Test-19 Sayı – Kesir Problemleri

Tam metin

(1)

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 38 YGS

MATEMATİK SAYI – KESİR PROBLEMLERİ TEST – 19

YGS – 2012 / TEST – 19 6. Bir sayıya 3

5'i eklenip, diğer bir sayıdan 2 3'ü çıkarıldığında sayılar birbirine eşit oluyor. Buna göre bu iki sayının birbirine oranı aşa-ğıdakilerden hangisi olabilir?

A)5

8 B)125 C)165 D)245 E)158 7. Ekmek yapımında kullanılan un, hamur

yapıldı-ğında ağırlığının 1

4 ü kadar artar. Hamur pişi-rilip ekmek olduğunda ise ağırlığının 1

8 i kadar azalır.

Buna göre 350 gr lık 100 ekmek yapmak için kaç kg un gerekir?

A) 40 B) 35 C) 32 D) 28 E) 24 8. Sıdıka, elindeki Matematik soru bankasını, her

gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 2 katı kadar soru çözerek 6 günde bitiriyor. Sıdıka 3. günün sonunda toplam 140 soru çözdüğüne göre soru bankasında kaç soru vardır?

A) 640 B) 800 C) 960 D) 1140 E) 1260

9. Bir top yüksek bir yerden bırakıldığında yere çarptıktan sonra bırakıldığı yüksekliğin 2

5 i ka-dar zıplamaktadır.

Top 3. kez yere çarptıktan sonra 8 m yük-seldiğine göre bırakıldığı ilk yükseklik kaç m dir?

A) 32 B) 75 C) 100 D) 125 E) 150 10. Aynur parasının 1

3 ünü Merve’ye veriyor. Mer-ve toplam parasının 1

3 ünü Aynur’a geri verin-ce paraları eşit oluyor.

Buna göre başlangıçtaki paraların oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)3

5 B)45 C)1 D)65 E)75 1. Bir işçinin günlük ücreti 15 TL dir. Bir işveren

bazı günler 3 işçi, bazı günler 5 işçi çalıştırarak elindeki işi 15 günde bitirtiyor.

Toplam 855 TL işçilik ücreti ödendiğine göre kaç gün 5 işçi çalıştırmıştır?

A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

2. Bir sınıftaki 20 sıradan bazıları 2, bazıları 3 ki-şiliktir.

Bu sınıfta 52 öğrenci oturabildiğine göre 3 kişilik kaç sıra vardır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

3. Bir esnaf elindeki malın üçte birini günde 20 adet, kalanını da günde 30 adet satarak 21 günde bitiriyor.

Buna göre satılan mal kaç adettir? A) 480 B) 540 C) 580

D) 620 E) 660

4. Bir öğrenci tüm parasını harcayarak ya 15 TL lik ya da 24 TL lik kalemlerden alabileceğini he-saplıyor.

Bu öğrenci tüm parasıyla en az kaç kalem alabilir?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

5. Bir öğrenci YGS de soruların 7

9 unu doğru, ka-lan soruların 1

4 ünü yanlış cevaplamıştır. Bu öğrenci 24 soruyu boş bıraktığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

(2)

YGS / MATEMATİK SAYI – KESİR PROBLEMLERİ TEST – 19

39

1.B 2.C 3.B 4.E 5.A 6.D 7.C 8.E 9.D 10.A 11.E 12.B 13.C 14.C 15.D 16.B 17.E 18.A 19.B 20.E

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI

11. Remziye Matematik kitabındaki sorulardan; her gün çözmesi gerekenden 10 tane fazla çözerse tüm soruları 8 günde çözüyor. Her gün çözmesi gerekenden 8 tane az çözerse tüm soruları 10 günde çözüyor.

Buna göre kitapta kaç soru vardır? A) 360 B) 540 C) 630

D) 690 E) 720

12. Bir kutudaki mavi bilyelerin sayısı kırmızı bilye-lerin sayısından azdır. Mavi ve kırmızı bilyebilye-lerin toplam sayısı sarı bilyelerin sayısının 2

3 üdür. Kutuda toplam 30 tane bilye olduğuna göre mavi bilyelerin sayısı en çok kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

13. Bir dershanedeki 7 farklı sınıfta toplam 70 öğ-renci bulunmaktadır. Bu sınıfların her birinde 7 öğrenciden az, 12 öğrenciden çok öğrenci bu-lunmamaktadır.

Buna göre bu sınıfların herhangi üçünde en az kaç öğrenci vardır?

A) 19 B) 21 C) 22 D) 24 E) 27

14. 4 kişilik bir ailede bir çocuğun daha doğmasıyla kişi başına düşen eşit miktarlardaki aylık harca-manın 60 TL azalacağı hesaplanmıştır. Buna göre bu ailenin aylık geliri kaç TL dir? A) 900 B) 1000 C) 1200

D) 1500 E) 1800

15. Bir ayakkabı mağazası, tezgâhtarı ile 30 günlük çalışmasına karşılık 900 TL ve bir çift ayakka-bıya anlaşmıştır.

12 gün çalıştıktan sonra işi bırakan tezgâhtara 450 TL ödendiğine göre bir çift ayakkabı kaç TL dir?

A) 300 B) 275 C) 250 D) 225 E) 200

16. Beş torbada 13, 18, 19, 23 ve 25 tane bilye var-dır. Torbaların dört tanesinde kırmızı, bir tane-sinde mavi bilye bulunmaktadır. Torbadaki bil-yelerden bir kısmı alınıyor. Daha sonra alınan bilyelerin 2 katı daha bilye alınıyor. Torbalara bakıldığında hiç mavi bilye kalmadığı görülüyor. Buna göre mavi bilyelerin sayısı kaçtır? A) 13 B) 18 C) 19 D) 23 E) 25 17. Hakan Hoca çektirdiği fotokopilere sayfa

numa-rası vermek istemiş ve 687 adet rakam yazdı-ğını fark etmiştir.

Buna göre Hakan Hoca’nın en son yazdığı sayı kaçtır?

A) 305 B) 295 C) 285 D) 275 E) 265

18. 10 tane torbanın her birinde 10 ar tane ceviz vardır. Torbalar numaralı olup, torbaların bir tanesindeki cevizlerin hepsi 9 ar gram diğer torbalardaki cevizlerin her biri ise 10 ar gram-dır. Her torbadan torba numarası kadar ceviz alınıyor ve tartılıyor.

Toplam 546 gram ceviz tartıldığına göre kaç numaralı torba 9 ar gramlık cevizlerin oldu-ğu torbadır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10 19. Taksiye binen Mevlüt 18 km yol için 27 TL, 25

km yol için 34 TL ödüyor.

Buna göre taksimetrenin açılış ücreti kaç TL dir?

A) 10 B) 9 C) 8 D) 6 E) 3 20. Bir dershanedeki öğrencilerin sayısı bir tam

karedir. Öğrenci sayısı 100 artınca sayıları bir tam kareden 1 fazla oluyor. Öğrenci sayısı 100 daha artınca sayıları yine bir tam kare oluyor. Buna göre ilk durumdaki öğrenci sayısı kaç-tır?

A) 92 B) 162 C) 252 D)362 E)492

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :