Rıza Tevfik ve felsefe karması

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rıza T evfik ve

felsefe kaniüsu

Resmini bastı­ ğımız uzun be­ yaz sakallı adam filozof Rıza Tev- fiktir. Rıza Tev­ fik şimdi Beyru- ta 15 kilometre mesafede ve sa­

hilde Cunye’de

oturuyor, Mave- rayi Erdün Adli­

ye Nazırlığından tekaüd maaşı alıyormuş. Rıza Tevfik Cunye’de evvelce başlamış olduğu felsefe kamusu­ nu ikmal için çalışıyormuş.

Taha Toros Arşivi

Figure

Updating...

References

Related subjects :