İhsan Raif

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İHSAN RAİF

Osmanlı vezirlerinden Köse Raıf Paşanın kızıdır. 1877 de Berutta doğ­ du. Edebiyatımızda hece ile ilk defa şiir yazan kadın şairimizdir. (Göz­ yaşları) adile bir şiir kitabı vardır. Evvelâ Ali Bey adlı biri ile, sonra muallim ve edib, Şahabettin Süley­ man ile evlenmişti. Onun ölümünden sonra da Hüsrev Bey adlı birile ev­ lendi- Rıza Tevfik’in tesirinde kala­ rak âşık tarzında şiirler yazmıştır.

Bir kıt’ası:

Muhabbet bağında .kendimden geçtim Ateşler içinde bir lâle seçtim Yandı yüreciğim kanarak içtim Kızıl dudağından şarabı aşkı.

Bu hassas kadın şairimizin şiir­ lerinde sanattan çok sadeliğe ve gü­ zelliğe rastlanmaktadır.

Akgül Esma, Hicran, İstanbul, ■Bağcı kızı, Sevgilim, Kınalar yakın­ sın, Gece başlarken. Gel gidelim gibi .şiirleri samimiyet ve sadeliğin birer

•örneğidir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :