• Sonuç bulunamadı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bankalar Endeksi için Ay Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bankalar Endeksi için Ay Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 561

41

İstanbul Menkul Kiymetler

Borsasi’nda Bankalar Endeksi

için Ay Etkisi Üzerine Ampirik Bir

Çalişma

Özet

Fama (1965, 1970, 1991) tarafindan geliştirilen “Etkin Piyasalar Hipotezi”, men-kul kiymet fiyatlarinin ilgili menmen-kul kiymetlere ilişkin tüm bilgileri yansittiğini do-layisiyla piyasada işlem yapan hiçbir yatirimcinin bir takim teknikler kullanarak normalüstü (ortalamadan fazla) getiri elde edemeyeceğini söyler.

Bu çalişma, dönemsel anomalilerden en önemlisi sayilabilecek Ocak ayi etkisi-nin İMKB Bankalar Endeksi’nde gözlenip gözlenmediğini araştirmaktadir. Çalişmada finansal getiri serilerinde siklikla gözlemlenen normal dağilima ayki-rilik, volatilitenin zaman içerisinde değişim göstermesi gibi ampirik gözlemleri de dikkate alan GARCH modelleri kullanilmaktadir.

İnceleme sonucunda Ocak ayi etkisi tespit edilememiştir. Diğer taraftan %5 an-lamlilik düzeyinde Şubat, Ağustos, Eylül, Ekim ve Aralik aylarinda oluşan istatis-tiksel olarak anlamli getirilerin, piyasa etkinliği ve rasyonel fiyatlandirma modeli çerçevesinde piyasa risk faktörü tarafindan açiklanamadiği belirlenmiştir. Getirilerin yilin belirli aylarina bağli bir yapiya sahip olduğunu destekleyen bu ça-lişmanin sonuçlari, İMKB’de alim-satim kararlarinin zamanlamasi ile riske göre düzeltilmiş getiri elde edilebileceği yönünde yatirimcilara kanitlar sunmaktadir.

Anahtar Kelimeler: Ocak Ayı Etkisi, Anomaliler, İMKB-Bankalar Endeksi.

An Empirical Study: Monthly Effects for Istanbul

Stock Exchange Banks Indices

Abstract

Efficient Market Hypothesis developed by Fama (1965,1970,1991) claims that stock prices reflect all available information thus any investor operating in the market cannot provide excess returns using some techniques.

This study investigates the existence of January effect, considered one of the most important anomalies, in return series of Banks Indices (XBANK) in Istanbul Stock Exchange Market (ISE).

In the review GARCH models are used that takes into account such empirical servations like non-normal distribution and changing volatility which are often ob-served in financial return series.

As a result of the study, January Effect could not be identified. On the other hand, statistically significant returns with a level of 5% confidence observed in months February, August, September and December could not be explained by mar-ket efficiency and rational pricing model within the framework determined by the market risk factor.

The results of this study support that the returns are acting systematically during certain time periods. And some evidences are presented to the investors for ti-ming decisions of purchase and sales so risk-adjusted returns could be obtained.

Keywords : January Effect, Anomalies, ISE-Banks Indices. Musa GÜN1

1 Araş.Gör., Rize Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

e-posta: musa.gun@rize.edu.tr , musagun@gmail.com

Referanslar

Benzer Belgeler

The dominance of representations of the Ottoman-Turkish hammam conceived within Orientalist and traditional norms and codes of sexuality mean that the hammam space is

kâlete geçen Celâl1 Bayarın her İki makamda vazife aldığı za­ manlar içinde siyasî, malî, İkti­ sadî her neler başarılmışsa bun­ ları anlıyabi'lmek

[r]

Ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemi yapılırken, aynı basamakların alt alta gelme- si için virgüller alt alta getirilir.. /DersimisVideo ABONE

Bu eski İstanbul evini gör­ müş olan Pierre Loti, Hıdiv yeni sarayuıı tepeye yaptırdıktan sonra, görmesi için Hıdiv tarafından davet edildiğinde oraya

Başka bir tuhaflığın altını çizeyim: Pera adını, bugün biz çok daha yaygın şekilde kullanıyoruz ve nüfus da artmış olduğu için, bu lafı, sayıca çok daha

When we are allowed a small number of samples, taking samples with a high enough sampling inter- val can easily provide effectively uncorrelated samples; avoiding samples with

Akademisyenlerin bilgi paylaşım, kişilerarası çatışma ve örgütsel sinizm düzeylerinin kadro düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek