• Sonuç bulunamadı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.:Sanat geceleri:4:üstad Refik Fersan'a anma gecesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.:Sanat geceleri:4:üstad Refik Fersan'a anma gecesi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

'

rr

.:

b i l

SS4.

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.

SANAT GECELERİ : k

" ÜSTAD REFİK F E R S A H 'ı ATİNA GECESİ "

23 Mart 1904 Genel Müdürlük Sernıet Çifter Salonu Saat 20.30

I. Bölüm

a-) Refik Fersan'ın Hayatı ve Eserlerinin Tanıtılması Takdim eden: Nedim Erağan

b-) Refik Fersan'dan Hatıralar Konuşmacılar: Cevdet Çağla

Orhan Nasuhioğlu Sabahattin Volkan

ARA

II. Bölüm

a-) Refik Fersan'ın Sazeserlerinden örnekler 1- Şedaraban Peşrevi

2- Nikriz Sazsemâisi 3- Nikriz Sirto

İcra eden:KLÂSİK TÜRK SAZLARI BEŞLİSİ Nihat D o ğ u :Kemençe

Cüneyt Kosal:Kanun Doğan Ergin :Ney Abdi Coşkun: Tanbur

Vahit Anadol:Kudüm-Bendir Konuk Sanatçı :Cevdet Çağla

b) Refik Fe r s a n ' ı n Sözlü Eserlerinden Örnekler Solist: AHMET ÖZHAN

1-Acemkürdi Şarkı:Rüzgâr uyumuş,Ay d a l ı y o r ,hertaraf ısız 2- Uşşaâk.. Ş a r k ı : a ^ ğuzel^ 3- Segâh Şarkı : ^-MâhûrŞarkı : bıraz^guT

Bekliyorum g ü n l e r d i r ,gelmiyorsun sen Düştü enginlere bir ince hüzün

Bir n e ş 'e yarat hasta gönül sen de 5-Mâhur 7-Mâhur Ş a r k ı : arkı : eşin Ş a r k ı :

Ver sakı tazelendi derdim bu gece Yakdı cihânı ateşin,bir tanesin

Kirpiğine sürme çek, kına yak parmağına

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a T o ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

T he results o f this study show ed that natural and cheap Jania Rubens - Saccharomyces Cerevisiae - Silica gel com posite biosorbent can be successfully u sed for thorium

Halide Edibin İngiliz edebiyatı tarihinde görülen ve bizim için ruh olacak nokta, mazinin yuğurul masıdır, bizim edebiyatımız kapı­ sı açılmadık bir

esası ve İngiltere nüfuzuna tâbi bir Filistin hükümeti hıristiya- niyesinin teşkili ve bu suretle Mısır ve Süveyş ve Bahı-iahme- rin ilelebet teinini ve

Gama ›fl›n patlamalar›yla ilgili olarak yayg›n kabul gören model, Günefl’ten çok daha kütleli bir y›ld›z›n merkezinin çökerek, kutuplar›ndan parçac›k ve

Bey­ ru t’un Hıristiyan kesiminde Lübnan Ermenilerinin ezici ço­ ğunluğunun yaşadığı semt.. Aynı gece Lübnan'ın en nü­ fuzlu gazetesi An

Kaya Bcy’den sonra konuyu baş­ ka yetkililerle de konuşmaya başladım. Bir süre sonra gördüm ki, topladığım malzeme bir yazı dizisine sığmayacak kadar fazla

Ülkemizde yaz aylar›nda ani bafllayan yüksek atefl, sonra- s›nda avuçiçi ve tabanlar› da tutabilen makülopapüler döküntü, bafl a¤r›s›, kas, eklem