DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 40-56)

İlgililerinin, ilgi (e) de yer alan 222940, 4634, 4416, 2128110, 222942, 218205, 1457, 1460,222947, sayılı itiraz dilekçelerinde, 18/10/2011 t.t’li 1/5000 ölçekli Şişli Ayazağa Nazım İmar Planı ‘nda K1 sembollü (400ki/ha) konut alanı fonksiyonunda kalan parsellerindeki sınır ihlallerinin önlenmesi, sınır tecavüzünün düzeltilmesi, 218115 sayılı itiraz dilekçesinde konut+ticaret alanı fonksiyonunda kalan parsellerindeki sınır tecavüzünün düzeltilmesi talep edilmekte olup; söz konusu

talep 1/5000 ölçekli nazım imar planının konusu olmayıp, konunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında değerlendirilmesi gerekmektedir. '' denilerek

18/10/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Şişli Ayazağa Nazım İmar Planı’na yasal askı süresi içinde ilgililerince yapılan 10 adet itiraza ilişkin değerlendirmeler sonucunda hazırlanan bilgi paftası yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli İlçesi, 1/5000 ölçekli Şişli Ayazağa Nazım İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup, söz konusu itirazlar 1/1000 ölçekli plan aşamasında değerlendirilmesi gereken konular olup, yapılacak işlem bulunmadığından yapılan itirazlar Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Esenler, Menderes Mahallesi, 9pafta, 395,5913,5937,5938 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/05/2012 gün ve 2012-4120 sayılı yazısında; “

İlgi:a)Esenler Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 16.03.2012 gün, 310-182 sayılı yazısı eki İlçe Belediye Meclisi’nin 08.03.2012 gün 2012/51 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli teklif planlar.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 Sayılı Genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 Sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile Esenler İlçesi Menderes Mahallesi, 9pafta, 395,5913,5937,5938 parsellerin 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığı belirtilen ve ilgi (a) yazı eki ilçe meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi 5216 sayılı yasaya göre gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Dosyasında Esenler ilçesi Menderes mahallesi 9 pafta 5913 parselin 822.15m2 İl Özel İdaresi mülkiyetinde, 5914 parselin 42.63m2 hissesi şahıs mülkiyetinde,5937 parselin 312.50 m2 İl özel idaresi mülkiyetinde, 5938 parselin 444.22m2 Özel vakıf mülkiyetinde oldukları ve 1994-2007 yılları arasında edinildikleri anlaşılmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planında; 9 pafta 395,5913,5937 parsellerin tasdik sınırı içerisindeki bölümleri park alanında, 5938 parsel Dini tesis alanında kalmakta olup söz 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli planda;

8- Plan tasdik sınırı 9 pafta, 395,5913,5914,5937,5938, parseller ve kadastral yol alanıdır.

9- Plan Tasdik sınırı içerisindeki 9 pafta, 395,5913,5914,5937 parseller ve kadastral yol park alanı, 9 pafta 5938 parsel dini tesis alanıdır.

10- Park alanında ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınarak zeminaltı otoparkı yapılabilir.

11- İlgili kamu kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır

12- Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

13- 1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz. bulunmamakla birlikte 16.6.1997 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli planda 9 pafta 395 ve 5913 parseller ilk okul alanında, 5937 ve 5914 parseller kısmen ilkokul kısmen de yol alanında 5938 parsel kısmen cami ve Özel vakıf Eğitim alanında kısmen de yol alanında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

Plan ve proje Müdürlüğü’nün görüş yazısı;Esenler ilçesi Menderes mahallesi 9 pafta 395,5913, 5937 parsellerin park alanına 5938 parselin Cami ve Özel Vakıf Eğitim alanında kalan kısmının Dini Tesis alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli teklif ile plan notları önerildiği, söz konusu tadilatın 17.01.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığı, 395,5913,5914,5937,5938 parsellerde yapılan plan tadilatı ile bölge içerisindeki İlköğretim alanı büyüklüğünün azaltıldığı ancak 13.01.2012 tarih 142 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile bölge içerisinde daha büyük alana sahip Eğitim Tesis alanı ayrıldığı, bununla birlikte söz konusu parsellerin bulunduğu bölgenin merkez niteliğinde olup yaya yoğunluğunu karşılayacak

yeterli park alanının olmayışı sebebiyle söz konusu plan tadilatıyla Park alanı miktarı arttırıldığından kamu yararı niteliği taşıdığının görüldüğü belirtilmektedir.

İlçe İmar Komisyonunca; Esenler-Menderes mahallesi 395,5913 ve 5937 parseller ve kısmen 9 pafta 5938,5914 parsellerin İlk öğretim Tesis alanından çıkarılarak yeşil alana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli teklifin incelendiği, 17.01.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu, söz konusu parsellerin bulunduğu bölgenin merkez niteliğinde olup plan tadilatının ihtiyaç olan park alanı miktarını arttırdığından kamu yararı niteliği taşıdığı belirtilerek teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun görüldüğü,

İlçe Belediye Meclisince de;İmar komisyonu raporunun kabul edildiği belirtilmiştir.

İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Söz konusu planlama alanına ait 1/5000 ölçekli plan tadili aşamasında alınan “1/5000 ve 1/1000 ölçekli” kurum görüşleri olup,bu görüşler aşağıdaki şekildedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve tesisler Dairesi Başkanlığı’nın 22.09.2011 gün 6429 sayılı yazısı ve alınan 6429 sayılı Makam Onayında özetle;”…İstanbul ili, Esenler ilçesi, Menderes Mahallesinde, imar planında ilk Ögretim alanı olan, 9 pafta 395, 5913 ve 5937 parsel sayılı ve üzerinde Hasip Dinçsoy ilköğretim Okulunun meri planlarında ilköğretim tesis alanında kalan 2 pafta, 5505, 5506, 5507, 5508, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529 ve eski 5504, yeni 6268, 6269, eski 5507, yeni 6262, 5263 parseller ile kısmen 122 parsel ile kısmen de kadastral yolun bulunduğu ve bölgeye tahliye edilmesi karşılığında, söz konusu tahliye alanı içerisinde yer alan taşınmazların Esenler Belediyesince kamulaştırılması ve yaklaşık 3583 m2' alanda, 8250 m2 inşaat alanı ile 60 derslikli 1 adet konferans salonu, 1 adet spor salonu, 8 adet laboratuar, 1 adet kütüphane, 1 adet yemekhane, alet odaları ve vestiyeri bulunan yeni bir okulun Esenler Belediyesi tarafından yapılarak Bakanlığımıza teslim edilmesi, kadastral yolun Esenler Belediyesince tadilat yapılarak okul yolu haline getirilmesi, ayrıca; Hasip Dinçsoy i1köğretim Okuluna karşılık eşdeğer büyüklükteki Esenler ilçesi, Menderes mahallesi 16/06/1997 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenler Revizyon Uygulama İmar Planında park alanı olarak görünen 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748 sayılı, 2.751 m2 yüzölçümlü tapuda Esenler Belediyesi adına kayıtlı parsellerin yeşil alandan çıkartılarak ilköğretim okulu alanına alınması, taşınmazın mülkiyeti İl Özel idaresine olacak şekilde tapuya tescil edilmesi ve "Milli Eğitim Bakanlığının izni alınmadan satılamaz, başka hizmetlere tahsis edilemez" şerhinin konulmasından sonra, söz konusu Hasip Dinçsoy İlköğretim Okulu alanının plan tadilatı yapılması..” şeklinde onaya sunulan yazıya 19.09.2011 tarihle Milli Eğitim Bakanı Oluru alınmıştır

“Esenler İlçesi, Menderes Mahallesi, 9 pafta, 395, 5913, 5914, 5937, 5938 parseller ve kadastral yol alanının İlkokul Alanından Park Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı tekliflerinin donatı alanı değişikliğini içerdiği ve ulaşıma ilave yük getirmeyeceği tespit edildiğinden “Esenler, Atışalanı TEM Bağlantı Yolu Kesişimi Yol Kavşak Uygulama Projesi” ve meri plandaki yola gerekli terklerin yapılması şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” şeklindedir.

-Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 25.10.2011 gün, 1944-153287 sayılı yazısında;

Söz konusu teklif planda işaretli alanın Müdürlükleri tarafından hazırlatılan, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 24.12.2007 tarihinde onaylanan Avrupa Yakasına ait Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli “ Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda “Uygun Alanlar (UA)” lejantlı sınırlar içerisinde kaldığı ve bu alanların özelliklerinden bahsolunarak rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç. plan tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.

-Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 25.10.2011 gün, 4762518-10840-153368sayılı yazısında;

Söz konusu taşınmazların kısmen yeşil alan kısmen kısmen Dini tesis Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadili teklifinin uygun görüldüğü belirtilmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 31.10.2011 gün, 5743.İBB-155858 sayılı yazısı eki Komisyon kararında; Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonca uygun görüldüğü belirtilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki ilçe meclis kararı incelendiğinde teklifin İmar komisyonu raporu doğrultusunda uygun görüldüğünün belirtildiği, imar komisyonu raporu incelendiğinde “Esenler-Menderes mahallesi

395,5913 ve 5937 parseller ve kısmen 9 pafta 5938,5914 parsellerin İlk öğretim Tesis alanından çıkarılarak yeşil alana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli teklifin incelendiği, 17.01.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu… teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun görüldüğü..” belirtilmekte ancak 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan ile 395,5913,5937 parsellerin park alanına, 5938 parsel Dini tesis alanına alındığı ayrıca Plan Proje Müdürlüğünün teknik görüş raporu incelendiğinde de “Esenler-Menderes mahallesi 395,5913 ve 5937 parsellerin park alanına 5938 parselin Cami ve Özel Vakıf Eğitim alanında kalan kısmının Dini tesis alanına alınmasından bahsolunduğu, teklif plan paftaları da incelendiğinde teklifin plan proje Müdürlüğünün teknik görüşü ile 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan ile aynı içerikli hazırlanarak 395,5913 ve 5937 parsellerin İlk öğretim Tesis alanından çıkarılarak park alanına 5938 parselin Cami ve Özel Vakıf Eğitim alanında kalan kısmının Dini tesis alanına alınarak

“1-Plan tasdik sınırı 9 pafta, 395,5913,5937,5938, parsellerdir.

2-Plan Tasdik sınırı içerisindeki 9 pafta, 395,5913,5937 parseller park alanı, 5938 parsel dini tesis alanıdır.

3-Park alanında ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınarak zeminaltı otoparkı yapılabilir.

4-İlgili kamu kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır

5-Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

6-Açıklanmayan hususlarda mer’i 1/1000 ölçekli imar planı plan notları ve İstanbul İmar yönetmeliği hükümleri geçerlidir” plan notları getirildiği, ilçe Belediye Başkanlığı ile yapılan şifahi görüşmede ilçe meclis kararının karar kısmında sehven çelişki oluştuğu teklifin 17.01.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda teklif plan paftalarındaki şekliyle hazırlandığı belirtilmiştir.

İlgi (a) teklife ilişkin alınan ilgili kurum görüşlerinde yapılan incelemede ise; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Kamulaştırma Müdürlüğü kurum görüşlerinin olumlu, İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün uygulamaya ilişkin şartlı kurum görüşleri bulunduğu görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki teklif incelendiğinde;Söz konusu parsellerin meri 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planı ile Eğitim Tesisleri alanının park alanına alınmasına karşılık aynı bölge içerisinde, eşdeğer büyüklükteki park alanının İlköğretim Tesis Alanına alındığı, park alanının İlköğretim Tesis Alanına alınmasına ilişkin İlçe Belediye Meclisince 05.03.2012 tarih 38 sayı karar alınarak Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 2012-4017 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği,İlgi (a) yazı eki teklifte 5914 parselin 16.06.1997 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plandaki şekliyle yol olarak korunduğu, diğer kısımlarında 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planı doğrultusunda hazırlandığı, görülmüştür. ” denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup;

yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenler ilçesi, Menderes Mahallesi, 9 pafta, 395,5913,5937,5938 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planlar doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

94 Tarih:

16.05.2012 Dosya No:

2012/1172

KONUNUN ÖZÜ: Gaziosmanpaşa, Karayolları Mah.,16 pafta, (eski 16702 ve 16703) yeni 17790 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/05/2012 gün ve 5318 sayılı yazısında; “ İLGİ : a) 31.03.2011 tarih, 1424 sayılı İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu Kararı ve eki

b) 09.06.2011 tarih, 1492 sayılı İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu Kararı

c) 13.09.2011 gün, 1849 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı

d) 16.11.2011 gün, 2011-14180-161248 sayılı dağıtımlı yazımız ve 849 nolu zabıt e) 08.12.2011 gün, 63 sayılı İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ve eki

f) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 Sayılı Genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 Sayılı Başkanlık Oluru.

İlgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 22.09.2011 tarihinde onaylanan ve ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılan plan; İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna ve ilçe belediyesine gönderilmiş olup, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar durumu için kurula görüş talep etmesi üzerine;

İstanbul I Numaralı K.T.V.K. Bölge Kurulu’nun 08.12.2011 gün, 63 sayılı İlgi (k) Kurul Kararı ile;

“İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, 16 pafta, 17790 parsele esas olmak üzere;

Kurula sunulan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatının pafta üzerindeki düzeltmelerle uygulanmasında 2863 sayılı Yasa yönünden sakınca olmadığına karar verildi.” şeklinde karar alınmış ve 08.05.2011 tt’li 1/5000 ölçekli plana;

“10-Koruma Alanı Sınırı Aynı zamanda yapı yaklaşma sınırıdır.” şeklinde plan notunun eklendiği, 22.09.2011 tt.li 1/1000 ölçekli plana ise; “Kırkçeşme Su Galeri Hattı Koruma Alanı lejantına-Yapı Yaklaşma Sınırı” ifadesinin eklenerek lejantın revize edildiği ve plan paftalarında yapılan değişikliklere ilişkin olan paftanın iç yüzüne paraf atıldığı, dış yüzüne ise kurula ait imzaların ve mührün yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla kurul kararı doğrultusunda 08.05.2011 tt.li 1/5000 ölçekli plana 10-Koruma Alanı Sınırı Aynı zamanda yapı yaklaşma sınırıdır.” plan notunun eklenmesi, akabinde kurul kararı doğrultusunda ilçe belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli plan teklifinin yapılması gerekmektedir.

Kırkçeşme Su Galerisi Koruma Alanı içerisinde kalan ve işlem dosyasındaki tapu bilgilerinden 1247,79 m² ve hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu tespit edilen Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, (eski 16702 ve 16703 parseller), yeni 17790 parselin; Özel Sağlık Tesis Alanına alınmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınan ve Belediye Başkanınca onanarak dağıtımı yapılan 08.05.2011 tt.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ve 22.09.2011 tt.li 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin olarak ilgi (a) kurul kararı gereği ilgi (b) ve ilgi (e) kurul kararlarında belirtilen ve kurulca değişiklikleri yapılan paftaların 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği meri planlara aktarılması gerekmektedir. ” denilerek.

İlgi yazılar ve 1/5000 ölçekli Uygulama Nazım İmar Plan tadilatı teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, 16 pafta, (eski 16702 ve 16703) yeni 17790 parsel sayılı yere ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi incelenmiş olup İstanbul I Nolu KTVKBK’nın 08.12.2011 gün 63 sayılı kararı doğrultusunda plan paftalarında ve plan notalarında yapılması istenilen düzenlemelerin 08.05.2011 tt’li 1/5000 ölçekli plana işlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

MUHALEFET ŞERHİ: 13.09.2011 tarih ve 1849 nolu karara katılmadığımızdan.

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

95 Tarih:

16.05.2012 Dosya No:

2012/1175

KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane, Ortabayır Mah., 8815 ada, 2,3,4,5, 6,7,8,9 par. ile 15,16,17,18 par. ilş.

1/1000 ölç. U.İ.P. değ. tek. hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/05/2012 gün ve 2012- 5023 sayılı yazısında; “

İlgi: 23.03.2012 gün, M.34.3.KAG.0.12/1371170-2012/2073 sayılı Kağıthane Belediye

Başkanlığı yazısı ve eki 08.03.2012 gün, 25 sayılı İlçe Meclis Kararı ve teklif plan paftaları.

TALEP

Kağıthane Belediye Başkanlığı’nın ilgi yazısı ve eki ile Kağıthane, Ortabayır Mahallesi, F22d16a4c pafta, 8815 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, ve 15 parsellere ait 25.11.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 8815 ada, 2, 3, 9 ve 16 sayılı parsellerin tamamı ve 15 parselin bir kısmının 4 kat yapılanma koşullu “Konut Alanı”ndan çıkarılarak (K) simgeli TAKS:0.40, hmax.: 45.50m.

yapılanma koşullu “Konut Alanı”na, 8815 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 17 ve 18 sayılı parsellerin 5 kat yapılanma koşullu “Ticaret Alanı”ndan çıkarılarak (T1) simgeli TAKS:0.40, hmax.: 45.50m. yapılanma koşullu

“Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 08.03.2012 gün, 25 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması istenmektedir.

MÜLKİYET

İlgi (a) dilekçe eki teklif dosyasındaki Tapu belgelerinden, 8815 ada, 2 parselin (177 m²) hisseli olarak Şahıslar (edinim tarihi: 12.12.2005) 3 parselin (123 m²) İmaj Otomotiv Tic.Ltd.Şti. (edinim tarihi: 22.09.2008) 4 parselin (101 m²) İmaj Otomotiv Tic.Ltd.Şti. (edinim tarihi: 21.10.2004) 5 parselin (217 m²) İmaj Otomotiv Tic.Ltd.Şti. (edinim tarihi: 21.10.2004) 6 parselin (155 m²) İmaj Otomotiv Tic.Ltd.Şti. (edinim tarihi: 21.10.2004) 7 parselin (160 m²) İmaj Otomotiv Tic.Ltd.Şti. (edinim tarihi: 26.05.2008) 8 parselin (130 m²) İmaj Otomotiv Tic. Ltd.Şti. (edinim tarihi: 29.01.2007) 9 parselin (91 m²) hisseli olarak Şahıslar (edinim tarihi: 14.06.2006) 15 parselin (450 m²) Maliye Hazinesi (edinim tarihi:19.04.1989) (Teklife konu kısmı 110 m²)

16 parselin (86 m²) İmaj Otomotiv Tic. Ltd.Şti. (edinim tarihi: 05.04.2006) 17 parselin (71 m²) İmaj Otomotiv Tic. Ltd.Şti. (edinim tarihi: 21.10.2004)

18 parselin (56 m²) İmaj Otomotiv Tic. Ltd.Şti. (edinim tarihi: 21.10.2004) mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

Teklife konu alan 1477 m²’dir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU

-1/5000 ölçekli 12.02.2006 onanlı Kağıthane 2. RNİP’te; 2-3-9-16-15 parseller K5 sembollü Yüksek yoğunluklu (1000 K/Ha.) Konut Alanı, 4-5-6-7-8-17-18 nolu parseller ise T2 sembollü (max. 5 kat) Ticaret Alanında kalmakta iken;

Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2011 gün, 2641 sayılı kararı ile uygun görülerek 25.11.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 2-3-9-16-15 parseller TAKS:0.40, hmaks:45.50m. yapılaşma şartında Konut Alanına, 4-5-6-7-8-17-18 nolu parseller ise TAKS:0.40, hmaks:45.50m. yapılaşma şartında Ticaret Alanına alınmış olup; planda,

1. Tasdik hududu Kağıthane İlçesi, Ortabayır Mahallesi, 247 DY 3c ( f22d 16a 4c) pafta, 8815 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-16-17-18 parseller sınırı ve 15 parselin bir bölümüdür.

2. Tasdik hududu içindeki Kağıthane ilçesi, Ortabayır mahallesi, 247 DY 3c (f22d 16a 4c) pafta, 8815 ada, 2-3-9-16 parsellerin tamamı ile 15 parselin bir bölümü (K) sembollü konut alanı, 8815 ada, 4-5-6-7-8-17-18 parsellerin tamamı ise (T) sembollü ticaret alanıdır.

3. (T) sembollü ticaret alanında;

- İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel, rezidans, vb.

konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restaurant gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir.

- Bütün katlar ticaret alanı olarak düzenlenebileceği gibi istenirse zemin kat ticaret alanı, üst katlar konut alanı veya rezidans olarak da düzenleme yapılabilir.

4. Onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusu uygulama yapılacaktır.

5. Deprem, sığınak ve otopark yönetmeliğine uyulacaktır.

6. İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

7. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar terkin edilmeden uygulama yapılamaz.

8. Belirtilmeyen hususlarda bölgesel 1/5000 ölçekli nazım imar planının şartları ve İstanbul İl İmar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

9. Konut alanında ve ticaret alanında TAKS: 0,40 hmaks=45.50 mt. olup iskan edilen inşaat alanı parsellerin meri plandaki iskan edilebilir inşaat alanını aşamaz.

10. Parsellerin meri plandaki iskan edilebilir inşaat alanı 1 bodrum kat+zemin kat+ normal katlar+ ÇAP (normal kat alanının %40’ını aşamaz) alanlarının toplamından hesaplanacaktır.

11. Otopark ihtiyacının bodrum katlarda karşılanması zorunludur.” şeklinde plan notları bulunmaktadır.

- 1/1000 ölçekli 21.07.2008 onanlı Kağıthane 6. Etap UİP’te, 2-3-9-16-15 parseller, Blok Nizam 4 kat Konut Alanı, 4-5-6-7-8-17-18 nolu parseller ise Bitişik Nizam 5 kat Ticaret Alanıdır.

İLÇE MECLİS KARARI

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02.03.2012 tarih ve R.1371170/2012-1170 sayılı yazısı eki, Kağıthane ilçesi, Ortabayır Mahallesi, 247 DY 3c ( f22d 16a 4c) pafta, 8815 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-16-17-18 parseller ve 15 parselin bir kısmına ilişkin Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin, 08.03.2012 tarih, 25 sayılı Komisyon Raporu doğrultusunda, 03.08.2012 gün, 25 sayılı Kağıthane Belediye Meclis Kararı ile komisyondan geldiği şekli ile oybirliği ile kabul edildiği görülmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ İlgi yazı eki teklife ilişkin,

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08.02.2012 gün, 2012-138961-468-24937 sayılı yazısında,

“ - Meri imar planındaki toplam inşaat alanı değerinin aşılmaması,

- Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre gerekli terklerin bedelsiz olarak yapılması, - Teklif alanın yaratacağı otopark ihtiyacının ulaşım sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratmaması açısından, Konut Alanı için 75 araç, Ticaret Alanı için 180 araçlık otopark alanının teklif alan içinde çözümlenmesi,

-Uygulama (ruhsat) aşamasında giriş-çıkışlar ve otopark düzenlemesine ilişkin UTK koşullarıyla

-Uygulama (ruhsat) aşamasında giriş-çıkışlar ve otopark düzenlemesine ilişkin UTK koşullarıyla

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 40-56)