DEĞERLENDİRME

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 47-52)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME

d) “Kırsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Köy Yerleşim Alan” a alınması talep 1, 10 (100-168-158 parseller), 11, 12, 13, 15 (114-126-173-142 parseller), 16, 17 (114-126-173-142 parseller), 18 (254-262-117parseller), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 (259-247-113-178-98 parseller), 29 (26 parsel) nolu itirazlar ve itirazlara ait parsellerin İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalması, plan nüfus yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlaması ve söz konusu parseller üzerinde yapılaşma olması nedeniyle söz konusu talep ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmadığı,

“Kırsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Köy Yerleşim Alan” a alınması talep edilen 27 (264-242) nolu itirazlara ait parseller İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırı) alanı dışında kalması ve plandaki nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamamasından dolayı söz konusu talep, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Plan kararlarını ve bütünlüğünü bozacağı,

Ayrıca, bu itirazlardan ayrı olarak İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalan, plandaki nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlayan parsellerin, EK-2 de sunulan bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmadığı,

e) “Tarımsal Nitelikli Turizm Alan” ından “Köy Yerleşim Alan”ına alınması talep edilen 2, 3 (15-61-68 parseller) ,4 (268-280 parseller), 5 (15-61-68 parseller), 6, 7, 8, 9, 10 (286 parsel), 14, 15 (165-64-66-199-193 parseller), 17 (165-64-66-(165-64-66-199-193 parseller), 18 (86-236-197 parseller), 19, 26 (85-79-80-62 parseller), 27 (209-278-71 parseller), 28, 29 (326-73-6-332 parseller) nolu itirazlara ait parsellerin üzerinde yapılaşma olmaması, köy yerleşimine uzak mesafede ve dağınık vaziyette bulunması plan alanının nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamamasından dolayı, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Plan kararlarını ve bütünlüğünü bozacağı,

f) “Turizm Tesis Alan” ından “Köy Yerleşim Alan” ına alınması talep edilen 4 (50parsel), 15 (49parsel), 27 (48parsel) nolu itirazlara ait parsellerin yazımız eki Ek-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde plan bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmadığı,

“Turizm Tesis Alan” ından “Köy Yerleşim Alan” ına alınması talep edilen 3 (57 parsel), 5 (57 parsel), 17 (126 parsel), 18 (56 parsel), 26 (210 parsel), 27 (41 parsel), 29 (27 parsel) nolu itiraza ait parsellerin ise “Köy Yerleşim Alan” ına alınması plan bütünlüğünü ve plan kararlarını bozacağı,

g) Orman Bölge Müdürlüğü’nün 21.09.2006 gün ve 12995 sayılı görüş yazısı doğrultusunda “Orman Alanları” olarak gösterilen 29 (29 parsel) nolu itiraza ait parselin “Orman Alanları” ndan “Köy Yerleşim Alanı” na alınması talebiyle ilgili olarak; 29 nolu itiraza ait 29 parsel kısmen orman tahdit sınırı ile özel mülkiyete haiz parsellerin kesiştiği alanlar kapsamında olduğundan, 6.2.5.2.4. numaralı “Orman İhtilaflı Alanlar” lejantı ile birlikte, Şile İlçesi plan bütünlüğü çerçevesinde “Turizm Tesis Alanı ” fonksiyonuna alınması ve “Turizm Tesis Alanı”nda kalan kısmının ise mevcut haliyle korunmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

SONUÇ :

1, 10 (100-168-158 parseller), 11, 12, 13, 15 (114-126-173-142 parseller), 16, 17 (114-126-173-142 parseller), 18 (254-262-117parseller), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 (259-247-113-178-98 parseller), 29 (26 parsel), 4 (50 parsel), 15 (49 parsel), 27 (48 parsel), 29 (29 parsel) nolu itirazlara ait parsellere ilişkin talepler, değerlendirme kısmında açıklanan hususlar doğrultusunda, yazımız eki Ek-2 de yer alan bilgi paftasında gösterildiği şekliyle 1/5000 Ölçekli Darlık Kabakoz İsaköy havzası Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.

27 (264-242), 2, 3 (15-61-68 parseller) ,4 (268-280 parseller), 5 (15-61-68 parseller), 6, 7, 8, 9, 10 (286 parsel), 14, 15 (165-64-66-199-193 parseller), 17 (165-64-66-199-193 parseller), 18 (86-236-197 parseller), 19, 26 (85-79-80-62 parseller), 27 (209-278-71 parseller), 28, 29 (326-73-6-332 parseller), 3 (57 parsel), 5 (57 parsel), 17 (126parsel), 18 (56 parsel), 26 (210parsel), 27 (41parsel), 29 (27 parsel) nolu itirazlara ait parsellere ilişkin talepler, değerlendirme kısmında açıklanan hususlar çerçevesinde plan bütünlüğünü bozucu, plan kararlarını etkileyici olması nedeniyle 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. '' denilerek

Şile İlçesi, 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık- Kabakoz- İsaköy Havzası Nazım İmar Planı Sortullu Köyü kısmına yapılan itirazlar incelenmiş olup, 1-4-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-27 nolu itirazlara konu alanlarda ve köy yerleşik alanı sınırlarında Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle düzenleme yapılması, bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 01/08/2012 gün ve BN:10141 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 11.04.2011 tarih ve 4085374 İBB Meclisi’ne takdim yazımız,

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2011 tarih ve 923 sayılı kararı,

Söz konusu plan ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak ve 21/10/2011-21/11/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır.

İlgi (d) yazı eki itiraz değerlendirme tablosunda yer alan itirazlardan;

h) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin “Kırsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Köy Yerleşim Alanı” na alınması,

i) 26, 28 (85-157 parseller) nolu itirazlar ile ilgili parsellerin “Tarımsal Nitelikli Turizm Alan” ından “Köy Yerleşim Alanı” na alınması,

j) 28 (372 parsel) nolu itiraz ile ilgili parselin “Köy Konağı” ından “Köy Yerleşim Alanı” na alınması, k) 30 nolu itiraz ile Çengilli Köy sakinleri olarak mevcut köy yerleşik alanlarının korunması ve

genişletilmesi ve imar artışı talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU

İtiraz konusu parsellere ait mülkiyet durumları yazımız ekinde yer alan değerlendirme tablosunda (Ek.1) sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME

h) “Kırsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Köy Yerleşim Alan” a alınması talep edilen 4, 6, 7 (70-74 parseller), 8, 10, 12, 15 ,17, 18, 19, 20, 21, 22, 29 nolu itirazlara ait parsellerin İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalması, plan nüfus yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlaması ve söz konusu parseller üzerinde yapılaşma olması nedeniyle söz konusu talep ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmadığı,

“Kırsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Köy Yerleşim Alan” a alınması talep edilen 2, 3, 9, 11, 13, 14, 16 nolu itirazlara ait parsellerin İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalan kısımlarının,”Köy Yerleşim Alanına”

alınması plan nüfus yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlaması ve söz konusu parseller üzerinde yapılaşma olması nedeniyle söz konusu talep ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmadığı,

Yine “Kırsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Köy Yerleşim Alan” a alınması talep edilen 1, 5, 7 (67 parsel), 23, 24, 25, 27 nolu itirazlara ait parseller İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırı) alanı dışında kalması ve plandaki nüfus-yapı

yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamamasından dolayı söz konusu talep, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Plan kararlarını ve bütünlüğünü bozacağı,

Ayrıca, bu itirazlardan ayrı olarak İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalan, plandaki nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlayan parsellerin, yazımız eki EK-2 de sunulan bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmadığı,

i) “Tarımsal Nitelikli Turizm Alan” ından “Kırsal Niteliği Korunacak Alan” a alınması talep edilen 26, 28 (85-157 parseller) nolu itirazlara ait parsellerin üzerinde yapılaşma olmaması, köy yerleşimine uzak mesafede ve dağınık vaziyette bulunması plan alanının nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamamasından dolayı, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Plan kararlarını ve bütünlüğünü bozacağı,

j) “Köy Konağı Alan”ın dan “Köy Yerleşim Alan”a alınması talep edilen 28 (372 parsel) nolu itiraza ait parsel İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalması, plan nüfus yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlaması ve söz konusu parseller üzerinde yapılaşma olması nedeniyle söz konusu talep ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmadığı,

k) Köy Yerleşik Alanında imar artışı talep edilen 30 nolu itirazla ile ilgili olarak, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalan, plandaki nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlayan parsellerin, EK-2 de sunulan bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmadığı düşünülmektedir.

SONUÇ :

4, 6, 7 (70-74 parseller), 8, 10, 12, 15 ,17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 16, 28 (372 parsel), nolu itiraz ve itirazlara ait parsellerin, plan bütünlüğünü etkilemediğinden ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmediğinden değerlendirme kısmında açıklanan hususlar doğrultusunda, yazımız eki EK-2 de yer alan bilgi paftasında gösterildiği şekliyle 1/5000 Ölçekli Darlık Kabakoz İsaköy havzası Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.

1, 5, 7 (67 parsel), 23, 24, 25, 27, 26, 28 (85-157 parseller) nolu itiraz ve itirazlara ait parsellerin plan bütünlüğünü bozucu, plan kararlarını etkileyici olması nedeniyle 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. '' denilerek

Şile İlçesi, 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık- Kabakoz- İsaköy Havzası Nazım İmar Planı Çengilli Köyü kısmına yapılan itirazlar incelenmiş olup, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15 ,17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 16, 28 nolu itiraza konu alanlarda Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle düzenleme yapılması, bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi Küçükkılıçlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazları KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 31/07/2012 gün ve BN:10127 sayılı yazısında; “

İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2009 tarih ve 111 sayılı kararı, b) 22.04.2009 gün ve TN: 1457891 sayılı dağıtım yazımız,

c) Harita Müdürlüğü’nün 22.04.2009 gün ve TN: 1631130 sayılı yazısı ve eki Askı Tutanağı,

d) Silivri Belediye Başkanlığı’nın 16.12.2010 gün ve M.34.6.SİL.0.34-1106-72478 sayılı yazısı ve eki 10.12.2010 gün ve 2010/150 sayılı Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Teklif plan paftaları ve kurum görüşleri,

e) 09.05.2011 gün ve TN: 12503 sayılı ve 02.08.2011 gün ve 4491617 sayılı Başkanlık Katına yazımız, f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2011 tarih ve 1647 sayılı kararı,

g) Silivri Belediye Başkanlığı’nın 16.04.2012 gün ve M.34.3.SİL.0.29-00.310.01.03-925/ 162132 sayılı yazısı ve eki 06.04.2012 tarih ve 37 sayılı Meclis Kararı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, 4 adet itiraz dilekçesi örneği.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (a) kararı ile uygun bulunan, 1/5000 ölçekli Küçükkılıçlı Mahallesi Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.03.2009 tarihinde aynen onanmış, ilgi (b) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

1/5000 ölçekli Küçükkılıçlı Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Küçükkılıçlı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (e) kararı ile tadilen kabul edilmiş ve 23.12.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır. Söz konusu plan, 08.02.2012-09.03.2012 tarihleri arasında Silivri Belediyesi’nde askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içinde 23.12.2011 tt. li 1/1000 ölçekli Küçükkılıçlı Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlara ilişkin; Silivri Belediye Başkanlığı ilgi (e) yazısı ve ekleri, İlçe Belediye Meclisi kararları ile bahse konu itirazlar 5216 sayılı yasanın 14. maddesi uyarınca incelenmek, gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

TALEP

Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (g) yazısı ve eklerinde 1/1000 ölçekli Küçükkılıçlı Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde verilen dilekçeler ile yapılan itirazlar neticesinde, Silivri Belediye Meclisince 06.04.2012 tarih ve 37 sayılı Meclis kararı alındığı söz konusu plan değişikliği tekliflerinin incelenerek, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddesine göre işlem yapılması istenilmektedir.

Silivri Belediye Meclisi’nin 06.04.2012 gün ve 37 sayılı Meclis Kararı’nda konu edilen itirazlar ile, 1- Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (g) yazısı ve eklerinde 1/1000 ölçekli Küçükkılıçlı Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde verilen 625 parsele ilişkin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 16.02.2012 tarih ve 17205-1389 sayılı dilekçe ile, Silivri İlçesi Küçükkılıçlı Mahallesi 625 parselin plan kapsamına alındığı, parselin bir kısmının üzerinden yol geçtiği ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri gereğince kurum görüşünün alınmadığı gerekçesiyle itiraz edildiğinden, “Planlama alanında, donatı olarak düzenlenen mera alanlarında ilgili kanun ve yönetmelik doğrultusunda tahsis amacı değiştirilmeden uygulama yapılamaz.” plan notunun eklenmesi şeklinde plan değişikliği talep edilmektedir.

2- Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (g) yazısı ve eklerinde 1/1000 ölçekli Küçükkılıçlı Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde verilen 572 parsele ilişkin dilekçe ile yapılan itiraz neticesinde, Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı mahallesi 572 parsel, 1/1000 ölçekli Küçükkılıçlı Mahallesi Uygulama İmar Planında konut alanında, park alanında ve yolda kaldığından, parselin güney yönünde kalan park alanının bir miktar küçültülmesi ve konut alanı ile park alanı arasına 2 metre yola ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği talep edilmektedir.

3- Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (g) yazısı ve eklerinde 1/1000 ölçekli Küçükkılıçlı Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde verilen 647 parsele ilişkin dilekçe ile yapılan itiraz neticesinde, Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı mahallesi 647 parsel, 1/1000 ölçekli Küçükkılıçlı Mahallesi Uygulama İmar

Planında, parselin güney yönünde planlanan park alanının iptal edilerek aynı miktarda kuzey yönündeki park alanına bitişik bir şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ:

1/5000 ölçekli Küçükkılıçlı Mahallesi Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (a) Kararı ile kabul edilmiş, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.03.2009 tarihinde onaylanmış, ilgi (b) yazı ile dağıtımı yapılmış olup ilgi (c) yazı eki tutanak ile 19.03.2010-19.04.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlgi (d) yazı eki Silivri Belediye Meclisinin 10.12.2010 gün ve 150 nolu kararıyla kabul edilen Küçükkılıçlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (e) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile Küçükkılıçlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi tadilen kabul edilmiş ve 23.12.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca da onanmıştır. Küçükkılıçlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 08.02.2012 ile 09.03.2012 tarihleri arasında İlçe Belediyesinde bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 47-52)

Benzer Belgeler