DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 37-40)

İlgi a) yazı ve ekleri ile; Şile, Çavuş Mahallesi, 4 pafta 11 ada 11 sayılı parselin, komşu 11 ada 1 parsel ile bulunan tevhid şartının 11 ada 1 parselde bulunan binanın tescilli olması münasebeti ile kaldırılması ve uygulama yapılabilmesi için teklif plan tadilatına ilişkin 10/02/2012 gün, 2012/13 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin, 21/10/1992 onanlı 1/1000 ölçekli Şile Kentsel Sit Alanı Koruma İmar Planı üzerine hazırlandığı ve tasdik sınırının, 4 pafta 11 ada 11 sayılı parseli kapsadığı görülmüş olup, plan notları olarak;

"1. Tasdik Sınırı, İstanbul İli, Şile İlçesi, Hacıkasım Mahallesi, 4 pafta, 11 ada, 11 parsel sınırıdır.

2. 07/05/1998 tarih ve 4802 karar no’lu İstanbul 2 no’lu K.T.V.K.K. kararı doğrultusunda 4 pafta, 11 ada, 11 parsel ile 11 ada 1 parsel arasındaki tevhid şartı kaldırılacaktır.” şeklindeki plan notları getirildiği görülmüştür.

Söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün olumlu görüşü bulunmaktadır.

İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi incelendiğinde; teklif plan notlarında “koruma uygulama imar planı” ifadesi yerine “uygulama imar planı” ifadesinin kullanıldığı saptanmış, söz konusu teklif 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planını etkilememekte olup teklifin 07/05/1998 tarih ve 4802 karar no’lu İstanbul 2 no’lu K.T.V.K.K. kararı doğrultusunda hazırlandığı görülmüş olup bu durumun 4 pafta, 11 ada, 11 parselde uygulama yapılabilmesini kolaylaştırıcı nitelikte olduğu görülmüştür. '' denilerek

İlgi a) yazı ve ekleri 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilat teklifi yazımız ekinde olup, konunun, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi g) Başkanlık onayı ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 4 pafta 11 ada 11 parselde kayıtlı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 1 parselde bulunan tescilli yapının korunabilmesi için İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.05.1998 tarih ve 4802 sayılı kararı doğrultusunda 1 parsel ile 11 parselin tevhid şartının kaldırılmasına yönelik olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Eyüp İlçesi, 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına 544 ada, 5 parsel yönünden yapılan itiraza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 09/04 /2012 gün ve 2012/987 sayılı yazısında; “

İlgi : a) 18.01.2012 gün, M.34.6.EYÜ.0.65/2557-516 sayılı Eyüp Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklif plan paftaları.

b) 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Eyüp İlçesi, 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planının 09.09.2011- 10.10.2011 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı, söz konusu plana yasal askı süresi içinde itiraz edildiği ve söz konusu itirazın Eyüp Belediye Meclisine havale edilerek 08.12.2011 tarih, 2011/192 sayılı meclis kararı alındığı belirtilerek meclis kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı paftaları ile konunun incelenerek 5216 sayılı yasanın 14. maddesine göre gereğinin yapılması hususu ifade edilmiştir.

MÜLKİYET

Eyüp İlçesi, Üç Şehitler Mahallesi, 544 ada, 5 parsel sayılı 80 m² yüzölçümlü taşınmazın Müdürlüğümüz Tapu Sorgulama Programından Muzaffer Karaca ve Türkan Karaca isimli şahıslar mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. yapılanma koşulunda blok çizili Konut Alanında kalmaktadır. Teklife dair ilgilinin itirazına konu olan 71 kapı sayılı 3 katlı yapının bulunduğu alan ise 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında K3 (500k/ha) yoğunluklu Konut Alanında, 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp II.

Etap Revizyon Uygulama İmar Planında da kısmen Hmax.9.50 yapılanma koşulunda blok çizili Konut Alanında (544 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kalan kısmı), kısmen merdivenli yaya yolu alanında, kısmen de kadastral boşlukta yer almaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI

08.12.2011 tarih, 2011/192 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararında “…İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 22.07.2011 t.t’li 1/1000 ölçekli Eyüp II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına itiraz edilmiş olup ilgi dilekçede, “Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 544 ada, 5 parselin

sahibi durumundayım. Tarafınızca yapılan imar planı çalışmalarında yerim Konut Alanı olarak ayrılmıştır.

Fakat ekli krokide de görüldüğü gibi aynı sokakta bulunan 71 kapı numaralı 3 katlı yapının bir kısmı tapulu alanımın içinde yer almaktadır. Komşu 3 katlı binanın parselimin içinde kalan kısmı yapacağım inşaata engel olduğundan dolayı parselimin yanındaki yolun parselimdeki diğer yapıyı dışarıda bırakacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususunda gereğini arz ederim.” denilmektedir.

İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 71 kapı numaralı bina kısmen 544 ada, 5 parsel ve kısmen kadastral boşluk üzerinde yer almakta olup; söz konusu bina 29.08.2003 t.t’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında K3 rumuzlu 500 kişi/ha yoğunluklu konut alanında, 22.07.2011 t.t’li 1/1000 ölçekli Eyüp II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen Blok çizili Hmax=9,50 m. yapılanmalı konut alanında kısmen yaya yolunda kalmaktadır….

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazın oy birliği ile kabulüne karar vermiştir….” şeklindeki imar komisyonu raporunun oybirliği ile kabul edildiği belirtilmiştir.

DEĞERLENDİRME

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi ile 544 ada, 5 parselin güneyindeki yol istikamet çizgisinin yaya yolu üzerinde bulunan yapı sınırına kadar çekilerek 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif paftası üzerinde;

“1- Tasdik sınırı 544 ada 5 parseli kapsamaktadır.

2- Tasdik sınırı içindeki alan kısmen Hmax:9.50 m. yapılanmalı blok çizili konut alanı, kısmen yol alanıdır.

4- Jeolojik- Jeoteknik etüt raporuna göre uygulama yapılacaktır.

5- Açıklanmayan hususlarda meri plan notları geçerlidir.” şeklinde plan notları önerilmiştir.

1/1000 ölçekli teklif plan incelendiğinde teklif ile yol istikamet çizgisinin yaya yolu üzerindeki yapı sınırına kadar çekilerek bu alanın 554 ada 5 parsel sayılı taşınmazın konut alanında kalan kısmının dışında bırakıldığı, teklifin uygulama kolaylığı sağlayıcı nitelik taşıdığı ve 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediği görülmüş ayrıca teklif plan paftası üzerinde plan notu 2. Maddesinde “Tasdik sınırı içindeki alan kısmen Hmax:9.50 m. yapılanmalı blok çizili konut alanı, kısmen yol alanıdır.” denilmesine rağmen teklif plan üzerinde tasdik sınırının belirgin olmadığı görülmüştür. ” denilerek.

İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ekinde olup yazımız ve eklerinin ilgi b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 14.

maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Eyüp İlçesi, 544 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraz ve itiraza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

92 Tarih:

16.05.2012 Dosya No:

2012/1050

KONUNUN ÖZÜ: 18.10.2011onanlı 1/5000 ölçekli Şişli Ayazağa NİP itirazları

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 30/04 /2012 gün ve 6200 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 10.06.2010 gün ve TN:3581103 sayılı Başkanlık Oluru.

b) 08.04.2011 gün ve TN:4085905 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2011 tarih ve 1772 sayılı kararı d) 30.11.2011 gün ve TN:4872388 sayılı dağıtım yazımız.

e) İlgililerinin Yazı İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlı 222940, 4634, 218115, 4416, 2128110, 222942, 218205, 1457, 1460, 222947,sayılı itiraz dilekçeleri “

1/5000 Ölçekli Şişli Ayazağa Nazım İmar Planı, 18/10/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanarak 09/12/2011-09/01/2012 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 37-40)