• Sonuç bulunamadı

Yemek Servis Yöntemleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yemek Servis Yöntemleri"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Beslenme ve Diyet Dergisi / J Nııtr ancl Dici 26(2): 5 G - j j ,1997

YEMEK SERVİS YÖNTEMLERİ

D o ç. D r . F a t m a S A Ğ L A M * —

Ö Z E T

Yemeklerin kalitesinde ve tüketicilerin memnuniyetinde hazırlama ve pişirme kadar yemeğin servisi ve dolayı­ sıyla sunumu da büyük önem taşır. Servisin hangi ku­ rallara bağlı kalınarak yapılacağı ülkeden ülkeye fa rk ­ lılık göstermektedir. Bu yazıda günümüzde uluslararası anlamda en çok kullanılan servis yöntemlerinden Fran­ sız, Amerikan, İngiliz ve Rus yemek servislerinden bah­

sedilmiştir.

Anahtar Sözcük: Yemek servis yöntemleri, Fransız ye­ mek servis yöntemi, Amerikan yemek servis yöntemi, İn­ giliz yemek servis yöntemi, Rus yemek servis yöntemi.

A B S T A C T : Types o f F ood Service

There are many dijferent approaches t o serving food. An operation should use a service style or a combinati- oıı of seıvice styles, that best satisfies its gııests wants and needs. In this art'ıcle dijferent service types and styles are discussed.

Key Words: Styles of food service, Freııch food service, Ameı itan food service, Eııglish food service, Russiatı food service.

G İR İŞ

Yemek servis yöntemleri, ulusların .yemek servis alışkanlıklarından doğmuştur ve hazırlanan yiyecek­ lerin konuklara belli kurallar içinde sunulmasını kap­ sar. Her servis yönteminin kendine özgü kuralları vardır. Önemli olan bu kurallar içerisinde güzel, te­ miz ve özenli bir servisin yapılmasıdır. Bunun için de diğer hizmetlerde olduğu gibi iyi eğitilmiş bilgili vc mesleğini seven personele gereksinim vardır (1,2). Müşterileri belli bazı restoranlarda yemek ye­ meye sevkeden nedenlerden başlıcaları; menünün ti­ pi, sunumu, o yerin ünü, atmosferi, (dekoru, döşeme­ si, müziği vb.) yemeğin kalitesi vc fiyatıdır. Tüm bunlar bir müşterinin seçimini etkileyebilir, ancak

Hacettepe Üniversitesi Beslenme vc Diyetetik Bölümü O üret i m (iyesi

yapılan servis bunların içerisinde en önem li olanıdır (3). Servis; müşterilere yiyecek ve içeceklerin servis personeli tarafından uygun takım larla ve belirli ser­ vis ilkelerine göre sunm a sanatıdır (1).

Servisin düzenli ve m ü k em m el yapılabilm esi iyi bir ön hazırlığa (mice en place) bağlıdır. B unun için ge­ rekli olan tüm malzemeler; m a sa örtüsü, peçeteler, tabak, çatal, kaşık, bıçak, tuzluk vb. m asa üzerine uy­ gun şekilde yerleştirilmiş olm alıdır (1,3). Müşteri masalarınım hazırlığı servis şekline, yiyeceklerin çe­ şidine, milletlerin servis y a p m a özelliklerine ve res­ toranın sınıfına göre değişebilir. G ü n ü m ü z d e ulusla­ rarası anlamda en çok kullanılan servis yöntemleri Fransız, Am erikan, İngiliz ve Rus servis yöntem leri­ dir.

F R A N S I Z U S U L Ü Y E M E K S E R V İ S İ

Fransız geleneklerine uygun özellik taşıyan ve geri- donla yapılan bir servis yöntem id ir (1,4). Geridon, Fransız servisinde konuk m asasına bitişik olarak kul­ lanılan yemek masası büy ü k lü ğ ü n d e tekerlekli veya tekerleksiz küçük m asalardır (5). Bu nedenle bu yön­ teme geridon yöntemi de den ilm ek ted ir (4). Geridon diğer servis y ö n te m le rin d e de k u lla n ılm a k ta d ır. Fransız usulü yemek servis yöntem i, daha çok resmi davetlerde kullanılır, pahalı ve diğer servis yöntem ­ lerine kıyasla daha yavaştır (4,6). Klasik Fransız ser­ vis yöntemi pahalı Fransız restoranları dışında seyrek uygulanmaktadır. Ç ünkü bu yöntem de kullanılan ge­ ridon ve masa kenarı pişirme tekniği; zam an, eğitil­ miş personel ve geniş alan gerektirir. Fransız servisi­ nin modifiye olmuş şekli, sıklıkla her tür restorantta uygulanmaktadır (4). Bu servisin özelliği kuverin (masaya konulan servis takımı) önceden hazırlanma­ sı ve yemeklerin konuklar tarafından servis kabından kendi tabağına alınmasıdır (1,2).

Klasik F r a n s ız S e rv is in in G e n e l Ö z e llik le ri

1. Bilgili, tecrübeli ve kaliteli servis elem anına ge­ reksinim vardır (7). Yem eklerin hazırlanm a işlemi uzun zaman aldığından servis elem anı çok tazla kişi­ ye servis yapamaz (6).

(2)

Y E M E K S E R V İ S Y Ö N T E M L E R İ

51

2. Y em eğin h azırlanm ası işleminin büyük bir kısmı mutfakta yapılır, ancak son hazırlıklardan olan sosun yemeğe e k le n m esi, süslem e, salatanın son hazırlığı gibi işlem ler y e m e k salonunda, müşterinin gözü önünde, g e rid o n d a gerçekleştirilir (4).

3. T ü m servis araçları d a h a önce m asaya yerleştirilir. Güzel, d e k o ra tif ve üzerine diğer yemek tabaklarının konduğu servis tabakları kullanılır (6).

4. Fransız usulü serviste önce içki ve ekm ek servisi yapılır (7). K a h v e fincanı daha önce masaya konmaz. Kahve y em eğ in so n u n d a servis edilir ancak kahve veya tatlı tercihe göre ilk olak da servis edilebilir (6). içecekler tespiyle getirilir ve sağdan verilir. Fransız servisinde şarap v azg eçilm ez bir içkidir (1,6).

5. Ç ok resm i F ran sız servisinde ekm ek servisi yapıl­ m az, dolayısıyla e k m e k tabağı kullanılmaz (8).

6. M u tfak ta hazırlanan servis kapları peçete üzerinde servis personelinin sol elinde olduğu halde konuk m asasına getirilir, ko n u k lara takdim edilir ve sol ta­ raftan k o n u k la ra uzatılır (1,2). Her konuk servis ka­ bı üzerindeki m a şa ile yem eklerden arzu ettiği kadar tabağına alır (7). H erhangi bir nedenle konuk kendi yem eğini a la m a y a c a k sa , bu durum da servisi servis elem anı y ap ar (2).

A M ERİK A N U SU L Ü YEM EK SERVİSİ

A m r i k a ’dan d ü n y a y a yayılmış bir servis yöntemidir (2). Bu y ö n te m d e y em ek ler önceden tabaklara konu­ larak servis edilir (1,9). Bugün birçok lüks restorant- ta A m e r i k a n u su lü servisin bazı değişiklikler yapılm ış şekli u y g u lan m ak tad ır (7).

G ü n ü m ü z insanının boş zamanının fazla olmaması bu servis m e to d u n u n kullanılmasını yaygınlaştırmış- tıı (O- Ö zellikle iş çevrelerinde ve öğle yemeği ser­ visinde ta z la zam an ı olm ayan misafirler için son de­ rece uygun bir servis yöntem idir (7). Bu servisin en önem li avantajı hızlı, kolay ve diğer servis metodla- rına kıyasla ucuz olm asıdır (6,8).

Am erikan Servisinin Genel Özellikleri

1. F azla personel gerektirm ez. Personelin uzun süre eğitim den geçirilm esine de gerek yoktur ve daha faz­ la kişiye daha az servip personeli ile hizmet verilebi­ lir (6,7).

2. K o nukların siparişi alındıktan sonra buzlu su, kok­ teyl, ek m ek ve tereyağı servisi yapılır. Bu servisin en önem li özelliği sipariş alındıktan sonra masaya buz­ lu su servisinin yapılm asıdır. Her Amerikalı masaya oturur o tu rm a z bir bardak buzlu suyun servisini bek­

ler. Siparişi verilen yemekler hazırlanırken konuğa aperatifler sunulur. Böylece yemek servisini bekler­ ken konuk sıkılmamış olur (2,7).

3. Yemekler mutfakta porsiyonlara ayırılır ve tabak içinde servis elemanı tarafından misafirlere sunulur (4,5,8,9,10). Bazı uygulamalarda servis elemanı, ta­ bağı bir tepsi olmaksızın taşır (kol servisi) ancak ço­ ğunlukla tabakların yemek salonuna taşınmasında büyük bir tepsi kullanılır (4). Tepsiyle taşınan tabak­ lar önce servanta (masa hazırlanmasında kullanılan yedek malzemelerin durduğu dolap) getirilir. Tepsi servanta bırakılarak tabaklar elle misafir masasına götürülür (7).

4. Yemek servisi müşterinin solondan ve sol el kulla­ nılarak müşteriye rahatsızlık vermeyecek şekilde ya pılır (1,4,6,8).

5. Herkese aynı anda servis yapılır ve tabaklar a>nı anda toplanır.

6. Amerikan servisinde çay ve kahve servisi yemek le birlikte yapılır. Bu bakımdan sipariş almırken, ko­ nuğun çay ve kahve isteyip istemediği öören Amerikalılar kahvelerini genellikle yemekle bir ı 'te alırlar (2).

7. Tatlı ve meyve siparişi için menüler tekrar verilir. Siparişten sonra masaya gerekli kuver konur a ı meyveler de diğer yemekler gibi, sol elle soldan ser­ vis edilir (7).

İNGİLİZ USULÜ YEMEK SERVİSİ

Bu servis şekli İngiliz ailesinin klasik yemek servi sinden doğmuştur. Avrupa otel ve restorantların a uygulanmış ve hala uygulanmakta olan bir servistir (2,9). Bir İngiliz ailesinde evin hanımı hazırladığı yemekleri masaya getirir. Masadaki yemek, tabakla­ ra konarak aile fertlerine servis edilir. Butun olarak pişmiş yiyecekler varsa bunlar aile reisi tarafından kesilip porsiyonlanır (7). İngiliz servisi, Rus servisi ve aile servisi yöntemlerinin bir kombinasyonudur (4). Bu servis yöntemi İngiliz kır evlerinde kullanılan servisin bir adaptasyonudur (8). Bu usul misatir ma­ sasında fazla çalışmayı gerektirir. Bu yüzden de da­ ha çok alakart servis yapan restoranlarda uygulanır (7). Bu servis yöntemi genelde özel bir yemek oda­ sında, sayısı 10-20 arasında değişen küçük gruplar için uygundur (6).

İngiliz Servisinin Genel Özellikleri

1. Yemeklerin yeneceği tabaklar masalara daha ön­ ceden yerleştirilir. Temiz tabaklar konuğun sağ tara­ fından, sağ el kullanılarak masalara konur (4).

(3)

52

SAĞLAM F.

2. İngiliz servisinde yemek konuk önünde parçalanır (tranche edilir) ve servis edilir. Bu görevi yapan kişi­ ye “Trancher” adı verilir. Bu servis yönteminde, ko­ nuk masasına bitişik ayrı bir servis masası (geridon) bulundurulur. Kesim ve porsiyonlama işleri süratle ve göze hoş görülecek şekilde yapılır (2).

3. Bu servis yönteminde yiyecekler, tutacakları olan bir tepsinin üzerine yerleştirilir. Bu tepsiler servis elemanları tarafından taşınır ve servise ev sahibinin sağ yanındaki bayandan başlanır. Servise saatin tersi yönünde devam edilir. Servis elemanı konuğun sol tarafında durup, tepsiyi konuğun kendi servisini ken­ disi yapabilecek şekilde tutar. Konuk servis için tep­ sinin üzerinde bulunan servis araçlarını kullanır (4). 4. Tabaklara yemek servisi yapılırken et, garnitür ve soslar dikkatli bir şekilde yerleştirilir. Akıcı soslar etin üzerine, diğerleri ise etin sol tarafına konulur. RUS USULÜ YEMEK SERVİSİ

Napolyo’nun Moskova seferinden sonra Avrupa’ya yayılmış bir servis yöntemidir. Ziyafetlerde ve resmi yemeklerde ve tüm konukların aynı tür yemeği yedi­ ği yerlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu servisin en önemli özelliği bir gösteri (show) servisi olmasıdır. Rus usulü servis, Fransız servisine kıyasla daha basit, daha ucuz ve daha hızlıdır. Daha az personele gerek­ sinim duyulur (1,4,6,7,8,11).

Rus Servisinin Genel Özellikleri

1. Bu servis yönteminde sıcak yemekler, ziyafetlerde orkestra eşliğinde salonu getirilir. Garsonlar salonda dolaşarak veya misafirleri selamlıyarak çeşitli göste­ riler yaparlar (7).

2. Bu servis yönteminde tüm servis tekniklerini aynı şekilde uygulamak esastır. Tabaklar müşterinin önü­ ne aynı anda konulur ve servise başlanır. Böylece hızlı ve profesyonel bir servis sağlanır. Yemek servi­ si misafirin solundan yapılır (4,6).

3. Bu servisin karakteristik özelliği, et yemeklerinin pişirildikten sonra kesilerek tekrar eski hale getiril­

mesi ve servis kaplarına konulmasıdır. Yiyecekler genellikle gümüş büyük bir servis tabağına konur. Yemekler mutfakta porsiyonlara ayrıldığı için salon­ da vakit kaybı olmaz. Dolayısıyla yemekler sıcaklı­ ğını ve tadını kaybetmez (2,6,10).

4. Yemeklerin garnitürleri ve sosları başka kaplarla değil, aynı servis tabağı üzerinde masaya getirilir. Bu serviste İngiliz ve Fransız usulü servislere göre daha az kap kirletilir (2,7).

5. Soğuk yem ekler, salatalar, m e y v e le r ve tatlılar masalara dekoratif bir şek ild e yerleştirilir. İçkiler de aynı şekilde m asalara dizilir. Y e m e k servis kapları­ nın üzerinde m aşalar b u lunur. M isa firle r yemeklerini isterlerse kendileri tab ak ların a alırlar, isterlerse gar­ sonlar Fransız servisinde o ld u ğ u gibi yem ekleri sol­ dan servis ederler (4,6,7).

6. Servis esnasında b ü y ü k servis tabağı, sol ön kol ve sol el üzerine yerleştirilir. H e r m a s a için ayrı bir ser­ vis tabağı kullanılır. E ğ e r y e m e k soslu ise, sosun bu­ lunduğu kap büyük servis ta b ağ ın ın servis elemanına uzak, konuğa yakın k ıs m ın a yerleştirilir, böylece ko­ nuğun sosa kolayca u laşab ilm esi sağlanır. Sos için ayrı bir sos kaşığı kullanılır (4,6).

7. Soğuk yem ekler ve salatalar tatlı servisine kadar masada bırakılır. B oşalan k a p la r kaldırılır ve m asa­ nın düzenli görünm esi sağlanır (7). T a b a k la r toplana­ cağı zaman takım kaptanının bir işaretiyle tüm servis elemanları ilk m asadaki bir b ay an ın sağından başla­ mak üzere toplam a işlemini aynı a n d a ve aynı şekil­ de gerçekleştirirler (4,8).

Yemek servis yöntem leri birbirinden farklı olmakla beraber birleştikleri bazı ortak n o k talar vardır. B un­ lar genel servis ilkeleri başlığı altında aşağıda veril­ miştir (1,2,4,6,7,8).

GENEL SERVİS İLK ELER İ

1. Konuklar salona geldiğinde salon şefi tarafından karşılanıp m asalara yerleştirilir, m e n ü kartları verile­ rek siparişleri alınır.

2. Genellikle önce içki ve e k m e k servisi yapılır. Ek­ mek ve salata servisi soldan, içkiler de sağdan servis edilir.

3. Beyaz şarap balıkla, kırm ızı şarap ise kırmızı etle servis edilir.

4. Servis tabağı ile servis yapılırken servis ânında personelin görünüm ü, sol ayak h a fif ö n d e, bel hafif eğik ve sağ el dirsekten kırılarak bele kavuşacak şe­ kildedir.

5. Masada önce çocuklara sonra yaşlılara, hanımlara ve beylere servis yapılmalıdır.

6. Yemeklerin tabak kenarlarına taşırılm am ası, varsa ambleminin kap an m am asın a dik k at edilir.

7. Tabaklar müşterinin sağından ve sağ elle toplanır. SONUÇ

(4)

degi-Y E M E K S E R V İ S degi-Y Ö N T E M L E R İ

53

şiklik gösterse de globalleşen dünyam ızda büyük otel ve benzeri işletm elerd e, benzer servis yöntemleri kullanılm aktadır. Bilindiği gibi kişiler için kaliteli, geleneksel servis y ö ntem lerinin uygulandığı yerlerde yem ek y e m e k b ü y ü k bir zevktir. Ü lkem ezide genel­ likle A m e rik a n ve F ran sız servis yöntemi kullanıl­ m aktadır. H angi servis yöntem i kullanılırsa kullanıl­ sın y em ek lerin serv isin d e pratiklik, menü uyum u, fi­ yat u y g u n lu ğ u , y e m e k kalitesi vb. ö n em taşımakta­ dır.

K A Y N A K L A R

1. Yörukoğlu MA. Otel Servis Yöntemleri İşletmelerinde Servis Yöntemi. 2. Baskı. Damla Matbaası. Konya, s.

120-128, 1995.

2. Gülal M. Servis Usulleri. Bar Yönetimi ve Restoran Operasyonları, s. 320-330, Aydın 1996.

3. Brovvn G, Hepner K, Deegan A. Food Service Prepara- tion. Introduction to Food and Beverage Service. Blackwell Scientific Publications. London. p. 28-34.

1996.

4. Axler BH, Lıtrıdes CA. Styles of Food Service. Food and Beverage Service. John Willey a Sons. USA. p.

116-127. 1990.

5. Merdol TK, Başoğlu S, Örer N. Beslenme ve Diyetetik Açıklamalı Sözlük. Hatipoğlu Yayınları: 95. Şahin Matbaası, Ankara s. 160, 1997.

6. Keıster DC. Food Service. Food and Beverage Control. Prentice-Hall. USA, p.290-299, 1990.

7. Aktaş A, Kutluca D. Servis Metodları. Servis ve Bar, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 939. Açıköğretim Fa­ kültesi Yayın No: 509. Eskişehir, s.179-187. 1996. 8. Knight JB, Lendal HB. Serving and Merchandısmg Fo­

od. Quantity Food Planning and Management. Van Nostrand Reinhold Company Inc. New York. p. 258­ 2 6 3 ,1979.

9. Ninemelier JD. Food and Beverage Service. Management of Food and Beverage Operations. Second Edition. By the Educational Institute of the American Hotel cx Motel Assciation, USA. p 197-198.

1990.

10. Davis B, Stone S. Food and Beverage Service Met- hods. Food and Beverage Management. Second Edition. London p. 151-152. 1991.

11. Anderson C, Blakemore D. Types of Food Service. Modem Food Service, M a A Thomson Litho Ltd, East Kilbride p. 3-12, Great Britain, 1991.

Referanslar

Benzer Belgeler

 Servis tabağı (veya yemek tabağının konulacağı boş alan) sandalyeyi tam ortalayacak bir şekilde masa kenarından bir parmak kadar içeriye ve varsa

Fransız servisinde konuk yemeğini servis personelinin kendisine yaklaştırdığı servis tabağından çatal ve kaşık yardımıyla kendisi alır.. Fransız servisinde

 Bazı durumlarda yemeğin ön hazırlığı mutfakta yapıldıktan sonra her şey konuğun gözü önünde, masasının yanında hazırlanır, bu nedenle uygulanması

■ İşletme seçmiş olduğu servis usulleri doğrultusunda servisi gerçekleştirmelidir,...

■ Soğuk mezelerin tepsi veya servis arabasıyla masaya getirilip, konuğun takdimine sunulduktan sonra seçilen mezelerin masaya konulmasıdır.. ■ Konuklar

• Çorba servisinde olduğu gibi boş tabakları sağdan masaya yerleştiriniz. • Daha önceden mutfaktan “Commis de Rang” tarafından getirilen kayık tabağı

Bu Servis Açıklamasında belirtilen sınırlamalara tabi olarak Müşterinin Desteklenen Ürün veya Servis Açıklamasını satın alan ilk kişi olması veya

Piyasada satılan malın en iyi kalitesinden (1. Bütün, sağlam, temiz, böcek ve hastalıklardan zarar görmemiş, yıkanmamış olacak üzerinde toz, toprak, çamur gibi