• Sonuç bulunamadı

İstanbul dedikoduları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İstanbul dedikoduları"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İstanbul —

dedikoduları

A

nkaralIların da sera­ miklerini çok iyi tanı- • dıkları Füreya Kılıç, bu hafta İstanbul’da bir ser­ g i açtı. Füreya Kılıç, dev adımlarla mesleğinde ilerli- yen bir kadın. Kadınlar içip sabırsız, maymun iştahlı fa ­ lan filân derler ya inanma­ yın, bir işe başladılar mı, kadınlar kadar güzel devam ettirmesini bilen erkek yok­ tur galiba. Füreya Kılıç da­ vetiyelerinden kataloguna ka dar işi ciddiye almış.. Sergi de böyle açılır işte. Bizim derbeder ressamların kulak­ ları çınlasın. Çerçeve bir yan­ da, camı kirli, iğri büğrü asılmış resimler, gelişi güzel hazırlanmış davetiyeler... A- . ma sen verdikleri esere bak diyeceksin, o da var ama, ev­ velâ zarfa bakıyor bir züm­ re ve bu zümreyi tutmak ge­ rekir sanatkârlarımız için.

Söylemek istediğim Füre­ ya hanımın sergisi dörtbaşı mamur bir sergi oldu, ilk günü yalnız dâvetlllere gez­ dirildi, davetlilere ikramlar yapıldı ve bu dâvetlf’ er ser­ gideki eşyaların yarısından fazlasını silip süpürdüler. Bir ara Melâhat Geylâni ile Re- ıbia Ergüvep bir seramik ma­ sa için az kalsın kötü kişi o- lacaklardı. Fakat Mefisto sa­ kallı Suat Şakir, büyük sesi ile ortalığı yatıştırdı. Sonun­ da bir başka masa üzerinde mutabık kalındı da kimse buihUtne gücenmedi:,

Halikarnas Balıkçısı da kardeş çocuğunun sergisini açmaya gelmiş. Onu o boy bosla aramızda görünce yü­ reği açılıyor İnsanın, hele cömertçe sarf ettiği merhaba­ larına nail olabilene ne mut­ lu.

Mahçup, gözlüklü, koltu­ ğunun altı daima kitaplı bir delikanlı dolaşıyor etraf­ ta, bir az yerini yadırgamış, sıkılıyor, sık sık renk değiş­ tiriyor, bakıyorum bizim Teo Aktüre. Son zamanlarda In­ giliz kültürüne verdi kendini diyorlar, inanmıyorum. Teo a- kıııtıya pek kürek çekmez ama belki bunu kıskançlığımdan söylüyorum, kim bilir. Yanın da İstanbul’un gezer haber­ cisi Altan ilkin. Bu İki ar­ kadaş pek biribirlerlnden ay­ rılmazlar, ikisi de kafalı, ze­ ki ve şair çocuklardır.. Teo­ man’a inat Altan hiç ayrıl­ mak istemedi sergiden. Güzel biçimli, bol saçto büyük mah­

zun gözlü A fife Koral, pen- I beler içindeki küçük kızı Sa- ı ra’nm peşinde. A fife biraz

da evsahiıbesi sayılır, misa­ firleri kabuledişindeki neza­ ket ve İkramındaki cömertli­ ğe kimseler dayanamaz.

Güzelliğe hayran Bergaud biraz geç geldi, ö gün Anka­

ra’dan dönmüş. Nerede bir güzel göz görürse onun pe­ şinde,. Franaızlara has

espri-—

Tazan

Fitne Fiicür

si sayesinde bütün- hanımla rın kalbi Bergaud’ya açıktır Am a o işi pek ciddiye almaz beyaz saçlı, ağır başlı karı sının eteğinden ayrıldığı gö rülmemiştir son senelerde.

Seramik ¿ergisinin büyül< Isüksesi <Jlu, .mimarlarımız bile ilgilendi bu sergi ile...

Ahsen Yapanar, Kara Ha- lid, mühendislerimizden gü­ zel Melih, koyu partili Ispa­ nakça ellerini keselerine attı­ lar. Haydi hayırlısı, bütün istediğimiz, zaten onların, il­ gilenmesi bu işle.

10 mayıs pazartesi günü da Hilmi Girginkoç’un " Küçük Sahnede bir resitali vardı. Şan resitalinde salonlar ne kadar dolaıbilirse o kadar dolmuştu Küçük Sahne. Ba­ kıyorum, ekseriyeti kadınlar teşkil ediyor. Erkeklerin a- rasmda gözüme çarpanlar: Türk film festivalinde en iyi erkek artisti unvanını alan Cahit Irgat., Gene gri spor jaketi ile.,, Cahid bu kıyafe­ tini çok seviyor anlaşılan. Hor şeyi kolay kolay beğen- ıniyen, yahut evvelâ beğenir görünüp de hatır için "fikir değiştiren Haindi Tanpmar, tabii güzel hanımların gru- punda; Orson Volles Doktor Ciıhad Abalı ve şeker gibi tatlı güzel gözlü karısı. Ba­ yan Abalı’nm küçük ismi Boncuk’tur.. Size biraz bu hanımı tarif edeyim: O gün başında kırmızı beyazlı hür­ riyet kızını andıran nefis biı şapka, aynı renkte, kocasının Paris’ten getirdiği çantası iskarpinleri ve tayyörü ile bir içim su halinde. Sacidc Mimaroğlu, koyu lila bir tay­ yör giymiş, siyah bluzla vc başında beyazlı siyahlı şap­ kası ile onu görünce yadır gadım biraz... Hele fopukît iskarpinlerle büsbütün ya bancı geldi bana. Serap Tay fur, kahverengi gabardin biı tayyör giymiş, sarı sveter, sarı eldivenler. Güler Dor- men’in üzerindeki gri tâyyöı de pek güzel, Güler’in en şılı elbiseleri hep babasının Av rupa’dan seçip aldığı kıya fetler.. Canlar feda böylı zevkli pederbeye. Güler’in ya mnda tabii yakışıklı nişan hsı Hikmet. Akil Ergüveı ve menekşe rengi gözlü karı sı.. Bu karı koca güzel sa natların her şubesi ile ilgili dirler. Fakat Girginkoç’uı Türkçe söylediği aryalar sevmediler. Bazı hanımlar meselâ Sevim’le Nahide, Gir ginkoç’un fazla grimas yap masını beğenmediler.. Gözle ri kapalı dinlediler Girgin koç’u. Halbuki bilmezler, An karalı sanatkârlar konsat

(Sonu S üncü şayiada

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

e-Mail: Mağaza kaydınız oluşturulduktan sonra burada be- lirttiğiniz e-mail hesabınızla mağaza kullanıcı paneline giriş yapabilirsiniz.. Parola: Mağaza

Amortisman uygulaması için hem normal amortisman hem de azalan bakiyeler yöntemini destekleyen modül ile firmanın sahip olduğu taşıt araçları için, satın

E) Rumeli Beylerbeyliği’ni oluşturarak idari yapılanmayı güçlendirmesi.. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili birçok tez ortaya atılmıştır. Bu tezler arasında

Schneider Electric Easy UPS 3 Serisi kolayca kurulan ve bağlanan, kullanımı ve bakımı kolay, küçük ve orta ölçekli işletmeler, veri merkezleri ve diğer kritik

Sandık üyelerimiz ve Sandıktan emekli olarak ayrılmış üyeler en az 500 TL birikimle bu fona üye olabilir... Yaşam

SİZE yardımcı olmak ve desteklemek İçin,&#34; diye anlatıyordu Kolay Milyoner genç öğrencisine, &#34;şimdi size bir başka, çok daha genel bir formül

Kolay İhracat Platformu entegrasyonu ile tek platform üzerinden ihracat sürecinde. ihtiyaç duyulan tüm bilgilere erişim

Eurodesk Temas Noktaları, AB Bakanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine