• Sonuç bulunamadı

Rıza Tevfik İstanbul'da

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rıza Tevfik İstanbul'da"

Copied!
1
1
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KUS BAKISI

Rıza Tevf i k I s t a n b u T d a

M

uhitine, mevzuuna

intibak etmekte ye.

ğâne olan Rıza Tevfik

evvelki gün îstanıbula

geldi. Amerikada tıraşlı;

Fransada uzun bıyıklı

ve telle gözlüklü, Lüb-

nanda namütenahi be.

yaz sakallı Rıza Tevfik, hiç bir ce­ miyetin yadırgamıyacağı bir şahsi­ yettir. Şeklini manzaraya bu kadar uygun düşüren Rıza Tevfik, ilmi ve zevki ile, her girdiği mevzua biır baba ocağı gibi yerleşmesini de bi­ lir. Muhiti ile, mevzuu ile bir müd­ det mutabık kalan Rıza Tevfik yal­ nız bu sürekli gurbete alışamadı, ve üzücü bir daüssıladan sonra yerine, yurduna kavurdu. Şimdi 'bu resim, kendine en yakışan çerçeveyi bul­ muştur.

Rıza Tevfik ismi, fikir ve şiir âlemimizde, bir hayli başlangıçları hatırlatır: Felsefe ile ilk alâkamız,

Rıza Tevfik imzasının üstündeki

Filozof kelimesinden doğmuş gibi­ dir; Hürriyetin ilân edildiği günler­ de ilk hatip olarak her tarafta Rıza Tevfik'i gördük; âşık edebiyatı ile teleke edebiyatının en güzel örnek­ lerinden ilk istifade eden ve ettiren Rıza Tevfik oldu: bizde ilk büyük

Monografi eserini «Hâ. midname» ile Rıza Tev­ fik meydana getirmiştir;

«Felsefe Kamusu», ta

marnlanmak için yine onun gayretini bekliyor.. Bu başlangıçlardan yal­ nız biri bir adama kâfi Boş gördüğü her sahayı doldur- gurur sermayesi teşkil eder, ma,i hevesile; Rıza Tevfik, zekâsını

ve malûmatını etrafına yaydıkça

yaymıştı. Her vâdiye adım atan,

hor ovada at oynatanların bir gün,

umulmadık bir yerde, sürçtükleri

nadir değildir. Kaza ve kader, Rı­ za Tevfiğe, büyük cilvesini siyasei

sahasında gösterdi. fi

Tanzimatm koca Fuat Paşası, Bü kümdara, Prens Mustafa Fazıldan bahsederken demiş ki: «Tabiat her­ kese, biri iyüiği, biri fenalığı görsün diye, iki göz ihsan buyurmuş. Yek- çeşim Prenste, iyiliği gören göz bu­ lunmadığı için, çaresiz, hep fena ■şeyleri görüyor!»

Rıza T evfik ’in irfanımız üzerin­ deki hakkını tamamile verebilmek için iki gözümüzü birden açmalıyız. Onun meziyetlerini görmem ez İlkten gelenler; kör değilse bile; tek gözlü tanıtmaktan kurtulamazlar.

F a r u k

N a f i z

Çamlıbel

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

• Bütünleşik tehditleri; daha önceden hiç uluslararası seyahat deneyimi olmayan Rus turistler; 2 kez, 4 kez, 5 kez ve daha fazla uluslararası seyahat deneyimi olan Rus

Edebiyatın çocuk ve gençlerin eğitiminde son derece önemli olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanın ömrünü bebeklik, çocukluk, ilk gençlik, gençlik, yaşlılık gibi

Bu süreçte; Anadolu Selçuklu kentlerinin mekânsal örgütlenme düzenini biçimlendiren ögelerin, Orta Asya ve İran Türk–İslam kültüründen gelen yerleşim pratiklerinin

Objective: The aim of this study was to evaluate the reliability of measurements obtained after the superimposition of three-dimensional (3D) digital models by comparing them

BACKGROUND AND PURPOSE: To evaluate clinical variables for diagnosing childhood acute pyelonephritis (APN) when technetium-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) scintigraphy is

Bu nakillerde bir vericiden alınan kök hücreler alıcının kendi kök hücrelerinin yerine konuyor, ancak önce alıcının kendi kök hücrelerinin radyasyonla ya da ilaçla

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

Merhum Albay Hasarı Rıza Bey’in kızı, merhum Yarbay Asım Bey’in eşi, merhume Ahsen Hanım’ın kardeşi, merhum General Necip Zobu, şehit Cevdet Rıza,

O halde bü yük vapurlardaki kumaşlı yerler lüks m u’ Birçok zaman yolcuların haklı isyanlarını mucip olan bu nokta da ehemmiyetle dikkate alınmalıdır.

Bu karşılamaya varsanız , hemen diyim ki size,b iz çok - tan bıraktık bıyık altından gül­ m eyi, 142 dişim izle birden gü­ lüyoruz.. Bu da ancak zekamızı

Stüdyo iç mekan düzenlemesinde zaman kavramının değişmeden mekanın değişime uğramasından kastedilen, hem sanal hem de reel stüdyo hacimlerindeki teknik ve

Miras sözleşmesinde yer alan artık değere katılma oranına ilişkin bir hük- mün çevirme (tahvil) yoluyla mal rejimi sözleşmesi olarak kabul edilebileceği yö- nünde:

Rahman NU, Salih MAM, Jamjoom AH, Jamjoom ZA: Con- genital intramedullary lipoma of the dorsocervical spinal cord with intracranial extension: case report. 10.White WR, Fraser

Zira kâinatı kötüle- yen ve ona olumsuz bakan Plotinus’un çağdaşı Gnostikler üzerinden de- ğerlendirme yapıldığında, Plotinus’un kozmolojik çerçevede

86 Uluslararası Eşyaların Satımı Sözleşmeleri’ne İlişkin Andlaşma’nın (Viyana Andlaşması) 45/2 ve 61/2 maddeleri dolayısıyla dönme ile müspet zarar da talep

maddesine 3842 sayılı Yasa ile eklenen son fıkrada“ soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delillerin hükme esas alınamayacağı

Vücudun iç sıcaklığı yüksek olduğu için, mantıken ısı kaybı ile ilgili me- kanizmaların çalışmaya başlaması veya ısı üretici mekanizmaların durdurulması

Rahmetli Çallı için gösterilen muhabbet ve | saygıda her şey yerli yerinde ve tastamamdır, î Onu resim tarihimize böyle

[r]

Ankilozan spondilit ve RA birlikteliği bulunan, gonartroz tanısı nedeniyle sol total diz protezi planlanan, ASA IV risk grubunda, başarısız santral nöroaksiyel

Daha sonra gördüm ki, büyük gazetelerin başında olan, politik yazı­ lar yazan bir çok kimseler, tıpkı sizin ve be­ nim gibi spordan başlamışlar

Meşhur joumal’inde bizi ve yurdumuzu pek fena görüp gös­ teren, bütün ömrü dinde ve dinsiz­ likte her mezhebe girip çıkmakla geçtiği için hakkımızdaki

Ben, havadis tahkik etmenin, hava­ dis yazmanın, sahife tertip etmenin Amerikada yeni öğrendiğim bütün tekiğini orada tatbıka kalkıştım.. Hatta neşriyat