• Sonuç bulunamadı

Türk mikrobiyologlarının tıp tarihinde yeri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türk mikrobiyologlarının tıp tarihinde yeri"

Copied!
2
2
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

DİFTERİ İLE MÜCADELENİN İLK ÇALIŞMALARINA KATILAN

Türk m ikrobiyologlarının

tıp tarihinde yeri

f^ M îP M D 3 iüUü1 ft? İp? f? İP P 173 ffö IFO fin fa fa f

Ünlü Fransız hekimleri ile birlikte çalışmış olan Mustafa Adil Şehzadebaşı, bir elinde mendil, ötekinde eter şişesi, sağlığı ile cenkleşerek dersler

verebiliyordu. Bir 33 yıl daha yaşasaydı dünyaca tanınırdı.

NAİL UÇAR

lUj EMLEKETİMÎZDE ilk bakteriyo- *” loji ve viroloji müessesesi Mual­ lim Dr. Zoeros Paşa tarafından 1887 yılında kurulan Daülkelp Ameliyatha­ nesidir.

1893 Ağustos ayında İstanbul’da çı­ kan kolera vakaları, derhal koruyucu ve sıhhi tedbirler alınmasını zorunlu kılmıştı. İlk vakalarda hastalığın kole­ ra olmadığı tartışma konusu olmuşsa da, iki Türk bakteriyologu Dr. Haşan Zühtü Nazif ve Dr. Rıfat Hüsamettin Efendiler hastaların dışkılarından kole­ ra mikrobunu ayırıp salgının kolera ol­ duğunu kesin bir şekilde ortaya koy­ muşlardır.

Sultan II. Abdülhamit, beliren salgı­ na karşı ne gibi tedbirler alınabileceği­ ni Pasteur’den sormuştur. Alınan ce ­ vap üzerine Padişah, bildirilen tedbir­ leri tatbik edebilecek bir hekimin gön­ derilmesini Pasteur’den istemiş ve Pa­ ris Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Sağlık İşleri Genel Müfettiş Muavini Dr. André Chantemsse Türkiye’ye gön­ derilmiştir.

Dr. Chantemsse gereken ilk işleri yaptırmış, lüzumlu sağlık tedbirlerini bildiren bir raporu Padişaha sunmuş,

bakteriyoloji işleri için ayrı bir labo- ratuvar kurulmasını tavsiye etmiş ve bunun projesini vermiştir. Sultan II. Abdülhamid gerekli tedbirlerin alın­ masını ve Demirkapı’daki Askeri Tıb­ biye Mektebi bahçesinde bakteriyoloji- hane yapılmasını emretmiştir.

Dr. Chantemsse 1893 Kasımında P a­ ris’e dönmüş, aynı yıl Pasteur Enstitü­ sünden Dr. Maurice Nicolle (1862-1932) 3 Kasım 1893’de İstanbul’a gelmiştir.

«Bakteriyolojihane-i Şahane» 1894’de «Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane» bahçesin­ de yapılan yeni bir binada açılarak ça ­ lışmalarına başlamıştır. Bakteriyoloji- hane, bu binada iki sene kadar kaldık­ tan sonra «difteri serumu» hazırlamak için bina yetersizliği sebebiyle Nişan­ taşı’nda büyük bir ev kiralanmış ve orası bakteriyoloji müessesesi haline getirilmiştir.

Bakteriyoloji binası dışında, biri la- boratuvara lüzumlu deney hayvanları­ nı yetiştirmeye, diğeri de difteri seru­ mu elde edilen atları barındıran ayrı iki binada çalışmalarına başladı. Dr. Nicolle kendi tarafından intihap olun- mayıp irade ile gelmiş, gönderilmiş olanlara ilgi göstermez, bu yolda ta­ 75

(2)

yinlere son derece üzülürmüş. Çalışma­ ların süresi çok uzunmuş. Dr. Refik Gü- ran’m bir konuşmasında dinlemiştim: Maurice Nicolle ile çalışırlarken «bak- teriyolojilıaneden saat 19’da çıkarlarsa çok erken çıktıklarını» söylerlermiş.

Osmanlı İmparatorluğunda ilk hazır­ lanan bağışık serum, difteri serumu’ dur. Bunun hazırlanmasını etkileyen olayların, kısaca gözden geçirilmesi bakteriyoloji ve immünoloji tarihimiz bakımından önemlidir.

İlk kez Löffler 1884 yılında difteri mikrobunun saf kültürünü yapmış ve bunun hastalık yapmasında, zehirinin (toksin) etkisi olması gerektiğini ileri sürmüştür. 1888’de Roux ve Yersin, difteri mikrobunun toksinini bulmuş­ lardır. L öffler’i haklı çıkaran bu mik­ robun hastalık yapan toksininin, 0,002 cc. miktarı, deney hayvanlarını öldür­ meye yetmişti.

Bu tespit edildikten sonra, koruyucu ve kurtarıcı antitoksik serumlar Beh­ ring ve Kitasato tarafından 1890’da bu­ lunmuştur. Koch’un asistanı olarak yetişmiş bulunan bu iki bilgin yapmış oldukları bir deneyden yararlanmasını

bilmişlerdir.

Eğer bir deney hayvanı verilen tok­ sinden ölmeyerek canlı kalırsa, bu hay­ van daha öldürücü miktarda verilen toksine dayanabilmektedir. Behring hayvanı koruyan serumdaki bu madde­ ye «Antitoksik Serum» demiştir. Nite­ kim öldürücü miktarda difteri toksini verilen bir hayvana bu antitoksik se­ rum da verilirse, hayvanın ölmediği görülür. Bu suretle antitoksik serum­ lar, insanları kurtaran yeni bir silah olarak ortaya çıkmış oluyordu.

Nitekim 1891 yılının bir Noel gecesi, difterili bir çocuğa Geissler çekinme­ den difteri antitoksik serumunu yapmış ve çocuk derhal gözlerini açarak iyileş­ miştir.

Goethe’nin «Mephisto»sunda yazmış olduğu gibi «Blut ist ein ganz

besonde-76

Unutulmayacak bir isim : Dr. Mustafa Adil Şehzadebaşı

rer şaft». (Kan bambaşka bir sıvıdır). Bu sihirli sıvıdan daha fazla elde edil­ mesi için, Roux, atı düşünmüştür. Bu­ nun için Alfort Veteriner Fakültesi Öğ­ retim görevlilerinden Nocard’a baş vu­ rulmuştur. Roux, difteri serumuyle ilk deneylerini Nocard’ın 1893’de aşıladığı atın serumu ile yapmıştır.

BİR TÜRK VETERİNERİ

Nocard yukarıda bildirilen attan dif­ teri serumu elde etmek için çalışırken, kendisine talebesi ve preparatörü Adil Bey yardım etmiştir. Roux, 1 Eylül 1894’te, Budapeşte 8’inci Uluslararası Hijiyen ve Demografi Kongresinde, kendisinin ve arkadaşlarının Paris Ço­ cuk Hastanesinde yatan difteri vaka­ larında serum tedavisinden aldıkları sonuçları bildirmiş ve böylece bu yeni tedavi tarzının başarısı, bütün dünya­ ya yayılmıştır.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

 ABTS yöntemi ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda kitosan filmlere eklenen Prunella bitki özlerinin artmasıyla antioksidan özellik artışı sağlanmıştır ve 12

Research Scholarship Program, Research During Graduate Education, National Institutes of Health, United States Of America, 2018 - 2019. Research Scholarship Program, Research

Tür Listesi Formu (Ek–5), ile il müdürlüğüne başvururlar. Üretim izni verilen bir üretim tesisinden temin edilerek hobi olarak bulundurulmak istenen av ve yaban

1) Bu belge, il müdürlüğü tarafından iki nüsha halinde düzenlenerek, bir nüshası hayvan veya ürün sahibine verilir. Diğer nüsha il çevre ve orman

Kısaca koyun ve sığırlardaki dominant türlerin farklı olduğu kaydedilmiştir.. Çalışmalar sırasında enfekte 900 koyundan toplanan

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin geleceği konusu, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği için müzakere tarihi almasından bu yana giderek gündeme

Mevcut proje bütçesiyle birer adet kan sayım cihazı, elektrolit kan gazları analiz cihazı, hasta başı monitörü, kapnograf ile veri kayıt ve analiz cihazı

C eren ve Altın Kedi ile birlikte kulübeye giren Lale, "Haydi!" diye bağırdı!. Büyülü Çöplük yaratıkları, Pofudukların

In this study, reallocation process was performed using agricultural land valuation maps obtained by the two different methods for two different legal

138’de tesadüfen elde edilen bir delil olması için aranan şartlar; arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında olması ve yapılmakta olan

Son 20 yıllık süreçteki küresel ve bölgesel gelişmeler/kırılmalar, AK Parti iktidarlarının dış politika görünümleri ve bu politikada tarihsel/bölgesel hassasiyetlerin

Raporun yazım kurallarına uyularak, belirli bir düzen içinde yazılması gerekir...

 Two-step flow (iki aşamalı akış): ilk aşamada medyaya doğrudan açık oldukları için göreli olarak iyi haberdar olan kişiler; ikinci. aşamada medyayı daha az izleyen

 KAVRULMA SÜRESİNE BAĞIMLI OLARAK AMİNO ASİT VE REDÜKTE ŞEKER AZALIR.  UÇUCU AROMA MADDELERİNİN

Heyette Rüştü Paşa tarafını tutan Cevdet Paşa (Sadnâzam Rüştü Paşa, Mit­ hat Paşanın efkârına muarız oldu ­ ğu halde İngilizlerin hatırlarına ri-

Bunun üze­ rine Ankara'ya varıldıktan 14 gün sonra bu kez de gene adı Mustafa Kemal Paşa tarafından konulan Hâkimlyet-i Milliye gazetesi yayımlanmaya başlanır. Üstelik

Beta laktamaz inhibitörleri, yapılarında beta laktam halkası taşıyan, ancak tek başlarına kullanıldıklarında hiç antibakteriyel etkinlikleri olmayan ya da zayıf

Bu çalışmada, sekiz hafta süreyle 6 mT (50 Hz, alternatif akım) EMA'a maruz kalan grubun vücut ağırlıklarındaki artış kontrol grubuna nazaran azalma eğilimi göstermekle

Elde edilen sonuçlara göre; vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı ve kütlesi, relatif bacak kuvveti ve dikey sıçrama açısından gruplar arası fark olmadığı, yaş,

Folklorik ve kültürel değerler, daha çok sözel olarak uygulama alanı bulduğu için, gerek zamana göre gerekse aktarıcısına/uygulayıcısına bağlı olarak değişikliğe

A tları diyorum, daha hazırlamanın vakti gelmedi mi.. İyi insanların binip gittiği o iyi atlar, o doru atlar… Son zamanlarda siyasetten, ve- fasızlıklardan,

Her sefe­ rinde olduğu gibi, bir yılda en az bir arpa boyu ileri giden, a- ma daima ve muntazaman ileri giden, değişen Leylâ Gamsız’m önce çalışmasındaki

Ya¤l› güreflte pehlivan ne kadar güçlü olursa olsun, sürülen ya¤dan dolay› zay›f olana da kazanma flans› vermesi ve gürefl süre- sinin uzamas› ya¤l›