum nokta şu­ dur ki, doktorları­ nın «katiyen yorul- mıyacaksınız» tav­ siyelerine rağmen üstadın, her sabah ve akşam kaşla göz arasında yan odaya geçerek pek sevdiği 15 kiloluk jimnastik demirini kaldırıp indirmesi, bazu- iarnıı yokladıktan

sonra da «30 yaşındayım^ anıma yine de kaskatı!» deyip pehlivanlık guru­ ru İle maneviyatını takviyeye çalış­ masıdır.

Evet! Sakalı göbeğinde ve 80 ya­ şında bir ihtiyar olmasına rağmen Rıza Tevfik, — Allah nazardan sak­ lasın! — Dipdinç!... Bu, yalnız be­ nim görüşüd değildir. Ziyaretine gi­ denlerin hepsi dc aynı şeyi söylüyor­ lar ve Rıza Tevfik’in yanından «ma­ şallah» 1ar çekerek ayrılıyorlar. Her halde eski bir pehlivan olduğunu göz önünde tutarak, rahatsızlığını yenebileceğine kendisi de İnanıyor ol­ malı kİ doktorlarının tavsiyelerini bir

mcslefcdaşlâübaliliğile karşılıyor: «Sa­ kın fazla konuşmayın!» tembihatma bir «adaaam sendeee!» likle mukabe­ le etmesi de bundan ileri geliyor...

Filozof vc şair Rıza Teviik'in en yeni bir resmi âşık olduğunuz söyleniyor doğru mu?» denmiş de padişah Vahideddin «Bu, bizim ailenin fıtrî mazhariyeti­ dir.» cevabını vererk itiraf etmiş... Fakat şurası da muhakkak ki ta­ rihteki aşklar hep plâtonikti, hiç bir zaman bugünkü gibi flörtleşmemiş- tir. Şimdi ise tamamen aksi... Orta­ da aşk diye bir şey yoktur., flört vardır ve flört olarak devanı ediyor. Bu gidişle flörtün aşka inkilâp ede­ bileceğine ve plâtonikleşeceğine asla İhtimal vermiyorum...»

Mezar taşları ve yeni

şairler

Sayın filozofa saruyorum:

_ Yeni şiirleriniz varmı? diyorum. Nasıl vakit geçiriyorsunuz?

«— Şimdi, diyor, şiir değil boyuna Yatağının yan tarafları, yastık altı mezar taşı yazıyorum.»

kitap dolu... Bir türlü boş duramıyor,! Yazdığı mezar taşlarından bir kaç okuyor ve yazıyor... Daha ziyade dejtanesini okuyor ve bu arada bir va- hlkâyeîer anlatıyor. Hâtıralarını nr.k- j kayaı da şöylece anlatıyor:

lediyor. Edebiyattan, iktisadiyata, ik­ tisadiyattan felsefeye, içtimaiyata, aşka geçiyor, tatlı tatlı da dinletiyor.

Bayan Nazlı pek üzgün...

Filozofun, doktor tavsiyelerini ge­ niş bir lâkayıtlıkla karşılaması en zi­ yade, can yoldaşı Bayan Nazlıyı üz­ mektedir. Evin içinde gözden kaçını- yan bir hakikat de şudur ki, ihtiyar şair, kendisine doktor tavsiyelerini hatırlatan sayın eşini kırmamağa âza mi derecede gayret ediyor. «Gayret e- diyor» diyorum. Çünkü Bayan Nazlı ne kadar yalvarırsa yalvarsın ve ri­ ca ederse etsin Rıza Tevfik, bir hi­ kâyecik veya mini mini bir fıkracık anlatarak hem eşini, hem ziyaretçi­ leri güldürüyor, bu suretle de eşinin ricalarını kahkahalarla boğarak- ko­ nuşmasını istediği şekilde devam et­ tiriyor zerrece fedakârlık yapamıyor, gayreti boşa gidiyor. Çünkü üstad ko­ vuşmadan oturmağı İstirahat saymı­ yor, Bayan Nazlı da eşini üzmemek için sıkı tedbirlere baş vuramıyor. Hülâsa, Bayan Nazlı, bu itibarla çok üzgündür ve âdeta iki cami arasında kalmış bînamaz vazîyet.indedir!

A§k mi, flört mü?

Bir aralık aşktan bahsediyordu. Ziyaretçilerden bir bayanın:

j «— Nerede o eski aşklar...» demesi | üstadın bu mevzu üzerindeki konuş- : masını tevsie vesile oldu. Çünkü bu -misafir Bayanın çu dört kelimelik

j

cümle ile kasdetmek İstediği şeyi Rı­ za Tevfik süratle kavrayıvermişti:

*— Yerden göğe kadar haklısınız, dedi. O eski plâtonik aşklar artık - tarihe karıştı... Şimdi aşk yok, flört

var. .»

Misafir bayan, tarihe mal olan bir kaç aşk macerasını «aşk böyle o- lur» diye takdirle anlatırken, Halife Vahldeddlnin bahçıvan kızına âşık olduğuna da bu arada İşaret etmiş­ ti. Rıza Tevfik:

«t— Evet! dedi. Hattâ Vahideddina sorulmuş:

«Sizin, bahçıvan

tema

«— Vefat eden komşumuz bir bay için bir mezar taşı yazmıştım. Bir müddet sonra refikası geldi, kendisi için de bir mezar taşı yazılmasını is­ tedi. «Aman! dedim. Nasıl olur? Ha­ yatta bir insana mezar taşı yazılır mı?» Kadıncağız «Yazılır» diye ısrar etti. Endişesi, «Ya ben, bu bayandan evvel ölüverir de kadıncağızın me­ zar taşım başkaları yazarsa...» dan ileri geliyormuş. «Olamaz! zevcimin mezar taşındaki yazı nasıl .sizin ka­ leminizden çıktı ise benimki de öy­ le olacak...» diye dayatınca mecbur oldum yazmağa... Kadıncağız da öldü ve kocasının yanma gömüldü.»

Rıza Tevfik nasıl vakit geçirdiği hakkmdaki sualimi de bu suretle ce­ vaplandırmış olduğuna işaret ettik­ ten sonra ilâve etti:

«■— Diğer taraftan da boyuna o- kuyorum ve konuşuyorum. Nazlı ko­ nuşmamı istemiyor... Yoruluyorum diye çok üzülüyor. Ben de mümkün olduğu kadar az konuşmağa gayret ediyorum.»

Bu arada göbeğine kadar uzayan bembeyaz sakalım sıvazhyarak ilâ­ ve etti:

«— Zaten benim yegâne hükmede­ bildiğim- şey şu sakalımdır. Onu istedi ğim zaman kesiyor, istediğim zaman uzatabiliyorum...»

Yeni şairler.

Yeni şairler hakkmdaki fikrini sor­ dum:

«— Vallahi! dedi. Şimdiki şairler, şiirlerinde ciddî olamıyorlar. Bir çok­ larının şiirlerini — tâbirde mazur görsünler — aptal çocukların rüya­ larına benzetiyorum. «Tencerede o- tomobil »dolaştırmak, «Tavada ba­ lık» sıçratmak gibi bir sürü saçma­ lıklar... Bu arada İyileri de yok de­ ğil... bir mecmuadan kesilerek ad­ resime gönderilmiş bîr şiir var ki fev­ kalâde hoşuma gitti. Şairi kimdir? bilmiyorum amma «Sevgilim» serlev­

hasını

taşıyan

bil

şiir, zamanın bir

züppe kızını tam mânasile canlan­ dırmış, onu en karakteristik çfzgile- rile karikatürize edivernıiş.,. «Sev­ gilim! diyor. Sarı saçlı.,, fakat pa­ patya sarısı değil, yumurta sarısı de­ ğil, altın sarısı değil, kaz palazı da

değil...» Bu ağzında şakız, omuzdan atma ceketli ve yüksek omuzlu züp­ pe kızın saç rengini ne güzel ifade ediyor. Yani şair, saçın rengini hiç bir sarıya benzetemiyor ki yerden gö­ ğe kadar haklıdır... Ve sonra şairin

«Bilmezsiniz» deyip te sevgilisinin saçlarını «karantina sarısı» na benze- tivermesi fevkalâde...»

Sanat

Üstad, sanat bahsine temasla dedi ki:

«— şiirde ve alelûmum sanatla muhtelif meslekler vardır. Sanat, kâ­ inatı yalnız bir veçheden görmek ma­ rifeti değildir. Yüce tabiat, her artis­ tin müttefikan ibda ettiği veçhile bütün ilhamatımızm tükenmez mem- baıdır. Aynı zamanda da sanata da­ ir vücude getirdiğimiz eserlerin asıl maddesini teşkil eder. İki türlü ta­ biat vardır: Birincisi tabiatı harici­ ye, İkincisi tabiatı beşeriyedir. Sözü uzatmamak ve kısa kesmek istiyo­

rum. Benim «Şamı gariban» isimli bir şiirim vardır,ki birinci maddeye aldığım «tabitaı hariciye» sınıfına girer ve sözle yapılmış bir resimdir.»

Senenin sonbaharı faslı gibiydi Toprak, bulut, yaprak paslı gi­ biydi Serviler kararmış yaslı gibiydi Düşünen kayalar mahzundur

sandım. Sıra dağlar mordu, sular kırmızı Suları beklerdi bir peri kızı Alnından öperken akşam yıldızı Yeşil gözlerine meftundur san­ dım. Şair Rıza Tevfik bahsi geçen şa- mı Gariban» dan bu mısraları oku­ duktan sonra İlâve etti:

«—Bir ressam isterse onları fırça ile bir tablo haline getirebilir.»

Fırçaya gelmeyen şiirler

Tabiatı beşeriyeye giren şiirlerin de fırça ile anlatılamaz eserler olduğu­ na İşaret eden Rıza Tevfik:

«— Gözlerin isimli şiirinden bir kaç parçayı bir misal olarak gösteriyor ve okuyor:

Ruhunda gizli bir emel mi arar . Gözlerine bakıp dalan gözlerim

Aklıma olmadık bilmece sorar Beni hülyalara salan gözlerin Nlgâhm gönlüme - ey peri

pey-ker! I.iyali hasretin hüznünü döker Karanlıklar gibi yığılır çöker, İçimde yer edip kalan gözlerin. Ömründe zahir ey ömrümün varı Füsunu hüsnünün bütün esrarı Neşreder âleme rengi baharı Koyu menekşeye çalan gözlerin..» Sayın filozof şöyle devanı ediyor: «— Beş kıtadan İbaret olan bu şi­ iri fırça İle resmetmeğe imkân var mıdır? Tekrar edeyim ki yeni şairle­ ri sanat hayatında ciddî göremiyo­ rum. İyileri varsa da pek az...»

Bayan Nazlı, «Çok konuştunuz, yo­ ruldunuz» diyerek üstadı yatağın* götürmekte ısrar etmeseydi, hiç şüp­ he yok daha dört saat, belki de sa­ baha kadar kendimizi bu tatlı soh­ betten çekemiyecektik...

Cemaleddin Bildik

929 doğumluların

son yoklamaları

Selimiye Askerlik Daire Başkan-, lığından:

1929 Doğumlu ve bunlarla işlem» tabi mükelleflerin son yoklamalarına Daireye bağlı Askerlik şubelerince (Üsküdar ve Kadıköy 9 ağustos, Bey­ koz 28 ağustos, diğer şubeler eylül ba­ şında) başlanacaktır, lininlerin şu­ belere başvurmaları.

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Vücudun iç sıcaklığı yüksek olduğu için, mantıken ısı kaybı ile ilgili me- kanizmaların çalışmaya başlaması veya ısı üretici mekanizmaların durdurulması

Objective: The aim of this study was to evaluate the reliability of measurements obtained after the superimposition of three-dimensional (3D) digital models by comparing them

BACKGROUND AND PURPOSE: To evaluate clinical variables for diagnosing childhood acute pyelonephritis (APN) when technetium-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) scintigraphy is

Bu nakillerde bir vericiden alınan kök hücreler alıcının kendi kök hücrelerinin yerine konuyor, ancak önce alıcının kendi kök hücrelerinin radyasyonla ya da ilaçla

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

Merhum Albay Hasarı Rıza Bey’in kızı, merhum Yarbay Asım Bey’in eşi, merhume Ahsen Hanım’ın kardeşi, merhum General Necip Zobu, şehit Cevdet Rıza,

O halde bü yük vapurlardaki kumaşlı yerler lüks m u’ Birçok zaman yolcuların haklı isyanlarını mucip olan bu nokta da ehemmiyetle dikkate alınmalıdır.

Bu karşılamaya varsanız , hemen diyim ki size,b iz çok - tan bıraktık bıyık altından gül­ m eyi, 142 dişim izle birden gü­ lüyoruz.. Bu da ancak zekamızı