• Sonuç bulunamadı

Kendimize dönüş

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kendimize dönüş"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

¿-i> <v y

Ce /

£ L ,

i A B A H

^ - e -

_____________

S o s y o l o g g ö z i l e

Kendimize dönüş

f

Şehirle köyün

bu günle tari- f

f

...YAZAN : —

— —

-v

I Prof. Hilmi Ziya Ülken |

hin arasına göz lerimizi miyop­ laştıran derin bir mesafe

gir-lerimizi bu zav yeden canlandı ran yeni nesliı hareketi dahi etraflı oldu. Re diği zamandanberi kendimizi u-

nutmaya başladık. Aydının halkla bağları kesildiği, körü körüne batı hayranı olduğu bu i devirde gösterişi büyük, neti- ! cesi zayıf denemeler yaptık. ¡Düşüncemiz, duygumuz kendi , köklerile ilişiğini keserek, mâ- I nevî ufkumuzda yeri olmıyan modellerin acemî ve kısır kop i yalarını verdi. Bir yanda, taze aşılarla canlanması imkânsız

j bir hale gelmiş olan eskinin i bayat kopyaları tekrar edilir- jken; öte yandan bizim için büs j bütün yeni bir âlemden duyul- imamış, yaşanmamış ak lam a­

lar, büyük iddialı fakat cılız cz lü adaptasyonlar yapılıyordu.

Yeni bir kültür çevresine gir mek kolay iş değildir. Uygur \ "vrinde Budist, Manişeit me-1 «Vniyetlerine, daha sonra İslâm medeniyetine girerken çektiği­ miz sıkıntıları o devirlerin eser leri gösteriyor’ On beş asırda üç kültür çevresinde yaptığı­ mız sarsıntılı tecrübeler, bize hiç değilse şu dersi vermelidirki millet olarak bütün yaradışlar, zamanın değişmeleri içinde de­ vam eden esaslı bir sürekliliğe muhtaçtır. Eski ağaç üzerine daima aşı yapılabilir; her ta­ rafından yeni filizler fışkırabi lir; fakat millet, ister bir uzvi­ yete, ister bir mâneviyete benze tilsin. Kökünden kesilip yeni baştan kurulamaz. Bu yolda atılan yanlış adımları zaman pek acı öder.

Tanzimattan sonra bu haki­ kate geç erişmemiz bize hayli yol kaybettirdi. Ancak bu bulı ranlı devrin bir faydası oldu. Bu gün kendimize dönüşün de gerini daha çok anlıyoruz. Hâ lâ bir şeyler arıyoruz, Ve belki de bulabileceğimizden fazlasını aradığımız için yeni şahsiyeti­ miz eskilerinden farklı büsbü­ tün yeni terkiplere doğru gide­ bilir.

Bizi kendimizden uzaklaştı­ ran belli başlı sebepleri şu nok falarda toplayabiliriz: 1 — Tı­ mar, zeamet ve loncalara daya nan eski imparatorluğun çök­ mesini durdurmak için, kendi Ibünyemizin mahsulü olmıyan

j bir garp monarşisi kurmaya

1 mecbur olduk. Ayağımızı yor- I ganımıza göre uzatamadık. Bu | yeni hayat tarzı aydınları halk

tan ayırmaya başladı.

2 — Bu yüzden, cemiyette iki hayat birbirine dirsek çevir di. Asırlarca kültürün kaynağı olmuş bütün ocaklar eski; ala­ franga taklidinden doğan her şey yeni diye ayrıldı. Yeni, es­ kinin içinden fışkıran bir dal olacak yerde, eskiyle yeni iki kısır cereyan halinde birbirile savaşmaya kalktı. Uzlaştığı za manlar karma karışık, gar’p mahsuller verdi.

3 — Osmanlı devrinde med­ rese taassubu aşılmış, rindlik ı ve dervişlik denen yüksek bir ¡seviyeye ulaşmışken, Tanzimat

tan sonra bir müddet bu taas­ sup canlandı: îstaııbulda ve taş rada olgunlaşan millî sesin kök lerine dirsek çevrildi: «Acem basması» diye hor görüldü. Ço­ cukların elinden alındı. Yerine yabancı kopyalardan başka hiç bir şey konamadı.

: 4 — Garpten gelen fikir asıl bizi besliyecek olacak cereyan­ lar değildi. Romantiklerimiz, | temsil ettikleri ada rağmen dev

ri geçmiş olan 18 inci asrın ’.(le oloğlarını taklit ettiler. Roman tizm felsefesinden haberleri yoktu. Milletin kendi köklerini bulması lâzımgeldiğini bilmi­

yorlardı. Condoreet’nin sathî ve zihinci terakki fikrine sap­ landılar. Asıl muhtaç olduğu­ muz tabiat sevgisini, tarih şuu runu, milli geleneği uyandıra­ rak garplılaşma yolunu görme diler.

Bundan dolayı uzun müddet edebiyat ve fikir tarihine ka­ rışmış büyük isimler mücerred dâvaların peşinde koştular, ı-

sıl kaynağı keşfedemediler: Me deniyetten bahsettiler, fa­ kat bu medeniyetin ilk kay­ naklarına kadar gitmeyi düşün mediler. Dinden bahsettiler, fa kat vaktiyle Yunus’un, Âş-k Paşa’nın, Süleyman Çelebinin yaptığı kadar millî bir heye­ canla dini benimsetmesini bil­ mediler. Milliyetten bahsettiler, fakat yine onların milliyetçilik devrinden o kadar uzakta duy­ dukları kadar samimî, asil mil leti ve vatanı görmediler. Me­ deniyet, din ve Turan üç mücer red, hayalî ve yaşanmamış mefhum olarak kaldı.

Bu buhrandan kurtulmak 1- çin garbı içinden ve daha de­ rinden tanıyanların çoğalması, aydınları memleket içine sokan İçtimaî değişikliklerin olması, îstanbulda veya taşrada hâlâ yaşayan kendi âlemlerimizle bağlarını kesmemiş insanların garp kültürünün ışığından fay dalanmaları, aydınlar «efkârı umumîye» sini uykudan uyan­ dırmaları lâzımdı. Nitekim son kırk yıl içinde ağır ağır bu de ğişmenin, bu uyanışın başladığı na şahit oluyoruz. Bu gün kendimize dönüş yolunda mü­ him adımlar atmış bulunuyo.

simde Hamd beyle başlıyan tarihî görüş sor raki nesillerde devam etti. Fa­ kat yeni nesil Anadoluyu şehiı şehir gezerek memleketin havı, sini resme koydu. Minyatii rü canlandırdı. Musikîde piya­ saya düşmüş ve müptezelleşmû alaturkanın, gırtlağımızın te­ şekkülüne, dilimizin bünyesim uymadan yapılmış acemice ala­ franga kopyalarının buhranl devrinden sonra tanburî Cemi Dede Efendilerin an'anesini di riltti. Yeni nesil Türk musikis nin lahinlerini yeni hayata ç: karmakla kalmıyor, garba ta nıtmaya çalışıyor.

Sanat dallarında görülen t kendimize dönüş hamlesi tar te. cemiyet tetkiklerinde, fik sahasında da başlamıştır. A: cak bu sahada tam verimlih uzun bir zaman işi olduğu İç' daha çok beklemeliyiz. Haki! mânasile garplı olmak iç garp kültürünün ışığı ile ken değerlerine bakmak ve kendi ı dönmek lâzım geldiğini anlam bulunuyoruz. Henüz bunu an mıyanlar ve hâlâ kopyacıl ve hayranlık içinde yüzenler 1 lunabilir. Fakat memleket kımıldanışı bu tek tük dökün lerden rahatsız olmıyacak k. dar kuvvetlidir. Gökalp’ın b zamanlar formül haline koyd ğu «Türkleşmek, Islâmlaşmı ve muasırlaşmak», bu üç m cerrede yanyana getirilmesi değil, yalnız «kendimize dönü le gerçekleşebilir.

ruz.

Alafranga mukallitliğin alıp yürüdüğü bir zamanda Ahmet Vefik Paşa memleketi içinden tanımaya başlamıştı. Molière tercümelerinin bir kısmı kendi dünyamız zaviyesinden görül­ müş adeta hakikî telifti. Akif Paşa, Süleyman Paşa şiirde, ta rihte bu çığırı genişlettiler. «Edebiyatı Cedide» nin sahte diline ve bizimle ilgisiz eserle rine karşı Hüseyin Rahmi ro­ manda terkibi zayıf, fakat ha­ yata çok yakın ntimuneler ver­ di. Tanzimat sonrasının üç mü cerredine, medeniyet, din ve Tu rana karşı her sahada derin­ den anlaşılmış medeniyet, iç­ ten yaşanmış din. hakikî millet ve vatan fikirlerine sarılmaya başladı. Garbı anlayanlar ve o ışıkla kendimize bakmasını bi lenler medrese taassubundan kurtuldular. Divan, tekke ve â- şık edebiyatımızın her köşe­ sinde küller altına girmiş cev­ herler aradılar. Anlayışlı ve ya ratıcı göz için artık eski - yeni kavgasının mânası kalmadı. Yalnız, eskinin içinde yaşıya- cak değeri aramak, onu kabu­ ğundan ve «harcı âlem» tara­ fından ayıklamak, bu günün zevki ve düşüncesi içinde can­ landırmak lâzımdı. Beceriksiz ve tereddüt içinde başlıyan bu hamle, gittikçe hızlandı ve kııv vçtlendi. Bir yandan da sanat-, karın, âlimin gözünü memleke-1 tin derinliklerine çevirecek fi­ kir hareketleri uyandı. /

Şiirce Yahya Kemal, Şkza TevJİk eski hâzinelerimizi^ iki

lim kapısını açtılar. Ondan1 ala-. (bnraki bütün nesillerde frangalık ve sahtelikten kur-j tuluş bu ilk hamleden kuvveti­ ni almaktadır. Mimarîde Kema leddin bize âbidelerimizin değe rini gösterdi. Fakat modern mimarînin bütün tecrübelerin­ den geçtikten sonra eski değer.

T a h a T o ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Çünkü Anadolu'daki mimarlık mirasımızın özellikle kap ıları, ahşap tavan göbekleri, oymalı dolap kapakları ve bezmeli pencere kepenkleri yerlerinden sökülerek

İstanbul'da yaşayan Tokatlılar, Yeşilırmak Tozanlı çayı üzerinde yapılmak istenen 5 HES projesine karşı Taksim'de yürüyü ş düzenledi.Yeşilırmak Tozanlı

savunurken, TOKİ ise hazırladığı raporda &#34;plan notu değişikliğinin Gül-Keleşoğlu konsorsiyumunun satın aldığı parseller için geçerliyken Bahçe şehir

ıuıları oldıığunu vuıgulayı, rık şuntan !öylcdi: &#34;ömcğin nizga, güç ranlrAlıar|nln ıiçeri duzcydc tullanımda olduğu vc çcvıcyi İ irlctmcnin ıoP,

Tanım: Bitkilerden / bitkisel droglardan genellikle su veya subuharı distilasyonu ile elde edilen, oda sıcaklığında sıvı, bazen donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu ve

AA'nın haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 19 Aralık 2000'de, Bayrampaşa Cezaevindeki açlık grevini sona erdirmek için polisini düzenlediği “Hayata

The main purpose of this research is to determine and evaluate how painting teaching programme candidates, who took the Basic Computer 2 lesson, gave meaning to virtual museums and

Ders kitaplarının basımevi ve adreslerinin eksiksiz olması, İndeks eklenmesi, belge (pul, mektup, minyatür, gravür vb.) kullanımının artırılması, ders kitaplarının

Parlaklığı fazla olmayacak gezegene aynı bölgede, özellikle ayın ilk yarısında, Venüs ve kısa süre de olsa Jüpiter eşlik edecek.. Ayın 11’indeki Satürn-Venüs

evaṃ mayā śrutaṃ ifadesinin Eski Uygur Türkçesinde karşılık bulduğu şekil olan ançulayu ärür mäniŋ äşidmişim kavramı, Budist Uygur rahiplerince yapılan birebir

Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafın- dan, tasarlanıp üretilen yer gözlem uydusu RASAT, Rusya Federasyonu’nun Kazakistan sınırındaki Orenburg Bölgesi’nde bulunan

Açılmamış metuplar Velid beyin en büyük huşu - siyetlerinden biri masasının ü- zerinde daima açılmamış bir çok mektup bulunması idi- Bu mektuplar bazan

Heybeliada bah­ riye mektebinden deniz zabiti olarak çıkmış, 1907 de İstanbul Sanayii ne­ fise mektebinden birinci olarak diploma almıştı.. Ressam Corm on’ ün

DLT’de “kılıç, mızrak, şamdan, şişi gibi ucu sivri olan nesneler” anlamı verilen sözcük Budist Uygur metinlerinden U II’de süvri süŋün sançıp “piercing

ALES puanlarının da eşit olması durumunda lisans mezuniyet notu daha yüksek olan adaya öncelik verilir.... Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı daha yüksek olan

~rttNtR AKTEPE DAMAD ıBRAHIM PAŞA DEVRINDE ı.ALE 103 lid olm ak üzere üç tane Şivekar isimli IAle gö rüyoruz ( Defl

Tasarlama teorisyenlerinin, bilgi-sa- yarla tasarlama yapan mimarların, mima- ri tasarlama eğitimcilerinin, pratikte ba- şarılı olmuş mimarların, sosyolog, psiko- log, sistem

• Marşın kabul edildiği Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkemizin içinde bulunduğu durum hakkında öğrenci düzeyine uygun bilgi verin.. • Kurtuluş Savaşı’na ait

Söz gelimi, bu yazıda Eski Türkçe döneminin ikinci evresi olan Eski Uygurca dönemi metinlerinde, özellikle de Budist Uygur edebiyatına ait metinlerde geçen rüya motifleri

Öz: 1920 yılında iki cilt olarak yayımlanan ftardan Sonra adlı kitapla insanları, eski ramazanlarda oldu u gibi ne elendirmek suretiyle Mü- tareke Döneminin toplum üzerindeki

Sultan Ahmet Külliyesi Sebilleri (1617), Ayasofya Sebili (1740-1742), Cevri Kalfa Sebili (1819-1820), dikdörtgen planlı, Eminönü sebillerinden olup, Eyüp’te Mustafa Ağa

…bersetzung eines Werkes der Buddhistischen V#ibhasikaSchule” (2 cilt) ve yine aynı yıl “Buddhistische Uigurica aus der YüanZeit” (BudapeĢte) adlı kitabını

Maytrisimit adlı eserde geçen erk türk yuçul bodun biçiminde niteleme sıfatı + isim şeklinde oluşan kavram işaretinin anlamlandırılmasında daha önceki