• Sonuç bulunamadı

Karikatür albümü:Yaşar Nabi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Karikatür albümü:Yaşar Nabi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bulutlar

K ar b u lu tları, y a ğ m u r b u lu tla rı, süs b u lu tları.

Y az a y la rın d a süs b u lu tla rın ın göl­ g eled iğ i yery ü zü ,

K ap alı g ö z k a p a k la rın ın a ra sın d a n g ö z le re sızan ay ışık ları..

Ki g ö z lerd en d a h a iç e rile re gid en y o lları b u lu rlar.

İlk sıca k la rla b irlik te a lın la rı gölge- liy en süs b u lu tla rı, gölge b u ln tla rı.

B irinci k a tı serçe le rin , ik in ci katı k a rta lla rın , ü çü n cü k a tı a lla h laa rm g ö k ler.

K ö steb e k le rin , ö lü lerin , ö lecek lerin y e ra ltı

V e y alnız a lla h ların g ö k ler.

G ölgeler: sah ip le rin d e n a y rılm ıy a n sessiz k ö leler ve a ra m ız d a dolaşan sahibini k a y b etm iş başıboş gölgeler.

S ü k û t o n la rı d ü şü n ü r, m e rh a m e t o n la ra a ğ lar. Ş a k a ğ ın ı to p ra ğ a d a y a y a n la rın k u ­ la k la rın d a k i u ğ u ltu Ki h e r k u la k ta b ird ir. A y n a la r.. A y n a la rd a sabah. B en a y n a ln rın k arşısın d a, elim d e k alem , aln ım a b ir çizgi d ah a çiziyorum .

G ö zler,.

-A y d ın lığ a k a p an d ığ ı zam an k a r a n ­ lığa açılan g ö zb eb ek leri...

G ö z lerd e gece.

B en k a lem im i k a ra n lığ a b a tırıp d e fte rle rd e b ir boş say fa d ah a d o ld u ru ­ yo ru m ; “ İkinci k a tı b u lu tla rın , üçü n cü k a tı a lla h la rın g ö k ler...,, d iy o ru m ve

Karikatür albümü:

Yaşar Nabi

Adı: Yaşar, inşallah kendi de uzun

ömürlü olur, yaşar! Biraz zayif, nahiftir

amma... Bir gün otomatik baskülde tar-

tılırken görmüştüm: iki dirhemlik bir çe­

kirdek kadar bile ağır basmamıştı. K at­

merli göbeği olsaydı sorardım ona, yü­

rürken bir lâstik top gibi böyle hop, hop

zıplıyabilir miydi! Şakağına siyah bir bö­

cek konmuş sanırsınız, kocaman bir be­

ni var. Biraz benliği de olacak, herhalde

çekingenlğinden. Az konuşur, az yer, az

içer.^Çok okur, çok çalışır, çok yazar.

Ürkek olmasına rağmen kahramanlık

taslar. Yapmacık cengâverlerin ellerine

mızrak şeklinde birer kalem sıkıştırınca

ortaya atılır. İşin tuhafı: «Kahram anla-

r»ına kumanda verirken «Bir kadın söy-

liyor» zannedersiniz. Mamafih mızmız

değildir, kim ne derse desin. Yirminci

asırda«Adem ve Havva»dan dem vurur.

Aklına eserse hep “Onar mısra,, yazar.

Darülbedayide oynanması için verdiği

piyesler senelerce Ertuğrul Muhsinin gö­

zünde unutulur, gözü kör olasıca! Fakat

ne de olsa hakkını yimeyelim; Mete az

fena değil. Ortada bir şayia var: «Me

safeler»i satın alıyormuş, tabii sonra da

bize satacak.İnsan Ticarelten mezun olur­

da ticaretin yolunu bilmez mi? Havadan

para kazanmak buna derler işte. Allah

muvaffak etsin!

/d r is A h m et

d ö rd ü n cü k a tı k en d im e saklıyorum -.. B aşım d a k a r b u lu tla rı, y ağ m u r b u - lu tlatı, gölge

bulutları-A d a n a

: A r i f N ih a t

1

-

13

-Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Montanari’ye göre, cam kötü bir ısı yalıtkanı olduğu hâlde bina yapımında çok fazla kullanılıyor, bu da binalarda çok büyük miktarda ısı kaybına neden

1— Tutanakların tespit Maliklerinden Hayrullah kızı Kadriye Sabancı İbrahim oğlu İbrahim Topuz, A li oğlu Haşan Erol, Hüseyin kızı Hüsniye Tıranpeş- li,

Daha sonra adı Güzel Sanatlar Akademi­ si olan Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi’nin 1 numaralı “talebesi” Müzdan Safi Arel geçen­ lerde Moda’daki evinde sessizce son

Uygur \ "vrinde Budist, Manişeit me-1 «Vniyetlerine, daha sonra İslâm medeniyetine girerken çektiği­ miz sıkıntıları o devirlerin eser leri gösteriyor’ On

Histoloji ve h›zl› üreaz testinin sonuçlar› kriter olarak al›narak, HpSA tes- tinin sensitivite, spesifisite, pozitif prediktivite ve negatif pre- diktivite de¤erleri

A nosocomial outbreak of Crimean-Congo ha- emorrhagic fever at Tygerberg Hospital. Watts DM, Ksiazek TG, Linthicum KJ,

Abdüihamit, Sultan Abdülâziz’in katli iddiasını ortaya atıp deliller aradığı sıra­ da Mahmut Celâlettin Bey de o tarihte ticaret nezareti mektupçusu olan

Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi, yükseköğ­ renimini ise İstanbul Edebiyat Fa- kültesi’nde yapan Berkes, 1931 yı­ lında sosyoloji-felsefe bölümün-. (A r

Bu amaçla öncelikle hem standart antioksidan olan askorbik asidin hem de her bir numunenin farklı konsantrasyonları için süpürme aktivitesi değerleri Bölüm

Buna ek olarak; döviz kurunu temsil eden LDOV serisi, yabancılara yapılan konut satışlarını temsil eden LKON serisini, -2,4442 katsayısıyla istatistiksel olarak %1

İtirazı inceleyen Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının kabulüyle İstanbul Barosu Di- siplin Kurulu’nun

Hukukçuların, çocuk hakları alanın- da çalışırken en önemli misyonlarından biri, hak ihlallerinin takibi ve önlenmesi için girişimde bulunmak olduğundan,

“Yerel yönetimlerin aralarında birlik kurarak yaptıkları işbirliğinin başarısı, geniş ölçüde akçal kaynakların varlığına bağlıdır. Birliğin bütçesi

Para kazanmanın aslında yolu tektir, ticaret yapmak, ürün yâda hizmet sunarak karşılığında kazanç sağlamaktır.. O halde yapmamız gereken de basit, ticaret… Ama nasıl ve

Bazı piyasa uzmanlarına göre, onyıllardır tek seferde en büyük altın satışı olan bu işlemden fon 6,7 milyar dolar gelir sa ğladı.Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi

Çalışmanın dördüncü bölümünde, çalışmanın amaçları özetlendikten sonra, araştırma kapsamındaki işletmeleri tanıtıcı genel bilgiler, e-lojistik

Ten dipeptides were isolated from the extract by several steps of chromatography, and their amino acid sequences were Tyr-His, Lys-Trp, Lys-Tyr, Lys-Phe, Phe-Tyr, Val-Trp,

[r]

Anadolu’ya bizlerden çok çok önce gelen ve burayı ya- şam alanı olarak seçen oklukirpiyi ve onun yaşam alan- larını korumamız, hem onu, hem yaşadığı alanı ve dola-

Benim büyük dostumun ve kıymetli bocamın hayatı, hemen her vakit uzun bir ıstırab devri gibi geçmiştir, Bunun da sebebi, bir taraftan korkunç devrin,

doğum gününde hâlâ çok büyük anlam taşıyor Türk yazını için.. Türk yazınında Batılı anlamda ilk deneme yazarı, de­ neme tülünün

Senato 13 Mayıs 1920 tarihinde aldığı bîr kararla, Ermeni soykırım iddialarının gerçek olduğunu ifade etmiştir.. Tem- silciler Meclisi 148 sayılı kararı ile

D aha önce belirlen­ diği üzere ödül kazanan ozanın dü­ zenleyeceği yapıt Varlık Yayınlan arasında basılacak. Ödülü kazanan Salih Bolat, 1956’da Adana’da