• Sonuç bulunamadı

Yerel seçimlerde aday imajının seçmen tercihlerine etkisi: İzmir ili için bir uygulama

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yerel seçimlerde aday imajının seçmen tercihlerine etkisi: İzmir ili için bir uygulama"

Copied!
191
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T.C. '2.8=(</h/h1ø9(56ø7(6ø 626<$/%ø/ø0/(5(167ø7h6h øù/(70($1$%ø/ø0'$/, PAZARLAMA PROGRAMI <h.6(./ø6$167(=ø

<(5(/6(dø0/(5'($'$<ø0$-,1,16(d0(1

7(5&ø+/(5ø1((7.ø6ø

ø=0ø5ø/øødø1%ø5

UYGULAMA

Nisa AKIN 'DQÕúPDQ 'Ro'U0$OL1HMDW%ø/*ø1(5 ø=0ø5- 2012

(2)
(3)

iii <(0ø10(71ø

<NVHN /LVDQV 7H]L RODUDN VXQGX÷XP ³<HUHO 6HoLPOHUGH $GD\ øPDMÕQÕQ 6HoPHQ 7HUFLKOHULQH (WNLVL ø]PLU øOL øoLQ %LU 8\JXODPD´ DGOÕ oDOÕúPDQÕQ WDUDIÕPGDQELOLPVHODKODNYHJHOHQHNOHUHD\NÕUÕGúHFHNELU\DUGÕPDEDúYXUPDNVÕ]ÕQ \D]ÕOGÕ÷ÕQÕ YH \DUDUODQGÕ÷ÕP HVHUOHULQ ND\QDNoDGD J|VWHULOHQOHUGHQ ROXúWX÷XQX EXQODUDDWÕI\DSÕODUDN\DUDUODQÕOPÕúROGX÷XQXEHOLUWLUYHEXQXRQXUXPODGR÷UXODUÕP

Tarih ..../..../... Nisa AKIN øP]D

(4)

iv g=(7 <NVHN/LVDQV7H]L <HUHO6HoLPOHUGH$GD\øPDMÕQÕQ6HoPHQ7HUFLKOHULQH(WNLVL ø]PLUøOLøoLQ%LU8\JXODPD Nisa AKIN 'RNX](\OOhQLYHUVLWHVL 6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV øúOHWPH$QDELOLP'DOÕ 3D]DUODPD3URJUDPÕ

+DOND HQ \DNÕQ \|QHWLP ELULPOHULQGHQ ELUL RODQ \HUHO \|QHWLPOHU GHPRNUDWLN GH÷HUOHULQ YH GHPRNUDWLN ELOLQFLQ |QHPOL \DSÕ WDúODUÕQGDQ ELULGLU <HUHO\|QHWLPOHULQEXGHPRNUDWLNYDUOÕNODUÕQÕJHUoHNOHúWLUPHOHULLoLQHQ|QHPOL DUDo LVH \HUHO VHoLPOHUGLU <HUHO VHoLPOHU |]HOOLNOH EHOHGL\H EDúNDQOÕ÷Õ VHoLPOHUL VL\DVL DGD\ÕQ GDKD ID]OD |Q SODQD oÕNPDVÕ DoÕVÕQGDQ JHQHO VHoLPOHUH J|UHIDUNOÕOÕNJ|VWHUPHNWHGLU

*HOLúHQ YH GH÷LúHQ GQ\D LOH ELUOLNWH VL\DVHW GH GH÷LúLPH X÷UDPÕú \HQL ELU \DSÕ ND]DQPD\D EDúODPÕúWÕU 6L\DVHW SD]DUODPD YH LOHWLúLP VUHoOHULQLQ ELUELULQLQ LoLQH JLUPHVL LOH ELUOLNWH VL\DVHWWH LPDM NDYUDPÕQÕ |QHP ND]DQPD\D EDúODPÕúWÕU*HoPLúWHVHoPHQLQR\YHUPHGDYUDQÕúÕQGDE\NELU|QHPHVDKLS RODQ SDUWL SDUWLOLOLN YH LGHRORML NDYUDPODUÕ JQP]Ge yerini lider, aday ve LPDM NDYUDPODUÕQD EÕUDNPÕúWÕU g]HOOLNOH \HUHO VHoLPOHU DoÕVÕQGDQ GH÷HUOHQGLULOGL÷LQGH VHoPHQOHULQ R\ YHUPH GDYUDQÕúODUÕQGD VL\DVL DGD\ÕQ YH VL\DVLDGD\LPDMÕQÕQ|QHPOLELUHWNL\HVDKLSROGX÷XQXV|\OH\HELOLUL]'ROD\ÕVÕ\OD siyasi DGD\ÕQVDKLSROGX÷XLPDMYHVHoPHQJ|]QGHNLL]OHQLPLVHoPHQOHULQR\ YHUPHGDYUDQÕúODUÕQÕHWNLOHPHNWHGLU

(5)

v 6L\DVLDGD\LPDMÕLOHLOJLOLJHQHONDUDNWHULVWLNOHUEHOLUOHPHNLPNkQVÕ]GÕU %XQXQ HQ WHPHO QHGHQL VL\DVL DGD\ LPDMÕ LOH LOJLOL NULWHUOHULQ \HU ]aman, WRSOXPVDOG]HQVL\DVLNOWULGHRORMLYH PHYFXWNRQXODUED]ÕQGDIDUNOÕOÕNODU J|VWHUPHVLGLU %X oDOÕúPDQÕQ DPDFÕ ø]PLU \HUHOLQGH VHoPHQOHULQ R\ YHUPH GDYUDQÕúÕQGD HWNLOL RODQ VL\DVL DGD\ LPDMÕ IDNW|UOHULQLQ EHOLUOHQPHVL YH PHYFXW EHOHGL\H EDúNDQÕ LPDMÕ LOH VHoPHQOHULQ LGHDOL]H HWWL÷L EHOHGL\H EDúNDQÕ LPDMÕ DUDVÕQGDNL DOJÕVDO IDUNOÕOÕNODUÕQ DoÕ÷D oÕNDUÕOPDVÕGÕU %X DPDoOD oDOÕúPDGD ø]PLU VHoPHQLQLQ VL\DVL DGD\ LPDMÕ DOJÕODUÕ DUDúWÕUÕOPÕú YH VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕQGD EHOLUOH\LFL RODQ VL\DVL DGD\ LPDMÕ ER\XWODUÕQÕQ HWNLOHUL RUWD\D NRQXOPD\D oDOÕúÕOPÕúWÕU %XQXQ LoLQ GH ø]PLU¶GH \DSÕODQ <HUHO 6HoLPOHUL ED] DOÕQDUDN ø]PLU %\NúHKLU %HOHGL\H %DúNDQÕ 6D\ÕQAziz KRFDR÷OX¶QXQ VHoPHQOHU J|]QGHNL VL\DVL LPDMÕ LQFHOHQPLúWLU $UDúWÕUPDGD PHYFXW EHOHGL\H EDúNDQÕ LPDMÕ LOH ø]PLU VHoPHQOHULQLQ LGHDOL]H HWWL÷L EHOHGL\H EDúNDQÕ LPDMÕ NLúLVHOLGHRORMLNYHNRQXVDOED]GDGH÷HUOHQGLULOPLúWLU

$QDKWDU.HOLPHOHU<HUHO6HoLPOHU%HOHGL\H %DúNDQOÕ÷Õ6HoLPL6HoPHQ$GD\ øPDMÕ6HoLP6L\DVDOøOHWLúLP6HoPHQ'DYUDQÕúÕ

(6)

vi ABSTRACT

Master Thesis

The Impact of The Candidates Image on The 9RWHU¶V&KRLFH in Local Elections:

A Case of Izmir Province

Nisa AKIN

'RNX](\OO8QLYHUVLW\ Graduate School of Social Sciences Department of Business Administration

Marketing Management Program

Local governments, which are the closest administrative units to the local people, are one of the basic building blocks of democratic values and democratic consciousness. For the local governments to realize their democratic existence, local elections are the most important tools. When compared with the general elections, local elections, especially the elections of the mayor, put forward differences in that in the latter the political candidate comes into prominence.

Together with developing and changing World, politics as well has been transforming and gaining a new structure. The interaction and nested linkage of the processes of politics, marketing and communication rendered the notion of image more determinative in politics. Today, the concepts of party, partizanship and ideology which has been traditionally important concerning the voting behavior in the past, have been replaced by the concepts of leader, candidate and image. It is possible to argue that the political candidate and the image of the political candidate have a significant impact on the voting behavior, especially with an evaluation from the perspective of local elections. Accordingly, the image possessed by the political candidate and its impression from the voters perspective affects the voting behavior of the voters.

(7)

vii It is impossible to determine general characteristics concerning the image of the political candidates. Basic reason for this is that, the criteria FRQFHUQLQJWKHFDQGLGDWH¶VLPDJHSXWIRUZDUGGLIIHUences in line with different locations, time, social order, political culture, ideology and current issues on the agenda. The purpose of this research is to determine the factors of the political FDQGLGDWH¶VLPDJHHIIHFWLYHRQWKHYRWLQJEHKDYLRURIWKHYRWHUVLQø]PLUDQGWR reveal the perceptional differences between the image of the current mayor and the image of the mayor idealized by the voters. For this purpose, with this study, SHUFHSWLRQV RI WKH YRWHUV LQ ø]PLU ZLWK UHJDUGV WR WKH LPDJH RI SROLWLFDO candidate has been investigated and it has been tried to put forward the extent WRZKLFKWKHHIIHFWVRISROLWLFDOFDQGLGDWH¶VLPDJHKDYHEHHQGHWHUPLQDWLYHRYHU WKHYRWLQJEHKDYLRU7RWKLVHQGWKHSROLWLFDOLPDJHRIø]PLU¶V0D\RUMr. Aziz .RFDR÷OX has been observed from the perspective of the voters, with reference WRWKHORFDOHOHFWLRQVKHOGLQø]PLULQ,QWKHUHVHDUFKWKHSROLWLFDOLPDJHRI the actual Mayor and the political image of the Mayor idealized by voters in ø]PLUKDYHEHHQHYDOXDWHGRQpersonal, ideological and thematic basis.

Keywords: Local Elections, Elections of the Mayor, Voter, Candidate Image, Elections, Political Communication, Voting Behavior

(8)

viii

<(5(/6(dø0/(5'($'$<ø0$-,1,1 6(d0(17(5&ø+/(5ø1((7.ø6ø

ø=0ø5ø/øødø1%ø58<*8/$0$

ødø1'(.ø/(5

TEZ ONAY SAYFASI ii

<(0ø10(71ø iii g=(7 iv ABSTRACT vi ødø1'(.ø/(5 viii KISALTMALAR xii 7$%/2/$5/ø67(6ø xiii ù(.ø//(5/ø67(6ø xvi EK /ø67(6ø xvii *ø5øù 1 %ø5ø1&ø%g/h0 6(d0(1'$95$1,ù,9(6(d0(1'$95$1,ù,1$(7.ø('(1 )$.7g5/(5 6ø<$6$/'$95$1,ù 6 6ø<$6$/.$7,/0$ 8 6(d0(1'$95$1,ù, 13 1.4. 6(d0(1ø1.$5$59(50(6h5(&ø 25 6HoPHQLQ.DUDU9HUPH6UHFLQH(WNL(GHQ6RV\R-3VLNRORMLN)DNW|UOHU 26 .DUDU9HUPH6UHFLQGH6HoPHQLQ7XWXPXQXQ(WNLOHUL 27

(9)

ix .DUDU9HUPH6UHFLQGH6HoPHQLQ'H÷HUOHULQLQ(WNLOHUL 28 6HoPHQLQ.DUDU9HUPH6UHFLQGH6RV\DO*UXSODUÕQ(WNLOHUL 30 6HoPHQLQ.DUDU9HUPH6UHFLQGH$PDoODUÕQ(WNLOHri 32 6HoPHQLQ.DUDU9HUPH6UHFLQGH0RWLYDV\RQXQ(WNLVL 33 6HoPHQLQ.DUDU9HUPH6UHFLQGH.OWUQ(WNLVL 36 6(d0(17(5&ø+/(5ø1(7(25ø.<$./$ù,0/$5 37 6HoPHQ7HUFLKOHULQH6RV\RORMLN<DNODúÕP 37 6HoPHQ7HUFLKOHULQH3VLNRORMLN<DNODúÕP 3DUWLøOHg]GHúOHúPH 39 6HoPHQ7HUFLKOHULQH5DV\RQHO7HUFLK<DNODúÕPÕ 41 6HoPHQ7HUFLKOHULQH'L÷HU<DNODúÕPODU 42 .RQX\D2\9HUPH<DNODúÕPÕ9H6HoPHQTercihleri 42 øGHRORMLN2\9HUPH<DNODúÕPÕ9H6HoPHQ7HUFLKOHUL 43 6(d0(1'$95$1,ù/$5,1'$6ø<$6$/ø/(7øùø0ø152/h 44 ø.ø1&ø%g/h0 6(d0(1ø1.$5$59(50(6h5(&ø1'($'$<ø0$-,9(%8 ø0$-,(7.ø/(<(1)$.7g5/(5 6ø<$6øh5h1.$95$0,9(6ø<$6ø$'$</$5 59 2.1.1. Lider 63 3DUWL3URJUDPÕ 67 2.1.3. Adaylar 69 6ø<$6ø$'$<ø0$-, 75 6ø<$6ø$'$<ø0$-,2/8ù8081'$(7.ø/ø2/$1)$.7g5/(5 82 .LúLOL÷H'D\DOÕøPDM 83

(10)

x *YHQLOLUOLN 91 2.3.1.2. Yeterlilik 91 øoWHQOLN-Samimiyet 92 *o 93 7XWDUOÕOÕN 94 6RV\DOdHNLFLOLN 95 3VLNRORMLNdHNLFLOLN 97 *|UVHOdHNLFLOLN 98 0HVOHNLdHNLFLOLN 100 2.3.1.10. Hitabet 101 øGHRORML\H'D\DOÕøPDM 102 .RQX\D'D\DOÕøPDM 104 <(5(/6(dø0/(5'(6ø<$6ø$'$<ø0$-, 107 hdh1&h%g/h0 <(5(/6(dø0/(5'($'$<ø0$-,1,16(d0(17(5&ø+/(5ø1( (7.ø6ø1(<g1(/ø.ø=0ø5ø/ø1'(%ø58<*8/$0$ $5$ù7,50$1,1$0$&,9(g1(0ø 111 $5$ù7,50$1,10(72'2/2-ø6ø 113 $UDúWÕUPDQÕQ3UREOHPL 113 $UDúWÕUPDQÕQ<|QWHPL 114 3.2.3$UDúWÕUPDQÕQKÕsÕtlarÕ 118 gUQHNOHP+DFPLQLQBelirlenmesi 119 $UDúWÕUPDQÕQ$QD.WOHVL 120

(11)

xi gUQHNOHP<|QWHPLYHgUQHNOHP'D÷ÕOÕPÕ 120 $5$ù7,50$9(5ø/(5ø1ø1$1$/ø=ø 122 gOoHNOHULQ*HoHUOLOLNYH*YHQLOLUOLN$QDOL]OHUL 122 6HoPHQOHULQ6RV\R-Demografik g]HOOLNOHULQHøOLúNLQ'H÷HUOHQGLUPHOHU 125 3.3.3. )UHNDQV'D÷ÕOÕPODUÕQDøOLúNLQ%XOJXODU 128 0HYFXWYHøGHDO%\NúHKLU%HOHGL\H%DúNDQÕg]HOOLNOHULQH øOLúNLQBulgular 128 &HYDSOD\ÕFÕODUÕQ2\'D÷ÕOÕPODUÕQDøOLúNLQ%XOJXODU 136 2\9HUPH7XWXPODUÕQDøOLúNLQ)UHNDQV'D÷ÕOÕPODUÕ 137 3.3.4. SiyasL$GD\øPDMÕ%R\XWODUÕøOH6RV\R-'HPRJUDILN'H÷LúNHQOHULQ $QDOL]LQHøOLúNLQ%XOJXODU 140 3.3.5. 6L\DVDO(÷LOLPOHUHøOLúNLQ%XOJXODU 144 3.3.5&HYDSOD\ÕFÕODUÕQ6L\DVDO(÷LOLPOHULYHOy Tercihlerine <|QHOLNBulgular 146 3.3.5.2&HYDSOD\ÕFÕODUÕQ2\9HUPH.DUDUOÕOÕ÷Õve Oy Tercihlerine <|QHOLNBulgular 150 6218d 154 .$<1$.d$ 165 EKLER 172

(12)

xii KISALTMALAR

AKP $GDOHWYH.DONÕQPD3DUWLVL Ak Parti $GDOHWYH.DONÕQPD3DUWLVL

ANAP Anavatan Partisi

AP Adalet Partisi

BDP %DUÕúYH'HPRNUDVL3DUWLVL CHP Cumhuriyet Halk Partisi DP Demokrat Parti DSP Demokratik Sol Parti DYP 'R÷UX<ROPartisi HEPAR +DNYH(úLWOLN3DUWLVL HYP +DONÕQ<NVHOLúL3DUWLVL ø3 øúoL3DUWLVL MHP 0LOOL\HWoL+DUHNHW3DUWLVL g' gQHP']H\L g'3 g]JUONYH'D\DQÕúPD3DUWLVL s. 6D\ID1XPDUDVÕ SHP 6RV\DO'HPRNUDW+DONoÕ3DUWL SP Saadet Partisi TDH 7UNL\H'HPRNUDVL+DUHNHWL TKP 7UNL\H.RPQLVW3DUWLVL 78ø. 7UNL\HøVWDWLVWLN.XUXPX Y.S.K. Yksek Seoim Kurulu

(13)

xiii TABLOLAR /ø67(6ø Tablo 1: 6HoPHQ'DYUDQÕúODUÕQÕQ7NHWLFL'DYUDQÕúODUÕQD*|UH%HQ]HUOLNOHUL YH)DUNOÕOÕNODUÕ s. 7 7DEOR6L\DVDO3D]DUODPD.DUPDVÕ8QVXUODUÕ s. 62 7DEOR.LúLVHOøPDMÕQ.D\QDNODUÕ s. 88 7DEORgUQHNOHPLQ%HOLUOHQPHVLQH<|QHOLN9HULOHU s. 126 7DEOR$oÕNOD\ÕFÕ)DNW|U$QDOL]L s. 128 7DEOR&HYDSOD\ÕFÕODUÕQ6RV\R-Demografik Bilgileri s. 130 7DEORøGHDO%\NúHKLU%HOHGL\H%DúNDQÕøPDMÕQDøOLúNLQ'D÷ÕOÕPODUV Tablo 8: $]L].RFDR÷OX¶QXQøPDMÕQDøOLúNLQ'D÷ÕOÕPODU s. 136 Tablo 9: 0HYFXWYHøGHDO%HOHGL\H%DúNDQÕg]HOOLNOHULQHøOLúNLQW7HVWL s. 138 Tablo 10: $GD\øPDMÕ%R\XWODUÕQDøOLúNLQW7HVWL s. 139 7DEOR*HQHO6HoLPGH9HULOHQ2\ODUDøOLúNLQ)UHNDQV'D÷ÕOÕPODUÕV Tablo 12: <HUHO6HoLPGH9HULOHQ2\ODUDøOLúNLQ)UHNDQV'D÷ÕOÕPODUÕ s. 141 Tablo 13: CevapOD\ÕFÕODUÕQ6L\DVDO*|UúOHULQHøOLúNLQ)UHNDQV'D÷ÕOÕPÕV 7DEOR7HNUDU2\9HUPH.DUDUOÕOÕ÷ÕQDøOLúNLQ)UHNDQV'D÷ÕOÕPODUÕV 7DEOR2\9HUPH.DUDUÕQGD3DUWLYH$GD\ÕQ(WNLOHUL s. 143 Tablo 16$GD\)DNW|UQQgQHPLQHøOLúNLQ)UHNDQV'D÷ÕOÕPODUÕV 7DEOR%D÷ÕPVÕ]$GD\D2\9HUPH7XWXPX s. 144 7DEOR&LQVL\HWH*|UHøPDM%R\XWODUÕQGDNL)DUNOÕOÕ÷DøOLúNLQW7HVWL s. 145 Tablo 19: *HOLU']H\LQH*|UHøPDM%R\XWODUÕQGDNL)DUNOÕOÕ÷DøOLúNLQ)7HVWLV 7DEOR*HOLU*UXSODUÕQGDNL)DUNOÕODúPD\DøOLúNLQ6FKHIIH7HVWLV 7DEOR(÷LWLP']H\LQH*|UHøPDM%R\XWODUÕQGDNL)DUNOÕOÕ÷DøOLúNLQ)7HVWLV Tablo 22: (÷LWLP*UXSODUÕQGDNL )DUNOÕODúPD\DøOLúNLQ6FKHIIH7HVWLV 7DEOR6L\DVDO(÷LOLPOHUH*|UHøPDM%R\XWODUÕQGDNL)DUNOÕOÕ÷D øOLúNLQ)7HVWL s. 149 Tablo 24: SiyasaO(÷LOLPOHUHøOLúNLQøPDM)DUNOÕOÕ÷ÕQDøOLúNLQ6FKHIIH7HVWLV Tablo 25: 6L\DVDO(÷LOLPYH*HQHO6HoLPGH2\7HUFLKOHULQH<|QHOLN)UHNDQV 'D÷ÕOÕPÕYH.L-Kare Testi s. 150 7DEOR6L\DVDO(÷LOLPYH<HUHO6HoLPGH2\7HUFLKOHULQH<|QHOLN)UHNDQV 'D÷ÕOÕPÕYH.L-Kare Testi s. 151

(14)

xiv 7DEOR6L\DVDO(÷LOLPYH2\9HUPH.DUDUOÕOÕ÷ÕQDøOLúNLQ)UHNDQV'D÷ÕOÕPÕ ve Ki-Kare Testi s. 152 7DEOR6L\DVDO(÷LOLPOHUH*|UH*HQHO6HoLPOHUGH3DUWLYH/LGHU 7HUFLKOHULQLQ'D÷ÕOÕPODUÕ s. 152 7DEOR6L\DVDO(÷LOLPOHUH*|UH<HUHO6HoLPOHUGH3DUWLYH/LGHU 7HUFLKOHULQLQ'D÷ÕOÕPODUÕ s. 153

Tablo 3<HUHOYH*HQHO6HoLPOHUGHNL2\'D÷ÕOÕPÕYH.L-Kare Testi s. 154 7DEOR2\9HUPH.DUDUOÕOÕ÷ÕYH<HUHO6HoLP2\ODUÕQDøOLúNLQ)UHNDQV 'D÷ÕOÕPÕYH.L-Kare Testi s. 155 7DEOR2\7HUFLKLYH2\9HUPH.DUDUOÕOÕ÷ÕQÕQ0HYFXW%DúNDQøPDMÕQD (WNLVLQH<|QHOLN)7HVWL s. 156 7DEOR2\7HUFLKLYH2\9HUPH.DUDUOÕOÕ÷ÕQÕQ0HYFXW%DúNDQøPDMÕQD (WNLVLQH<|QHOLN6FKHIIH7HVWL s. 156

(15)

xvi ù(.ø//(5/ø67(6ø ùHNLO6L\DVDO'DYUDQÕúÕQ2OXúXPX s. 7 ùHNLO6HoPHQ'DYUDQÕú0RGHOL s. 17 ùHNLO6HoPHQLQ.DUDU6UHFL s. 19 ùHNLO0RWLYDV\RQ6UHFLQH6L\DVDO<DNODúÕPODU s. 35 ùHNLOøGHRORMLN2\9HUPH0RGHOL s. 45 ùHNLO6L\DVDO3D]DUODPD6UHFL s. 47 ùHNLO6L\DVDOøOHWLúLP6UHFL s. 52 ùHNLO5HNODP6UHFL s. 58 ùHNLO6L\DVDOøOHWLúLPLQ6HoPHQLQ.DUDU6UHFine Etkisi s. 59 ùHNLO$GD\ODUÕQ6HoLP'|QHPOHULQGH.DUúÕODúWÕNODUÕ'|UW3D]DU s. 74 ùHNLO$UDúWÕUPD0RGHOL s. 119 ùHNLOgQ7HVWøoLQgQJ|UOHQ6L\DVL$GD\øPDMÕ%R\XWODUÕYH)DNW|UOHULV

(16)

xvii (./(5/ø67(6ø

(17)

1 *ø5øù

*QP]WLFDULPDOYHKL]PHWSD]DUODPDVÕIDDOL\HWOHULQLQRGD÷ÕQDWNHWLFL\L \HUOHúWLUPLúWLU dD÷GDú DQODPGD SD]DUODPD DQOD\ÕúÕQÕQ WHPHOLQGH WNHWLFLQLQ LVWHN LKWL\DoYHEHNOHQWLOHULQLQWHVSLWHGLOPHVLEXWDOHSOHULQD]DPLG]H\GHWDWPLQHGLOPHVL ile topOXPVDO oÕNDUODUÕQ NRUXQPDVÕ \DWPDNWDGÕU %X DoÕGDQ GH÷HUOHQGLULOGL÷LQGH VL\DVHW LoLQ GH EHQ]HU oÕNDUÕPODUGD EXOXQPDN V|] NRQXVXGXU 6L\DVHWH SD]DUODPD EDNÕú DoÕVÕ LOH \DNODúÕOGÕ÷ÕQGD WLFDUL PDO YH KL]PHW SD]DUODPDVÕQÕQ RGD÷ÕQGDNL WNHWLFLQLQ VL\DVDO SD]DUODPDGD \HULQL VHoPHQH EÕUDNWÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU 6L\DVDO SD]DUODPD LOH LOJLOL OLWHUDWUGHNL oDOÕúPDODU LQFHOHQGL÷LQGH VL\DVDO KHGHIOHUH XODúPDQÕQ\ROXQXQVL\DVDOWNHWLFLOHURODUDNVHoPHQOHUGHQJHoWL÷LQLQNDEXOHGLOGL÷LQL J|UPHNWH\L] %X GD VHoPHQOHULQ YH VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕQÕQ VL\DVDO SD]DUODPDGDNL |QHPLQLJQJHoWLNoHDUWWÕUPDNWDGÕU

'HPRNUDWLN WRSOXPODUGD VL\DVL LNWLGDU JFQ VHoLPOHUOH ND]DQÕU %X QHGHQOHVL\DVLDNW|URODUDNVHoPHQOHULQGHPRNUDWLNWRSOXPODUGDNLUROE\NWU%X nedenle, siyasi paUWLOHUVL\DVLOLGHUOHUYHVL\DVLDGD\ODUVHoLPOHULQ|QFHVLQGHoHúLWOL DUDúWÕUPD NXUXPODUÕ DUDFÕOÕ÷Õ\OD KDONÕQ VL\DVL WHUFLKOHULQL YH WXWXPODUÕQÕ|÷UHQPH\H oDOÕúPDNWDGÕUODU 2\ NXOODQPD GHPRNUDWLN ONHOHUGH VL\DVDO KD\DWD NDWÕOPDQÕQ HQ |QHPOL IDNW|UGU 'L÷HU ELU GH\LúOH R\ NXOODQPD VHoPHQLQ VL\DVDO VDWÕQ DOPD GDYUDQÕúÕGÕU GHQLOHELOLU 'ROD\ÕVÕ\OD ELU VL\DVL SDUWLQLQ \D GD DGD\ÕQ LNWLGDU RODELOPHVLQLQ \ROX VDKLS ROGX÷X VL\DVL UQ VHoPHQOHUH HWNLOL ELU úHNLOGH VXQPDVÕ\OD GR÷UX RUDQWÕOÕGÕU 2\ YHUPH VL\DVDO GDYUDQÕúÕQÕ VHUJLOH\HQ VHoPHQOHU ELOLQoOLYH\DELOLQoVL]RODUDNEHOLUOLXQVXUODUÕQYHNRúXOODUÕQHWNLVLDOWÕQGDNDUDUYHUPH GDYUDQÕúODUÕQÕ úHNLOOHQGLUPHNWHGLUOHU %X QHGHQOH VL\DVDO SD]DUODPD IDDOL\HWOHULQGH VHoPHQOHUOH WÕSNÕ WLFDUL PDO YH KL]PHWOHULQ SD]DUODQPDVÕQGD ROGX÷X JLEL X]XQ G|QHPOL LOLúNLOHU NXUXOPDVÕ VL\DVHWWH EDúDUÕ\Õ GD EHUDEHULQGH JHWLUHFHNWLU 6HoPHQ NHQGLVLQHVXQXODQVL\DVLUQOHULGH÷HUOHQGLUHUHNVL\DVDOGDYUDQÕúÕQD\|QHYHUHFHNWLU %X QHGHQOH VL\DVHWoLOHULQ VHoPHQL DQODPD\D YH RQXQ LVWHN YH LKWL\DoODUÕQÕ WDWPLQ HWPH\H \|QHOLN JD\UHWOHUL VL\DVL SD]DUGD EDúDUÕ\Õ YH UHNDEHW DYDQWDMÕQÕ EHUDEHULQGH getirecektir.

(18)

2 *QP] LOHWLúLP YH WHNQRORML RUWDPÕQGD ELUH\VHO YH WRSOXPVDO GH÷HUOHU VRV\DO\DSÕYHNOWULOHEHUDEHUVL\DVDO\DSÕGDGH÷LúLPYHG|QúPVUHFLLoHULVLQH JLUPLúWLU øoLQGHEXOXQXODQHNRQRPLNSROLWLNYHVRV\DONRQMRQNWUVL\DVDO \DSÕQÕQ YH VHoPHQ WHUFLKOHULQLQ GH GH÷LúLPLQH YH G|QúPQH QHGHQ ROPXúWXU *QP] LOHWLúLPRUWDPÕQGDVHoPHQOHUYHVL\DVLUQRODUDNsiyasi partiler, liderler ve adaylar DUDVÕQGDNL WHN \|QO LOHWLúLPLQ GH÷LúWL÷L YH \HULQL oLIW \|QO ELU HWNLOHúLPH EÕUDNWÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU%XQDED÷OÕRODUDNVHoPHQOHUDUWÕNVDGÕNELUHUPúWHULROPDNWDQoRN GH÷LúHQEHNOHQWLYHLKWL\DoODUÕQÕELOHQELOLQoOLELUHUWNHWLFLNRQXPXQDJHOPLúOHUGLU %X QHGHQOH VL\DVHWWH SURSDJDQGD WUQGH WHN \|QO LOHWLúLP ELOJLOHQGLUPH YH LNQD DQOD\ÕúÕ \HULQL oLIW \|QO LOHWLúLP RUWDPODUÕQD EÕUDNPÕúWÕU %X GD VL\DVDO SD]DUODPDQÕQELUWU³QHUHWLUVHPRQXVDWDUÕP´RGDNOÕ\DNODúÕPGDQoÕNDUDNVHoPHQ WDOHSOHULRGDNOÕELUSD]DUODPD\DNODúÕPÕQÕEHQLPVHPHVLQLVD÷ODPÕúWÕU6L\DVDOUQQ PúWHULOHUL RODUDN WDQÕPODGÕ÷ÕPÕ] VHoPHQOHU JQP]GH ELOJL\H oRN NÕVD ]DPDQGD YH NROD\OÕNOD HULúHELOPHNWHGLUOHU %XQXQ VRQXFX RODUDN NHQGLOHrine sunulan siyasi UQOHU DUDVÕQGD UDKDWOÕNOD NÕ\DVODPD \DSDELOPH RODQD÷ÕQD VDKLS ROPDNWDGÕUODU 6L\DVL SDUWLOHULQ V|\OHPOHULQLQ JLGHUHN ELUELULQH EHQ]HGL÷L JQP] VL\DVDO LOHWLúLP RUWDPÕQGDVHoPHQOHUJHUoHNWHYDURODQVL\DVLUQOHUGHQoRNDOJÕODGÕNODUÕLPJHOHUH R\ YHUPHNWHGLUOHU %XQXQ QHGHQL VL\DVDO UQOHULQ NHQGLOHULQLQ GH÷LO QDVÕO J|UQGNOHULQLQYH\DDOJÕODQGÕNODUÕQÕQGL÷HUELULIDGH\OHLPDMODUÕQÕQVHoPHQNDUDU YHUPHVUHFLQGHGDKDHWNLOLROPDVÕQGDQND\QDNODQPDNWDGÕU

dD÷GDú SD]DUODPD DQOD\ÕúÕQGD ELUH\OHU WNHWLFLOHU VDWÕQ DOPD NDUDUODUÕQÕ UQOHULQYH\DKL]PHWOHULQJHUoHNWHQHROXSROPDGÕNODUÕQDJ|UHGH÷LO]LKLQOHULQGHNL LPDMODUÕQD J|UH úHNLOOHQGLUGLNOHULQL |QH VUPHNWHGLU %X ED÷ODPGD JHUoHNOL÷LQ WNHWLFLQLQJ|]QGHNLLPDMDHQ \DNÕQúHNOLLOHYDUROPDVÕVDWÕQDOPDGDYUDQÕúÕQÕGD EHUDEHULQGH JHWLUHFHNWLU *QP]GH ³LPDM´ NDYUDPÕ VL\DVL DUHQDGD |]HOOLNOH VHoPHQ ]HULQGH LVWHQLOHQ DOJÕVDO G]H\L ROXúWXUPDN LoLQ SURIHV\RQHO RODUDN oDOÕúÕOPD\ÕJHUHNWLUHQYHWHVDGIOHUHEÕUDNÕOPDPDVÕ JHUHNHQELUGL]LKHGHIOHUEWQ RODUDN NDUúÕPÕ]D oÕNPDNWDGÕU 6L\DVHWH SD]DUODPD EDNÕú DoÕVÕ\OD \DNODúDQ oDOÕúPDODUGDVHoPHQGDYUDQÕúODUÕQÕQROXúXPXQGDVL\DVLUQRODUDNVL\DVLSDUWLOHULQ OLGHUOHULQ YH VL\DVL DGD\ODUÕQ LPDM \|QO DUDúWÕUPDODUÕQÕQ D÷ÕUOÕN RODUDN |Q SODQD oÕNWÕ÷ÕQD UDVWODQÕOPDNWDGÕU %XQXQ HQ WHPHO QHGHQL VL\DVDO SD]DUODPDGD ILNLUOHULQ

(19)

3 SROLWLNDODUÕQDGD\YHSDUWLSURJUDPODUÕQÕQVHoPHQNDUDUYHUPHVUHFLQGH|QHPOLELU \HUH VDKLS ROPDVÕGÕU <DSÕODQ oDOÕúPDODU J|VWHUPHNWHGLU NL JQP]Ge siyasi SDUWLOHULQ V|\OHPOHULQLQ YH YDDWOHULQLQ JLGHUHN ELUELULQH EHQ]HPHVL LOH ELUOLNWH VHoPHQLQ R\ YHUPH NDUDUÕ IDUNOÕ EDúND IDNW|UOHULQ HWNLVL DOWÕQD JLUPH\H EDúODPÕúWÕU 6L\DVLSDUWLED]OÕLGHRORMLNV|\OHPOHUHGR\DQVHoPHQOHUR\YHUPHWHUFLKOHULQL daha oRN OLGHUOHU YH VL\DVL DGD\ODU ]HULQGHQ úHNLOOHQGLUPHNWHGLUOHU *QP]GH VHoPHQOHU R\ WHUFLKOHULQL GH÷HUOHQGLULUOHUNHQ GDKD oRN VL\DVL SDUWL OLGHUL ]HULQGHQ NDUDUODU YHUPHNWHGLUOHU $QFDN |]HOOLNOH \HUHO VHoLPOHUGH DGD\ NLPOL÷LQLQ VHoPHQ GH÷HUOHQGLUPHOHULQGHGDKDID]OD|QSODQDoÕNWÕ÷ÕQÕV|\OH\HELOLUL]%XQHGHQOHVL\DVL SDUWLOHU \HUHO VHoLPOHUGH DGD\ODUÕQÕ EHOLUOHUOHUNHQ DGD\ NLPOL÷LQGHQ DGD\ÕQ NDUDNWHULVWLNOHULQGHQYHVHoPHQ]LKQLQGHNLLPDMÕQGDQGDKDoRN\DUDUODQPDNWDGÕUODU

Siyaset bilimciOHUVHoPHQWHUFLKOHULQGHGDKDoRNLGHRORMLQLQHWNLQROGX÷XQX VDYXQXUODUNHQSD]DUODPDEDNÕúDoÕVÕ\ODLPDMÕQVHoPHQWHUFLKOHULQGHGDKDEHOLUOH\LFL ELU IDNW|U ROGX÷XQX LOHUL VUHELOLUL] $GD\ÕQ NLúLOL÷L WRSOXPOD HWNLOHúLPL VDKLS ROGX÷X NLúLOLN |]HOOLNOHUL VL\DVL J|Uú YH EHOLUOL WRSOXPVDO NRQXODU NDUúÕVÕQGD WDNÕQGÕ÷Õ WXWXP YH WDYÕUODU VHoPHQOHULQ R\ YHUPH GDYUDQÕúODUÕQÕ úHNLOOHQGLULFL ELU HWNL\H VDKLSWLU %XQXQ HQ WHPHO QHGHQL VL\DVDO SD]DUODPDQÕQ GL÷HU ELOHúHQOHULQLQ JLGHUHNELUELULQHEHQ]HPHVLYHVHoPHQOHULQELUELULQHEHQ]H\HQEXELOHúHQOHUDUDVÕQGD WHUFLKHQHGHQRODELOHFHN \HQLLPJHOHUDUDPDVÕGÕU6L\DVDOSDUWLOHUDUDVÕQGDLGHRORMLN YH V|\OHPVHO EHQ]HUOLNOHULQ DUWPDVÕ\OD ELUOLNWH DGD\ODUÕQ NLúLVHO |]HOOLNOHUL QLWHOLNOHUL YH LPDMODUÕ |QHPOL ELU UHNDEHW XQVXUX KDOLQH JHOPLúWLU g]HOOLNOH \HUHO VHoLPOHU DoÕVÕQGDQ GH÷HUOHQGLULOGL÷LQGH DGD\ LPDMÕ VL\DVL SDUWL NLPOL÷LQLQ YH SDUWL ED÷OÕOÕ÷ÕQÕQ |QQH JHoPHNWHGLU <LQH GH SDUWL NLPOL÷LQLQ VL\DVL DGD\ ]HULQGH \DUDWWÕ÷Õ LGHRORMLN LPDMÕQ VHoPHQ WHUFLKOHULQGH HWNLVLQLQ ROPDGÕ÷ÕQÕ V|\OHPHN \DQOÕúWÕU%XUDGD \HUHOVHoLPOHUDoÕVÕQGDQYXUJXODQPDNLVWHQHQVL\DVLSDUWLQLQDGD\ ]HULQGHNL LPDMÕQÕQ D]DODUDN YDUOÕ÷ÕQÕ VUGUPHVL YH EXQXQ \DQÕQGD DGD\ÕQ NRQXODU NDUúÕVÕQGDNL WDYÕUODUÕ LOH NLúLVHO |]HOOLNOHULQLQ VL\DVL DGD\ GH÷HUOHQGLUPHVLQGH YH VHoPHQ R\ YHUPH WHUFLKLQGH HWNLVLQLQ DUWPDVÕGÕU .RQXODUÕQ YH VL\DVL DGD\ODUÕQ NRQXODUNDUúÕVÕQGDWDNÕQGÕNODUÕWDYÕUODUÕQHWNLVLLOHDGD\ÕQNDUDNWHULVWLNOHULQLQJLGHUHN |QHP ND]DQGÕ÷Õ LGHRORMLN DGD\ LPDMÕQÕQ LVH D]DODQ G]H\GH HWNLVLQL VUGUG÷ \DSÕODQoDOÕúPDODUGDNDQÕWODQPÕúWÕU

(20)

4 dDOÕúPDGD WP EX LIDGH HGLOHQ GH÷HUOHQGLUPHOHU GLNNDWH DOÕQDUDN \HUHO VHoLPOHULoLQVL\DVLDGD\LPDMÕQÕQVHoPHQWHUFLKOHULQHRODQHWNLVLø]PLULOL\HUHOLQGH DUDúWÕUÕODFDNWÕU %X DPDoOD oDOÕúPDGD |QFHOLNOH VHoPHQ GDYUDQÕúÕ YH VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕQDHWNLHGHQIDNW|UOHUDoÕNODQPD\DoDOÕúÕODFDNGDKDVRQUDEXIDNW|UOHUGHQ DGD\ LPDMÕQÕQ VHoPHQ WHUFLKOHULQGHNL HWNLVL D\UÕQWÕVÕ LOH LQFHOHQHFHNWLU %X DPDoOD OLWHUDWUGH NRQX LOH LOJLOL \DSÕODQ oDOÕúPDODU LQFHOHQHFHN YH oDOÕúPDQÕQ WHRULN DOW \DSÕVÕROXúWXUXOPD\DoDOÕúÕODFDNWÕU.RQXLOHLOJLOL\DSÕODQDUDúWÕUPDODUGDVL\DVLDGD\ LPDMÕQÕ EWQ ELOHúHQOHUL LOH DoÕNOD\DQ JHQHO ELU PRGHOH UDVWODQPDPDVÕ VHEHEL\OH oHúLWOLND\QDNODUGDQHOGHHGLOHQELOHúHQOHUED]ÕQGDDUDúWÕUPDPRGHOLROXúWXUXODFDNYH PRGHOWHVWHGLOHFHNWLUdDOÕúPDGD\HUHOED]GDVL\DVLDGD\RODUDNPHYFXW%\NúHKLU %HOHGL\H %DúNDQÕ 6D\ÕQ $]L] KRFDR÷OX¶QXQ VHoPHQOHU J|]QGHNL LPDMÕ LOH ø]PLU VHoPHQLQLQ LGHDOL]H HWWL÷L %\NúHKLU %HOHGL\H %DúNDQÕ¶QÕQ LPDMÕ NÕ\DVODQDFDN VHoPHQLQ DOJÕVDO ERúOX÷X |OoPOHQPH\H oDOÕúÕODFDNWÕU %X ED÷ODPGD oDOÕúPDQÕQ WHRULN E|OPQGH ED] DOÕQDFDN RODQ DGD\ LPDMÕQÕ ROXúWXUDQ LGHRORMLN LPDM NRQX\D GD\DOÕLPDMYHNLúLVHOLPDMELOHúHQOHULPHYFXW%\NúHKLU%HOHGL\H%DúNDQÕLoLQWHVW HGLOHUHNHOGHHGLOHQEXOJXODU\RUXPODQDFDNWÕU

0HYFXW%\NúHKLU%HOHGL\H%DúNDQÕ6D\ÕQ$]L].RFDR÷OX¶QXQEDKVLJHoHQ DGD\LPDMÕELOHúHQOHULED]ÕQGD\HWHUOLOL÷LJYHQLOLUOL÷LEDúDUÕVÕYHWXWDUOÕOÕ÷ÕLOHø]PLU VHoPHQLQ LGHDOL]H HWWL÷L %\NúHKLU %HOHGL\H %DúNDQÕ LPDMÕ GH÷HUOHQGLULOHFHN YH ø]PLUVHoPHQLQin WHNUDU R\YHUNDUDUOÕOÕ÷ÕQGDHWNLOLRODQXQVXUODUDoÕNODQDFDNWÕU%X oDOÕúPD \HUHO VHoLPOHUGH VL\DVL DGD\ LPDMÕQÕQ VHoPHQ WHUFLKOHULQGHNL HWNLOHULQL DoÕNODPDNJD\HVLQLJWPHNWHGLU

dDOÕúPDQÕQ ELULQFL E|OPQGH VHoPHQ GDYUDQÕúÕ YH VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕQÕ HWNLOH\HQ IDNW|UOHU ]HULQGH GXUXODFDNWÕU 6HoPHQ GDYUDQÕúODUÕQÕQ ROXúXPXQX úHNLOOHQGLUHQVRV\R-SVLNRORMLNHWPHQOHUNLWOHLOHWLúLPDUDoODUÕQÕQVHoPHQGDYUDQÕúODUÕ ]HULQGHNLHWNLOHULJLELNRQXODUNDYUDPVDORODUDNEXE|OPGHLQFHOHQHFHNWLU

(21)

5 dDOÕúPDQÕQ LNLQFL E|OPQGH VL\DVL UQ NDYUDPÕ DoÕNODQDUDN ELU VL\DVL UQ RODUDN VL\DVL DGD\ODU YH VL\DVL DGD\ LPDMÕ NXUDPVDO RODUDN LQFHOHQHFHNWLU $\UÕFD VL\DVL DGD\ LPDMÕQÕQ ROXúXPXQD HWNL HGHQ IDNW|UOHU LQFHOHQHUHN \HUHO VHoLPOHUED]ÕQGDVL\DVLDGD\LPDMÕQÕQ|QHPLQHYXUJX\DSÕODFDNWÕU

dDOÕúPDQÕQ oQF YH VRQ E|OPQGH LVH EHOLUOHQHQ WHRULN oHUoHYH NDSVDPÕQGDø]PLULOL\HUHOLQGHVL\DVLDGD\LPDMÕIDNW|UOHULYHEXIDNW|UOHULQVHoPHQ tercihOHUL ]HULQGHNL HWNLOHUL DODQ DUDúWÕUPDVÕ LOH LQFHOHQHFHNWLU 6DKD oDOÕúPDVÕQGDQ HOGH HGLOHQ YHULOHU WDQÕPODQDQ DGD\D LPDMÕ IDNW|UOHUL ED÷ODPÕQGD GH÷HUOHQGLULOHFHN YH VRQUDNL VHoLPOHUGH NXOODQÕOPDN ]HUH EXOJXODU \RUXPODQDUDN |QHULOHUGH EXOXQXODFDNWÕU

(22)

6 %ø5ø1&ø%g/h0

6(d0(1'$95$1,ù,9(6(d0(1'$95$1,ù,1$(7.ø('(1 )$.7g5/(5

1.1. 6ø<$6$/'$95$1,ù

.LWOH LOHWLúLP DUDoODUÕQÕQ \D\JÕQ ROPDGÕ÷Õ JHoPLú G|QHPOHUGH VHoPHQOHU GL÷HUSDUWLOHUYHDGD\ODUKDNNÕQGD\HWHUOLELOJLG]H\LQHYDUDPDGÕNODUÕLoLQ\DGDNDWÕ LGHRORMLN J|UúOHUL EHQLPVHGLNOHUL LoLQ DNÕOFÕ NDUDU YHUPH GDYUDQÕúÕQÕ sergileyememektedirler. AQFDN JQP]GH NLWOH LOHWLúLP DUDoODUÕQÕQ JLGHUHN \D\JÕQODúPDVÕYHVHoPHQWHUFLKOHULQGHNLúLVHOoÕNDUODUÕQ|QSODQDoÕNPDVÕLOHELUOLNWH VHoLP G|QHPOHULQGH LGHRORMLN NDUDUODUÕQ NDWÕ X\JXODPDVÕ JHUL SODQGD NDOPD\D EDúODPÕúWÕU 7P EX YHULOHU ÕúÕ÷ÕQGD VHoPHQ GDYUDQÕúÕQÕ DQOD\DELOPHN LoLQ VL\DVDO GDYUDQÕúNDYUDPÕQÕYHJHOLúLPLQLLQFHOHPHN\DUDUOÕRODFDNWÕU

6RV\DO ELOLPOHUGH LQVDQ GDYUDQÕúÕ YH WXWXPODUÕ LOH EXQODUD HWNL HGHQ GH÷LúNHQOHULQ |QHPL SD]DUODPD ELOLPL oHUoHYHVLQGH GH |QHP DU] HWPHNWHGLU 'DYUDQÕú HQ WHPHO WDQÕPÕ LOH EHOOL X\DUÕFÕODU NDUúÕVÕQGD J|VWHULOHQ WHSNLOHUL LIDGH HWPHNWHGLU $YúDU %XQHGHQOHGDYUDQÕúLQVDQWXWXPODUÕQÕQYHH÷LOLPOHULQLQ J|]OHQHELOHQ\|QQROXúWXUXU6HoPHQWDUDIÕQGDQEDNÕOGÕ÷ÕQGDVL\DVDOGDYUDQÕúLVH VHoPHQLQEHOOLX\DUDQODUNDUúÕVÕQGDJ|VWHUGL÷LWHSNLOHULLoHUPHNWHGLU

'HPRNUDVLQLQJHOLúPHVL\OHVL\DVDOGDYUDQÕúYHVL\DVDONDWÕOPDNDYUDPODUÕQÕQ GH÷HUL GH DUWPÕúWÕU \]\ÕOÕQ VRQODUÕQD GR÷UX VL\DVDO GDYUDQÕú VL\DVDO NDWÕOPD NRQXVXQGD \DSÕODQ ELOLPVHO oDOÕúPDODUOD EX NDYUDPODUÕQ DQODPÕ |QHPL HWNLOHUL oHúLWOHULDUDúWÕUÕOPÕúWÕU (Tekin, 2009: 3).

ønsanÕn siyasal davranÕúODUÕ LoLQGHVHoLPOHUGHPRNUDWLN\|QHWLPOHULQHJHPHQ ROGX÷XWRSOXPODUGD|QHPOLELU \HUHVDKLSWLU %XQHGHQOHVL\DVDOSDUWL \DGDDGD\ÕQ LNWLGDUÕQÕQEHOLUOHQPHVLQGHVHoPHQGDYUDQÕúÕHQ|QHPOL IDNW|UGU

6HoPHQ GDYUDQÕúODUÕQÕ GDKD L\L DQOD\DELOPHN DGÕQD |QFHOLNOH VHoPHQ GDYUDQÕúÕQÕ GDKD L\L EHOLUOHPHPL] JHUHNHFHNWLU ³6HoPHQ´ ELU ONH YDWDQGDúÕ olmanÕn kendisine sa÷ODGÕ÷Õ KDN YH J|UHY RODUDN R ONHGH \|QHWLFL NDGURQXQ EHOLUOHQPHVL\OH LOJLOL VHoLPOHUH NDWÕODELOHFHN NLúLGLU .LúLOHULQ EX DPDoOD NDWÕOGÕ÷Õ H\OHPOHUVHoPHQGDYUDQÕúÕolarak WDQÕPODQÕU *OPHQ 1979: 18).

(23)

7 %LU WDQÕPD J|UH VL\DVDO GDYUDQÕú LQVDQODU YH |UJWOHULQ VL\DVDO ROD\ODU kDUúÕVÕQGD DOGÕNODUÕ WDYÕUODU J|VWHUGLNOHUL H\OHPVHO IDDOL\HWOHUGLU g]WHNLQ 183). %XDoÕGDQEDNÕOGÕ÷ÕQGDVL\DVDOGDYUDQÕúELUH\VHOROGX÷XNDGDUGÕúIDNW|UOHUGHQ GH HWNLOHQPH\H DoÕN ELU NDYUDPGÕU %X QHGHQOH VL\DVDO GDYUDQÕúÕ VDGHFH ELUH\VHO IDNW|UOHULQ HWNLVL\OH LQFHOHPHN GDYUDQÕúÕQ VDGHFH WHN ELU \|QQ DQOD\DELOPHPL]L VD÷OD\DFDNWÕU %X QHGHQOH VL\DVDO GDYUDQÕúÕQ GÕú ROJXODUGDQ HWNLOHQGL÷LQL YH EHOLUOL ELUVL\DVDOVLVWHPLoHULVLQGHYDUROGX÷XQXNDEXOHWPHk gerekmektedir.

ùHNLO: 6L\DVDO'DYUDQÕúÕQ2OXúXPX

.D\QDN$YúDUV 9.

ùHNLO ¶GH J|UOG÷ ]HUH VL\DVDO GDYUDQÕúÕQ ROXúPDVÕQGD tutumlar, NDUDNWHU UXK KDOL JLEL ELUH\VHO HWPHQOHULQ \DQÕQGD \HUHO XOXVDO YH XOXVODU DUDVÕ temelde JQFHOGXUXPODUÕQNLúLQLQLoLQGHEXOXQGX÷XVRV\DOYHNOWUHO oHYUHQLQYH KDWWD ONHQLQ JHoLUGL÷L WDULKVHO G|QHPLQ de VHoPHQLQ VL\DVDO GDYUDQÕúÕQD YH VL\DVDO hayata NDWÕOÕPG]H\LQHHWNLHWWL÷LQLV|\OH\HELOLUL]

6L\DVDO GDYUDQÕú VDGHFH ELUH\LQ VRV\R-NOWUHO HNRQRPLN YH NLúLVHO niteliklerinin bir UQ RODUDN GúQOHPH] 6L\DVDO GDYUDQÕúÕ LoLQGH EXOXQXODQ WRSOXPXQ\DSÕVÕYHVL\DVDONRúXOODUÕ da etkiler (Tekin, 2009: 4). Dar anlamda siyasal GDYUDQÕú VHoPHQ SHUVSHNWLILQGHQ R\ YHUPH GDYUDQÕúÕ úHNOLQGH |QJ|UOVH GH JHQLú DoÕGDQ EDNÕOGÕ÷ÕQGD VL\DVDO GDYUDQÕúÕ VDGHFH R\ YHUPH DoÕVÕQGDQ GH÷HUOHQGLUPHN

,7DULKVHOdHYUH ,,6RV\DOYH.OWUHOdHYUH ,,*QFHO'XUXP ,9%ø5(< Ÿ Karakter Ÿ øG(JR Ÿ 6SHUHJR Ÿ Yetenekler Ÿ Tutumlar Ÿ *UXSNHPL÷L Ÿ Ruh hali V. Siyasal 'DYUDQÕú

(24)

8 LPNkQVÕ]GÕU. Bu nedenle, |QFHOLNOH VL\DVDO GDYUDQÕú ELoLPOHULQL DoÕNODPDN ID\GDOÕ RODFDNWÕU <XNDUÕGD \DSÕODQ VL\DVDO GDYUDQÕú WDQÕPODUÕQD J|UH VL\DVDO GDYUDQÕú ELoLPOHULQLúXúHNLOGH|]HWOHPHNPPNQRODFDNWÕU $YúDU 10):

a. 6L\DVDO|UJWOHUGHoDOÕúPD b. 6L\DVDO|UJWOHUH\HROPD c. 6L\DVDO|UJWOHULGHVWHNOHPH

d. 7DUWÕúPDODUD NDWÕOÕP KDEHU ND\QDNODUÕQÕ L]OHPH YH VL\DVHWOH LOJLOHQPH VRQXFXVL\DVLJ|UúVDKLELROPD

e. Oy verme.

%XDoÕODUGDQGH÷HUOHQGLULOGL÷LQGHVL\DVDOGDYUDQÕúLoLQGHELUVL\DVDONDWÕOPD úHNOL RODUDN ³oy verme´ VHoPHQOHU WDUDIÕQGDQ HQ oRN WHUFLK HGLOHQ YH NXOODQÕODQ NDWÕOÕP úHNOLGLU %XQXQ QHGHQL R\ YHUPH GDYUDQÕúÕQÕQ VL\DVDO NDWÕOÕPÕQ VRPXW ELU |÷HVLROPDVÕQGDQND\QDNODQPDNWDGÕUBu nedenle, VHoPHQGDYUDQÕúODUÕQÕDoÕNODUNHQ, VL\DVDONDWÕOPDNDYUDPÕQD da GH÷LQPHN\HULQGHRODFDNWÕU

1.2. 6ø<$6$/.$7,/0$

6HoPHQ VL\DVDO GDYUDQÕúÕQÕQ HQ |QHPOL NDUDU YHUPH VUHFL, VHoPHQOHULQ R\ NXOODQÕS NXOODQPD\DFD÷Õ NDUDUÕQÕ YHUPHVL H÷HU NXOODQDFDNVD EX R\XQX QH \|QGH NXOODQDFD÷ÕQÕEHOLUOHPHVLLOHEDúODU%XDoÕGDQGH÷HUOHQGLULOGL÷LQGHViyasal katÕOPD, basit bir meraktan \R÷XQ bir eyleme kadar uzanan JHQLú ELU IDDOL\HW DODQÕQÕ NDSVDU (Kapani, 2000: 130). 2\ YHUPH LVH VL\DVDO NDWÕOÕPÕQ HQ NODVLN YH ELOLQHQ úHNOLGLU Oysa siyasal liderlik mevkilerine gelecek olan NLúLOHULQ VHoLOPHVLQGHQ RQODUÕQ DODFD÷ÕYH\DDOPDNWDROGXNODUÕ kararODUÕn ELoLPOHQPHVLQHNDGDUELUoRNH\OHPVL\DVDO NDWÕlma olarak kabul edilir (KalaycÕR÷OX, 1983: 201).

Siyasi katÕOÕPGHPRNUDWLN\|QHWLPOHUGHJHUoHNDQODPÕQÕ bulan ve genellikle bu sistemlerin ortaya oÕNDUGÕ÷Õ siyasal davranÕúODUOD LOJLOL ELU NDYUDPGÕU <DWNÕQ 2001: 40). %XQHGHQOHVHoPHQOHULQNDUDUVUHFLYHR\YHUPHGDYUDQÕúÕE\N|OoGH VL\DVDONDWÕOÕPLoHULVLQGHGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU6HoPHQVL\DVDONDWÕOPDGDYUDQÕúÕKHU VL\DVDO VLVWHPGH IDUNOÕOÕN J|VWHUPHNWHGLU %XQXQ HQ WHPHO QHGHQL VHoPHQLQ NLúLVHO

(25)

9 VRV\RNOWUHO HNRQRPLN YE IDNW|UOHUGHQ HWNLOHQPHVL ROGX÷X NDGDU VL\DVDO VLVWHPOHULQ JHWLUGL÷L KXNXNL NÕVÕWODPDODUÕQ ve siyasal tarihin de VL\DVDO NDWÕOPD G]H\LQL HWNLOHGL÷L V|\OHQHELOLU Nitekim /LSVHW ¶H J|UH R\ YHUPH QHGHQOHUL IDUNOÕJUXSODUDYHG|QHPOHUHJ|UHIDUNOÕOÕNJ|VWHUPHNWHGLU (188). Bunlar VÕUDVÕ\ODúX úHNLOGHGLU:

1. *UXEXQ oÕNDUODUÕ KNPHW SROLWLNDVÕQGDQ oRN HWNLOHQL\RUVD NDWÕOPD H÷LOLPL\NVHNRODFDNWÕU%XHWNLOHQPHGXUXPXoHúLWOLúHNLOOHUGHRODELOLU NLúL LúL JHUH÷L KNPHWLQ X\JXOD\DELOHFH÷L SROLWLNDODUGDQ HWNLOHQHELOLU KNPHWLQ \|QHWLPLQGH ELU PHPXU RODELOLU YH\D PRUDO YH GLQL GH÷HUOHU DoÕVÕQGDQHWNLOHQPH\HDoÕNWÕU

2. *UXS VL\DVDO NDUDUODUÕQ NHQGL oÕNDUODUÕ LOH RODQ LOLúNLVL KDNNÕQGD KDEHU DOPDRODQDNODUÕQDVDKLSLVHNDWÕOPDRUDQÕ\NVHNRODFDNWÕU

3. Kiúiler oy kullanmasÕnÕ talep eden sosyal baskÕlar altÕndaysa, oy kullanma olasÕlÕ÷Õ \NVHNRODFDNWÕr. BaskÕODU\HVLROXQDQ|UJWOHUGHQDUNDGDú ve meslektaúoHYUHVLQGHQYH\DGL÷er sosyal iliúkilerden gelebilir.

4. FarklÕ siyasal partilere oy verme baskÕsÕ altÕnda olmayan kiúilerin, oy kullanma e÷LOLPL \NVHN RODFDNWÕU dDSUD] EDVNÕlara maruz olanlar yani, farklÕ \|QOHUGHQ VL\DVDO etki altÕQGD NDODQODU YH oRN VD\Õda grupla |]GHúmiú RODQODUJHQHOOLNOHoHNLPVHUGLUOHU (Torlak ve Polat, 2006: 152).

6L\DVDO NDWÕOÕP VL\DVDO VLVWHP LoLQGH \XUWWDúODUÕQ GR÷UXGDQ \D GD GROD\OÕ ELoLPGH \|QHWLFLOHULQ VHoLPLQL YH NDUDUODUÕQÕ HWNLOHPH\L DPDoOD\DQ H\OHPOHULQ EWQGU dDP  . %LU EDúND WDQÕPD J|UH VL\DVDO NDWÕOPD YDWDQGDúODUÕQ PHUNH]LYH\D\|UHVHOGHYOHWRUJDQODUÕQÕQYH\DSHUVRQHOLQL\DKXWNDUDUODUÕQÕHWNLOHPHN ]HUH NHQGLOHULQFH \D GD EDúNDODUÕQFD WDVDUODQPÕú KXNXNL YH\D KXNXN GÕúÕ EDúDUÕOÕ YH\DEDúDUÕVÕ]H\OHPOHUHJLULúPHOHULGLU g]EXGXQ %XDoÕGDQEDNÕOGÕ÷ÕQGD R\ YHUPH GDYUDQÕúÕ ELU VHoPHQLQ VL\DVDO \DúDPD NDWÕOÕPÕQÕQ HQ oRN NXOODQÕODQ \|QWHPLRODUDNWDQÕPODQDELOLU 6L\DVDONDWÕOÕPODLOJLOLWDQÕPODUEXQHGHQOHVHoPHQLQ R\YHUPHGDYUDQÕúÕQÕ\DGDVL\DVDOGDYUDQÕúNDYUDPÕQÕWDQÕPODUNHQVÕNOÕNODNDUúÕPÕ]D

(26)

10 oÕNPDNWDGÕU Siyasal katÕlÕm kavramÕ ]HULQGH PúWHUHN ELU WDQÕPD XODúÕlmÕú olmamakla beraber genel bir ifadeyle siyasal katÕlÕP WRSOXP \HVL NLúLOHULQ YDWDQGDúODUÕQ VL\DVDO VLVWHP LoLQGH WRSOXPVDO G]HQLQ NXUXOXúX \|QHWLPL YH GHQHWLPLQH LOLúNLQ SROLWLNDODUÕnÕn saptanmasÕ, kararlarÕn alÕnmasÕ KNPHW yetkililerinin VHoLPLQLYH\DSWÕklarÕ LúOHULGR÷UXGDQYH\DGROD\OÕ RODUDNHWNLOHPHNLoLQ JLULúWLNOHUL\DVDOH\OHPOHUGLU $YúDU Bu nedenle, VL\DVDONDWÕOÕPÕ\DOQÕ]FD VHoPHQOHULQ VHoLPOHUGH R\ NXOODQPDVÕ GDYUDQÕúÕ úHNOLQGH DoÕNODPDN \HWHUVL] RODFDNWÕU $\QÕ úHNLOGH VL\DVDO NDWÕOÕPÕ GD VDGHFH VL\DVDO GDYUDQÕú LOH NÕVÕWOÕ GúQPHPHN JHUHNLU %X sebeple R\ YHUPH GDYUDQÕúÕQÕQ VL\DVDO NDWÕOÕPÕQ J|UQHQ \] ROGX÷XQX NDEXO HWPHN JHUHNPHNWHGLU 2\ YHUPH GÕúÕQGD VHoPHQ, siyasal SDUWLOHUGH IDDOL\HW J|VWHUHUHN VL\DVL WDUWÕúPDODU LoHULVLQGH EXOXQDUDN \D GD VL\DVDO NDPSDQ\D YH SURSDJDQGDODUGD J|UHY DODUDN GD VL\DVDO NDWÕOÕP GDYUDQÕúÕQÕ sergileyebilir.

6L\DVDO NDWÕOÕP oR÷XOFX GHPRNUDVLOHULQ |QHPOL ELU IRQNVL\RQXGXU dQN demokratik sistemlerde siyasal partiler ve liderler VHoLPOH Lú EDúÕQD JHOPHNWHGLUOHU %XQHGHQOHLVWHUDNWLILVWHUSDVLIROVXQKHUVHoPHQVL\DVDO\DúDPDELUúHNLOGHNDWÕOÕP J|VWHUPHN GXUXPXQGDGÕU 6HoPHQ DQFDN EX úHNLOGH GHYOHWLQ ELU YDWDQGDúÕ ROGX÷X bilincine varacak ve siyasal WDWPLQ VUHFLQH JLUHELOHcektir. Oy verme sadece bu VUHFLQ ELU NÕVPÕQÕ ROXúWXUPDNWDGÕU Siyasal katÕOPD ELoLPOHULQGHQ VHoLPOHUGH R\ kullanma, en sÕk JHUoHNOHúWLULOHQELUYDWDQGDúH÷LOLPLGXUXPXQGDGÕUYHGL÷HUVL\DVDO katÕlma yollarÕndan farklÕ RODUDN ID]OD ELU JD\UHW JHUHNWLUPH\HQ ELU |]HOOLN ROXS GHPRNUDWLN \|QHWLPOHUGH ONH YDWDQGDúODUÕnÕQ KHSVLQH HúLW RODUDN WDQÕnmÕú bir etkinliktir (Norman ve Werba, 1989: 13). %X DPDoOD VHoPHQOHU J|Uú YH LGHRORMLOHULQH\DNÕQEXOGXNODUÕLPDMÕQÕYHSURJUDPODUÕQÕGHVWHNOHGLNOHULVL\DVDOSDUWL YH DGD\ODUD R\ YHUHUHN RQODUÕ LNWLGDUD JHWLUPHNWHGLUOHU g]WHNLQ¶H J|UH DNWDUDQ Tekin, 2009: 8-9), bLUH\OHULQ VL\DVHWH NDWÕOPD ELoLPOHULQL \HGL JUXED D\ÕUDELOLUL] Bunlar VÕUDVÕ\ODúXúHNLOGHGLU:

1. 3ROLWLNDFÕODUODLOLúNiler kurma: %LUH\OHULQVL\DVDOVLVWHPGHJ|UHYOLNLúLOHUOH VL\DVL SDUWLOHULQ OLGHU NDGURVX LO YH LOoH \|QHWLFLOHUL YH \HUHO \|QHWLFLOHUOH YDWDQGDúODUÕQ PHQIDDWL LoLQ GR÷UXGDQ YH GROD\OÕ LOLúNLOHUL ELU VL\DVDO NDWÕOPDGÕU

(27)

11 2. 6HoLPOHUGH R\ NXOODQPD YH VL\DVL SDUWLOHU LoLQ oDOÕúPD (Q JHQHO NDWÕOPD úHNOLGLU%LUH\R\YHUGL÷LGQ\DJ|UúQVDYXQGX÷XSURJUDPÕQÕEH÷HQGL÷L VL\DVL SDUWLQLQ R\ DOPDVÕ YH VHoLPL ND]DQPDVÕ LoLQ SDUWLQLQ VHoLP NDPSDQ\DODUÕQGD oDOÕúDELOLU gUQH÷LQ NLúL SURSDJDQGD \DSPD NDQDDW |QGHUOL÷L \DSPD \D\ÕQ YH EDVÕQ \ROX\OD UHNOkPÕQÕ \DSPD \D GD DILú YH pankart asma gibi faaliyetlerde bulunabilir.

3. SL\DVDO OLWHUDWU L]OHPH øQVDQODUÕQ NHQGL oHYUHOHUL ONHVL YH GQ\DGDNL WRSOXPVDO VRUXQODUOD LOJLOHQPHVL GH ELU VL\DVDO NDWÕOPDGÕU 6L\DVDO ROD\ODUÕ WDNLSHGHQELUH\LQGQ\D\DYHROD\ODUDEDNÕúDoÕVÕJHOLúLU

4. 6L\DVDO WDUWÕúPDODUD NDWÕOPD %LUH\ NHQGL DLOHVL LoLQGH EXOXQGX÷X oHYUHGH YH \HVL ROGXNODUÕ PHVOHNL |UJWOHUGHNL ONH YH GQ\DGDNL JQFHO VL\DVDO HNRQRPLN YH WRSOXPVDO ROD\ODUÕ WDUWÕúÕU <DOQÕ] VL\DVDO WDUWÕúPDODUD NDWÕODELOPHN LoLQ GH EHOLUOL G]H\GH VL\DVDO YH WRSOXPVDO ELOJL ELULNLPL ROPDOÕGÕU

5. 6L\DVDO|UJWOHUH\HROPD 6L\DVDONDWÕOPDQÕQHQLOHULúHNOLROD\ODUÕQLoLQH NDUÕúDUDN\DSÕODQGÕU6L\DVDONDWÕOPDQÕQR\YHUPHGDYUDQÕúÕQdan sonra ikinci HWNLOL\ROXVL\DVLSDUWLGHUQHNYHVHQGLNDJLEL|UJWOHUH\HROPDNWÕU6L\DVL |UJWOHUH \H RODUDN VL\DVHWH NDWÕODQODU |UJWQ YHUGL÷L J|UHYOHUL \DSDUDN VL\DVDOYHWRSOXPVDOROD\ODUDGDKDDNWLINDWÕOÕUODU

6. 6L\DVDOH\OHPOHUHNDWÕOPD 6L\DVDONDWÕOPDQÕQELUWUGHLQVDQODUÕQWHNYH\D WRSOX RODUDN KHU WUO PLWLQJ J|VWHUL JUHY JLEL VL\DVDO H\OHPH NDWÕOPDVÕGÕU 6L\DVDO H\OHPOHUH NDWÕOPD JHQHOOLNOH |UJWOHULQ GHVWH÷L YH WRSOX NDWÕOÕP LOH HWNLOL ROXU gUJWO RODUDN \DSÕODQ VL\DVDO H\OHPOHUOH NDPXR\X ROXúWXUXS VL\DVDO VLVWHPH EDVNÕ \DSDUDN VRUXQODU GDKD NROD\ YH GDKD HWNLOL RODUDN o|]POHQHELOLU

(28)

12 7. %D÷ÕúWD EXOXQPD *HQHOOLNOH YDUOÕNOÕ NLúLOHUH |]J ELU VL\DVDO NDWÕOPD WUGU *QP]GH VL\DVL SDUWLOHULQ VHVLQL GX\XUPDN SURSDJDQGDVÕQÕ \DSPDNLoLQQDNGLGHVWH÷HLKWL\DFÕYDUGÕU%D÷ÕúWDEXOXQPDGDVL\DVLSDUWLOHU LoLQoRN|QHPOLGLU

7P EXQODU J|] |QQH DOÕQGÕ÷ÕQGD R\ NXOODQPD GDYUDQÕúÕQÕQ siyasal NDWÕOPDQÕQVDGHFHELUER\XWXQXROXúWXUGX÷XQXV|\OH\HELOLUL]%LUH\LQVL\DVDO\DúDPD NDWÕOPD G]H\LQLQ \DúDGÕ÷Õ WRSOXPGDQ VRV\DO YH NOWUHO IDNW|UOHUGHQ ONHQLQ YH GQ\DQÕQ LoLQGH EXOXQGX÷X HNRQRPLN NRúXOODUGDQ JHoLULOHQ WDULKVHO VUHoWHQ YH VHoPHQLQ NLúLVHO |]HOOLNOHULQGHQ HWNLOHQGL÷LQL GDKD |QFH V|\OHPLúWLN %XQD J|UH VL\DVDO NDWÕOÕPÕQ WRSOXPGDQ WRSOXPD YH ELUH\GHQ ELUH\H GH÷LúWL÷LQL V|\OH\HELOLUL] $QFDN WP EX GH÷LúLPOHUH NDUúÕQ GHPRNUDWLN VLVWHPL EHQLPVH\Hn toplumlarda VL\DVDO NDWÕOÕP ELoLPOHULQLQ ELUNDo ER\XWX\OD ELUOLNWH LúOHGL÷LQL J|VWHUHQ oDOÕúPDODU PHYFXWWXU %XQODU LoLQGH HQ oRN NXOODQÕODQ \|QWHP LVH R\ NXOODQPD GDYUDQÕúÕGÕU g]EXGXQ ¶HJ|UH VL\DVDONDWÕOPDYDWDQGDúODUÕQPHUNH]LYH\D \|UHVHOGHYOHW RUJDQODUÕQÕQ SHUVRQHOLQL \DKXW NDUDUODUÕQÕ HWNLOHPHN ]HUH NHQGLOHULQFH \D GD EDúNDODUÕQFD WDVDUODQPÕú KXNXNL YH\D KXNXN GÕúÕ EDúDUÕOÕ YH\D EDúDUÕVÕ] H\OHPOHUH JLULúPHOHUL RODUDN WDQÕPODQPDNWDGÕU  %X DQODPGD VL\DVDO NDWÕOPDQÕQ \D\JÕQ RODUDNNXOODQÕODQX\JXODPDELoLPLQLQR\NXOODQPDROGX÷XV|\OHQHELOLU'HPRNUDWLN WRSOXPODUGD ELUH\OHU VL\DVDO WHUFLKOHULQL |QFHOLNOH R\ YHUPH GDYUDQÕúODUÕ\OD RUWD\D NR\PDNWDGÕUODU Bu nedenledir ki; R\ YHUPH GDYUDQÕúÕ VL\DVDO DUDúWÕUPDODUGD VÕNoD J|]OHPYHDUDúWÕUPDNRQXVX\DSÕODQELUVL\DVDO NDWÕOÕPWUKDOLQHJHOPLúWLU

øQVDQODUÕ Viyasal \DúDPD NDWÕOPD\D sevk eden nedenlerle LOJLOL RODUDN G|UW XQVXUXQYDUOÕ÷ÕQGDQV|]HGLOHELOLU g]EXGXQ %XXQVXUODUDúD÷ÕGDNLJLELGLU:

a. .LúLVHOED÷OÕOÕN b. 'D\DQÕúPD c. dÕNDU d. <XUWWDúOÕN

(29)

13 <FHN|N ¶HJ|UHEXPRWLYDV\RQXQVXUODUÕ\ODKDUHNHWHJHoHQLQVDQODUÕQ VL\DVDONDWÕOÕPGDYUDQÕúÕQGDQEHNOHQWLOHULLVHúXúHNLOGH|]HWOHQHELOLU  1. dÕNDUODUÕQÕNRUXPD 2. 6RV\DOGD\DQÕúPDYHX\XPJUXEX\ODELUOLNWHKDUHNHWHWPH 3. 'Q\D\ÕDQODPDN

4. Psikolojik tatminsizliklerin ikamesi 5. øWLEDUJ|UPHWDNGLUHGLOPHLKWL\DFÕ

%XQODUÕQGÕúÕQGDJYHQOLNWHROPDVD\JÕQOÕNND]DQPDGX\JXVDOED÷OÕOÕNODUYH VL\DVDO LGHRORMLN LQDQoODUOD .ÕúODOÕ GLQLLQDQoODU <FHN|N-166) da VHoPHQLQVL\DVDl hayata NDWÕOÕPGDYUDQÕúÕQÕ\|QOHQGLUPHNWHGLU 7PEXQODU J|] |QQH DOÕQGÕ÷ÕQGD LQVDQODUÕQ VL\DVDO KD\DWD NDWÕOÕP GDYUDQÕúODUÕQÕ úHNLOOHQGLUHQ ELUH\VHO YH ELUH\ GÕúÕ IDNW|UOHULQ YDUOÕ÷ÕQGDQ V|] HGHELOLUL] %D\NDO ¶D J|UH siyasal tercihleri ve siyaVDO KD\DWD NDWÕOÕP GDYUDQÕúÕQÕ úHNLOOHQGLUHQ PHVOHN \Dú FLQVL\HW \HUOHúLP \HUL H÷LWLP JLEL VRV\R-GHPRJUDILN YH JHOLU WNHWLP NDOÕEÕ UHIDK G]H\LJLELVRV\R-HNRQRPLNGH÷LúNHQOHUPHYFXWWXU %XQODUÕQGÕúÕQGDOLWHUDWUGH YDURODQoHúLWOLoDOÕúPDODUGDVL\DVDOSDUWLOHULQVL\DVLNLúLOLNOHULQ DGD\VL\DVDOOLGHU SDUWL SURJUDPODUÕQÕQ NLúLVHO oÕNDUODUÕQ YH DGD\ LPDMÕ JLEL IDNW|UOHULQ GH VL\DVDO NDWÕOÕPÕYHR\YHUPHGDYUDQÕúÕQÕHWNLOHGL÷LQHUDVWODQDQDUDúWÕUPDODUPHYFXWWXU6RQXo RODUDN VHoPHQlerin VL\DVDO GDYUDQÕúODUÕ LoHULVLQGH VL\DVDO NDWÕOÕPÕQ |QHPOL ELU \HUL ROGX÷XQXV|\OH\HELOLUL]6HoPHQLQVL\DVDO\DúDPDNDWÕOÕPÕQÕQHQELOLQHQYHHYUHQVHO \ROX LVH VHoPHQOHULQ R\ YHUPH GDYUDQÕúÕ OLWHUDWUGH \R÷XQ NXOODQÕODQ WDQÕPÕ\OD VHoPHQGDYUDQÕúÕGÕU

1.3. 6(d0(1'$95$1,ù,

6HoPHQGDYUDQÕúÕQÕQELUWRSOXPXQVL\DVDO\|QHWLPL]HULQGHQDVÕOELU|QHPH ve etkiye sahip oldu÷XQX DQOD\DELOPHN LoLQ EX GDYUDQÕúÕ JHUoHNOHúWLUHQ VHoLP ROD\ÕQÕQHQ|QHPOLREMHVLQLWHOL÷LQGHNLVHoPHQLQVHoPHQRODUDNNLPOL÷inin ve ortaya koydu÷XVL\DVDOWHUFLKLQLQWDQÕPODQPDVÕJHUHNPHNWHGLU (Eke, 2008: 11). 6HoPHQOHU LoLQ VL\DVDO GXUXP YH ROJXODU NDUúÕVÕQGD WHSNL J|VWHUPH ELU GDYUDQÕú YH WXWXP

(30)

14 EHOLUWLVLGLU %X DoÕGDQ EDNÕOGÕ÷ÕQGD GD R\ YHUPH GDYUDQÕúÕ VHoPHQLQ NDUDU YHUPH VUHFLQLQoÕNWÕVÕQÕROXúWXUXU

6HoPHQ GDYUDQÕúÕ VHoPHQOHULQ VL\DVDO VRV\DO NLúLVHO YH HNRQRPLN JG YH GUWOHUOH VDKLS ROGX÷X LGHRORMLN \|QHOLPOHULQ ELU ELUOHúLPL RODUDN NDUúÕPÕ]D oÕNDU 'ROD\ÕVÕ\OD VHoPHQ GDYUDQÕúÕ, ELUH\LQ NHQGL WHUFLKL ROGX÷X NDGDU LoLQGH EXOXQGX÷X VL\DVDOVRV\DOYHHNRQRPLNVLVWHPLQGHRUWD\DoÕNDUGÕ÷ÕELUWXWXPODUEWQGUBu QHGHQOH VL\DVDO SD]DUODPD \|QHWLPLQGH YH VL\DVDO LOHWLúLP SODQODPDVÕQGD VHoPHQOHULQ LVWHN LKWL\Do DU]X YH EHNOHQWLOHULQLQ QHOHU ROGX÷XQXQ VDSWDQPDVÕ YH RQODUÕQVL\DVDOWHUFLKOHULQLHWNLOH\HQIDNW|UOHULQEHOLUOHQPHVL|QHPDU]HWPHNWHGLUBu DoÕGDQ GH÷HUOHQGLULOGL÷LQGH VL\DVDO SD]DUODPDQÕQ WHPHO oÕNÕú QRNWDVÕQÕ VHoPHQ GDYUDQÕúÕ YH VHoPHQ WXWXPODUÕ ROXúWXUPDNWDGÕU 6HoPHQOHULQ WHUFLKOHULQH HWNL HGHQ etmenlerin belirlenmHVL YH EX HWPHQOHULQ VHoPHQ VL\DVDO GDYUDQÕúÕQÕ \|QOHQGLUHFHN úHNLOGHPRWLYHHGLOPHVLVL\DVDOSD]DUODPDQÕQDQDNRQXVXQXROXúWXUPDNWDGÕU1DVÕONL WLFDUL PDO YH KL]PHWOHULQ SD]DUODQPDVÕQGD WNHWLFL GDYUDQÕúODUÕQÕ LVWHN YH LKWL\DoODUÕQÕ DQODPDN SD]DUODPD NDUPDVÕQÕ ROXúWXUPDQÕQ ELULQFLO NRúXOX LVH VL\DVDO SD]DUODPDGD GD VHoPHQ GDYUDQÕú YH WXWXPODUÕQÕ NDYUDPDN |QFHOLNOL ELU |QHPH sahiptir.

0DO YH KL]PHW SD]DUODPDVÕQGD WNHWLFLOHUL oHNPHN YH RQODUÕ \|QOHQGLUPHN LoLQ WNHWLFL GDYUDQÕúODUÕQÕ DQODPDN YH NDYUDPDN E\N |QHP WDúÕU 6L\DVHW SD]DUODPDVÕQGDGDVHoPHQOHULQLVWHNLKWL\DoDU]XYHEHNOHQWLOHULWDWPLQHGLOHFH÷LQH J|UHRQODUÕQVL\DVLWHUFLKOHULQLQHOHUHJ|UHQDVÕO\DSWÕNODUÕGDELOLQPHOLGLU øVODPR÷OX  %|\OHFH VHoPHQOHULQ R\ YHUPH GDYUDQÕúÕQD HWNL HGHQ HWPHQOHU WDQÕPODQDUDNVL\DVDOSD]DUODPDELOHúHQOHUL JHOLúWLULOHELOHFHNYHVHoPHQGDYUDQÕúODUÕ \|QOHQGLULOHELOHFHNWLU %X QHGHQOH VL\DVHW SD]DUODPDVÕQGD VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕQÕQ ROXúXPX YH EX ROXúXP ]HULQGH HWNLOL RODQ IDNW|UOHU KDNNÕQGD OLWHUDWUGH VD\ÕVÕ] \D\ÕQDUDVWODPDNPPNQGU6HoPHQGDYUDQÕúODUÕLOHWNHWLFLGDYUDQÕúODUÕDUDVÕQGD \XNDUÕGD EHOLUWWL÷LPL] EHQ]HUOLNOHULQ GÕúÕQGD ELU WDNÕP IDUNOÕOÕNODUÕQ GD ROGX÷XQX V|\OH\HELOLUL] øVODPR÷OX ¶QD J|UH EX EHQ]HUOLN YH IDUNOÕOÕNODU DúD÷ÕGDNL úHNLOGHVÕUDODQDELOLU 

(31)

15 Tablo 1: 6HoPHQ'DYUDQÕúODUÕQÕQ7NHWLFL'DYUDQÕúODUÕQD*|UHBenzerlikleri YH)DUNOÕOÕNODUÕ

)DUNOÕOÕNODU Benzerlikler

6HoLPOHUGHNL DOWHUQDWLIOHU VHoHQHNOHU GH÷LúLN QHGHQOHUGHQ |WU PDO YH KL]PHWOHUGHNLOHUGHQD]GÕU

6HoPHQOHU GH VL\DVHWWHQ KL]PHW beklemektedirler.

6HoLPOHUGHNL ULVNL YH IL\DWÕ DOJÕODPDN YHGH÷HUOHQGLUPHN]RUGXU

6HoPHQOHULQ |GHGLNOHUL IL\DW NDWODQGÕNODUÕ YHUJLOHU YH VDWÕQ DOGÕNODUÕ hizmetlerin maliyetidir.

6L\DVL UQOHUL YH EXQODUÕQ SHUIRUPDQVODUÕQÕ PDOODUGD ROGX÷X JLEL VRPXW NULWHUOHUH GD\DOÕ RODUDN NDUúÕODúWÕUPDNVRQGHUHFH]RUGXU

6HoPHQOHULQ WHUFLKOHULQGH GH |OoOHELOLr IDNW|UOHUUROR\QDPDNWDGÕU

6HoLPNDUDUÕVRQ JQGH YHoRNNÕVDELU VUHGHYHULOPHNWHGLU

6HoPHQ GH \DSWÕ÷Õ WHUFLKLQ VRQXoODUÕQÕ GH÷HUOHQGLULUYHPHPQXQROXSROPDGÕ÷ÕQD karar verir.

6HoPHQ GH QLVSL ELU ELOJL DOWÕQGD NDUDU YHULU YH JHoPLú GHQH\LPOHUL karar ]HULQGHHWNLOLROXU

.D\QDNøVODPR÷OXV 82¶GHQGHUOHQPLúWLU.

6HoPHQGDYUDQÕúÕNRQXVX\ODLOJLOLLONoDOÕúPDODU¶OX\ÕOODUGDEDúODPÕúYH ¶ODUGDQ LWLEDUHQ GH |]HOOLNOH $%'¶GH \R÷XQOX÷X DUWDUDN GHYDP HWPLúWLU (Kalender, 2005: 38). Converse¶H J|UH (aktaran Kalender, 2005: 39), ilk sistemli DUDúWÕUPDODU¶WH$QGUH6LHJIULHGWDUDIÕQGDQHOOHKD]ÕUODQPÕúoL]HOJHYHWDUDPDOÕ KDULWDODUD GD\DQÕODUDN \DSÕOPÕúWÕU 'DKD VRQUDODUÕ \DSÕODQ oDOÕúPDODUGD VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕ oHúLWOL IDNW|UOHUH J|UH DoÕNODQPD\D oDOÕúÕOPÕúVD GD VHoPHQ GDYUDQÕúÕQÕ DoÕNODPD\D\|QHOLNGDYUDQÕúODUÕQJHQHOOLNOHoDQD\DNODúÕP]HULQGH\R÷XQODúWÕ÷ÕQÕ V|\OH\HELOLUL] Bunlar, (a) sosyolojik, (b) psikolojik (partiyle veya adayla

(32)

16 |]GHúOHúPH F UDV\RQHO HNRQRPLN VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕ RODUDN NDUúÕPÕ]D oÕNPDNWDGÕU ¶OÕ \ÕOODUGDQ JQP]H VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕQÕ DoÕNODPD\D \|QHOLN \DSÕODQ DUDúWÕUPDODUÕQ JHQHOOLNOH EX o DQD \DNODúÕP ]HULQGHQ DoÕNODQPD\D oDOÕúÕOGÕ÷ÕQÕJ|UPHNWH\L].DOHQGHU ¶HJ|UHGHNRQX\DRODQ\DNODúÕPODUÕoR÷X \D]DUÕQ HOH DOGÕ÷Õ ELoLPGH ³VRV\RORMLN SVLNRORMLN YH UDV\RQHO WHUFLK´ RODUDN VÕQÕIODQGÕUPDNYHLQFHOHPH\HoDOÕúPDNGDKDX\JXQJ|]NPHNWHGLU

dRN SDUWLOL GHPRNUDWLN VHoLP VLVWHPOHULQGH VL\DVDO LNWLGDUÕQ \|QHWHQOHUGHQ oRN \|QHWLOHQOHUOH JHUoHNOHúWL÷LQL V|\OH\HELOPHN PPNQGU %X DoÕGDQ EDNÕOGÕ÷ÕQGD VL\DVHW SD]DUODPDVÕQGD VHoPHQ GDYUDQÕúÕQÕQ |QHPL YH URO E\NWU Bu sebeple, ELU VL\DVDO SDUWLQLQ |QFHOLNOH ONH LQVDQÕQÕQ \DSÕVÕQÕ oRN L\L ELOPHVL KDQJLIDNW|UOHUGHQHWNLOHQHUHNVL\DVDOWHUFLKLQLEHOLUOHGL÷LQLL\LWHVSLWHWPHVLRQODUÕQ NDUDU VUHFLQL GHWD\OÕ ELU DQDOL]H WDEL WXWPDVÕ JHUHNPHNWHGLU .DOHQGHU  <HUHOVHoLPOHUGHGHD\QÕúHNLOGHELUVL\DVLDGD\ÕQVHoPHQOHULHWNLOH\HELOPHNPRWLYH YH LNQD HGHELOPHN LoLQ VHoPHQ NDUDU VUHoOHULQL oRN L\L ELOPHVL YH \|QHWPHVL JHUHNPHNWHGLU%XQHGHQOHONHPL]GHNLoRNSDUWLOLGHPRNUDWLNVHoLPVLVWHPLGHJ|] |QQH DOÕQGÕ÷ÕQGD VL\DVHW SD]DUODPDVÕQÕQ DQD NRQXVXQX VHoPHQLQ R\ YHUPH GDYUDQÕúÕGROD\ÕVÕ\ODVHoPHQNDUDUVUHFLROXúWXUPDNWDGÕUBu da siyasi partilerin ve DGD\ODUÕQ R\ODUÕQD WDOLS ROGXNODUÕ VHoPHQ NLWOHVLQL oRN L\L WDQÕPDODUÕ JHUHNWL÷LQL YH VHoPHQ WDEDQÕQÕQ R\ YHULUNHQ KDQJL IDNW|UOHUGHQ HWNLOHQGLNOHULQL EHOLUOHPHOHUL JHUHNWL÷LQLJ|VWHUPHNWHGLU

6HoPHQOHULQSDUWLSURJUDPYHSURMHOHULQL\|QOHQGLUGL÷LoRNSDUWLOLGHPRNUDWLN VHoLP VLVWHPOHULQGH VHoPHQ WHUFLK PRGHOL |QFHOLNOL RODUDN VHoPHQ GDYUDQÕúÕ YH VHoPHQSURILOLLOHDoÕklanabilir.

6HoPHQ GDYUDQÕúÕQD |]HOOLNOH GH VHoPHQLQ R\ YHUPH GDYUDQÕúÕQD \|QHOLN \DSÕODQoDOÕúPDODUGD\D]DUODUYHDUDúWÕUPDFÕODUVHoPHQOHULQR\YHUPHGDYUDQÕúODUÕQD HWNL HGHQ ELUoRN IDNW|UQ YDUOÕ÷ÕQGDQ V|] HWPLúOHUGLU 1HZPDQ YH 6KHWK ¶LQ VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕ ]HULQGH \DSÕODQ oDOÕúPDODUGDQ oÕNDUGÕ÷Õ VRQXFD J|UH VHoPHQ WHUFLKGDYUDQÕúÕQDHWNLHGHQ ELOHúHQLQ YDUOÕ÷ÕQGDQV|]HGHELOLUL] %XIDNW|UOHU DúD÷ÕGDNLúHNLOGHJ|VWHULOGL÷LJLEL|]HWOHQHELOPHNWHGLU

(33)

17 ùHNLO: 6HoPHQ'DYUDQÕú Modeli

Kaynak: Newman ve Sheth, 1985, s. 179.

*|UOG÷ ]HUH VHoPHQ WHUFLK GDYUDQÕúÕQD HWNL HGHQ ELUoRN IDNW|U EXOXQPDNWDGÕU 1HZPDQ YH 6KHWK  WDUDIÕQGDQ JHOLúWLULOHQ VHoPHQ WHUFLK GDYUDQÕúÕQÕ DQODPD\D \|QHOLN EX PRGHO DúD÷ÕGD DoÕNODQDQ ER\XWX LoHUPHNWHGLU (Newman ve Sheth, 1985: 178-179):

1. Konular ve Politikalar: %X ELOHúHQ HNRQRPL SROLWLNDVÕ GÕú SROLWLND VRV\DO SROLWLND YH OLGHUOLN NDUDNWHULVWLNOHUL JLEL G|UW DQD ER\XWX LIDGH HWPHNWHGLU $GD\ÕQ UDV\RQHO YH IRQNVL\RQHO DPDoODUÕQD X\JXQ RODUDN EX ER\XWODUED]ÕQGDVDKLSROGX÷XDOJÕODQDQGH÷HULQLWHPVLOHGHU

2. Duygusal Hisler: 2\ YHUPH GDYUDQÕúÕQÕQ GX\JXVDO ER\XWXQX LIDGH HWPHNWHGLU $GD\ WDUDIÕQGDQ VHoPHQGH X\DQGÕUÕODQ XPXW VRUXPOXOXN \XUWVHYHUOLN JLEL GRNXQDNOÕ YH WHHVVU \NVHN KLVOHUL LIDGH HGHU 6HoPHQLQKLVOHULDGD\ÕQNLúLOL÷LQGHQED÷ÕPVÕ]RODELOLUDGD\ÕQVDYXQGX÷X NRQXODU ]HULQH úHNLOOHQPLú RODELOLU \D GD VHoPHQ DGD\ÕQ NLúLOL÷LQLQ YH NLúLOLN |]HOOLNOHULQLQ IDUNÕQGD RODELOLU DQFDN EXQODUD NDUúÕ KHUKDQJL ELU GX\JXJHOLúWLUPHPLúRODELOLU ^ĞĕŵĞŶ ^Ğĕŝŵ ĂǀƌĂŶŦƔŦ Konular ve Politikalar Duygusal Hisler Aday 7ŵĂũŦ 'ƺŶĐĞů Olaylar <ŝƔŝƐĞů Durumlar Sosyal 7ŵŐĞůĞƌ ŝůŝƔƐĞů Konular

(34)

18 3. $GD\ øPDMÕ $GD\ÕQ NDUDNWHUL RODUDN GúQOHQ EHOLUJLQ NLúLOLN

|]HOOLNOHULQHGD\DOÕDGD\LPDMÕQÕEHOLUWLU

4. *QFHO2OD\ODU .DPSDQ\DVUHVLQFHJHUoHNOHúHQYHVHoPHQLQR\YHUPH WHUFLKLQL ELU EDúND DGD\GDQ \DQD NXOODQPDVÕQD QHGHQ RODQ \HUHO YH\D XOXVODUDUDVÕROD\ODUÕLoHUHQSROLWLNDYHNRQXODUODLOJLOLELUER\XWWXUAday IDUNOÕ GXUXPODUÕ HWNLOH\HQ EX SROLWLNDODU YH NRQXODU NDUúÕVÕQGDNL WDYUÕ\OD ELUID\GD\DGDGH÷HUND]DQÕU

5. %LOLúVHO .RQXODU $GD\ WDUDIÕQGDQ JLGLúDWÕQ GH÷LúLPL RODUDN VXQXODQ \HQL IDUNOÕ ELU úH\ PHUDN ELOJL YH KRúQXWOX÷XQ DOJÕODQDQ WDWPLQLQL ispatlayan sebepleri ifade etmektedir.

6. 6RV\DOøPJHOHU %XELOHúHQDGD\ÕQVHoLPVUHFLQGHGHVWHNOH\LFLVLROPDVÕ PXKWHPHO WP ELULQFLO YH LNLQFLO JUXSODUÕ WHPVLO HWPHNWHGLU Adaylar bu VUHoWHWRSOXPXQGHPRJUDILN \DúFLQVL\HWGLQ VRV\R-ekonomik (gelir, PHVOHN NOWUHOHWQLN ÕUN \DúDP WDU]Õ \D GD SROLWLNLGHRORMLN 'HPRNUDW&XPKXUL\HWoL NHVLPOHUL\OHLOLúNLOHULQHJ|UHoHúLWOL pozitif ya GDQHJDWLIV|\OHPOHUJHOLúWLULUOHU

7. .LúLVHO 'XUXPODU 6HoPHQLQ R\XQX DGD\D \D GD EDúND ELU DGD\D YHUPHVLQH VHEHS RODFDN DGD\ÕQ NLúLVHO \DúDPÕ LOH LOJLOL ROD\ODUÕ LIDGH etmektedir. $GD\VHoPHQLQR\YHUPHNDUDUÕ|QFHVLQGHNLúLVHO\DGDDLOH oHYUHVLLOHLOJLOLROD\ODUNDUúÕVÕQGDJ|VWHUGL÷LWXWXPLOH\DUDU \DGDGH÷HU ND]DQÕU

6HoPHQ GDYUDQÕúÕQÕ DoÕNODPD\D \|QHOLN JHOLúWLULOHQ EX PRGHO JQP]GH KDOHQ JHoHUOLOL÷LQL NRUXPDNOD ELUOLNWH KHU WRSOXPGD HúLW G]H\GH JHoHUOLOL÷H VDKLS ROGX÷XQX V|\OHPHN LPNkQVÕ]GÕU 1LWHNLP øVODPR÷OX ¶QD J|UH EX PRGHOLQL |]HOOLNOH 7UNL\H¶GHNL VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕ DoÕVÕQGD ED]Õ HNVLNOHUL ROGX÷X J|]H oDUSPDNWDGÕU  øVODPR÷OX  oDOÕúPDVÕQGD |]HOOLNOH VHoPHQOHULQ UHIHUDQV

(35)

19 DOGÕNODUÕ YH \HVL EXOXQGXNODUÕ VRV\DO JUXSODUÕQ EX PRGHOGH \HU DOPDPDVÕQÕ HOHúWLUPHNWHGLU 

7PEXHOHúWLULOHUÕúÕ÷ÕQGDøVODPR÷OX VHoPHQNDUDUVUHFLQL\HQLGHQ WDQÕPODPÕú YH EX VUHFH HWNL HGHQ HWPHQOHUL 1HZPDQ YH 6KHWK¶LQ JHOLúWLUGLNOHUL PRGHOÕúÕ÷ÕQGDUHYL]HHWPLúWLU 

ùHNLO: 6HoPHQLQ.DUDU6UHFL

Kaynak: øVODPR÷OX2002, s. 83.

*|UOG÷]HUHøVODPR÷OX PRGHOLQGHHNRODUDNUHIHUDQVJUXSODUÕQÕQ EHNOHQPH\HQ GXUXPODUÕQ YH VRV\DO LPDMODUÕQ GD VHoPHQ WHUFLKL GDYUDQÕúÕQD HWNL HWWL÷LQL EHOLUWPHNWHGLU  %X IDNW|UOHULQ VHoPHQ R\ YHUPH GDYUDQÕúÕQÕ YH NDUDU VUHFLQL QDVÕO YH QH G]H\GH HWNLOHGL÷LQL DQOD\DELOPHN LoLQ PRGHOGH \HU DODQ ELOHúHQOHULDoÕNODPDN\HULQGHRODFDNWÕU øVODPR÷OX-93).

1. 5DV\RQHO gOoWOHU 5DV\RQHO |OoWOHU VHoPHQOHULQ ELU VL\DVL SDUWLQLQ

VHoLOLSLNWLGDUDJHOPHVLKDOLQGHRQGDQVD÷ODQDFDNRODQHNRQRPLNVRV\Dl, GÕú SROLWLND X\JXODPDODUÕ JLEL UDV\RQHO \DUDU YH EHNOHQWLOHUL LIDGH

(36)

20 HWPHNWHGLU%XEHNOHQWLOHULQNDUúÕODQDFD÷ÕQDGDLUVHoPHQLQLQDQoG]H\L VHoPHQLQ WHUFLKLQL \|QOHQGLUPHGH HWNLOL ROPDNWDGÕU gUQH÷LQ VHoPHQ HNRQRPLNWDEDQOÕXPXWODUEHVOL\RUVDRVHoPHni ekonomik verilerde elde HGLOHELOHFHN RODVÕ EDúDUÕODUD LQDQGÕUPDN JHUHNHFHNWLU \D GD LúVL]OL÷LQ |QOHQPHVLLOHLOJLOLXPXWODUÕEHNOHQWLOHULRODQVHoPHQLoLQGHD\QÕúHNLOGH EX WHPHOGH NXUXODFDN ELU VL\DVDO LOHWLúLP oDOÕúPDVÕ SDUWL\L YH\D DGD\Õ EDúDUÕ\DJ|WUHFHNWLU

5DV\RQHO NULWHUOHUOH LOJLOL |QHULOHULQ IDUNOÕ VHoPHQ JUXSODUÕQD J|UH IDUNOÕDOJÕODQDFDNODUÕYHGH÷HUOHQGLULOHFHNOHULJ|]GHQX]DNWXWXOPDPDOÕGÕU $\UÕFDUDV\RQHONULWHUOHULQ|QHPGHUHFHOHULQLQGHG|QHPGHQG|QHPHYH SDUWLOHU DUDVÕQGDNL EHQ]HUOL÷H YH IDUNOÕOÕ÷D J|UH GH÷LúHELOHFH÷L GH XQXWXOPDPDOÕGÕU%XQHGHQOHUDV\RQHONULWHUOHUGHLOHUOHPHVD÷OD\DELOPHN YHEX\ROODVHoPHQOHULHWNLOH\HELOPHNLoLQEXNULWHUOHULQVHoPHQOHUHJ|UH |QFHOLNVÕUDODUÕQÕYHUDNLSSDUWLOHULQEXNULWHUOHUGHNLEDúDUÕODUÕGHUHFHOHULQL belirleyip, analiz etmek gerekmektedir.

2. SoV\DO øPDM 6HoPHQOHU SDUWLOHUOH RODQ LOLúNLOHULQL SVLNRORMLN VRV\DO YH

SROLWLN VHPEROOHUOH JHUoHNOHúWLULUOHU 6HoPHQOHU LoLQ ELU SDUWLQLQ \D GD DGD\ÕQ EDúDUÕVÕ RQXQ LPDMÕ LOH GR÷UXGDQ LOLúNLOLGLU %X QHGHQOH VDGHFH psikolojik, sadece sosyal ya da sadecH SROLWLN YHULOHUOH LPDM ROXúWXUPDN VHoPHQJ|]QGHSDUWLQLQLPDMÕQÕQ\HWHUVL]NDOPDVÕQDQHGHQRODFDNWÕU%X VHEHSOH ELU VL\DVL SDUWLQLQ VRV\DO LPDMÕQÕ VRV\DO SVLNRORMLN YH SROLWLN WHPDODUELUOLNWHROXúWXUPDNWDGÕU

Her siyasi parti ya da aday, politik faaliyetlerini, ilgilerini, vizyonunu, UQOHULQL VHPEROOHU DUDFÕOÕ÷Õ LOH LPDMD G|QúWUHELOPHOLGLU <DQL KHU lider, aday ya da parti, kendi efsanesini yaratabilmelidir.

6RV\DO LPDM LGHRORMLN HNVHQOL RODELOHFH÷L JLEL VRPXW NLúLVHO EDúDUÕODUD GD\DOÕ EDúNDODUÕ\OD NDUúÕODúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD DQODPOÕ IDUNOÕOÕNODU \DUDWDQROD\ODUD\DGDSVLNRORMLNGX\JXODUDGD\DQGÕUÕODELOLU

3. %LOLúVHO 'H÷HUOHU %LU OLGHULQ \D GD DGD\ÕQ VHoLPLQGH HWNLOL RODQ

(37)

21 EDúDUDPD\DFD÷ÕQÕ J|VWHUHQ ELOLúVHO \|QGU %LOLúVHO \|Q \HQLOLN YH G|QúPOHUL\|QHWPHNYL]\RQVDKLELROPDNVRUXQODUÕWHúKLVHGLSo|]PHN DoÕVÕQGDQ GH÷HUOHQGLULOLU (÷HU NL PHYFXW \|QHWLPGHQ WDWPLQ ROXQPDPÕú LVHELOLúVHO\|QVHoPHQWHUFLKOHULQGHNL D÷ÕUOÕ÷ÕQÕDUWÕUÕU

/LGHU LOJLQo DPD X\JXODQDELOLU |UQHN DOÕQDELOLU LQDQGÕUÕFÕ \HQLOLNoL ILNLUYH|QHULOHUOHELOLúVHO\|QQRUWD\DNR\DELOPHOLGLU

4. $GD\ÕQ.LúLOL÷L $GD\\DGDOLGHULQoL]GL÷L\DGDJ|UQWRODUDN\DUDWWÕ÷Õ

NLúLOL÷L VHoPHQ WHUFLKOHULQL HWNLOH\HQ |QHPOL ELU IDNW|UGU $GD\ÕQ NLúLOL÷L GH÷LúLN |÷HOHULQ ELU ELOHúNHVLGLU <DNÕúÕNOÕOÕN J]HO NRQXúPD NDUDUOÕOÕN PXNWHGLU ROPD GUVW ELOJLOL \XUWVHYHU \HQLOLNOHUH DoÕN GH÷LúLPFLGHPRNUDWJLEL|]HOOLNOHUNLúLOL÷L\DQVÕWÕU

$GD\\DGDOLGHUNLúLOLNLPDMÕJHOLúWLULUNHQEXQX\DSPDYFXWGLOLQH GD\DQGÕUPDPDOÕGÕU %|\OH ELU KDWD VHoPHQOHU WDUDIÕQGDQ IDUN HGLOLU YH DGD\ÕQ LQDQGÕUÕFÕOÕ÷ÕQÕ \LWLUPHVLQH QHGHQ ROXU %X QHGHQOH DGD\ GR÷DO GDYUDQÕúODUVHUJLOHPHOLGLU

5. Referans *UXSODUÕ 6HoLPELUHWNLOHúLPVUHFLGLU6HoPHQELUVHoLPGHQ

|WHNLQH NDGDU GH÷LúLN JUXSODUOD DUNDGDú Lú NXOS GHUQHN YE LOLúNLGH EXOXQXU%D]ÕODUÕQD|]HQHUHNNHQGLQLRJUXEXQ\HVL\PLúJLELJ|VWHUPHN LVWHU %|\OH GDYUDQDQODU R JUXSODUÕQ GH÷HU YH QRUPODUÕQÕ EHQLPVHUOHU 'ROD\ÕVÕ\OD ELU JUXEX UHIHUDQV DODQ ELU VHoPHQ R JUXEXQ VL\DVL WHUFLKLQL GHEHQLPVH\HELOLUg]HOOLNOHJUXS\HOL÷LELU|GOVXQX\RUVDEHQLPVHPH G]H\L DUWDU %D]Õ E\N DLOHOHULQ VHoLPOHUGH NoN DLOHOHUL etkileyebilmesi de bundanGÕU

%X QHGHQOH ELU VL\DVL SDUWL VHoLPOHUL HWNLOH\HELOHFHN JUXSODUÕ EHOLUOH\HELOPHOL YH EX JUXSODU DUDFÕOÕ÷Õ LOH VHoPHQOHUL \|QOHQGLUHELOPHOLGLU

6. Sosyal Gruplar: +HU WRSOXP EHOLUOL VRV\DO NDWPDQODUGDQ ROXúXU %X

NDWPDQODUÕQ oÕNDUODUÕ EHNOHQWLOHUL IDUNOÕOÕN J|VWHUGL÷LQGHQ VHoLPOHUGHNL tercihlerinde grup kriterleri etkili olur. Nitekim VL\DVL SDUWLOHULQ DOGÕNODUÕ

(38)

22 R\ODU DQDOL] HGLOGL÷LQGH IDUNOÕ VRV\DO JUXSODUÕQ IDUNOÕ SDUWLOHUH \|QHOGLNOHULJ|UOPHNWHGLU

%LU VL\DVL SDUWL KHGHI VHoPHQ JUXSODUÕQD YH EX gruplarla ittifak \DSDELOHFHNJUXSODUDJ|UHNHQGLQLNRQXPODQGÕUPDOÕYHSDUWLGH÷HUOHULLOH JUXSGH÷HUOHULDUDVÕQGDNLX\XPXGLNNDWHDOPDOÕGÕU

7. 6RV\DOøOLúNLOHU %LUVL\DVLSDUWLYDUOÕ÷ÕQGDQNLPVHQLQKDEHUGDUROPDGÕ÷Õ

ELU|UJWROPD\DFD÷ÕQD YHIDDOL\HWOHULQLNDPXR\XQDDoÕNOD\DFD÷ÕQDJ|UH WRSOXPOD RODQ LOLúNLOHULQH |QHP YHUPHOLGLU +D\ÕU NXUXPODUÕQÕQ PHVOHN NXUXOXúODUÕQÕQ DNDGHPLN oHYUHOHULQ HWNLQOLNOHULQH NDWÕOPDOÕ KDWWD EX HWNLQOLNOHUH |QFON HWPHOLGLU %X WU LOLúNLOHU VDGHFH SDUWL\L WDQÕWPDNOD kalmaz, onu enteleNWHONRQXPDGD\NVHOWLU

8. Beklenmeyen Durumlar: %D]Õ beklenmeyen toplumsal ya da ekonomik

JHOLúPHOHU ED]ÕODUÕ LoLQ IÕUVDW \DUDWÕUNHQ ED]ÕODUÕ LoLQ WHKOLNH ROXúWXUXU +HU VL\DVL SDUWL EX WUGHQ GH÷LúLNOLNOHULQ NHQGLQH QH JLEL IÕUVDWODU VXQGX÷XQX L\L DQDOL] HGLS EXQODUGDQ QDVÕO \DUDUODQDELOHFH÷LQL belirlemelidir.

9. 6HoPHQOHULQ 'DYUDQÕúODUÕQÕ (WNLOHPH 6HoPHQOHULQ GDYUDQÕúODUÕQÕ

GH÷LúWLUPHN \D GD \|QOHQGLUHELOPHN LoLQ RQODUÕQ SVLNRORMLN \DSÕODUÕQÕ GH÷LúWLUPHN \D GD \|QOHQGLUmek gerekir. %XQX VD÷OD\DELOPHQLQ LNL \ROX YDUGÕU D RQODUÕQ GLNNDW YH LOJLOHULQL oHNHFHN YH DOJÕODPDODUÕQÕ VD÷OD\DFDN JGOHUL JLUGL GH÷LúNHQOHUL DUDFÕOÕ÷Õ\OD VXQPDN E WXWXPX elemanlaUÕ DUDFÕOÕ÷Õ\OD GH÷LúWLUPHN %LU VL\DVHWoL VHoPHQOHUL |Q\DUJÕOÕ GDYUDQÕúD \|QHOWPHPHN LoLQ V|\OHGLNOHULQLQ QDVÕO DOJÕODQDELOHFH÷LQL L\L GúQPHOLGLU6HoPHQOHULQVL\DVDOGDYUDQÕúODUÕQÕHWNLOH\HELOPHNLoLQELOJL VRV\DOJUXSODUSURSDJDQGDYH|WHNLLOHWLúLPDUDoODUÕSROLWLNUQOHU UQ QLWHOLNOHUL YH HVNL X\JXODPDODUÕQ VHUJLOHQPHVL JLEL ND\QDNODUGDQ \DUDUODQÕODELOLU

(39)

23 %LU VL\DVL SDUWLQLQ LNWLGDUD JHOPHVL \D GD KHGHIOHULQH XODúDELOPHVL LoLQ EDúDUPDVÕ JHUHNHQ HQ |QHPOL IDDOL\HWOHULQGHQ ELUL IHOVHIHVL LOH WXWDUOÕ RODQ VHoPHQ WDEDQÕQÕ EHOLUOHPHVL YH WDEDQÕQ VL\DVL WHUFLKOHULQH J|UH NHQGLQL YH UQOHULQL WDQÕPODPDVÕGÕU øVODPR÷OX  øVODPR÷OX ¶QD J|UH ELU VL\DVL SDUWL EHQ]HU VL\DVL H÷LOLPOHUL RODQ WHN ELU VHoPHQ JUXEXQD GD\DQDUDN QDGLUHQ LNWLGDU olabilir (75). Bu nedenOHVL\DVDOSDUWLOHUKHGHIOHGLNOHULVHoPHQJUXSODUÕQDEHQ]HU\D GD \DNÕQ VL\DVL J|UúH VDKLS RODQ VHoPHQ JUXSODUÕQÕ GD VHoPHQ WDEDQÕ RODUDN WDQÕPODPDOÕYHR\GDYUDQÕúODUÕQÕDQDOL]HWPHOLGLU$\QÕúHNLOGH\HUHOVHoLPOHUGHGH VL\DVL DGD\ODUÕQ EDúDUÕ\D XODúDELOPHVL LoLQ NHQGL SDUWL IHOVHIHOHULQGH RODQ \D GD EHQ]HU VL\DVL H÷LOLPH VDKLS RODQ VHoPHQ JUXSODUÕQÕ WDQÕPOD\DUDN EX NLWOHOHULQ R\ YHUPH GDYUDQÕúODUÕQÕ LQFHOHPHOHUL JHUHNLU %XQD J|UH KHGHI VHoPHQ JUXEXQXQ R\ YHUPH GDYUDQÕúÕQÕQ |]HOOLNOHUL EHOLUOHQHELOLU YH VHoPHQOHULQ WHUFLKOHUL \|QOHQGLULOHELOLU

3D]DUODPD \|QHWLP VUHFLQGH YH SD]DUODPD NDUPDVÕ NDUDUODUÕQGD |QHPOL ELU GH÷LúNHQ RODQ ³WNHWLFL´ VL\DVDO SD]DUODPD LoLQ GH ³VHoPHQ´ olarak GH÷HUOHQGLULOHELOLU 8]WX÷  %X DoÕGDQ EDNÕOGÕ÷ÕQGD VL\asal pazarlama VWUDWHMLOHULJHOLúWLUPHNLoLQHQ|QHPOLELOJLND\QD÷ÕVHoPHQOHUGLU'ROD\ÕVÕ\ODVL\DVDO SD]DUODPDIDDOL\HWOHULLOHHWNLOLELULOHWLúLPPHVDMÕYHUHELOPHNLoLQVHoPHQEHNOHQWLYH |]HOOLNOHULQHX\JXQVL\DVDOPHVDMODUJHOLúWLULOPHOLGLU

8]WX÷ ¶DJ|UHVHoPHQOHULQVL\DVDOSD]DUODPDDoÕVÕQGDQWDúÕGÕ÷Õ|QHP LNLDoÕGDQLQFHOHQHELOLU -169). Bunlar:

1. 6L\DVDO UQQ WDVDUODQPDVÕQGD SD]DU NRúXOODUÕQÕQ QH ROGX÷XQX EHNOHQWLOHUL YH SD]DU ERúOXNODUÕQÕ GH÷HUOHQGLUPH JHUHNOLOL÷LGLU Siyasal UQQ SD]DU E|OPOHPHVL YH SD]DU NRQXPODQGÕUPDVÕQGD KHGHI YH DPDoODU GR÷UXOWXVXQGD VHoPHQ JHUHNVLQLPOHUL |QHPOL ELU \HU WXWDU g]HOOLNOH \HQL WDVDUODQDQ YH JHOLúWLULOHQ ELU VL\DVDO UQ LoLQ EX ELU |Q NRúXOGXU )DUNOÕ JHUHNVLQLPOHU |]HOOLNOHU \D GD GDYUDQÕúODU LOH ELUOLNWH VHoPHQOHULQ JUXSODU KDOLQGH VÕQÕIODQGÕUÕOPDVÕ RODUDN DGODQGÕUÕODELOHFHN RODQ³VL\DVDOSD]DUE|OPOHPHVL´HQL\LWHSNLQLQDOÕQDFD÷ÕKHGHISD]DUÕQ VHoLOPHVUHFLGLU

(40)

24 <DSÕODQ oDOÕúPDODU J|VWHUPHNWHGLU NL VHoPHQOHULQ VHoLP GDYUDQÕúODUÕ YHDGD\ODUÕ\DGDSDUWLOHULGH÷HUOHQGLUPHNULWHUOHULVHoPHQJUXSODUÕQDJ|UH IDUNOÕOÕN J|VWHUPHNWHGLU <XNDUÕGD da, EX IDUNOÕOÕNODUÕQ WHPHOGH FR÷UDILN GDYUDQÕúVDO SVLNRORMLN GHPRJUDILN VRV\DO NOWUHO YH ekonomik gibi IDNW|UOHUH J|UH IDUNOÕOÕNODU J|VWHUGL÷LQGHQ V|] HWPLúWLN %X DoÕGDQ EDNÕOGÕ÷ÕQGD øVODPR÷OX ¶QD J|UH PDO YH KL]PHW SD]DUODPDVÕQGD WNHWLFLOHULJUXSODQGÕUPDNQH|OoGHGR÷UXLVHVL\DVHWSD]DUODPDVÕQGDGD VL\DVL SDUWLQLQ VHoPHQOHUL JUXSODQGÕUPDVÕ R NDGDU GR÷UXGXU  Ancak EX úHNLOGH ELU VL\DVL SDUWL \D GD DGD\ KHGHIOHULQH XODúDELOLU YH LNWLGDUD gelebilir.

2. 6HoPHQOHU LOHWLúLP VUHFLQGH ³DOÕFÕ´ NRQXPODUÕ LOH KHGHI NLWOH RODUDN NDUúÕPÕ]D oÕNDUODU 6L\DVDO SD]DUODPD HNVHQLQ LoHULVLQGH \DSÕODQ oDOÕúPDODU YH DUDúWÕUPDODU GD J|VWHUPLúWLU NL VL\DVDO SDUWLOHULQ \D GD DGD\ODUÕQ DPDoODUÕQÕ JHUoHNOHúWLUHELOPHVL KHGHI VHoPHQ NLWOHVLQLQ \D GD VHoPHQWDEDQÕQÕQ JHUHNVLQLPYHLVWHNOHULQLQEHOLUOHQPHVLQHYHDU]Xlanan WDWPLQLQ UDNLSOHUGHQ GDKD HWNLOL NDUúÕODQPDVÕQD GD\DQPDNWDGÕU Konuya LOHWLúLP VUHFL \DNODúÕPÕ LOH EDNÕOGÕ÷ÕQGD ³ND\QDN´ LoLQ WHPHO VRUXQ NRGODGÕ÷Õ LOHWLQLQ KHGHIOHGL÷L NHVLPH XODúPDVÕ YH LVWHGL÷L JLEL o|]POHQPHVLGLU Bu nedenle, siyasal iletilerLQ KHGHI DOÕFÕ NLWOHQLQ GLOL GLNNDWHDOÕQDUDNG]HQOHQPHVLNRGODQPDVÕHVDVWÕU $]L]2011: 6). Bunun LoLQ VHoPHQ NLWOHVLQH X\JXQ VDGH YH DQODúÕOÕU ELU GLO VHoLOPHVL gerekmektedir. 6L\DVDO LOHWLOHULQ KD]ÕUODQPDVÕ NDGDU |QHP DU] HGHQ ELU GL÷HU KXVXV LVH EX LOHWLOHULQ KDQJL WU LOHWLúLP NDQDOODUÕ LOH QDVÕO KHGHI NLWOH\H XODúWÕUÕODFD÷ÕGÕU %XUDGD LOHWLúLP \|QWHP YH WHNQLNOHULQLQ |]HOOLNOHULQLQ oRN L\L ELOLQPHVL KHGHI NLWOHQLQ KDQJL \|QWHP YH WHNQLN NXOODQÕODUDNYHULOHQVL\DVDOPHVDMODUÕDODFD÷ÕKXVXVODUÕQÕQGLNNDWHDOÕQPDVÕ gerekir (Aziz, 2011: 6).

(41)

25 1.4. 6(d0(1ø1 .$5$59(50(6h5(&ø

6HoPHQOHULQR\YHUPHNDUDUVUHFLQLDQODPDNELUH\LQNDUDUYHUPHVUHFLLOH EHQ]HUOLNOHU WDúÕPDNWDGÕU 1DVÕO NL ELUH\ DOWHUQDWLIOHU NDUúÕVÕQGD ELU VHoLP \DSPD GXUXPX LOH NDUúÕ NDUúÕ\D NDOÕ\RUVD VHoPHQOHU GH ELUoRN SDUWL YH DGD\ DUDVÕQGD ELU NDUDU YHUPH GDYUDQÕúÕ EHQLPVHPHN GXUXPXQGD NDOPDNWDGÕU dDOÕúPDPÕ]ÕQ DQD NRQXVXVHoPHQWHUFLKLQHHWNLHGHQIDNW|UOHU YHDGD\LPDMÕQÕQVHoPHQWHUFLKOHULQGHNL HWNLVLQL |OoPHN LGL $QFDN VHoPHQ WHUFLKLQL HWNLOH\HQ IDNW|UOHUL RUWD\D NR\PDGDQ |QFHVHoPHQLQNDUDUYHUPHSUREOHPL]HULQGHGXUPDNJHUHNHFHNWLU

6HoPHQLQ QDVÕO NDUDU YHUGL÷L KDQJL VUHoOHUGHQ JHoHUHN EHOLUOL WHUFihlere VDKLS ROGX÷X EX WHUFLKOHUL KDQJL IDNW|UOHULQ HWNLOHGL÷L WHUFLKOHULQ KDQJL VRV\R-SVLNRORMLN IDNW|UOHUH GD\DQGÕ÷Õ JLEL NRQXODUÕQ DoÕNOÕ÷D NDYXúWXUXOPDVÕQGD \RO J|VWHUHFHNRODQWHPHODQDKWDUNDYUDP³NDUDUYHUPH´GLU .DOHQGHU 

Karar, bir SUREOHPL SUREOHP ROPDNWDQ oÕNDUPDN \DQL o|]PHN LoLQ DOÕQÕU øVODPR÷OX 6L\DVDOSD]DUODPDGDSHUVSHNWLILQGHQVHoPHQLQVL\DVDOKD\DWD NDWÕOPDVÕQÕQ úHNLOOHULQGHQ ELUL RODUDN R\ YHUPH GDYUDQÕúÕ LNL DúDPDOÕ ELU NDUDU YHUPH\L LoHUPHNWHGLU .DOD\FÕR÷OX  øNL DúDPDOÕ NDUDU GR÷UXOWXVXQGD NLúLQLQ |QFH \|QHWLFL NDGURQXQ VHoLPLQGH HWNL IRQNVL\RQXQX NXOODQÕS NXOODQPD\DFD÷ÕQD \DQL R\ YHULS YHUPH\HFH÷LQH NDUDU YHUPHVL VRQUD GD EX IRQNVL\RQX KDQJL \|QGH NXOODQDFD÷ÕQÕ GL÷HU ELU GH\LúOH KDQJL Sartiye ya da adaya R\YHUHFH÷LQLEHOLUOHPHVLJHUHNPHNWHGLU *OPHQ 

%X DoÕODUGDQ GH÷HUOHQGLULOGL÷LQGH VHoPHQLQ VL\DVDO GDYUDQÕúÕ RODUDN R\ YHUPHQLQ \D GD WHUFLKLQLQ ³NDUDU YHUPH GDYUDQÕúÕ´ LOH oRN \DNÕQGDQ LOLúNLOL ROGX÷X J|UOPHNWHGLU .DUDU YHUPH NÕVDFD ³oHúLWOL DOWHUQDWLIOHU DUDVÕQGDQ ELULVLQLQ VHoLOPHVL´ RODUDN WDQÕPODQDELOLU 'HPLU YH *PúR÷OX  %X DoÕGDQ EDNÕOGÕ÷ÕQGD KHU NDUDU EHOOL ELU VRQXo JHWLUHFH÷L JLEL EHOOL RUDQGD ULVNL GH LoLQGH EDUÕQGÕUÕU/LWHUDWUGHJHOLúWLULOHQNXUDPVDO\DNODúÕPODUJHQHOOLNOHVHoPHQGDYUDQÕúÕ LoHULVLQGH NDUDU DOPD VUHFLQLQ EX NDUPDúÕN \DSÕVÕQÕ EDVLWOHúWLUPH\H YH VRPXWODúWÕUPD\D oDOÕúPDNWDGÕU g]HOOLNOH GHPRNUDVLVL VL\DVDO NDWÕOÕP \ROODUÕ VLYLO WRSOXP D÷ÕU DNVDN HWNLQ YH WDUDIVÕ] NDPXR\X ROXúWXUXFXODUÕQD VDKLS ROPD\DQ PHG\D YH \DUJÕ JLEL WHPHO VRUXQODUÕQÕ KDOD DúPD\D oDOÕúDQ ONHPL] JLEL

(42)

26 WRSOXPODUGDVHoPHQOHULQ\|QHWLFLOHULQHVHVLQLWHSNLVLQLJ|QGHUHELOHFHNOHULHQHWNLOL yoOVHoLPOHUGHQJHoPHNWHGLU 8]WX÷-183).

Siyaset biliminin VL\DVDO SD]DUODPDQÕQ YH VL\DVDO LOHWLúLPLQ HQ NDUPDúÕN NRQXODUÕQGDQ ELUL VHoPHQLQ NDUDU YHUPH GL÷HU ELU DGÕ\OD R\ YHUPH GDYUDQÕúÕGÕU 6L\DVL SDUWL \D GD DGD\ODUÕQ VHoLPOHUGHQ EDúDUÕOÕ VRQXoODU HOGH HGHELOPHOHUL LoLQ VHoPHQLQ NDUDU DúDPDVÕQD JHOLUNHQ JHoLUGL÷L HYUHOHUL \DúDGÕ÷Õ VUHFL L\L DQDOL] etmeleri gerekir. Bu nedenle, VHoPHQ GDYUDQÕúÕQÕQ \DQÕQGD VHoPHQ WHUFLK YH NDUDU DOPD VUHFLQL LQFHOH\HQ NXUDPVDO \DNODúÕPODUD GH÷LQPHN NRQX\X |]PVHPHN DoÕVÕQGDQ ID\GDOÕ RODFDNWÕU Gerek ferdi JHUHNVH |UJWVHO YH\D JUXS NDUDUODUÕQÕQ WHPHOLQLoHúLWOLDOWHUQDWLIOHULQG]HQOHQPHVLYHVHoLOPHVLROXúWXUPDNWDGÕU .DOHQGHU 2005: 12). %X DoÕGDQ GH÷HUOHQGLULOGL÷LQGH NDUDU YHUPH ³LVWHQHQ ELU VRQXFX HOGH HWPHN LoLQ PHYFXW VHoHQHNOHU DUDVÕQGDQ ELOLQoOL RODUDN VHoLOHQ H\OHP´ &DQ  RODUDN WDQÕPODQDELOLU %X ED÷ODPGD NDUDU YHUPHQLQ JHUoHNOHúHELOPHVL LoLQ RUWDGDIDUNOÕDOWHUQDWLIOHULQEXOXQPDVÕEXQODUDUDVÕQGDQELULQLQ\DGDELUNDoWDQHVLQLQ VHoLOPHVi gerekmektedir. Bu perspektifle, karar verLFL \D GD VHoPHQ oHúLWOL DOWHUQDWLIOHU DUDVÕQGDQ DPDFD X\JXQ RODUDN HQ L\LVLQL VHoPH\H oDOÕúDQ YH DNÕOFÕ GH÷HUOHQGLUPHOHUGHEXOXQDQNLúLGLU%XUDGD³DPDo´LOHNDVWHGLOHQNDUDUYHUHQRODUDN VHoPHQLQNDUDUÕ\ODXODúPDNLVWHGL÷LKHGHIOHULEHWLPOHPHNWHGLU

 6HoPHQLQ .DUDU 9HUPH 6UHFLQH (WNL (GHQ 6RV\R-Psikolojik )DNW|UOHU

6L\DVDO NDWÕOÕP \ROODUÕ LoHULVLQGH R\ NXOODQPD YH NDUDU YHUPH ELUH\OHULQ NHQGLOHULQL \|QHWHQOHUL VHoPHVL RODUDN WDQÕPODQDELOLU 6L\DVDO GDYUDQÕúÕQ ELU DOW eylemi olarak oy verme GDYUDQÕúÕ VRV\R-HNRQRPLN \Dú JHOLU PHVOHN FLQVL\HW H÷LWLP \HUOHúLP YH SVLNRORMLN HWPHQOHUGHQ HWNLOHQHUHN VL\DVDO NOWU YH VL\DVDO WRSOXPVDOODúPDLoLQGHELoLPOHQLU 8]WX÷ 

6L\DVDO SDUWLOHU YH DGD\ODU DoÕVÕQGDQ GH÷HUOHQGLULOGL÷LQGH WHmel sorun, VHoPHQOHULQ NDUDU YHUPH VHoLP LúOHPOHULQGH NXOODQGÕNODUÕ |QFHOLNOL LoVHO YH GÕúVDO IDNW|UOHULQ EHOLUOHQPHVLGLU %X QHGHQOH VL\DVDO SDUWLOHU YH DGD\ODU VHoLP SURSDJDQGDODUÕQÕ ROXúWXUXUODUNHQ YH VL\DVDO LOHWLúLP ELoLPOHULQL EHOLUOHUOHUNHQ VHoPHQOHULQVL\DVDOSDUWL\DGDDGD\DR\YHULUNHQKDQJL|OoWOHUGHQ\DUDUODQGÕNODUÕQÕ

Referanslar

Benzer Belgeler

The properties of q- Bernoulli, q-Euler and q-Genocchi numbers and polynomials are investigated at (Mahmudov and Momenzadeh, 2014) by using q- improved exponential

QHZ PRGDOLWLHV VHHPV WR EH UHOLDEOH DQG DSSOLFDEOH LQ. FOLQLFDO SUDFWLFH DSSURSULDWH SDWLHQW

(Genellikle, veri ekipmanını bağlamak için COM2 kullanılır ve telsizin seri yönetimi için COM1 kullanılır.. Başka atamalar

(QNÖGHPOLGDLUHEDûNDQÖ.XUXODEDûNDQOÖNHGHU.XUXO\HWDP

Başka bir deyişle, hastaların hastalıklarını algılama şekillerinden başlayarak kendi- lerine verilen tedavilere uyumu (ilaçları düzenli alma, kontrollere gitme gibi),

Bir sonraki defa Ev’e tıklayarak oraya doğru güzergah otomatik olarak hesaplanır.. iletişim Listemizden

• Müşteri ana verisi genel veriler, satış alanı verileri ve şirket kodu verileri olmak üzere üç kısımdan oluşur. • Genel veriler satış dağıtım ve muhasebe ile

Affinite Maturasyonu.