KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 22-30)

KOMİSYON RAPORLARI

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık- Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı Yakaköyü kısmına yapılan itirazlar incelenmiş olup, köy yerleşik alanı sınırlarının Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle yeniden düzenlenmesi, bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

74 Tarih:

11.09.2012 Dosya No:

2012/1868

KONUNUN ÖZÜ: Beykoz, Kavacık, muhtelif adalar arasında kalan imar yolları hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/08/2012 gün ve 2012- 9226-8481 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 12.06.2012 tarih, 2012/82-(813866)-5432 sayılı Beykoz Belediye Başkanlığı yazısı ve teklif plan paftaları.

b)06.06.2012 gün, 2012 /82 sayılı Beykoz Belediye Meclis Kararı.

c)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 Sayılı Genelgesi ve 20.8.2008 günlü, S/90 Sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile; Beykoz İlçesi Kavacık Mahallesinde muhtelif adalar arasında kalan imar yolları ile ilgili plan tadilatı teklifi hakkındaki Beykoz Belediye Meclisinin 2012/94 sayılı kararı tarafımıza iletilerek 5216 sayılı yasanın 14. maddesi gereğinin yapılması istenmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:

Söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin İlçe İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.03.2012 tarih, 504 sayılı teklifi ile Belediye Meclisine iletildiği, ilgi (b) İlçe Meclis kararı ile; “....26.09.2009 onaylı Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan bir kısım imar yolunun bu yollara cepheli parsellerde plan notlarının 3.1.3 maddesinde belirtilen 20 m. Parsel derinliği şartının sağlanmaması nedeniyle uygulama yapılamamasının önlenmesi amacıyla daraltılmasını öngören plan tadili teklifi İstanbul Büyükşehir belediyesinin uygun görüşü olduğundan ve uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıdığından müdürlüğünden geldiği şeklindeki komisyon görüşü aynen kabul edilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 28.02.2012 gün, 214627-738-39429 sayılı yazısında ; söz konusu talebe ilişkin daha önceki görüşünün “imar yollarının teklif plan değişikliği ile daraltılması bölgenin ulaşım taleplerinin karşılanması açısından ulaşım sistemi üzerinde olumsuz etki yaratacağından söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır” şeklinde olduğu, teklife ilişkin gerekli düzenlemeler yapılarak iletilen veriler ışığında ilgi (a) yazı eki teklif plan tadilatına dair;

· İmar planına göre gerekli yol terklerinin yapılması,

· İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda gerekli otopark alanı kendi parseli içinde çözülmesi şatlarıyla ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu belirtilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 14.07.2011 gün , 307690 sayılı yazısında 13 maddelik teknik alt yapı kriterlerine uyulması istenmektedir.

Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 27.06.2011 gün , 1183-98647 sayılı yazısında söz konusu teklife konu alanların Beykoz Geri Görünüme ait İmar planlarına esas 1/1000 ölçekli Yerleşime uygunluk haritalarında kısmen “Yerleşime uygun” alanlarda kısmen “Önlemli alanlar ÖA2” de kaldığı, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüd çalışmasının raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde hazırlanması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar planı tadilatının jeolojik olarak uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Beykoz Belediye Başkanlığı İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün gerekçe raporunda ;

Tadili istenen bütün yolların imar yolu olduğu ve imar planı şartlarında uygulaması tamamlanmış yollar olmadığı, tadili istenen yollara cepheli parsellerin hem plan hem de İstanbul İmar Yönetmeliği’nin minimum parsel ölçüleri şartlarını sağlamamakta olduğu bu sebeple özel mülkiyete konu bu parsellerin imar planı ile kazandıkları haklarını kullanamadığı, ayrıca tadil teklif istenen yolların debilerinin çeşitli zaman dilimlerinde ölçülerek ortalama debilerinin tespit edildiği, talep edilen genişliklerin bu debiler için uygun

olduğu, söz konusu yol genişliklerini mevcut duruma göre daraltılmadığı , bu kapsamda hem mevcut mülkiyetlerin imar haklarını kullanabilmeleri hem de fiilen 6-7 m kullanılan yolların 8-9-10 m olarak imar yoluna dönüşebilmesi sebebiyle bu tadil teklifinin hazırlandığı ifade edilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı eki teklif plan tadilatına dair yapılan incelemede;

· Söz konusu tadilat teklifinin 26.09.2009 onaylı Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı üzerine hazırlandığı,

· Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 6. maddesinin f bendi gereği yapılması gereken 2 adet bilgilendirme toplantısının yapıldığı,

· F22d17b1d , F22d17b1c ve F22d17b4a rumuzlu plan paftaları üzerinde bulunan Maral Sokağın 569 ve 573 adalara, Sanal Sokağın 580 adaya, Pembe Hanım Sokağın 576 adaya cepheli istikametleri boyunca 10 mt ‘lik İmar yollarının 9 mt. ye indirildiği,

· F22d17b2a ve F22d17b2d rumuzlu plan paftaları üzerinde bulunan Özbek Sokağın 1011 adaya, Yaya Beyi Sokağın 551,545,546 adalara,Yürekli Adam Sokağın 552,545,544 adalara, Özkan Sokağın 546-547 adalara, Sezgin Sokağın 1010 adaya,Otağcı Sokağın 1009-1010 adalara cepheli istikametleri boyunca 10 mt ‘lik İmar yollarının 8 mt. ye indirildiği,

· F22d17b2a rumuzlu plan paftaları üzerinde bulunan Yedek Reis Sokağın 548 ada cephesi boyunca 10 mt ‘lik İmar yolunun 7 mt. ye indirildiği, Akbey Sokağın 549 ada cephesi boyunca 8 mt ‘lik İmar yolunun 7 mt. ye indirildiği,

· F22d17b2a ve F22d17b2d rumuzlu plan paftaları üzerinde bulan Özgür Caddesinin 553 ada cephesi boyunca 14 mt ‘lik İmar yolunun 13 mt. ye indirildiği ayrıca onam sınırı içerisinde Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yol ayrımı refüjlerin iptal edildiği görülmüştür.

İlgi (b) İlçe Meclis Karında bahsi geçen 26.09.2009 onaylı Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarının Konut alanlarına ilişkin 3.1.3 maddesinin;

“Min. Ön Bahçe Mesafesi :5 metre Min. Yan bahçe Mesafesi :4 metre Min. Bina cephesi :7 metre Min. Bina derinliği :8 metre Max. bina cephesi: :15 metre Max.bina derinliği :20 metre Min parsel cephesi : 15 metre

Min. Parsel derinliği : 20 metre’dir.”şeklinde olduğu,

2.8 maddesinin ; “Arka Bahçe Mesafesi H/2 metredir, sağlamadığı durumlarda min. bina derinliğini sağlamak koşulu ile 4.00 metreye kadar düşebilir. “ şeklinde olduğu görülmektedir.

Plan tadilatı onama sınırı içerisinde mevcut oluşmuş parseller olduğundan konunun 20 metre parsel derinliği şartının sağlanamamasına yönelik olmadığı , plan notundan gelen min. bina derinliği, ön ve arka bahçe mesafesinin sağlanabilmesi için parselde uygulama yapılabilecek 17 metrelik derinliğe ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

Yapılan incelemede;

· söz konusu bölgede mevcut parsellerde 20 metrelik parsel derinliğinin bulunduğu, ilgi (a) yazı eki teklif yolların daraltılmasına ilişkin plan değişikliğinin parsel bazında uygulama yapabilecek 17 metrelik derinliği sağlamak amaçlı olduğu ,

· tadilat sınırı içerisinde bu derinliği sağlamayan parseller bulunduğu gibi (sanal sokak gibi) onama sınırı dışında da 17 metre altında olan parseller bulunduğu ( 576 adanın Polat sokağa bakan cephesi, 569 adanın Sanal Sokak Cephesi gibi ) ,

· Plan Yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 29 maddesinin 3 nolu bendinde; “İmar planlarındaki gelişme alanlarında (7.00) m.den dar yaya, (10.00) m.den dar trafik yolu açılamaz, meskun alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur.” denilmekte olup , teklif ile yaya yollarının oluşturulduğu ancak teknik açıdan tüm yolların taşıt yolu olarak gösterildiği,

· Teklif plan tadilatı ile yol donatısının azaltıldığı , konut alanının ve dolayısıyla yapı yoğunluğunun arttırıldığı ,

İlgi (a) yazı eki teklif plan tadilatı ile çözüm oluşturulmak istenen konunun; inşaat artışı getirmeden, imar yollarını daraltmadan ve tüm sorunlu parselleri içerecek şekilde önerilecek plan notu ile mümkün olabileceği, ( min. bina derinliği ve arka bahçe mesafelerine ilişkin İstanbul imar yönetmeliğinde belirtilen şekilde plan notu önerisi getirilebileceği) görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki ile tarafımıza iletilen teklif plan tadilatı doğal sit alanı içinde bulunduğundan, konunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda hazırlanıp 23 Mart 2012 gün ve 28242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu teklif plan tadilatları ilgili yasa ve yönetmelik gereği Bakanlıkça Onanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilecektir.

” denilerek.

İlgi (a) yazı ekinde iletilen 13.02.2012 onaylı Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadiline yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin tadilat teklifi yazımız ekinde olup, konunun ilgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesinde muhtelif adalar arası yollara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadili teklifi incelenmiş olup, uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıdığından ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün uygun görüşü bulunduğundan Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi , 139 pafta, 4485 ada, 210 parsele ve 209 parselin bir kısmına ilişkin ve 2587 ada 600,603,661,662,664,669 parsellerin bir kısmına ait 1/5000 ölç. plan tadilatı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 11/07/2012 gün ve 2012-8770 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2012 gün ve 673 sayılı kararı.

b) 11.06.2012 gün /2012-8627-6488 sayılı Başkanlık Makamı yazımız. tahsisli taşınmazın imar planlarında “Spor Alanı” ve “ Dini Tesis Alanı” olarak ayrılmış kısmının “ Sağlık Tesisi Alanı’na “ alınmasına ilişkin İlgi (d) meclis kararı gereği koordinasyonun sağlanabilmesi için Kartal İlçesi, 4485 ada, 210 parsel ve 209 parselin bir kısmı, 2587 ada, 600 parselin bir kısmı tasdik sınırları içerisine alınarak bölgenin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak müdürlüğümüzce “ Kartal İlçesi, 139-4 pafta, 4485 ada, 210 parsel ve 209 parselin bir kısmı 142-2 pafta, 2587 ada, 600 parselin bir kısmına ilişkin plan tadilatı, plan onama sınırı, eğitim tesisi alanı, sağlık tesisi alanı, semt spor alanı + pazar alanı, dini tesis alanı, meydan, taşıt yolu lejandları ile,

Plan notları

1. Plan onama sınırı içerisindeki alan eğitim tesisi, dini tesis alanı, meydan, pazar alanı + açık semt spor ve yol alanıdır. olup, kat yüksekliği 4m’dir. Pazar Alanında bu kullanıma hizmet edecek zabıta karakolu, umumi wc ve idari bina yapılabilir ve max inşaat alanı 200 m2 yi geçemez.

5. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliğine, 04.07.2007 tasdik tarihli Kartal E-5 Güneyi Revizyon Nazım İmar Planına uyulacaktır.

6. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.” şeklinde hazırlanan 1/5000 bilgi paftası ilgili kurumlara iletilerek istenen kurum görüşleri tarafımıza iletilmiş ve ilgi (b) yazımız ile Başkanlık Makamına iletilme aşamasındadır.

İlgi (c) yazıda, ‘…mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Sağlık Bakanlığı adına tahsisli ve 04.07.2007 tasdik tarihli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı ile 19.09.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planında dini tesis alanı,spor alanı,eğitim tesis alanı ve sağlık tesisi alanında kalan ve 2587 ada 600 parsel komşuluğunda bulunan 139 pafta, 4485 ada, 209 parsel sayılı taşınmazın ‘spor tesisi alanı’ ve ‘dini tesis alanı’ olarak ayrılmış kısmının ‘sağlık tesisi alanı’na alınmasına ilişkin plan çalışması başlatıldığı ve bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2012 tarih 673 sayılı ilgi (a) kararı bulunduğu, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’nün söz konusu taşınmazın Eğitim alanında kalan kısmının da (dini tesis alanı ve spor alanı bitişiğindeki) Sağlık Tesisi alanına alınması yönünde talebi bulunduğu öğrenilmiştir.’

Denilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 27. Maddesi doğrultusunda donatılar arası dönüşüm sağlanabileceği hususu göz önünde bulundurulup, tarafımızca ilgi (b) yazımız ile 209 parsel için başlatılan plan değişikliği kapsamında 600 parsel ile 764 parselin park alanında kalan kısımları üzerinde Gürbüz Bora İlköğretim Okulu bulunması nedeniyle ‘park’ alanında kalan kısımlarının ‘temel eğitim tesisleri alanı’na alınması talep edilmektedir.İlgi (c) yazı kapsamında hazırlanan bilgi paftasında tasdik sınırı içerisine 4485 ada 603, 661, 664, 669 parsellerin bir kısmı da dahil edilmiş olup söz konusu parsellerden 603 parselin mülkiyet bilgisine Başkanlığımız Tapu Sorgulama Programından

ulaşılamamış olup, diğer parseller hisseli şahıs ve şahıslar adına kayıtlıdır. Söz konusu parsellere ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşlerinin olmadığı görülmektedir. ” denilerek.

İlgi (c) İstanbul İl Özel İdaresi, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı yazısı yazımız ekinde olup, ilgi (c) yazı kapsamında hazırlanan teklif bilgi paftası, ilgi (b) yazımız ve eklerinin, ilgi (d) Başkanlık Onayı ve Genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal ilçesi, 139 pafta, 4485 ada, 210 parsel, 209 parselin bir kısmı ile 2587 ada, 600-603-661-662-664-669 parsel sayılı yerlere ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadili teklifi incelenmiş olup, kamu yararı niteliği taşıdığından eğitim tesisi alanı olarak düzenlenen alanın sağlık tesisi alanı olarak düzenlenmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İlgi: a) Eyüp Belediye Başkanlığı’nın 29.05.2012 gün, S-585 sayılı yazısı eki İlçe Meclis kararı ve 1/1000 ölçekli teklif planlar.

b) Başkanlığımızın 20.8.2004 gün, S/89-S/89 Sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP: İlgi (a) yazı ile; 22.07.2011 t.t.li, 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında, Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 417 ada, 76 (eski 43) parsele çizilen bloğun taban alanının ve toplam inşaat alanının arttırılmasına ilişkin önergenin kabul edildiği 09.02.2012 gün, Mec:301.05-2012/38 sayılı” İlçe Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadili teklifinin aynen uygun görüldüğü “10.05.2012 gün, Mec:301.05-2012/82 sayılı” İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları tarafımıza iletilerek, 5216 sayılı yasanın 14. Maddesine göre gereği talep edilmektedir.

MÜLKİYET: İlgi (a) yazı ile mülkiyetine ilişkin bilgi iletilmeyen sözkonusu 76 parselin; 325,06 m2 yüzölçümünde, şahıs mülkiyetinde ve 2010 yılında ifrazdan edinildiği tespit edilmiştir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU: Sözkonusu 43 parsel; 29.08.2003 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planında kısmen “Orta Yoğunluklu (600 k/ha)” K4-Konut Alanında, kısmen de 12.00 metrelik Yol Alanında kalmaktadır. Bu plan doğrultusunda bölge için hazırlanan 22.07.2011 t.t.li, 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında ise kısmen Blok yapılanmalı (Hmax:9.50 m) Konut Alanında, kısmen de 12.00 metrelik Yol Alanı’nda kalmaktadır.

MEVCUT DURUM:2010 yılı hava fotoğrafında, sözkonusu parseller üzerinde mevcut yapılar olduğu görülmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:“sözkonusu plan değişikliği teklifinin müdürlüğünden geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir. Yüce Meclise arz olunur” şeklinde ki 18.04.2012 tarih, 346 sayılı ilçe imar komisyon raporu 10.05.2012 gün, Mec:301.05-2012/82 sayılı İlçe Meclis Kararı ile

“oybirliğiyle” kabul edilmiştir.

İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:İlgi (a) teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müd., Deprem ve Zemin İnceleme Müd., İSKİ Genel Müd. kurum görüşleri tarafımıza iletilmiş olup, ilgili kurum görüşlerinden;

- Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 26.03.2012 gün, 316344-1108-57423 sayılı yazısı;

“Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 417 ada, 76 (eski 43) parselin 22.07.2011 t.t.li, 1/1000 ölçekli Eyüp II. Etap Uygulama İmar Planında H:9.50 Blok Nizam Konut Alanından, parsel için önerilen blok alanında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı; bölgesel ulaşım sistemine ilave yük getirmeyecek olup, yola gerekli terkin bedelsiz yapılması koşuluyla müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.” Şeklindedir.

- İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2012 gün, 142576 sayılı yazısı;

Genel hususları içeren 4 madde de değerlendirme yapılan görüş yazısının 4. Maddesinde “İSKİ kurum görüşleri alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da yerel plan uygulaması yapılmamalıdır” denilmektedir.

- Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 19.03.2012 gün, 536-51628 sayılı yazısı;

“Sonuç itibariyle, ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi, ayrıca mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekli görülmesi durumunda teknik müdahalelerin yapılması şartıyla ilgi yazı eki 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” Şeklindedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: İlgi (a) yazı ile; 22.07.2011 t.t.li, 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez II.

Etap Revizyon Uygulama İmar Planında, Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mahallesi, 417 ada, 76 (eski 43) parsele çizilen bloğun taban alanının ve toplam inşaat alanının arttırılmasına ilişkin önergenin kabul edildiği 09.02.2012 gün, Mec:301.05-2012/38 sayılı” İlçe Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadili teklifinin aynen uygun görüldüğü “10.05.2012 gün, Mec:301.05-2012/82 sayılı” İlçe Meclis

Kararı ve eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları tarafımıza iletilerek, 5216 sayılı yasanın 14. Maddesine göre gereği talep edilmektedir.

İlgi (a) yazı eki plan incelendiğinde; teklife, 22.07.2011 t.t.li, 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planının F21c 19c 4d nolu paftasının altlık olarak kullanıldığı, tasdik sınırı içerisine alınan 417 ada, 76 (eski 43) parselde işli bloğa yaklaşık 36 m2 blok alanı ilave edilerek üzerine Hmax: 9.50 m ibaresinin yazıldığı ve ;

“Plan Notları:

1-Tasdik Sınırı 417 ada 76 parseli kapsamaktadır.

2-Tasdik sınırı içindeki alan kısmen H:9.50 m yapılanmalı blok çizili konut alanı, kısmen yol alanıdır.

3- Açıklanmayan hususlarda meri plan notları geçerlidir.”

Şeklinde plan notları düzenlendiği görülmüştür.

İlgi (a) teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında, sözkonusu teklifin ulaşım sistemine ilave yük getirmeyeceği belirtilerek, yola gerekli terkin bedelsiz yapılması koşuluyla teklifin uygun bulunduğu belirtilirken, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında zemin etüt raporunda belirtilen hususlar doğrultusunda hareket edilmesinin istendiği, İSKİ yazısında ise genel hususlar doğrultusunda görüş belirtildiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede; 22.07.2011 t.t.li, 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Konut, kısmen de 12.00 metrelik Yol Alanı’nda kalan sözkonusu parselin 12.00 metrelik yoldan taraf komşuluğunda olan 219 ada, 96 parselin 02.07.1998 t.t.li, 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planında Konut Alanında kaldığı ve üzerinde Tescilli Yapı taraması bulunduğu, dolayısıyla ilgi a) yazı eki plan tadili teklifine ilişkin İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınması gerekirken bu görüşün alınmadığı tespit edilmiştir. Oysa K.T.V.K.Y.K’nun “Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına” şeklinde “05.11.1999 tarih ve 664 nolu, Sit Alanları Dışındaki Üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parsellerin Koruma Alanı” başlıklı İlke Kararı bulunmaktadır.

İlgi a) yazı eki teklif plan paftasında yapılan incelemede ise; 76 (eski 43) parselde yapılabilecek bina yüksekliği, bölge planında ve teklif plan lejantında “Hmax: 9.50 m” şeklinde işliyken, teklif plan notları kısmında “H: 9.50 m” şeklinde işlendiği, dolayısıyla planın uygulanabilir olması için bu çelişkinin giderilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Fonksiyon olarak mer’i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilememekle birlikte, meri 1/1000 ölçekli planda ki blok boyutunun 36 m2 kadar büyütülmesi ile inşaat alanının yaklaşık 108 m2 artırıldığı ilgi a) teklifte “yukarıda açıklandığı üzere” 2 nolu plan notunun “Hmax: 9.50 m” şeklinde düzenlenmesi ve teklife ilişkin “05.11.1999 tarih ve 664 nolu Sit Alanları Dışındaki Üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parsellerin Koruma Alanı başlıklı İlke Kararı gereği” K.T.V.K.B.K’ndan görüş alınması gerekmektedir. ” denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ekte olup; yazımız ve

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ekte olup; yazımız ve

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 22-30)