[İhsan Özgen'in hayatı hakkında notlar]

Tam metin

(1)

İhsan özgen

-r r -

r r ^ ç g '

Kemençe Virtiözüdür. Ayrıca başta Tanbur olmak üzere, Lâvta, Ud, Rebab sazla­

rını da maharetle çaldığı müzik çevrelerince kabul edilmektedir. Uzun yıllar

Ankara ve İstanbul Radyosunda çalıştı. Yurt dışında muhtelif konserler verdi.

Halen Türk Musikisi Devlet Konservatuarında öğretim üyesidir.

(2)

tT. yrı> it 5$

İHSAN ÖZGEN

i 942 yılında Urfa'du doğdu. İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi mezunudur. İhsan Özgen, müziğe 6 yaşında başlamış, sırasıyla ud , ktııısn , tııııkur ve kemençe'ye emek vermiştir.

Günümüzün değerli tanfcur, kemençe ve ney icracılarını dinleyip tavsiyelerini alarak kendisini yetiştirmiş bir sanatçı

olan özgen'in tek hocası, plaklarını yüzlerce defa dinlemek suretiyle üsluburu tamamen benimsediği Tank ur i Cemi 1 Beydir,, der ilebilir. 1966-69 y ı l l a n arasında İstanbul Radyosunda taııbur, 1971-Ö2 arasında Ankara (sonra İstanbul) Radi ot unda kemençe sanatçısı olan Özgen, halen İstanbul Musikisi Devlet Konservatuarv‘nda tanbur ve kemençe hocasıdır.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a T o ro s Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :