• Sonuç bulunamadı

Ord. Prof. Ünver Toprağa veriliyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ord. Prof. Ünver Toprağa veriliyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ord. Prof. Ünver

toprağa veriliyor

Haber MerkeziGeçen cuma

günü İstanbul’da ölen Ord. Prof. Süheyl Ünver bugün top­ rağa veriliyor. 88 yaşında ölen Ünver, Türk Tarih Kurumu üyeliği ile Cerrahpaşa Tıp Fa­ kültesinde öğretim üyeliği yap­ mıştı. Güzel Sanatlar Akade­ misinde tezhip ve minyatür sa­ natları üzerine dersler de veren Prof. Ünver, TÜBİTAK bilim ödülü sahibiydi. Ord. Prof. Sü­ heyl Ünver için bugün Cerrah­ paşa Tıp Fakültesi Burha- nettin Toker A n fisinde bir tö­ ren yapılacak. Ünver, Fatih Ca­ miinde kılınacak öğle nama­ zından sonra E dirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde topra­ ğa verilecek.

\r

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği T a h a T o ros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Güzel sanatlar akademisi binası büyük kapısı Mimar

1913 yılında İstanbul’da doğan, 1950-1971 yıllan arasında Devlet Resim ve Heykel sergilerine katılan, çoğu yurt dışında 6 kişisel sergi açan, Viyana’da

Küme- nin yo¤un merkezinde nötron y›ld›zlar› ve beyaz cüce içerenlerin d›fl›nda, normal y›ld›zlar›n olufltu8rdu¤u ikili sitemler de var.. Ancak bunlar›n

Alttan ikinci çift portenin birinci ses ikinci bölümündeki bir dörtlük (do) notası önünde bir nokta

[r]

Birçok defa da, Ziya Kalkavan ya da Kakavanlardan biri, ka-i çakçılıkla suçlanmış, haklarında davalar açılmış, hatta tutuklan­ mışlardı. Ziya Kalkavan,

Bir sanatçı kendi kendine var değildir, bir kültür toplulu ğunun içinde sürekli bir varlık kazanabilir, kendisi öldükten sonra gelecek kuşaklar onur: sesine

Adana’da lise öğrencilerinde yapılan çalışmada üst sınıflarda eğitim gören öğrencilerin hepatit B hakkında bilgi düzeyinin, daha alt sınıflarda eğitim