• Sonuç bulunamadı

Resim tenkitleri:bir sergi - bir galeri:Leyla Gamsız

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Resim tenkitleri:bir sergi - bir galeri:Leyla Gamsız"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

10 ARALIK 1956

BİR SERGİ - BİR GALERİ

Zahir GÜVEMll

LEYLÂ GAMSIZ

»T'epebaşındaki Balyoz sokağın- da, kendi atölye ve galeri­ sinde Leylâ Gamsız (Sarptürk), senelik sergisini açtı. Her sefe­ rinde olduğu gibi, bir yılda en az bir arpa boyu ileri giden, a- ma daima ve muntazaman ileri giden, değişen Leylâ Gamsız’m önce çalışmasındaki rahtlık ve serbestlik gerçekten de dikkati çekecek derecededir. Sonra, az buçuk 'hâlâ kendini hissettiren Matisse ve yeni yeni beliren Mısır tesirleri bir yana, şu me­ ziyetleri var:

Renkleri, ton düşüklüğü ve siyah - beyaz muvazenesi bakı­ mından hatırı sayılır bir anlaş­ ma içinde yürütüyor. Âdeta ka­ dınca bir hisliliğin yanında sağ­ lam yapı ustalığı, çizgilerinde­ ki erkekçe ifade, o hisliliğ} gü­ zelce telâfi etmekte, daha doğ­ rusu terazilemektedir. Onda ye­ ni yeni beliren çok açık tonlar muvazenesi, muhakkak ki ev­ velce örneklerini bol bol gör­ düğümüz karanlık ve koyu ton­ lara nisbetle daha başarılı. Bu farkı gösterebilmek için, beş yıl önceki «Hendek peyzajları»

nı hatırlatmam yerinde olacak sanıyorum.

Çoğu figür ve manzara olan resimlerinde, Leylâ Gamsız1! büsbütün mevzudan müstağni görmüyoruz. Ancak, mevzuu, plâstik oyun için bir vesile say­ dığı, onu bir bayrak veya ede­ biyat vesilesi telâkki etmediği . de meydanda. Sergisini gezer­ ken, hiç kimse, resimlerin _mev zuu ile meşgul olmuyor. Önce gözü alan, o kat’iyyen gözalıet olmayan renkleri, renkli lekele­ rin tuvale yerleştirilişi, dağıtı- lışı oluyor. Şüphesiz «tablo» an­ layışından sıyrılmamış. Hâlâ ve daima çerçevesinin sınırları­ na bağlı. Ama bu sınırlılığı aş mak için eğri istikametlerle, mütemadi bir mücadele halinde bulunmaktadır.

Leylâ Gamsız’ı böyle belli bir yolda, adım adım ilerler görmek, hele batılı ressamların dâlıa yola çıkarken edindikleri, bizimkilerin ise ancak ömür so. nuna doğru bir gayeymiş gibi ulaşabildikleri fırça ustalığına böyle genç yaşta erişmiş bul­ mak. hoşa gidecek birşey...

E R T E M G A L E R İ S İ

Beyoğlu’nda Lâle sineması­ nın birkaç adım ilerisinde, Yük sek Mimar İrfan Ertem, bir sa­ nat galerisi açtı. Ayni zamanda hem sergi yeri, hem satış yeri olan bu galeri, güzel bir teşeb­ büstür. Önce, nekadar kazana­ cağı belli olmıyan böyle bir ma­ ceraya girmek cesaretinden do­ layı Bay Ertem’i tebrik edeyim. Çünkü otuz yıldır hâlâ, resim, hususî pazarlıklarla, yahut ta­ ahhüt usuliyle alınır satılır. Belli bir yeri yoktur. Maya sağ. ken, o galeriye gidenlerin ço­ ğunu ressamlar veya resim ama türleri teşkil ettiğinden, satış nâdiren yapılırdı. Galeri de bu yüzden kapandı, gittiyJL .Lâkin onun ektiği tohumla, uzun za­ mandanken bir satış yeri ihti­ yacının hissedilişi, Ertem gale. risine yol açtı. Yeri de çok mü­ sait. İnşallah, devamlı, iyi, dol­ gun ve olgun sergiler

tertifce-der de, hem kendisini hem res samları geçindirir.

Yeni Galeri'nin bu sergisin­ de, nesil, anlayış farkı bahis ko­ nusu olmadan, birçok ressam ve heykeltraş eser yollamış. «İşte isimleri: Hâmit Görele, Cevat Dereli, Bayram Küçük, Ömer Uluç, Oktay Günday, Halil Dik­ men, Nuri İyem, Aloş, Kemal Yükselengil, Füreyâ, Kuzgun Acar, Şadi Çalık, Leylâ Gamsız, Yaşar Yeniceli, Safari Berkel, Cemal Tollu, Nurullah Berk, Şemsi Arel, Ferruh Başağa, İl­ han Koman, Sadi Diren, Nihat Akyunak, Elif Naci, Salih Acar.

Bunlar içinde Leylâ Gamsız, Oktay Günday, Ferruh Başağa, Salih Acar, Füreyâ ve Kuzgun, en başarılı eserleri vermişler­ dir. Hâmit Görele ve hele Elif Naci, maalesef, sergide teşhir edilmemesi sanatîan lehine bir hareket olacak birer tablo yollamışlardır...

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir akar su gibi geldin geçtin her dersinde Serttin fakat cahilliğide götürdün beraberinde Sevdin bütün öğrencilerini çalışkanıda tembelinide Bilgiyi zerk ettin bilgiye aç

Kullan- dıkları besi yeri Campylobacter besi yeri olduğundan önce bu gruptan bir bakteri olduğunu düşünseler de daha sonra üreyen bakterinin ayrı bir gruba ait

İngiltere, İspanya, Hol­ landa, Belçika, Almanya, İtalya, İsviçre sanat müzelerinde incelemeler yapan sanatçı resim çalışmalanna Paris ve İstanbul’da

Endoskopik endo- nazal yaklaşım, lakrimal kese ve nazolakrimal kanal tıkanıklığının hem primer tedavisinde hem de başarısız eksternal dakriyo- sistorinostomi

Yerli literatüre bakıldı- ğında açık kavite uygulanmış ve daha sonra ses resto- rasyonu için arka duvar rekonstrüksiyonu ve mastoid obliterasyonu yanılmış olgularda

Ne partiler­ denim, ne devlettenim, kendi başı­ ma sîzleri dinlemek için dolaşıyo­ rum.» Arkadaşım da hakkımda te­ minat verinae derdini açıkladı: «—

Araştırma sonucunda, önemli sanal kaytarma davranışlarının çalışanların katılımcı karar alma ve dış çevre ile etkileşimden kaynaklanan örgütsel öğrenme

Türkiye İçin Bir Çocuk Müzesi Modeli Oluşturulması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Encourage Policy on Fruit Growing of the Government Besides certified nursery plant supports of The Ministry of Food, Agriculture and Livestock, it has many other

Kuzey ve güney cep- helerinde ise üstte beş ve altta birer pencere açıklığı ile gü- ney cephesinde nartekste bir de kapı yer almaktadır.. Bütün bunların yanısıra apsise

yonlarımız var ama bunu konuşmadan önce dünyanın ekonomik kabuğunu konuşmak lazım. 2008 buhra- nından sonra 2013 yılıyla beraber dünyanın ekonomik merkezi değişime

Bir yandan iletişim ve medya çalışmaları alanında Marksist kökenli eleştirel yaklaşımların çeşitliliğinin ve özellikle kültürel çalışmalarla feminist çalışmaların

( ) En sonunda demlenen çay servis yapılarak ikram edilir.. Aşağıdaki soruların doğru şıklarını işaretleyiniz.. 13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi en

[r]

Bu çalıĢma; hemiparetik SP‘li çocuklarda NGT‘ye ek olarak uygulanan SG eğitiminin denge, üst ekstremite fonksiyonları ve günlük yaĢam aktivitelerine olan

腿不動就痛,止痛針也沒用~不寧腿症候群 52 歲的陳先生左小腿劇烈疼痛了 4 天,尤其晚上睡覺時特別嚴重,他已經 4

nasilBagimliY 12/23/05 9:52 PM Page 53.. dinlenmesi buna örnek olarak verile- bilir. Ödül sisteminde, “do¤al yüksel- me” ad› verilen bu haz durumlar›na arac›l›k

Henüz kuramsal bir çalışma olan araştırmaya göre az miktarda su bir saniyenin trilyonda birinin -pikosaniye- yarısı kadar sürede 600 o C’ye kadar ısıtılabiliyor.

Yukarıda belirtilen sonuçlar doğrultusunda oluĢturulan araĢtırma önerileri aĢağıda belirtilmiĢtir.  Öncelikle kontrol grubunda gerçekleĢtirilmiĢ olan öğretim

Evinin küçük odasında çalışan Çelebi, “ Şöyle geniş bir atölyede çalışmayı çok isterdim’ ’ diyor.. AHU

Evet, besindir çünkü… (mümkün olduğunca açıklayınız) / Hayır bir besin değildir çünkü… (mümkün olduğunca açıklayınız)” sorusuna verilen cevaplara göre

Başbakan Turgut Özal’ın küçük kardeşi ve DPT Müsteşarı Yusuf Bozkurt Özal, sıcakların da etkisiyle dün Başbakan Özal’ın tabiriyle “ motoru­ nu

Evvelâ Vali, müteakiben Kolordu komutam ve sonra sırasile diğer komutan - lar belediye reisi ve belediye mec­ lisinden bir heyet halk adına bü­ yük ölüye