İlgi (f) yazı eki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu olan 1784 sayılı parsel, 14.03.2009 onaylı 1/5000 Ölçekli Silivri İlçesi Büyükkılıçlı Köyü Nazım İmar Planı’nda kısmen

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 78-87)

KOMİSYON RAPORLARI

3- İlgi (f) yazı eki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu olan 1784 sayılı parsel, 14.03.2009 onaylı 1/5000 Ölçekli Silivri İlçesi Büyükkılıçlı Köyü Nazım İmar Planı’nda kısmen

“Ticaret Alanı”, kısmen de “Az Yoğunluklu Yerleşik Konut Alanı (50 kişi/ha)” fonksiyonunda kalmakta olup, ayrıca plan notlarının sırasıyla 13 nolu “Tali İş Merkezleri (Ticaret Alanları)” ve 11.1 nolu “Meskun Konut Alanları” maddelerine tabidir.

1788 sayılı parsel, 13.02.2012 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Büyükkılıçlı Köyü Uygulama İmar Planı’nda, kısmen “arka bahçe mesafesi 3 m., ayrık nizam 2 kat, Emsal: 0,35 yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı” kısmen ise “Dini Tesis Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup plan notlarının sırasıyla 5 nolu “Ticaret Alanları” ve 6.7 nolu “Dini Tesis Alanları” maddelerine tabidir.

3- İlgi (f) yazı eki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine konu olan 1784 sayılı parsel, 14.03.2009 onaylı 1/5000 Ölçekli Silivri İlçesi Büyükkılıçlı Köyü Nazım İmar Planı’nda kısmen

“Ticaret Alanı”, kısmen de “Yeşil alan” fonksiyonunda kalmakta olup, ayrıca plan notlarının sırasıyla 13 nolu “Tali İş Merkezleri (Ticaret Alanları)” ve 19 nolu “Yeşil Alanlar” maddelerine tabidir.

1784 sayılı parsel, 13.02.2012 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Büyükkılıçlı Köyü Uygulama İmar Planı’nda, kısmen “arka bahçe mesafesi 3 m., ayrık nizam 2 kat, Emsal: 0,35 yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı” kısmen ise “Köy Meydanı” fonksiyonunda kalmakta olup plan notlarının 5 nolu “Ticaret Alanları”

maddesine tabidir.

MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMESİ

İlgi (f) yazının ekindeki 11.05.2012 tarih 49 sayılı Meclis Kararında;

1- 2232 parselin yeşil alan olarak planlanması hakkındaki itiraza ilişkin “Yapılan incelemede 1479,96 m² yüzölçümlü 2232 parselin 21,96 m²’sinin yol, 548 m²’sinin yeşil alan (çocuk bahçesi) ve 910 m²’sinin ise 2 kat konut alanı olarak planlandığı ve komşusu 2233 parselinde benzer durumda olduğu görülmüş olup, planlanan yol alanı ve yeşil alana (çocuk bahçesi) ihtiyaç bulunduğu ancak her parselden daha dengeli olarak alınmasını temin amacıyla yeşil alanın (çocuk bahçesinin) 7m. batı yönünde 1850 parsel üzerine kaydırılacak

şekilde planın tadil edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir. Bu meclis kararının eki olan 2232 parsele ilişkin hazırlanan teklif 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde söz konusu talep değerlendirildiğinde;

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; itiraza ilişkin talebin 2232 sayılı parsele yapıldığı ancak meclis kararında bahsi geçmeyen 2233 sayılı parselin de değişiklikten etkilendiği, 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde 2232 ve 2233 parsellerden kesilen yeşil alanın bir kısmının (çocuk bahçesi) 7m batı yönüne 1850 parsele kaydırıldığı görülmüştür. Uygulama İmar Planında Nazım İmar Planında gösterilmeyen ancak ihtiyaç bulunan alanlarda, alt ölçek yeşil alan fonksiyonlarının planlanabileceği ve planlanan yeşil alanın (çocuk bahçesi) 7m. batıya kaydırılmasıyla kesinti dengesinin de sağlandığı değerlendirilmiş olup, 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediği görülmüştür.

2- 1788 parselin bir kısmının daha önce terk yapmasına rağmen Dini Tesis Alanında kalması hakkındaki itiraza ilişkin “Yapılan incelemede 1788 sayılı parselin 975 m²’sinin (%47’si) Dini Tesis Alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir. Ancak söz konusu parselin Nazım İmar Planında Dini Tesis Alanı olarak planlanmadığı ve mevcut yapılar dikkate alınarak Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanına dahil edildiği de göz önünde bulundurularak ve parselin %40’ından fazlasının Sosyal ve Teknik Altyapı Alanı olarak ayrılmasını önlemek amacıyla Dini Tesis Alanının 1788 parsel üzerine isabet eden bölümünün 10 m. batı yönünde küçültülerek, aynı parsel üzerindeki Ticaret Alanının büyütülmesi şeklinde planın tadil edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” denilmektedir. Bu meclis kararının eki olan 1788 parsele ilişkin hazırlanan teklif 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde söz konusu talep değerlendirildiğinde;

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde 1788 parselden kesilen Dini Tesis Alanının bir kısmının 10m batı yönünde daraltılarak aynı parsel üzerindeki Ticaret Alanının genişletildiği görülmüştür. 1/5000 ölçekli planda parsele Dini Tesis alanı fonksiyonu verilmediği, Ticaret Alanının ise tadilat paftasında düzeltildiği gibi planlanmış olduğu değerlendirilmiş olup, 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli plan kararlarına uygun olduğu görülmüştür.

3- 1784 parselin Köy Meydanı olarak ayrılması hakkındaki itiraza ilişkin “Yapılan incelemede 1784 sayılı parselin 1278 m²’sinin (%48’inin) Köy Meydanı olarak planlandığı tespit edilmiş olup, köy merkezinde yer alan 1784, 1785 ve çevresindeki parsellerde 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre İmar Uygulaması yapılmasına imkan bulunmadığı bu nedenle parsellerden toplam terk oranlarının %30’u geçmemek üzere ve meydan alanının küçültülüp ticaret alanının büyütecek şekilde planın tadil edilmesi uygun bulunmuştur.” denilmektedir. Bu meclis kararının eki olan 1784 parsele ilişkin hazırlanan teklif 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde söz konusu talep değerlendirildiğinde;

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde 1784 parselden ayrılmış Köy Meydanının daraltıldığı ve zaten 1/5000 ölçekli planda parsele Köy Meydanı fonksiyonu verilmediği görülmüş olup, 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediği görülmüştür. ” denilerek.

İlgi (f) yazı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlara ilişkin Silivri Belediyesinin 06.05.2011 tarih ve 56 sayılı Meclis kararları ve ekleri olan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifleri yazımız ekinde olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddelerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Büyükkılıçlı Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

96 Tarih:

11.09.2012 Dosya No:

2012/1704

KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası N.İ.P Teke Köyü İtirazları.

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 01/08/2012 gün ve 10192 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 11.04.2011 tarih ve 4085374 İBB Meclisi’ne takdim yazımız,

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2011 tarih ve 923 sayılı kararı, c) 11.10.2011 tarih ve 4711724 sayılı dağıtımlı yazımız,

d) İtiraz değerlendirme tablosunda yer alan Şehir Planlama Müdürlüğünde kayıtlı itiraz dilekçeleri. (58 adet)

1/5000 ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek,20/07/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

Söz konusu plan ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak ve 21/10/2011-21/11/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır.

TALEP :

20/07/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı’na askı süresi içinde ilgililerince tarafımıza iletilen ilgi (d) itiraz dilekçeleri yazımız eki Ek.1 de sunulmakta olup söz konusu itirazlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

İTİRAZ KONULARI:

İlgi (d) yazı eki itiraz değerlendirme tablosunda yer alan itirazlardan;

l) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 54 (4-1-111) nolu itirazlar ile ilgili parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı” na alınması,

m) 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 56 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Kırsal Niteliği Korunacak Alan”a alınması,

n) 13, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin “Kırsal Niteliği Korunacak Alan” dan

“Köy Yerleşim Alanı” na alınması,

o) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42 nolu itirazlar ile ilgili parsellerin “Ormanla İhtilaflı Alan” larında kalan kısımlarına plan kararları verilmesi,

p) 55 (1102-1125) nolu itiraz ile ilgili 1102 parselin 500 m2’lik alanının “Dini Tesis” alanında kalmasını geri kalan kısmının ve 1125 nolu parselin “Köy Yerleşik Alan”ına alınması,

q) 44, 52, 57, 58 nolu itirazlar ile Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı’nda verilen %25 ve

%10 gibi imar haklarının %50’ye çıkarılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU

İtiraz konusu parsellere ait mülkiyet durumları yazımız ekinde yer alan değerlendirme tablosunda (Ek.1) sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME

l) “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı” na alınması talep edilen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 54 (4-1) nolu itirazlara ait parseller, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 22.04.2011 gün ve 114633 sayılı görüşünde “Mutlak Tarım Alanları”

olarak belirtildiği, itiraza konu alanlara talep edilen plan kararlarının verilmesi durumunda kurum görüşleri açısından aykırılık oluşturacağı sebebiyle itirazların plan bütünlüğünü bozacağı, Ayrıca 54 (111 parsel) nolu itiraz “Köy Yerleşik Alan”ında kaldığından itiraza konu edilmemesi gerektiği,

m) “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Kırsal Niteliği Korunacak Alan”a alınması talep edilen 1, 11,12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 56 nolu itirazlara ait parseller, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 22.04.2011 gün ve 114633 sayılı görüşünde “Mutlak Tarım Alanları” olarak belirtildiği, itiraza konu alanlara talep edilen plan kararlarının verilmesi durumunda kurum görüşleri açısından aykırılık oluşturacağı sebebiyle itirazların plan bütünlüğünü bozacağı, 17 nolu itiraza ait 53 nolu parselin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 02.12.2011 tarihli raporunda Marjinal Tarım Arazisi olduğu, söz konusu parselin üzerinde yapılaşma olmaması ve köy yerleşimine uzak mesafede olmasından dolayı

“Tarımsal Nitelikli Turizm Alan”ına alınmasının uygun olacağı,

n) “Kırsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Köy Yerleşim Alan” a alınması talep edilen 45, 50 nolu itirazlara ait parsellerin İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalması, plan nüfus yoğunluk ve hesapları ile uyumluluk sağlaması ve söz konusu parseller üzerinde yapılaşma olması nedeniyle söz konusu talep ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmadığı,

Yine “Kırsal Niteliği Korunacak Alan” dan “Köy Yerleşim Alan” a alınması talep edilen 13, 43, 46, 47, 48, 51 nolu itirazlara ait parseller İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırı) alanı dışında kalması ve plandaki nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlamamasından dolayı söz konusu talep, Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Plan kararlarını ve bütünlüğünü bozacağı,

Ayrıca, bu itirazlardan ayrı olarak İstanbul Valiliği İl İdare Kurulunun 06.07.1995 gün ve 95/141 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik (sınırında) alanında kalan, plandaki nüfus-yapı yoğunluk değerleri ile uyumluluk sağlayan parsellerin, yazımız eki EK-2 de sunulan bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı bütünlüğü ve plan kararları açısından aykırılık oluşturmadığı,

o) “Ormanla İhtilaflı Alan” ların da kalan kısımlarına plan kararları verilmesi talep edilen 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42 nolu itirazlarla ilgili olarak yazımız eki Ek-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde söz konusu itirazlar ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı bütünlüğünü ve plan kararlarını koruyacağı,

p) “Dini Tesis” alanından “Köy Yerleşik Alan”ına alınması talep edilen kalan 55 nolu itirazla ilgili olarak yazımız eki Ek-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde söz konusu itirazlar ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı bütünlüğünü ve plan kararlarını bozmayacağı,

q) “Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı’nda verilen %25 ve %10 gibi imar haklarının

%50’ye çıkarılması talep edilen 44, 52, 57 ve 58 nolu itirazlarla ilgili olarak, plandaki nüfus, donatı ve yapı yoğunluk değerlerini bozacağı düşünülmektedir.

SONUÇ :

17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 45, 50 ve 55 nolu itirazlara ait parsellerin, değerlendirme kısmında açıklanan hususlar çerçevesinde, plan bütünlüğünü etkilemediğinden ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmediğinden yazımız eki Ek-2 de yer alan bilgi paftasında gösterildiği şekliyle 1/5000 Ölçekli Darlık Kabakoz İsaköy havzası Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41,43, 44, 46, 47, 48 49, 51, 52, 53, 54 (4-1), 56, 57, 58 nolu itirazlara ait parsellerin değerlendirme kısmında açıklanan hususlar çerçevesinde plan bütünlüğünü bozucu, plan kararlarını etkileyici olması nedeniyle 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. '' denilerek

Şile İlçesi, 1/5000 Ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı Teke Köyü kısmına yapılan itirazlar incelenmiş olup 17 nolu itiraza konu 53 parselin “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı’na alınması, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,42,55 nolu itirazlara konu alanlarda ve köy yerleşik alanı sınırlarında Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle planlarda düzenleme yapılması, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 25.08.2009 gün 115339 sayılı yazısı doğrultusunda 766 nolu parselin “İtfaiye Alanı” olarak plana işlenmesi, 1/5000 ölçekli plana

“İtfaiye alanı” lejantının ve “İtfaiye Alanı:Bu alanlarda İBB tarafından onaylanacak avan projesine göre itfaiye hizmet birimleri yapılacaktır.” plan notunun eklenmesi, bunun dışında kalan konularda plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

97 Tarih:

11.09.2012 Dosya No:

2012/1736

KONUNUN ÖZÜ: Zeytinburnu İlçesi, 3278 ada, yeni 35 parsel (3278 ada, eski 30 parsel,

2980 ada, yeni 42 parsel ile kadastral boşluğun tevhidi ile) 3278 ada, yeni 31-32 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Teklifi hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 27/07/2012 gün ve 2012-9399-8233 sayılı yazısında; “

İlgi : (a)Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 21.06.2011 gün M.34.3.ZEY.0.13.03.310.01.04/6872-5924 GD-12582 sayılı yazısı ve eki 06.06.2012 gün 60 sayılı İlçe Meclis kararı

(b)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.8.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile; Zeytinburnu İlçesi, 3278 ada, yeni 35 parsel (3278 ada, eski 30 parsel,2980 ada, yeni 42 parsel ile kadastral boşluğun tevhidi ile) 3278 ada, yeni 31-32 parsellere ilişkin 17.01.2012 t.tli 1/5000 ölç.Nazım İmar Tadilat Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi İlgi a) yazı eki İlçe Meclis kararı ile uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7. ve 14. maddesine göre değerlendirilmek üzere tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Dosyasında yer alan; 06.05.2011 tarihli Tapu senedi örneğinden; 1.186,40 m2 yüzölçüme sahip (849.16 m2 yüzölçümlü 3278 ada, 30 parselin ve 337.24 m2 yüzölçümlü 34 parselin (2980 ada, 42 parsel ve kadastral boşluğun tevhidi sonucu oluşan) tevhit işleminden (TSM) oluşan) 3278 ada, 35 parselin Zeytinburnu Belediyesi mülkiyetinde olduğu,

15.09.2010 tarihli Tapu senedi örneğinden; 199,88 m2. yüzölçüme sahip (3278 ada, 11,12,13 parsel sayılı taşınmazlardan imar (TSM) işlemi sonucu oluşan) 3278 ada, 31 parselin Zeytinburnu Belediyesi mülkiyetinde olduğu,

Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 14.02.2011 günlü yazısından, 661.80 m2.

yüzölçüme sahip 3278 ada, 32 parselin Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu (3278 ada, 8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 20 parsellere yönelik 11.05.2010 tarihli 18.madde uygulaması sonucu) anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Dosyasında yer alan hava fotoğrafından; mevcut durumda teklife konu alan üzerinde yapılaşma bulunduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 511 pafta, 3278 ada, yeni 35 parsel (3278 ada, eski 30 parsel, 2980 ada, yeni 42 parsel ile kadastral boşluğun tevhidi sonucu oluşan) 23.03.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında “Yönetim Merkezi” fonksiyonunda kalmakta iken, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın söz konusu plana itirazı sonucu oluşan 18.10.2007 onanlı 1/5000 ölçekli planda, büyük bir kısmı “Kadın Sığınma Evi” fonksiyonuna alınmıştır.

06.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında ise; 511 pafta, 3278 ada, yeni 35, 31 ve 32 sayılı parseller, “Yönetim Alanı” fonksiyonunda kalmakta iken, bölge planına yapılan itiraz sonucu 11.06.2009 onanlı 1/1000 ölçekli planda; 3278 ada, yeni 35 parselin (3278 ada, eski 30 parsel, 2980 ada, yeni 42 parsel ile kadastral boşluğun tevhidi sonucu oluşan) bir kısmı “Kadın Sığınma Evi”

fonksiyonuna alınmış ve;

“-Max.H:15.50 mt.dir.

-Avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

-Avan projesi İlçe Belediyesince onanacaktır.” şeklinde plan notları yer almakta iken;

17.01.2012 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı ile 511 pafta 3278 ada, yeni 35 parsel (3278 ada eski 30 parsel,2980 ada yeni 42 parsel ile kadastral boşluğun tevhidi sonucu oluşan) E:2,00, max H:12 kat, max TAKS:0,35 yapılanma şartlarında Konut+Ticaret Alanına, yeni 31 parsel (eski:11,12,13 parseller) ve 32 parsel Yeşil Alana alınmış ve ;

1. “Plan tasdik hududu Zeytinburnu, Seyitnizam Mahallesi, 511 pafta, 3278 ada 31, 32, 35 parseller ile bir kısım kadastral boşluktur.

2. Plan tasdik hududu içinde kalan; 3278 ada 35 parsel “Konut+Ticaret Alanı”, 31, 32 parseller ve bir kısım kadastral boşluk “Yeşil Alan” dır.

3. Konut+Ticaret Alanında E=2.00'dir. Max H=12 kattır, Max Taks=0,35 tir.

4. Max Taks dahilinde kalmak kaydıyla blok ebatları serbestir.

5. Uygulama aşamasında jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında belirtilen hususlara uyulacaktır.

6. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurum kuruluş görüşleri (İSKİ, Deprem ve Zemin İnceleme Müd., Ulaşım Planlama Müd., Park ve Bahçeler Müd., vb.) alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

7. Açıklanmayan hususlarda 23/03/2007 t.tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”şeklinde plan notları olduğu görülmüş olup bahse konu alanın 17.01.2012 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı doğrultusunda onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI :

İlgi a) yazı eki 06.06.2012 gün 60 sayılı İlçe Meclis kararında “04/06/2012 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2012 tarih ve 3923 sayılı teklifi incelendi.

Yapılan incelemede; Seyitnizam Mah. 3278 ada, 35 parsel Kadın Sığınma Evi olarak öngörülmüş iken Hazine Müsteşarlığının 23/12/2010 tarih EE/11142 sayılı yazısına istinaden proje kapsamından çıkartılmıştır.

Seyitnizam Mahallesi, 511 pafta, 3278 Ada Y:35 parselin (3278 Ada, E: 30 parsel, 2980 Ada, Y:42 Parsel ile bir kısım kadastral boşluğun tevhidi sonucu oluşan) meri plandaki "Kadın Sığınma Evi" ve

"Yönetim Alanı" fonksiyonları iptal edilerek, E:2.00, Max H:12 kat, MaxTAKS:0.35 yapılanma şartlarında

"Konut+Ticaret Alanı’na alınması, Y:31 parsel(E:11, 12, 13 parsellerden oluşan) ve 32 parsel ile bir kısım kadastral boşluğun "Yönetim Alanı" fonksiyonu iptal edilerek, "Yeşil Alan" olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2012 Tarih ve 161 sayılı karan ile "1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı teklifi incelenmiş olup kamu mülkiyetindeki yerin değerlendirilmesine yönelik olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmüştür." Şeklinde karara bağlanarak 17/01/2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı plan notları;

1 .Plan tasdik hududu Zeytinburnu, Seyitnizam Mahallesi ,511 pafta, 3278 ada, 31,32,35 parseller ile bir kısım kadastral boşluktur.

2.Plan tasdik hududu içinde kalan; 3278 ada 35 parsel "Konut+Ticaret Alanı" 31,32 parseller ile bir kısım kadastral boşluk "Yeşil Alan"dır.

3.Konut+Ticaret alanında E=2.00dir. MaxH= 12 kattır. Max Taks=0,35"tir.

4.Max Taks dahilinde kalmak kaydıyla blok ebatları serbesttir.

5.Uygulama aşamasında jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında belirtilen hususlara uyulacaktır.

6.Otopark yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

7.1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri (İSKİ,Deprem ve Zemin İnceleme Müd., Ulaşım Planlama Müd., Park ve Bahçeler Müd. v.b.) alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

8.Açıklanmayan hususlarda 23/03/2007 T.Tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 17/01/2012 T.Tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, 13/01/2012 tarih ve 173 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan notu tadilatı, 06/12/2007 T.Tarihli Uygulama İmar Planı ve Genel Plan Notları tadilatları ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”şeklinde öngörülmüştür.

Teklif 1/1000 ölçekli plan değişikliği komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.

Meclisin tasvibine sunulur" şeklinde hazırlanan İmar Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 6.Seçim Dönemi, 4.Toplantı Yılı, 06/06/2012 tarihli Haziran ayı toplantısının 2.birleşiminde

okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.”denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ :

Dosyasında yapılan incelemede; İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, Yeşil Alan Tesisler ve Yapım Müdürlüğü, Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı görüşlerinin yer aldığı görülmüştür.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 12.04.2012 gün ve 384006-1348-70779 sayılı görüş yazısında;

“Zeytinburnu ilçesi ile 3278 ada 35 parselin "Kadın Sığınma Evi Alanı"ndan E:2.00 yapılanma koşulunda

"Konut+Ticaret Alanı"na 31-32 parseller ve bir kısım kadastral boşluk alanının ise "Yönetim Merkezi

"Konut+Ticaret Alanı"na 31-32 parseller ve bir kısım kadastral boşluk alanının ise "Yönetim Merkezi

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 78-87)