• Sonuç bulunamadı

Halk sanatçısı Dümbüllü öldü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Halk sanatçısı Dümbüllü öldü"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Halk sanatçısı

Dümbüllü öldü

Tlirk tiyatrosunun emektar

«tuluat» sanatçısı, ünlü ve popü- l t : orta oyuncusu ve komedyeni «Dümbüllü» İsmail, dün hayata gözlerini kapamıştır. Sevilen sa­ natçının ölümü, gerek sanat çev­ relerinde, gerekse halk arasında derin üzüntü uyandırmıştın

Türk «güldürü sanatı»nda Nâ- şit’ten sonra en popüler isim, kuşkusuz Dümbüllü İsmail’dir. 1917 yılında «tuluat sahnemizin» en istidatlı oyuncularından biri olarak çıkan Dümbüllü, günümü­ ze kadar sadece sahnede değil,1 aynı zamanda beyaz perdede çe- j virdiği birçok filmlerde de aldı­ ğı değişik tipleri canlandıran rol­ leriyle seyirciyi kahkahadan kı­ rıp geçirmiştir. Tuluat sanatçısı ve sinema oyuncusu olduğu gibi, aynı zamanda tiyatro yöneticisi olarak da bütün ömrünü ve e- meğini, sahneye veren İsmail Dümbüllü, tam bir halk sanatçı­ sıydı. ;

1897 yılında İstanbul’da doğan Dümbüllü İsmail, özellikle Türk tuluat sanatının yaratıcıları olan; Abdürrezzak Efendi (Abdi Efen-1 di) ve Kel Hasan’m geleneğini j başarıyle devam ettiren bir sa­ natçı olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı yılların­

da Kel Hasan’m yanında çalışa­ rak yetişen Dümbüllü İsmail, sonra kendi başına kurduğu top­ luluklarla halkın geniş ilgisini çeken gösterilerde bulunmuş, ay rica filmlerde rol almıştır. Çe­ virdiği filmler arasında, «Kızıl­ ırmak - Karakoyun» (1946), «Düm (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de)

KÜÇÜK ESNAF,

SANATKÂR,

SANAYİCİLERİN

200 MİLYON

LİRA VERGİ

CEZASI VAR.;

İZMİR — Ülkemizde sanatkâr, küçük esnaf ve sanayici grubu­ nun, .1973 yılı vergi cezalarının 200 milyon civarında olduğu be­ lirtilmektedir.

Ekonomik çevreler; sanatkâr küçük esnaf ve sanayici grubu­ nun 200 milyon liraya varan ver­ gi cezalarının sermaye yetersiz-

(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de)

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

ile konuşmuş ve bir dosya çıkarmış. Yani benim dosyam. Demek ki benim sicil dos­ yamın bir kopyası Kenan Evren'e gitmiş, bir kopyası da yanlışlıkla SE K

TPAB çerçevesiyle oluşturulmuş programlama öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına, problem çözme becerisi algılarına, bilgisayarca düşünme beceri

Fındıklı mahallesine kadar uzanan hududlarî İçinde Kılıçalipaşa camii, Nusretiye ca­ mii, Cihangir camii, Tophane çeşmesi, eski Tophane fabrikası, Tophane

Ü stat Sermet Muhtar, yakın tarihin oyuncaklarını, oyuncakçı dükkânları­ nı ve Işimdi pek görünmez olan oyuncak satıcı tiplerini kuvvetli hafızası­ nın

Nazmi Ziya, İbrahim Çallı, Leopold Levy atelyelerinde resim, Rudolf Belling atelyesinde 2 yıl heykel çalışu.. 1945’te Akademiyi

Beş bölümden oluşan kitabın diğer bölümlerinde ise Boğaziçi nde bugün mevcut olmayan yazlık sefaret binaları ile sadece birkaç tane kalmış olan bugünkü

A lka za r Sinem ası, ism ini değiştir­ m iş, giriş kap ısı daralm ış, ikibinanın ortasında kaybol­ muş.. G arsonlar, b izi zo rla içeriye çekm

Bu sanal gerçeklik uygulaması ya- zılımı sayesinde coğrafi olarak fark- lı yerlerde fakat aynı işletmenin ça- tısı altında çalışanlar, gerçek ortam- da bir araya gelmeden