PLAN SÜRECİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 31-36)

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN SÜRECİ

İlgi (d) Başkanlık Oluru ile plan çalışmalarına başlanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e) Kararı ile uygun bulunmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 15.06.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü tarafından 17.07.2009–17.08.2009 tarihleri arasında otuz gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda “tarımsal niteliği korunacak alanlarda” Özel Hükümlerin 8.4.1.2.1 maddesinde tanımlanan koşullar doğrultusunda tarımsal amaçlı yapılara izin verilmekle birlikte; ilgi (f) ve (g) yazılar ile 15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın Genel Hükümlere ilişkin 8.2.2 maddesi gereğince “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da

“tarımsal amaçlı yapılaşmaya” izin verilmediği belirtilmiştir.

İstanbul’da tarım ve hayvancılık sektörünün niteliğinin arttırılması açısından büyük önem arz eden tarımsal amaçlı yapılarla ilgili uygulamada yaşanan sorunlara uygulanabilir çözümler getirmek amacıyla;

İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü’nün ilgi (h) görüşü alınarak ve ülkemizde yapılmış olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarında tarım alanlarında yapılabilecek tarımsal amaçlı yapılaşmalara ilişkin hükümler göz önünde bulundurularak 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı plan uygulama hükümlerinin 8.2.2 maddesi ile 8.4.1.2.1 maddesinin 9. paragrafına ilişkin değişiklik talebimiz, ilgi (ı) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir.

Söz konusu değişiklik talebine yönelik olarak ilgi (i) Meclis Kararı alınmış olup, bu Karar doğrultusunda düzenlenen Plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.06.2011 tarihinde onaylanarak 12.08.2011-12.09.2011 tarihleri arasında otuz gün süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2011 tarihli ve 1171 sayılı Kararı doğrultusunda düzenlenen 16.06.2011 onaylı Plan değişikliğine yapılan ilgi (j) ve (k) itirazlar, ilgi (l) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. Söz konusu değişiklik talebine yönelik olarak 16.12.2011 tarih ve 2917 sayılı Meclis Kararı alınmış olup, bu Karar doğrultusunda düzenlenen Plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.01.2012 tarihinde onaylanarak, 13.03.2012-13.04.2012 tarihleri arasında Şehir Planlama Müdürlüğü’nde otuz gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

17.01.2012 onaylı Plan değişikliğine ilgi (a) yazılar ve ilgi (b) ve (c) dilekçeler ile yapılan itirazlara ilişkin olarak ilgi (m) yazımız hazırlanmış ve ilgili mevzuat hükümlerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. Söz konusu değişiklik talebine yönelik olarak ilgi (n) Meclis Kararı alınmıştır.Bu Meclis Kararı doğrultusunda 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı plan uygulama hükümlerinin, “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” ile ilgili 8.4.1.2.1 maddesinin dokuzuncu paragrafında yapılan değişiklik 25.04.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanarak 25.05.2012-25.06.2012 tarihleri arasında otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

1. 8.4.1.2.1 madde numaralı plan notundaki “Bu alanlarda 20.000 m2'den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz, yukarıda verilen yapılaşma hükümleri 20.000 m2'den büyük parseller için geçerlidir." Cümlesinden sonra, “ Ancak aynı plan sınırları içerisinde birden fazla tarımsal niteliği korunacak alanda kalan parsellere sahip olunması halinde bu parsellerin toplam alanı 20.000 m2 ve 20.000 m2 den büyük ise söz konusu parsellerin herhangi birinde toplam emsal hakkı kullanılabilir ancak emsal hakkı kullanılan fakat yapı yapılamayan diğer parsellere satılamaz ve yapı yapılamaz yönünde tapu kayıtlarına şerh konulmadan uygulama yapılamaz.” Cümlesinin eklenmesi, talebine ilişkin değerlendirme:

1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın İstanbul için öngördüğü vizyon; Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda özgün kültürel ve doğal kimliğini koruyarak gelişen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bilgi toplumuna dönüşen yaşam kalitesi yüksek bir İstanbul”

olarak belirlenmiştir. Söz konusu vizyon ve amaçları doğrultusunda “tarım alanlarının korunması ve toprak verimliliğinin artırılması” ile ilgili olarak; “Yerleşmelerin Yaşam Destek Sistemlerine ve Hassas Ekosistemlerine Duyarlı Gelişmesini sağlamak stratejisi kapsamında; Tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanımının engellenmesi, Tarımsal verimliliğin arttırılması için tarımsal arazi kullanım planının yapılması vb. destekleyici staratejiler yer almaktadır.

İlgi (p) değerlendirildiğinde; 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın tarım alanları ile ilgili

“İstanbul için önemli bir yaşam destek sistemi olan tarım alanlarında yapılaşmanın sınırlı tutularak toprak yüzeyinin mümkün mertebe muhafaza edilmesi, tarım topraklarının bütünlüğünün muhafaza edilmesi ve tarım topraklarının tarımsal verimliliği düşüren küçük parçalara bölünmemesinin engellenmesi” yaklaşımına uygun nitelikte değildir. Söz konusu plan notu ilavesi; 1 cm2 sinin oluşumu için 600 ila 10 bin yıla ihtiyaç duyulan toprağın daha fazla miktarda tarım dışı amaçlı kullanılarak yok edilmesine neden olacaktır. Verilen emsaller ve yapılaşma hakları asgari 20.000 m2 alan için verilmiştir.Bu hakkın 20.000 m2’den küçük parsellerde kullanılması, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın tarım alanları ile ilgili yapılaşma hükümlerine aykırı nitelik teşkil etmektedir.

Bu sebeple, 8.4.1.2.1 madde numaralı plan notundaki “Bu alanlarda 20.000 m2'den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz, yukarıda verilen yapılaşma hükümleri 20.000 m2'den büyük parseller için geçerlidir." cümlesinden sonra, “ Ancak aynı plan sınırları içerisinde birden fazla tarımsal niteliği korunacak alanda kalan parsellere sahip olunması halinde bu parsellerin toplam alanı 20.000 m2 ve 20.000 m2 den büyük ise söz konusu parsellerin herhangi birinde toplam emsal hakkı kullanılabilir ancak emsal hakkı kullanılan fakat yapı yapılamayan diğer parsellere satılamaz ve yapı yapılamaz yönünde tapu kayıtlarına şerh konulmadan uygulama yapılamaz.” Plan notunun ilavesi talebi; 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın tarım alanları ile ilgili yaklaşımına aykırı niteliktedir.

2. 8.4.1.2.1 madde numaralı plan notundaki “Bu alanlarda 20.000 m2'den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz, yukarıda verilen yapılaşma hükümleri 20.000 m2'den büyük parseller için geçerlidir.”

cümlesinin kaldırılması, taleplerine ilişkin değerlendirme:

1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak tanımlanan alanlarda yapılabilecek tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin yapılaşma koşullarını açıklayan 8.4.1.2.1 madde numaralı plan notunda yer alan “30.000 m2'den küçük olan parsellerde yapı yapılamayacağına” ilişkin hükmün kaldırılması; ilgi (a) itiraz yazıları ile ilgi (b) ve (c) itiraz dilekçeleri ile de talep edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2011 tarihli ve 2917 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 17.01.2012 onaylı Plan değişikliğine ilgi (a) yazılar ve ilgi (b) ve (c) dilekçeler ile yapılan itirazlara ilişkin olarak ilgi (m) yazımız hazırlanmış ve ilgili mevzuat hükümlerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. Söz konusu değişiklik talebine yönelik olarak ilgi (n) Meclis Kararı alınmış olup, bu Karar ile

· Mutlak Tarım Alanları bölümünde yer alan E:0.10 ibaresi E:0.15 olarak değiştirilmiş,

· Mutlak Tarım Alanları ve Marjinal Tarım Alanları İçin Genel Hükümler bölümünde yer alan 30.000 m2 ibaresi 20.000 m2 olarak değiştirilmiş,

· Mutlak Tarım Alanları ve Marjinal Tarım Alanları İçin Genel Hükümler bölümünün ilk paragrafının sonuna “Mutlak tarım ve marjinal tarım alanlarında emsal değerine dahil edilmek, bağımsız bölüm oluşturmamak ve konut ve ticaret birimi olarak gösterilmemek şartı ile sökülüp-takılabilir elemanlarla bekçi evi veya tarım işçilerinin kalacağı alanlar yapılabilir. Bu alanların tek başlarına projelendirilmelerine veya yapılmalarına izin verilmez. Tarımsal amaçlı tesisle birlikte projelendirilip tarımsal amaçlı tesis inşa edildikten sonra yapılması esastır.” ibaresi eklenmiştir.

Söz konusu Meclis Kararı ile tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapı yapılabilmesi için geçerli olan en az 30.000 m2 parsel büyüklük şartı 20.000 m2 olarak değiştirilmiştir.

İlgi (ş), (t) itirazlar değerlendirildiğinde yapılaşma için belirlenen en düşük parsel büyüklüğü koşulunun kaldırılması veya düşürülmesi talepleri; İstanbul’daki tarım arazileri üzerindeki yoğun yapılaşma baskısı ve söz konusu baskının başta tarım alanları olmak üzere İstanbul’un çevresel sürdürülebilirliğini ciddi anlamda tehdit etmesi, ifraz edilerek oluşturulan küçük yüz ölçüme sahip parsellerin tarım dışı amaçla kullanılma riskinin daha fazla olması hususları da göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın tarım alanları ile ilgili “İstanbul için önemli bir yaşam destek sistemi olan tarım alanlarında yapılaşmanın sınırlı tutularak toprak yüzeyinin mümkün mertebe muhafaza edilmesi, tarım topraklarının bütünlüğünün muhafaza edilmesi ve tarım topraklarının tarımsal verimliliği düşüren küçük parçalara bölünmemesinin engellenmesi” yaklaşımına aykırı niteliktedir.

Sonuç olarak, 8.4.1.2.1 madde numaralı plan notundaki “Bu alanlarda 20.000 m2'den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz, yukarıda verilen yapılaşma hükümleri 20.000 m2'den büyük parseller için geçerlidir." cümlesinin kaldırılması talepleri; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2012 tarihinde tarımsal amaçlı yapılara ilişkin yapılaşma koşullarında değişiklik öngören ilgi (n) Kararı’nın alınmış olması ve söz konusu taleplerin 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın tarım alanları ile ilgili yaklaşımını bozucu nitelikte olması nedeniyle, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kararlarına aykırı niteliktedir.

3. 8.4.1.2.1 madde numaralı plan notuna ek olarak daha önceden ruhsatı alınan ve yapımı yarım kalan havyancılık tesislerinin yapımı ile ilgili müktesap hakların korunması talebine ilişkin değerlendirme:

Bu noktada belirtilmesi gereken husus 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ile tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılaşmalar için getirilen yapılaşma koşullarının “tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar” geçerli olduğudur. Konuyla ilgili 8.4.1.2.1 plan notunda bu husus

“…Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar …” vurgulanmaktadır.

İlgi (r) yazı eki dilekçe ve ilgi (o) ve (s) dilekçeler değerlendirildiğinde; İstanbul için önemli bir yaşam destek sistemi olan tarım alanlarında, İstanbul’ da tarım ve hayvancılık sektörünün niteliğinin artırılması açısından büyük önem arz eden tarımsal amaçlı yapılarla ilgili uygulamada yaşanan sorunlara uygulanabilir çözümler ve kolaylıklar getirmek amacıyla, “Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar, daha önceden ruhsatı alınan ve yapımı yarım kalan hayvancılık tesislerinin yapımı ile ilgili önceki ruhsata ilişkin müktesap hakları korunacaktır. Tarımsal amaçlı yapıların yıkılıp yapılması veya ek olarak inşa edilmesi durumunda 8.4.1.2.1 maddede tanımlanan yapılaşma hakları üzerinden yeniden ruhsat alınması zorunludur.”; ifadesinin 8.4.1.2.1 madde numaralı plan notuna ilavesinin; Tarımsal amaçlı yapıların yapılmasına ilişkin, daha önce verilmiş müktesap hakların korunması açısından sakınca yaratmadığı ve 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın, tarımsal alanlara ilişkin Planlama yaklaşımını etkilemediği görülmektedir.

11.11.2008 tarihli Resmi Gazete’de 27051 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliğin “Planların onaylanması, yürürlüğe girmesi ve ilanı” ile ilgili 12.maddesinin 3.fıkrasında “Onaylanan çevre düzeni planları onay tarihinden itibaren yetkili veya ilgili idarece planlama bölgesindeki herkesin görebileceği şekilde ilan yerlerinde asılmak ve nerede nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile duyurulmak sureti ile otuz gün süre ile ilan edilir. Aynı zamanda, çevre düzeni planı, yetkili veya ilgili idarenin internet sayfasında da ayrıca yayımlanır.”, 4.fıkrasında ise “Otuz günlük ilan süresinde çevre düzeni planlarına itiraz, askıya çıkaran yetkili veya ilgili idareye yapılır.” denilmektedir.

02.11.1985 tarihli Resmi Gazete’de 18916 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 4.maddesinde de “Onaylı planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlar, ilgili idarelerce bir ay süre ile ilan edilir. Askı süresi içerisinde plan kararlarına gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları itiraz edebilirler. Çevre düzeni planlarında yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de aynı usullere tabidir.” denilmektedir. '' denilerek

1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” kapsamında kalan yerlerde yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılarla ilgili 25.04.2012 onaylı 8.4.1.2.1 madde numaralı plan notunda değişiklik talep eden ilgi (o), (p), (r), (s), (ş) ve (t) itirazların ilgili mevzuat hükümlerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İstanbul 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Tarım alanlarına ilişkin alınan 13.04.2012 tarih ve 885 sayılı İBB meclis kararına itirazlar incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

78 Tarih:

11.09.2012 Dosya No:

2012/1853

KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası N.İ.P Yaylalı Köyü İtirazları.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/08/2012 gün ve BN:10921 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 11.04.2011 tarih ve 4085374 İBB Meclisi'ne takdim yazımız,

b)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.04.2011 tarih ve 923 sayılı kararı, c)11.10.2011 tarih ve 4711724 sayılı dağıtımlı yazımız,

d)İtiraz değerlendirme tablosunda yer alan Şehir Planlama Müdürlüğünde kayıtlı itiraz dilekçeleri.

(24 adet)

1/5000 ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek, 20/07/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmıştır.

Söz konusu plan ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak ve 21/10/2011-21/11/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü'nde askıya çıkartılmıştır.

TALEP:

20/07/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı'na askı süresi içinde Yaylalı Köyüne ilişkin ilgililerince tarafımıza iletilen ilgi (d) itiraz dilekçeleri yazımız eki Ek.l de sunulmakta olup söz konusu itirazlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

İTİRAZ KONULARI:

İlgi (d) yazı eki itiraz değerlendirme tablosunda yer alan itirazlardan;

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin kısmen "Dere Yapı Yasaklı Alan" kısmen "Mutlak Koruma Alanı" kısmen "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" dan "Kırsal Niteliği Korunacak Alan"a alınması,

b) 24 nolu itiraz ile Yaylalı Köyünün "Yerleşim Alan"ının genişletilmesi ve toplu tarım alanlarının kırsal alan olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU

İtiraz konusu parsellere ait mülkiyet durumları yazımız ekinde yer alan değerlendirme tablosunda (Ek.l) sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME

a) Kısmen "Dere Yapı Yasaklı Alan" kısmen "Mutlak Koruma Alanı" kısmen "Kırsal Niteliği korunacak Alan" kısmen "Tarımsal Niteliği Koruncak Alan" dan "Kırsal Niteliği Korunacak Alan"a alınması talep edilen 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1, 28, 50, 175, 178, 197, 203 parseller), 7 (1, 28, 50, 175, 178, 197, 203 parseller), 8 (1, 28, 50, 175, 178, 197, 203 parseller), 9 (1, 28, 50, 197, 203, 206, 216 parseller) 10, 11, 12, 13 (146, 208 parseller), 14 (26,51,178 parseller), 15, 16, 17, 18, 19 (9,38,39 parseller), 20, 21, 22, 23 nolu itirazlara ait parsellerin, Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İSKİ'nin kurum görüşleri doğrultusunda "Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi" ve "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" olarak planlandığından dolayı söz konusu talep ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık- Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğünü ve plan kararlarını bozacağı,

Yine kısmen" Dere Yapı Yasaklı Alan" kısmen "Mutlak Koruma Alanı" kısmen "Kırsal Niteliği Korunacak Alan" kısmen "Tarımsal Niteliği Koruncak Alan" dan "Kırsal Niteliği Korunacak Alan"a alınması talep edilen itirazlardan 6 (70 parsel), 7 (70 parsel), 8 (70, 93 parseller), 9 (70,186 parseller) 13 (186 parsel), 14 (69 parsel), 19 (148 parsel) nolu itirazlara ait parseller İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırı) alanı içinde kalması ve plandaki

nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamasından dolayı söz konusu talep, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Plan kararlarını ve bütünlüğünü bozmayacağı,

b) Yaylalı Köyünün "Köy Yerleşim Alan"ının genişletilmesi ve toplu tarım alanlarının kırsal alan olarak değiştirilmesi ile ilgili talep Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İSKİ'nin kurum görüşleri doğrultusunda İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırı) alanı da dikkate alındığından yazımız eki Ek2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde söz konusu itirazlar ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı bütünlüğü ve plan kararlarını bozmayacağı düşünülmektedir.

SONUÇ:

6 (70 parsel), 7 (70 parsel), 8 (70, 93 parseller), 9 (70,186 parseller) 13 (186 parsel), 14 (69 parsel), 19 (148 parsel) nolu itiraz ve itirazlara ait parsellerin, plan bütünlüğünü etkilemediğinden ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmediğinden değerlendirme kısmında açıklanan hususlar doğrultusunda, yazımız eki EK-2 de yer alan bilgi paftasında gösterildiği şekliyle 1/5000 Ölçekli Darlık Kabakoz İsaköy havzası Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.

1, 2, 3, 4, 5, 6 (1,28,50,175,178,197,203 parseller), 7 (1,28,50,175,178,197,203 parseller), 8 (1,28,50,175,178,197,203 parseller),9 (1,28,50,197,203,206,216 parseller) 10, 11, 12, 13 (146, 208 parseller), 14 (26,51,178 parseller), 15, 16, 17, 18, 19 (9,38,39 parseller), 20, 21, 22, 23 nolu itirazlar plan bütünlüğünü bozucu, plan kararlarını etkileyici olması nedeniyle 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı kapsamında İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu tarafından belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırları, köylerin barındırdığı doğal ve kültürel değerlerin yaşatılması hususlarına dikkat edilerek; çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu ilgili kurum görüşleri, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve plan bütünlüğü çerçevesinde havza sınırında yer alan planlama alanlarında belirlenen ilkesel kararlar ile benzer nitelikte olan Şile İlçesi Ulupelit Köyüne ilişkin itiraza binaen alman 15.06.2012 gün ve 1399 sayılı Meclis Kararı da dikkate alındığında, Yaylalı köyüne ait İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu'nun 17.08.1995 gün ve 95/160 sayılı kararı ile belirlenen Köy Yerleşik Alan Sınırı kapsamındaki parsellerin yazımız eki Ek-2 bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık teşkil etmemektedir. " Denilerek

Şile İlçesi, 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Hşrzası Nazım İmar Planı'na yapılan itirazlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık- Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı Yaylalı köyü kısmına yapılan itirazlar incelenmiş olup, 6-7-8-9-13-14-19 nolu itirazlara konu alanların ve Köy Yerleşik Alanı sınırlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

79 Tarih:

11.09.2012 Dosya No:

2012/1570

KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy Taşdelen mah. F22D25B4C Pafta, 871 parsel ve tescil harici yere ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 11/06/2012 gün ve 2012-8536 sayılı yazısında;

İLGİ: a) Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın 05/06/2012 tarih, M.34.3.ÇEK.0.29.060.11.01.1054-7904 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi a) yazı ile; Çekmeköy Taşdelen mah. F22D25B4C Pafta, 871 parsel ve tescil harici yerin “Spor Alanı”ndan “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi tarafımıza iletilmiştir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 31-36)

Benzer Belgeler