• Sonuç bulunamadı

3. YÖNTEM

3.4 Verilerin Analizi

3.4.1 Nicel verilerin analizi

Ölçeklerden elde edilen puanlar, elde edilebilecek en yüksek puanlara (OİBT için 30; MDYTÖ için (26 madde, 5’li derecelendirme) 130 ve MSKÖ için (20 madde, 4’lü derecelendirme) 80) oranlanıp, bu oran yüz ile çarpılarak öğrencilerin ölçülmek istenen özelliğin yüzde kaçını gösterebildiği belirlenmiş ve bu puanlar analizlerde kullanılmıştır.

Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı başarısı öncelikle kontrol ve deney grupları için ayrı ayrı incelenmiştir. Bu sayede deneysel işlem öncesi ve sonrası puanlarda değişim olup olmadığı ortaya konulmuş ve dolaylı olarak uygulanan eğitimin etkisi belirlenmiştir.

İlk olarak deney grubunun OİBT’den aldığı ön-test, son-test ve kalıcılık testi puanları birbiriyle karşılaştırılmıştır. SYÖY’ün uygulandığı grubun Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı başarısı belirlenerek SYÖY’ün Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı’nın öğretiminde etkili olup olmadığı ortaya konulmuştur.

Ardından kontrol grubunun OİBT’den aldığı ön-test ile son-test, son-test ile kalıcılık-testi puanları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Kontrol grubun Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı akademik başarısı belirlenerek mevcut yöntemlerin Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı’nın öğretiminde etkili olup olmadığı ortaya konulmuştur.

Son olarak deney grubu ile kontrol grubunun son-test, erişi, kalıcılık testi puanları karşılaştırılmıştır. SYÖY ile mevcut yöntemler bu aşamada Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı akademik başarısını kazandırma konusunda karşılaştırılarak, hangi yöntemin daha etkili olduğu ortaya konulmuştur.

ortalama, medyan, çarpıklık z-değeri, basıklık z-değeri, Shapiro-Wilk testi kullanılarak incelenmiştir.

Verilerin normalliği incelenirken;

i. Ortalama ile medyan değerlerinin birbirine yakın olması;

ii. Çarpıklık ve basıklık için hesaplanan z-değerlerinin α=.05 için ±1.96 puan aralığında olması ve

iii. Shapiro-Wilk testi anlamlılık düzeyinin .05’den yüksek olması…

…koşullarının üçünün birden sağlandığı durumlarda verilerin normal dağıldığı, en az bir koşulun sağlanmadığı durumlarda ise normal dağılmadığı kabul edilmiştir.

Ortalama, mod ve medyan normal dağılım gösteren verilerde birbirine eşittir. Bu değerlerin birbirine yakınlığı normal dağılımdan çok uzaklaşılmadığını gösteriyor olsa da bu farkın büyüklüğü için belirlenmiş bir ölçüt bulunmamakta olup normal dağılıma uygunluk için kesin fikir vermemektedir (Büyüköztürk, 2012: 40).

Çarpıklık ve basıklık için hesaplanan z-değerlerinin α=.05 için ±1.96 aralığında olması verilerin normalliği için önemli bir ölçüttür (Büyüköztürk, 2012: 42). z-değeri hesaplanırken; formülleri kullanılmıştır.

Shapiro-Wilk testi, teste tabi tutulan değişkenlere göre verileri gruplayıp, bu grupların elde ettiği puanların normal dağılıma uygunluğunu gösteren betimleyici bir istatistiktir. Küçük örneklemler için ideal bir normallik testidir (Alpar, 2010: 106).

Verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel hipotez testlerinin belirlenmesi için verilerin normal dağılıma uygunluğunun incelenmesi gerekmektedir. Normal dağılım gösteren verilerin homojenliği de incelendikten sonra, normal ve homojen olan veriler için parametrik testler kullanılırken normal veya homojen olmayan veriler için nonparametrik testler kullanılmalıdır. Ancak, yeni çıkan istatistik teknikleri uyarınca

verilerin homojen olmaması durumunda da parametrik testler kullanılabilmektedir (Alpar, 2010: 165).

Bu çalışmada verilerin normal ve homojen dağılması durumunda parametrik testler; normal ancak homojen olmaması durumunda ise alternatif parametrik testler ve normal olmaması durumunda ise nonparametrik testler uygulanmıştır.

Ön-test verilerinin analizi: Deneysel işlemlerden önce OİBT, MDYTÖ ve MSKÖ çalışma grubuna uygulanmıştır. Öçeklerden elde edilen verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı Shapiro-Wilk Testi ve homojenliği Levene Testi ile yoklanmıştır. Hem deney hem de kontrol grubu öğrencilerinin ön-test puanlarının normal dağılım gösterdiği durumlarda bağımsız örneklemler t-testi; gruplardan en az birinin ön-test puanlarının normal dağılım göstermediği durumlarda ise Mann-Whitney- U Testi kullanılarak, ön-test puanları açısından deney ve kontrol grupları arasında fark olup olmadığı ortaya konulmuştur.

Son-test verilerinin analizi: Deneysel işlemin ardından OİBT, MDYTÖ, MSKÖ ve SYÖYDÖ son-test olarak çalışma grubuna uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk ve homojenliği Levene Testi ile belirlenmiştir. Her bir grubun kendi içinde karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren veriler için bağımlı örneklemler t-testi; normal dağılım göstermeyen veriler için Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının son-test puanlarının karşılaştırılmasında ise ön-testlerde olduğu gibi normallik ve homojenlik göz önünde bulundurularak bağımsız örneklemler t-testi ve Mann-Whitney U Testleri kullanılmıştır. SYÖYDÖ sadece deney grubuna ve son test olarak kullanılmış olup elde edilen veriler kontrol grupsuz son-test desenine göre analiz edilmiş olup, tanılayıcı istatistikler (frekans, yüzde, standart sapma, ortalama) kullanılmıştır.

Kalıcılık-testi verilerinin analizi: Deneysel işlemden 22 gün sonra OİBT, kalıcılık testi olarak çalışma grubuna uygulanmıştır. kalıcılık testi puanına göre gruplar arasında farklılaşma olup olmadığının incelenmesinde, son-başarı puanlarının etkisini kontrol altına alan ANCOVA kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde kullanılan istatistiksel testlere ilişkin bilgiler şöyledir.

Tablo 33

33. Ölçeklerden Elde Edilen Verilerin Analizinde Kullanılan İstatistiksel Testler

*Standartlaştırılmış Puanlar analiz edilmiştir.

Testlerde anlamlılık düzeyi olarak p< .05 kabul edilmiştir.

3.4.2 Nitel verilerin analizi

Görüşme sonunda elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. 8 öğrenci ile yapılan görüşmeler, öğrencilerin izni alınarak ses kayıt cihazı aracılığıyla kayıt edilmiştir. Görüşmeler değiştirilmeden, olduğu gibi yazıya dökülmüş ve betimsel analize tabi tutulmuştur.

Betimsel analizde elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu analiz türünde amaç elde edilen bulguları düzenlenmiş ve

Ölçüm Kaynak Karşılaştırma Birimi Kullanılan Test

Cinsiyet Deney-Kontrol Türkiye Ki-Kare Uyum İyiliği Testi

Matematik dersi karne notu

Deney-Kontrol Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Deney Kontrol Mann-Whitney U

Genel not ortalaması

Deney-Kontrol Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Deney Kontrol Bağımsız Örneklemler t-testi

Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanı başarısı

Deney-Kontrol Ön-Başarı Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Deney Ön-Başarı Kontrol Ön-Başarı Bağımsız Örneklemler t-testi Deney Ön-Başarı/ST Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Deney Ön-Başarı Deney Son-Başarı Wilcoxon işaretli sıralar testi Kontrol Ön-Başarı/ST Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Kontrol Ön-Başarı Kontrol Son-Başarı Wilcoxon işaretli sıralar testi Deney-Kontrol Son-Başarı Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Deney Son-Başarı Kontrol Son-Başarı Mann-Whitney U Deney-Kontrol Erişi Normal Dağılım Shapiro-Wilk Deney Erişi Kontrol Erişi Mann-Whitney U Deney Son-Başarı/-KT Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Deney Son-Başarı Deney Kalıcılık Testi Wilcoxon işaretli sıralar testi Kontrol Son-Başarı/-KT Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Kontrol Son-Başarı Kontrol kalıcılık testi Wilcoxon işaretli sıralar testi Deney-Kontrol Kalıcılık Testi* Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Deney Kalıcılık Testi* Kontrol Kalıcılık Testi* ANCOVA

Matematik dersine yönelik tutum

Deney-Kontrol Ön-Tutum Normal Dağılım Shapiro-Wilk Deney Ön-Tutum Kontrol Ön-Tutum Mann-Whitney U Deney Ön-Tutum/ST Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Deney Ön-Tutum Deney son-tutum Wilcoxon işaretli sıralar testi Kontrol Ön-Tutum/ST Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Kontrol Ön-Tutum Kontrol son-tutum Wilcoxon işaretli sıralar testi Deney-Kontrol son-tutum Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Deney son-tutum Kontrol son-tutum Mann-hitney U Testi

Matematik sınavı kaygısı

Deney-Kontrol Ön-Kaygı Normal Dağılım Shapiro-Wilk Deney Ön-Kaygı Kontrol Ön-Kaygı Mann-hitney U Testi Deney Ön-Kaygı/ST Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Deney Ön-Kaygı Deney Son-Kaygı Bağımlı Örneklemler t-testi Kontrol Ön-Kaygı/ST Normal Dağılım Shapiro-Wilk

Kontrol Ön-Kaygı Kontrol Son-Kaygı Bağımlı Örneklemler t-testi Deney-Kontrol Son-Kaygı Normal Dağılım Shapiro-Wilk

yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Analizin ilk aşamasında verilerin düzenleneceği ve sunulacağı temalar belirlenmiştir. Oluşturulan temalar aşağıda verilmiştir.

a) SYÖY’ün mevcut sistemde kullanılan yöntemlerden farkı b) SYÖY’ün faydaları

c) SYÖY’ün zararları/sınırlılıkları

d) Öğrencilerin hangi yöntemi tercih ettiği e) SYÖY’ün sınıf içi etkileşime etkisi f) SYÖY’ün sınıf içi disipline etkisi g) SYÖY’ün iyileştirilmesi için öneriler

İkinci aşamada belirlenen temalar çerçevesinde yapılan görüşmeler okunmuştur. Temaların altında yer alan veriler seçilmiş, herhangi bir temaya giremeyen veriler içerik analizi ile incelenmiş ancak herhangi yeni bir tema oluşturmak için yeterli olmadıkları görülmüştür.

Veriler temalara dağıtıldıktan sonra kolay okunabilecek ve anlaşılabilecek şekilde tanımlanmıştır. Gerek görüldüğü durumlarda görüşmecilerden doğrudan alıntılara başvurulmuştur. Tanımlanan veriler arasındaki neden-sonuç ilişkileri açıklanmış ve gerek görüldüğü yerlerde farklı olgular arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.

BÖLÜM