• Sonuç bulunamadı

Tülay Tura Börtecene'nin sergisinde şairlerin dizeleri, tabloları süslüyor:şiir ressamı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tülay Tura Börtecene'nin sergisinde şairlerin dizeleri, tabloları süslüyor:şiir ressamı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tiılgy Tura

Börtecenenin sergisinde

şairlerin dizeleri, tabloları süslüyor

İstan bul'da "Yüzler 2" adlı sergiyi açan ünlü ressam ın,

F e rit Edgü, Selim İleri, A h m e t Oktay, Edip Cansever,

Enis B atu r ve A d a le t A ğ ao ğ lu 'n u n ş iirle rin d e n alıntı

y a p tığ ı ese rler b ü yü k ilgi to p lu y o r

Tülay Tura Börtecene’nin sergisinde 26 tablosu yer alıyor. Sanatçının 6 ünlü şairin dizelerinden

alıntı yaptığı eserleri ise baş köşeyi süslüyor. “ Okuduğum her şiir, her yazı bilinçaltıma yerleşir

ve bir süre sonra resim olarak tuvale dökülür” diyen Börtecene’nin tabloları 1 5 0 ile 350 bin lira.

R E S S A M Tülay Tura Bör-

tecene, ünlü şairlerin dize­

lerinden esinlenerek tablolarını yap­ tığım söylüyor.

Sanatçının “ Yüzler 2” adlı ki­ şisel sergisinde Ferid Edgü, Setim

ileri, eşi Ahmet Oktay, Edip C an­ sever, Enis Batur ve Adalet

Ağa-oğlu’nun dizelerinden alıntı yaptığı eserleri yer alıyor.

Ş İİR G İBİ ESERLER

Vepa Sanat G alerisindeki ser­ gide resimlerin adı yerine yanları­ na iliştirilen kartlarda bir şiir dize­ si bulunuyor.

“ Yıkılmadan dirilmeyeceğiz”

(Selim İleri) tablosunda yıkılan bir kent ve önde ıstıraplı bir kadın,

“ Tragedyalar 5” (Edip Cansever)

adlı tabloda ise üç erkek ve iki ka­ dın yüzü izleyicileri etkiliyor.

1983 yılında “ Yüzler 1” adlı

sergisini A n k a ra ’da açan ressam,

“ Şairlerin okuduğum eserleri ben­ de bir birikim yapıyor. Bunları bir süre sonra tuvale aktarıyorum. Yüzleri de, insan duygusunu en iyi anlatan unsurlar olduğu için seçi­ yorum ” diyor.

1 5 0 -3 5 0 B İN LİRAYA

13 Ocak tarihine kadar devam ederek sergide fiyatları 150-350 bin lira arasında değişen 25 tablo var.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahm i atölyesin­ den mezun olduktan sonra A m eri­ ka Wisconsin Üniversitesi’nde mas­ ter yapan ve Amerika, Tahran, Ve­ nedik’te sergi açan sanatçı, bu tür çalışmalarını sürdüreceğini be­ lirtiyor.

r/N

S / '

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

“L” aydınlık değerine ışınlamanın etkisi açısından sıvı yumurta akında pastörize yumurtaya göre ortalamalar arasındaki fark önemli ancak

Akademi öğrencileri arasında her yıl kendi adlarına birer konkur düzenleyip, gençlerin çalışmalarını teşvik etmek gibi son derece faydalı bir hizmette bulunan Sayın

Resim, Heykel, Mimarlık ve Dekoratif sanatların ihtiva ettiği çeşitli ihtisas kollarında devam eden bir yıllık çalış- maların meyvelerini sanat sever halkımıza sunuyoruz..

A KP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AKP Gü­ müşhane Milletvekili Sabri Varan, dün Moskova’da şair Nâzım Hikmet’in mezarını ziyaret etti.. Şiirleri ve

Büyük kalvarial greft gerektiğinde oluşan defekti kapatmak için komşu veya karşı taraf kalvarial kemikten monokortikal kemik alınabi- lir.. Önceden hazırlanan alıcı

kondurmaz, bu gibilere ihtiyar ha­ linde bile kendi elile hareminden şerbet getirmek zahmetini seve, seve ihtiyar ederdi. Büyük püs­ küllü büyük fesi

Birey tarafından değerli bulunan hedefler yaşam bağlılığında önemli rol oynayan amaçların sağlamlaştırılmasına yardım etmekte ve seçtiği ulaşılabilir