7.sınıfkoordinat-yüzde-faiz

Tam metin

(1)

ilkogretim

7

.'I(ONU TeSTi

....'.

::. -' ~1.( ~.

1IIIII'

K_oo_r_d_in_a_t_S_i_st_e_m_i ""

24 .•

1.

y 4 T 3 ? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x -1 -2 -3 -4

4.

y 4 T 3 Y 2 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x -1 Z -2 X -3 -4

Yukandaki koordinat duzleminde verilen T noktaslmn koordinatlan a§agldakilerden han-gisidir?

Yukarldaki koordinat duzleminde koordi-natlan (2, -3) olan nokta a§agldakilerden hangisidir?

A) (4, 3) B) (3, 4) C) (-3, 4) D) (-4, 3) A)X B) Y C)Z D)T

A) (0, 5) B) (5, 0) C) (0, -5) D) (-5, 5)

5.

A§aglda koordinatlan verilen noktalardan

hangisi x ekseni uzerindedir?

6.

Koordinat duzleminde verilen 0(1, 2) ve

E(1, 5) noktalan arasmdaki uzakhk kac; bi-rimdir?

2.

.y 4 3 ? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x -1 P -2 -3 -4

Yukandaki koordinat duzleminde verilen P noktasmm koordinatlan a§agldakilerden hangisidir?

c

c

:n

~

""C .0 E c N @ A) 1 B) 2 C)3 D)4 A) (2, 3) B) (-3, -2) C) (-2, -3) D) (-2, 3)

3.

Koordinat duzleminde verilen A(-6, 5) nok-tasmm yeksenine uzakhgl kac; birimdir?

7.

5(-3,5) ve T(7, 5) noktalarmm birle§tirilme-si i1e olu§an [ST] nin orta noktasmm koor-dinatlan a§agldakilerden hangisidir?

(2)

"" __ M_A_T_E_M_A_T_iK_~

Yukandaki koordinat duzleminde verilen A, B ve C noktalarmm birle§tirilmesi ile olu§an ABC uc;geninin alam kac; birimkaredir?

3 y AI.!::: · · 4

Br···

!··..···

..

·1

c

: :

8.

A) 12 B) 10 C)8 x D) 6

11.

,y 4 :1 2 1 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x B -1 -2 -3 C -4

Yukarldaki koordinat duzleminde verilen A, B, C ve D noktalanmn birle§tirilmesi ile olu§an dortgen a§agldakilerden hangi~idir? A) Kare

C) Paralelkenar

B) Dikd6rtgen D) Yamuk

Yukandaki koordinat duzleminde verilen A, B, C ve D noktalanmn birle§tirilmesi ile olu§an ABCD dikd6rtgeninin c;evre uzun-lugu kac; birimdir?

o y c

1'---1

3i

0

21

L ::.~

l

A B

9.

A) 12 B) 18 C) 24 x D) 30

o

'E :n

~

.x o .0 E o N @

12.

Y 4 :1 A 2 1 x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 B -2 C -3 -4

Yukandaki koordinat duzleminde ABCD para-lelkenannln A, B ve C noktalannrn koordinat-Ian verildigine gore, D noktasmm

koordinat-Ian a§agldakilerden hangisi olabilir?

10.

A§aglda koordinatlan verilen noktalardan hangisinin A(2, 3) noktasma uzakhgl 3 bi-rimdir?

13.

A(a+3, b-2a) noktasl orijin olduguna gore, b

kac;tlr?

(3)

2007/

/2008 Koordinat Sistemi

1.

A§agldaki noktalardan hangisi 0(0, 0) ve A(1, 2) noktalan ite dogruda§t1r?

5.

x - y = 3 dogrusunun grafigi a§agldakiter-den hangisidir? A) (2,4) C) (0,2) B) (3, 1) D) (4,2) A) y x B) y x

2.

y = 2x dogrusunun grafigi a§agldakiterden

hangisidir? C) y D) y A) y B) y x x x C) D) y x y x

c

C 5>

~

.x: o .0 E o N @

6.

2x

+

3y = 12 dogrusunun grafigi a§aglda-kilerden hangisidir?

3.

A§agldaki noktalardan hangisi y

=

-3x dog-rusu Ozerindedir?

4.

2y = 3x dogrusu a§aglda koordinatlan veri-len noktalann hangisinden geCier?

A) (1, 3) C)(-1,3) A) (2,3) C) (-2,3) B) (3, 1) D) (3, -1) B) (3, 2) D) (3, -2) A) C) y y x B)

D)

y y x x

(4)

7.

2y - 5x

+

10

=

0 dogrusunun x eksenini kestigi noktamn koordinatlan aliagldakiler-den hangisidir? A) (0,5) C) (-5,0) B) (2,0) D) (-2,0)

11.

y x 3x+2y=18

Yukandaki koordinat duzleminde verilen 3x

+

2y

=

18 dogrusu ile eksenler arasm-da kalan AOB uc;gensel belgesinin alam kac; birimkaredir?

8.

Denklemi x

+

4y

+

21 = 0 olan dogru uze-rindeki bir noktanm ordinatl -5olduguna gore,

apsisi kac;tlr? A) 54 B) 45 C) 36 D) 27

9.

A) 1 B) 0 y C) -1 D) -2

"

c:;, §! "'"o .0 E o N ©

12.

y 2x+y=6 x

Yukandaki koordinat duzleminde verilen 2x

+

y

=6 ve

y -

x

=

6 dogrulan ile x ek-seni arasmda kalan ABC uc;gensel belge-sinin alam kac; birimkaredir?

x

Yukandaki liekilde verilen dogrunun denk-lemi a§agldakilerden hanglsidir?

A) 54 B) 45 C) 36 D) 27 A) x-2y

+

2 = 0 C) 2y-x- 2=0 B) 2x

+

Y - 2 =0 D) 2y-x

+

2 = 0

13.

y ----O-+--4-+---X

10.

Denklemi ax

+

3y = 15 olan dogru A(2, 3) noktasmdan gegtigine gore, a kac;tlr?

Yukandaki §ekilde verilen dogrunun denk-lemi a§agldakilerden hangisidir?

(5)

ilkogretim

7

I{ONU TESTi

...

..., o_r_a_n_tl_p_r_o_b_le_m_le_r_i ~....

15

,I

4.

Aym hlzla duvar oren be§ i§(fi, yapllmakta olan bir binamn duvarlanm birlikte 12 gunde ore-bilmektedir.

Aym il?e;i1erden ue; tanesi bu binanm duvar-lanm kae; gunde orebilir?

A) 14 B) 16 C) 18 0) 20

1.

Bir u~k bir §ehirden 2400 km uzaktaki bir §ehre, sabit bir hlzla 210 dakikada gidebil-mektedir.

Bu ue;ak, 3200 km uzaktaki bir l?ehre aym hlzla kae; dakikada gidebilir?

A) 240 B) 260 C) 280 0)300

5.

Ahmet bir i§i, 12 gunde bitirebilmektedir. Ahmet daha hlzh C1ahl?tlgmda, aym il?i bitir-me suresi al?agldakilerden hangisi ~

2.

Avni 20 gunde 370 sayfa kitap okumu§tur. Buna gore, Avni aym hlzla 555 sayfa kitabl kaC1gunde okuyabilir? <5 c 5>

~

..>: o .0 E o N @ A) 11 B) 12 C) 13 0) 14 A) 22 B) 27 C) 30 0) 32

3.

Bir inek (fiftliginde, ineklerin her birine e§it mik-tarda ot verilmektedir. Bu (fiftlikteki 420 inek, bir ayda 21 ton ot yedigine gore, inek saYlsl 140 azahrsa kalan inekler bir ayda kae; ton ot yerler?

6.

Bo§ havuzu, ozde§ dort musluk birlikte 54 da-kikada doldurmaktadir.

Bu havuz, musluklarm biri kapattldlgmda kaC1dakikada dolar?

(6)

"""

__

M_A_T_E_M_A_T_iK_--,,~

7.

Aym hlzla <;:ah:?ani:?<;:ilerinoldugu bir atolyede bir i:?i; 6 i:?<;:it1 gunde, 8 i:?<;:it2 gunde, 5 i:?-<;:i t3 gunde yapabilmektedir.

Buna gore t1, t2 ve t3 un slralam§1 a§agl-dakilerden hangisidir?

11.

Alt yuzeyinin alam 100 m2 olan bir evin alt yu-zeyini karo ile do:?emek i<;:in 1800 YTL karo masrafl yapmak gerekmektedir.

Ev sahibi sonradan evin 20 m2 sine karo do§emekten vazgeC1tigine gore, karo mas-rafl kaC1YTL azalml§tlr?

A) t1 < ~ < ~

C) t2 < ~ <t1

B) t2<t1 < ~ D) t3< ~ < t1

A) 220 B) 240 C) 300 D) 360

8.

yevresi 2100 metre olan bir orman, 2: 7000 01-<;:ekli plana gore <;:izildiginde, c;evresi kac;

metre olur?

A) 0,2 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,8

12.

Birbirini donduren iki di:?li 98.rkta top lam 560 di:? vardlr. Di:?li 98.rklardan biri 3 kez dondu-gunde digeri 5 kez donmektedir.

Buna gore, 3 kez donen di§lide kaC1di§1 vardlr?

9.

1 : 4 ol<;:ekle <;:izilmi:?bir planda, x m uzunlu-gundaki bir eisim, (x - 3) m uzunlugunda go-rulmektedir.

Buna gore, x kaC1tlr?

"

c

:;,

~

"'"o .c E o N ©

13.

A) 210 B) 240 C) 320 D) 350 A) 3 B) 4 C)5 D) 6 24em 36em

10.

Bir ayakkabl atolyesinde, 20 gunde 330 ayak-kabl uretilmektedir.

Bu atolyede, aym §artlarda 30 gunde kaC1 ayakkabl uretilir?

A\ A7l:

Boyu 36 em, eni 24 em olan dikdortgen :?ek-lindeki yukandaki fotograf, boyu 24 em olacak bi<;:imde ku<;:ultUleeektir.

En boy orammn degi§memesi ic;in kuc;ultUl-dukten sonra fotografln eni kaC1em olmah-dlr?

(7)

ilkogretim

7

I{ONU TESTi

~ 4 o_r_a_n_tl_p_r_o_b_le_m_le_r_i •••••

15 "

4.

AYni hlzla duvar oren be1i i1iQi,yapllmakta alan bir binanln duvarlannl birlikte 12 gunde ore-bilmektedir.

Aym i§e;i1erden ue; tanesi bu binanm duvar-lanm kae; gunde orebilir?

A) 14 B) 16 C) 18 0)20

1.

Bir uQak bir 1iehirden 2400 km uzaktaki bir 1iehre, sabit bir hlzla 210 dakikada gidebil-mektedir.

Bu ue;ak, 3200 km uzaktaki bir §ehre aym hlzla kae; dakikada gidebillr?

A) 240 B) 260 C) 280 0)300

5.

Ahmet bir i1ii.12gunde bitirebilmektedir. Ahmet daha hlzll e;all§tlgmda, aym i§i bitir-me suresi a§agldakilerden hangisi olabilir?

2.

Avni 20 gunde 370 sayfa kitap akumu1itur. Buna gore, Avni aym hlzla 555 sayfa kitabl kae; gunde okuyabilir?

<;

c

S>

~

.>: o .0 E o N © A) 11 B) 12 C) 13 0) 14 A) 22 B) 27 C) 30 0)32

3.

Bir inek Qiftliginde, ineklerin her birine e1iit mik-tarda at verilmektedir. Bu Qiftlikteki 420 inek, bir ayda 21ton ot yedigine gore, inek saYlsl

140azallrsa kalan inekler bir ayda kae; ton ot yerler?

6.

Ba1i havuzu, ozde1i dort musluk birlikte 54 da-kikada doldurmaktadlr.

Bu havuz, musluklarm biri kapatlldlgmda kae; dakikada dolar?

(8)

ilkogretim

7

I{ONU TESTi

.•.

.., y_U_.z_d_e_p_r_o_b_le_m_le_r_i ~~

33 "

4.

KDV harig satl§ fiyatl 60 YTL olan bir OrOn% 10 KDV oram i1esatllmaktadlr.

Bu OrOnO almak ic;in kac; YTL KDV odenme-Iidlr?

1.

Bir tatil k6yOnde 18ya§ OslOyeti§kinler igin bir gOnlOk bannma Ocreti 40 YTL dir. Aynca bu ta-til k6yOnde a§agldaki indirimler uygulanmak-tadlr.

o -

5 ya:;; Qocuk: ucretsiz 6 -11 ya:;; Qocuk: % 75 indirim 12 - 18 ya:;; Qocuk: % 50 indirim

A) 2 B) 4 C)6 D) 8

Bu tatil koyOne 2, 7, 13ya~larlndakl c;oeuk-lanyla beraber, bir gOnlOgOne gelen be~ kl-~i1ik bir aile, toplam kac; YTL oder?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130

5.

KDV harig satl§ fiyatl 20 YTL olan bir i1ag, % 5 KDV oram ile satllmaktadlr.

Bu OrOnOn KDV dahil satl~ f1yatl kac; YTL dir?

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24

Bir urun; KDV harig 12 YTL, KDV dahil 13,2 YTL den satllmaktadlr.

Bu OrOne uygulanan KDV oram yOzde kac;-tlr?

2.

Selma hamm, bir magazamn indirim sezonun-da a§aglsezonun-daki OrOnleri alml§tlr.

UrOn Satl§ Fiyatl indirim Kampanya (lane)

Etek .20YTL % 50 iki alana bir bedava Kazak 40YTL % 75 Bir alana

bir bedava Selma hamm bu magazadan, Oc;etek ve iki kazak aldlglna gore, magazaya kac; YTL oder?

o

'E :n

~

""o .0 E o N @

6.

A)5 B) 8 C) 10 D) 15 A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

3.

Bir OrOn % 80 indirimle satllmaktadlr.

Bu OrOnO almak Isteyen bir kl~i, OrOnOn In-dirimsiz flyatlnln yOzde kaC;1n1oder?

7.

Bir ayakkablnln etiketinde,

Sa.tl§ Ryatl: 75 YTL

+

KDV(% 12) yazmaktadlr.

Bu ayakkablYI almak ic;in odenmesi gere-ken Oeret kac; YTL dir?

(9)

""

__

M_A_T_E_M_A_T_iK__

Bir ilag % 5 KOV cram dahil olarak 42 YTL den satlldlglna gore, ilaem KDV haric; satl!1 fiyatl kac; YTL dir?

8.

A) 38 B) 39 C) 40 0) 41

12.

Bir cep telefon faturaslnln toplam KOV -

6iv

matrahl 50 YTL dir.

Buna gore, faturanm KDV tutan kac; YTL dir?

(KOV: % 18,

6iv:

% 15 tir.)

9.

Bir satlcl, 40 YTL ye malettigi bir urunun satl§ fiyatlnl (KOV harig olarak) % 20 kar ile belirle-mi§tir. Bu urun %10 KDV i1e satlldlgma gore, urunun KDV dahil satl!1 fiyatl kac; YTL dir?

A)9 B) 10 C) 11 0) 12

A) 52 B) 52,4 C) 52,8 0) 53

13.

Bir cep telefon faturaslmn top lam KOV -

6iv

matrahl 40 YTL dir.

Buna gore, faturanm

6iv

tutan kac; YTL dir? (KOV: % 18,

6iv:

% 15 tir.)

1 O.

Bir gantamn % 12 KOV oram dahil satl§ fiyatl 22,4 YTL dir. Buna gore, bu c;antanln KDV haric; satl!1 fiyatl kac; YTL dir?

A) 19 B) 20 C) 21 0) 22 <; 'E

~

~

-""o .0 E o N © A) 4 B) 5 C)6 0)7

14.

Bir cep telefon faturaslmn toplam KOV -

6iv

matrahl 50 YTL dir.

Buna gore, bu faturanln toplam KDV -

6iv

tutan kac; YTL dir?

(KOV: % 18,

6iv:

% 15 tir.)

11.

CiciCOCUK SELiMCici x CADDESi. Y SOKAK. OSKODAAftST VD.OSKODAR TEL:0216 o00ooo V NO: 0000000x001 T.C NO:OOOOOOOyooO

TARiH: 18/07/2007 Fi$ NO:0ססoo1 SAAT:22.04 1AD.COCUK PANTOLON %12 *44,80 1AD. COCUKTi$DRT %15 *11.50 A) 16 B) 16,5 C) 17 0) 18 TOP KDV TOPLAM

NAKiT DDEME TUTARI PARAOSTO

*6,30 *56,30

*60,00 *3.70

Bir gocuk giyim magazaslnda yapllan ah§ ve-ri§ten soma yukandaki fi§ ahnml§t1r.

Buna gore, bir c;oeuk pantolonunun KDV haric; satl!1 fiyatl kac; YTL dir?

15.

Bir cep telefonu faturaslnda toplam KOV tutan 9 YTL olduguna gore, bu taturada toplam

6iv

tutan kac; YTL olur? (KOV: % 18,

6iv:

% 15 tir.)

(10)

~) MATEMATil{

1IIIr

y_U_.Z_d_e_p_r_O_b_le_m_le_r_ie •••

33 •

1.

Bir tatil koyunde 18 ya§ ustO yeti§kinler ie;in bir gunluk bannma ucreti 40 YTL dir. Aynca bu ta-til koyunde a§agldaki indirimler uygulanmak-tadn:

4.

KOV harie; satl§ fiyatl 60 YTL olan bir urun % 10 KOV oram ile satllmaktadlr.

Bu urunu almak i<;in ka<;YTL KDV odenme-Iidir?

o - 5 ya§ gocuk: ucretsiz 6 - 11 ya§ e;ocuk: % 75 indirim 12 - 18 ya§ gocuk: % 50 indirim

A)2 B) 4 C)6 0) 8

Bu tatil koyune 2, 7,13ya~lanndakl <;oeuk-lanyla beraber, blr gunlugune gelen be~

kl-~i1ikbir aile, toplam ka<;YTLoder?

A) 100 B) 110 C) 120 0) 130

5.

KOV harie; satl§ fiyatl 20 YTL olan bir ilae;, % 5 KOV oram ile satllmaktadlr.

Bu urunun KDV dahil satl~fiyatl ka<;YTL

dir?

A) 21 B) 22 C) 23 0) 24

Bir urlin; KOV harie; 12 YTL, KOV dahil 13,2 YTL den satllmaktadrr.

Bu urune uygulanan KDV oram yuzde ka<;-tlr?

2.

Selma hamm, bir magazamn indirim sezonun-da a§aglsezonun-daki urunleri alml§tlr.

Orun Satl§ Fiyatl indirim Kampanya (lane)

Etek .20YTL % 50 iki alana bir bedava Kazak 40YTL % 75 Sir alana

bir bedava

Selma hamm bu magazadan, u<;etek ve iki kazak aldlgma gore, magazaya ka<; YTL

oder?

<;

c 5>

~

-'"o .0 E o N @

6.

A)5 B) 8 C) 10 0) 15 A) 30 B) 40 C) 50 0) 60

3.

Bir urun % 80 indirimle satllmaktadlr.

Bu urunu almak Isteyen bir kl~i, urunun in-dirimsiz fiyatmm yuzde ka<;ml oder?

7.

Sir ayakkablmn etiketinde,

Satl§ Fiyatr: 75 YTL

+

KOV(% 12) yazmaktadlr.

Bu ayakkablYI almak i<;in odenmesi gere-ken ueret ka<;YTL dir?

(11)

••

~) MATEMATil{

1IIIr

F_a_iz_p_rO_b_l_e_m_le_r_i • •••••

3

4

I

Bir bankaya, Yllhk %12faizle, bir Yllhglna para yatlnlml§ ve 72 YTL faiz geliri elde edilmi§tir. Buna gore, bankaya yatlrJlan para ka~ YTL dir?

1.

VERBANK HESAP COZDANI Mu§teri No: 00222-1 Ad Soyad: Remzi BIYlk Yatlrllan Para: 250YTL

Faiz Oram (Yllhk): % 12

Paranm bankaya yatlrlldlgl sure: 01/01/2005 Paranm bankadan Ciekilecegi sure: 01/01/2007

4.

A) 300 B) 400 C) 500 0)600

Remzi BIYlk isimli vatanda§1n yeni agtlrdlgl bir banka hesabl, yukandaki gibidir.

Buna gore, Remzi BIYlk belirtilen surede paray. toplam ka~ YTL olarak ~eker? A) 300 B) 310 C) 320 0)330

5.

300 YTL para, 16 ayhglna bir bankaya yatmldl-glnda 40 YTL faiz geliri elde edilmektedir. Buna gore, bankanm Yllhk faiz yuzdesi ka~-tlr?

A) 5 B) 8 C)9 0) 10

2.

200 YTL para, Yllhk % 15 faizle dart Yllhglna bir bankaya yatlnyor.

Buna gore, bankadan ka~ YTL faiz geliri el-de edilir? A) 90 B) 100 C) 110 0) 120

o

c:

:;, §!. "'"o .a E o N @

6.

Bir bankaya, iki Yllhglna bir miktar para yatml-dlglnda, yansl kadar faiz geliri elde edilmekte-dir.

Buna gore, bankanm Yllhk faiz yuzdesi ka~-tlr?

A) 15 B) 20 C) 25 0)30

3.

600 YTL para ayhk %2 faizle 8 ayhglna bir bankaya yatmyor.

Buna gore, bankadan ka~ YTL faiz geliri el-de edilir?

7.

240 YTL, bir bankaya yllhk % 12 faizle yatlnldl-glnda bankadan 24 YTL faiz geliri elde edili-yor.

(12)

"'

__

M_A_T_E_M_A_T_iK__

8.

Sir banka, verdigi nakit krediler igin ayhk % 4 faiz almaktadlr.

Bu bankadan 200 YTL nakit kredi alan bir mu§teri, aldlgl krediyi 2 ay sonra kae; YTL olarak oder?

12.

Sir banka, son odeme tarihinden sonra yapl-Ian kart odemeleri i<;in ayhk % 4 gecikme faizi almaktadlr.

Kredi kartl borcunu son odeme tarihinden ue;ay sonra 336 YTL olarak odeyen bir ki§i kae;YTL faiz odemi§tir?

A) 204 S) 208 C) 212 0) 216

A) 28 S) 30 C) 34 0)36

9.

Ayhk %4,5 faizle nakit kredi veren bir banka, verdigi kredi tutanmn % 2 si kadar da i§lem masrafl almaktadlr. Aydin bu bankadan 1000 YTL nakit kredi <;ekmi§ ve 10 ayda 6demi§tir.

Buna gore, Aydin bankaya toplam kae;YTL ode me yapml§tlr?

13.

1 dolarln 1,3 YTL oldugu bir zamanda 300 dolan olan bir ki§inin parasl kae;YTL dir?

A) 1400 S) 1420 C) 1450 0) 1470

A) 330 S) 360 C) 390 0) 420

10.

Rldvan'm ocak aymdaki kredi kartl borcu 200 YTL dir. Son odeme tarihinden sonra yapllan Odemelerde, ayhk (30 gunluk) %4,5 faiz oden-mektedir.

Buna gore, Rldvan borcunu son odeme ta-rihinden 10 gun sonra kae;YTL olarak oder?

A) 201 S) 202 C) 203 0) 204

14.

Alper haftahk har<;hklanndan biriktirdigi 600 YTL parasml, 1 dolann 1,2 YTL oldugu bir za-manda doviz burosuna giderek parasml dola-ra <;eviriyor.

Buna gore, Alper doviz burosundan kae;do-lar ahr?

A) 500 S) 540 C) 580 0) 590

11.

Sir banka, son edeme tarihinden sonra yapl-Ian kredi kartl odemelerinde, ayhk % 4 faiz al-maktadlr. 380 YTL kredi kartl borcu olan bir mu§teri, borcunun 180 YTL sini son odeme ta-rihinden once, kalamm son odeme tata-rihinden u<; ay sonra oduyor.

Buna gore, mu§teri toplam kae; YTL ode-mi§tir?

15.

1 dolann 1,29 YTL oldugu bir zamanda 258 YTL yi dolara gevirip, 1 dolann 1,32 YTL oldu-gu bir zamanda da parasml YTL ye <;eviren

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :