• Sonuç bulunamadı

Rıza Tevfik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rıza Tevfik"

Copied!
1
2
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Rıza T evfik...

Rıza Tevfik öldü. Vaktiyle yaz- ıtuş olduğu bir manzumenin başlı­ ğı “ Serab-ı ömrüm” idi. Ondan sonra 1934 Kıbrıs’ta, 1949 son­ larına doğru İstanbul’da bastırdı­ ğı şiir kitabına bu adı vermişti. Sürdüğü uzun ömür gerçekten nazarında bir serap idi ise evvel­ ki gün yoıgıın gözlerini,

Bir şeb sabaha karşı bidar 'dini B ebek’ te. Fikren seyahat ettim M em fis’

te, Balebek’te

mısralarını yazdığı İstanbul’da, o rüyasını gördüğü yerlerden dönü­ şünden yıllarca sonra, • hayata yummuş ve edebiyat ufkumuzda o serap, kaybolmuştur.

Bir.defa daha da, galiba, kay­ dettiğim rahmetli Rıza Tevfik Be­ ye eski bir münakaşasında hitabe­ den bir kalem sahibi, Doktor ve Filozof vasıflarını neden vereme­ diğini anlatmış, “ Şair” sıfatı ile

yetinmişti.

Ona kalem . uydurarak biz de 1949 yılının son gününde büyük bir şair kaybettiğimizi söyliyelim. Aruz vezninde de,

O‘yerlerde güneş bir bestekâr-ı serseridir ki Doğar sevdalı akşamlar nigâh-ı

vapesiniııden

Güzel mısralar yazmış olan şai­ rin, fakat, en büyük hizmeti hece vezninin çok güzel âhengini Türk- çede yeniden uyandırması, onun­ la çok güzel şiirler yazmasıdır.

Rıza Tevfik yurdunun dışında uzun yıllar geçirdi. Sebebini ken­ disine mağfiret dilediğimiz bu gün- . de tekrarlamayalım. “ Serab-ı öm­ rüm” ün baş tarafında o, kendisi bundan şöyle bahsediyor:

“ Eski Payitahtın en buhranlı zamanında, yâni 1922 senesinin ikinci teşrin ayında İstanbul’dan çıkmıştım. Arabistan’da rahat ya­ şıyordum. Aftan istifade etmc-k istemedim. Dört sene daha Lüb - ııan’da kaldım. Türkiye’ ye avdet etmiyeceğime dair burada bazı kimselerce bir kanaat hâsıl olmuş­ tu. Bu rivayet büsbütün de asılsız değildi...”

Düşünen düşündükçe çok defa yanılan Rıza Tevfik, bereket ki, duyguları ile zaman zaman o yan­ lış düşüncelerini düzeltmek imkâ­

nını bulmuştur.

Şu dediklerini de Lübnan’da ya­ zılmış şu kıtasiyle yalanlıyordu:

Hasretle anarım -şalak zamanı

-İstanbul’a veda ettiğim ânı; Kurcalar içimde derd-i hicranı Uzakta bir kumru dem çekivor-ken.

Müslümanlar seyyiatın hasenatı değil hasenatın seyyiatı giderdiği­ ne inanırlar. Rıza Tevfik Beyin ölümü ile edebî bir devir kapanır­ ken ona Tanrıdan rahmet ve mağ­ firet dileyelim.

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Edebiyatın çocuk ve gençlerin eğitiminde son derece önemli olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanın ömrünü bebeklik, çocukluk, ilk gençlik, gençlik, yaşlılık gibi

Browne ve 'Abdullah Philby' gibi insanlarla da tanıĢmasına neden olan felsefî yaklaĢımlarının ilk örneklerini “Hüsün ve Mahiyeti” baĢlıklı makaleler dizisi

Bu süreçte; Anadolu Selçuklu kentlerinin mekânsal örgütlenme düzenini biçimlendiren ögelerin, Orta Asya ve İran Türk–İslam kültüründen gelen yerleşim pratiklerinin

BACKGROUND AND PURPOSE: To evaluate clinical variables for diagnosing childhood acute pyelonephritis (APN) when technetium-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) scintigraphy is

Bu nakillerde bir vericiden alınan kök hücreler alıcının kendi kök hücrelerinin yerine konuyor, ancak önce alıcının kendi kök hücrelerinin radyasyonla ya da ilaçla

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

O halde bü yük vapurlardaki kumaşlı yerler lüks m u’ Birçok zaman yolcuların haklı isyanlarını mucip olan bu nokta da ehemmiyetle dikkate alınmalıdır.

Bu karşılamaya varsanız , hemen diyim ki size,b iz çok - tan bıraktık bıyık altından gül­ m eyi, 142 dişim izle birden gü­ lüyoruz.. Bu da ancak zekamızı

Vücudun iç sıcaklığı yüksek olduğu için, mantıken ısı kaybı ile ilgili me- kanizmaların çalışmaya başlaması veya ısı üretici mekanizmaların durdurulması

Çalışma arkadaşı olarak pek kolay değil, çok dikkatli olmak lazım.. Ken­ disi perfeksiyonist olduğu için etrafın­ dan da böyle şey

Rahmetli Çallı için gösterilen muhabbet ve | saygıda her şey yerli yerinde ve tastamamdır, î Onu resim tarihimize böyle

[r]

Ankilozan spondilit ve RA birlikteliği bulunan, gonartroz tanısı nedeniyle sol total diz protezi planlanan, ASA IV risk grubunda, başarısız santral nöroaksiyel

Daha sonra gördüm ki, büyük gazetelerin başında olan, politik yazı­ lar yazan bir çok kimseler, tıpkı sizin ve be­ nim gibi spordan başlamışlar

Meşhur joumal’inde bizi ve yurdumuzu pek fena görüp gös­ teren, bütün ömrü dinde ve dinsiz­ likte her mezhebe girip çıkmakla geçtiği için hakkımızdaki

Ben, havadis tahkik etmenin, hava­ dis yazmanın, sahife tertip etmenin Amerikada yeni öğrendiğim bütün tekiğini orada tatbıka kalkıştım.. Hatta neşriyat

Stüdyo iç mekan düzenlemesinde zaman kavramının değişmeden mekanın değişime uğramasından kastedilen, hem sanal hem de reel stüdyo hacimlerindeki teknik ve

Kaç lira para üstü

Miras sözleşmesinde yer alan artık değere katılma oranına ilişkin bir hük- mün çevirme (tahvil) yoluyla mal rejimi sözleşmesi olarak kabul edilebileceği yö- nünde:

Rahman NU, Salih MAM, Jamjoom AH, Jamjoom ZA: Con- genital intramedullary lipoma of the dorsocervical spinal cord with intracranial extension: case report. 10.White WR, Fraser

Zira kâinatı kötüle- yen ve ona olumsuz bakan Plotinus’un çağdaşı Gnostikler üzerinden de- ğerlendirme yapıldığında, Plotinus’un kozmolojik çerçevede

86 Uluslararası Eşyaların Satımı Sözleşmeleri’ne İlişkin Andlaşma’nın (Viyana Andlaşması) 45/2 ve 61/2 maddeleri dolayısıyla dönme ile müspet zarar da talep

maddesine 3842 sayılı Yasa ile eklenen son fıkrada“ soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delillerin hükme esas alınamayacağı