• Sonuç bulunamadı

“Müzik Biçimleri dersinin öğretim programı ile ilgili belirtmek istediğiniz başka görüş ve öneriniz var mı?” sorusuna yönelik olarak yanıt veren

katılımcıların Müzik Biçimleri dersinin öğretim programına ilişkin önerleri şöyledir.

 Müzik Biçimleri ders süresinin programda en az 2 yarıyıl yer alması,  Müziğin yapı taşları olan motif-cümle-dönemin irdelenerek anlatılması,

 Bireysel Çalgı derslerini yürüten öğretim elemanlarının çalgı derslerinde biçim bilgilerine yer vermeleri gerektiği,

 Günümüz müzik kültürü kapsamında Müzik Biçimleri dersi ile müzik öğretmenlerinin ihtiyacı olan her türlü bilgi ve becerilerle donatılması gerektiği,

 Müzik Biçimleri dersi için özel bir Müzik Dinleme Laboratuvarı’nın oluşturulması,

 Yeni kaynakların oluşturulması gerektiği,

 Yurtdışındaki üniversitelerin Müzik Biçimleri dersi ile ilgili öğretim programlarının incelenmesi gerektiği,

 Müzik tarihi bilgilerinin Müzik Biçimleri dersinde kullanılarak öğrenimin çok boyutlu ve daha kalıcı bir yapıda olabileceği,

 Müzik Biçimleri dersinde İşitme, Armoni, Kontrpuan, Eşlik, Müzik Tarihi ve Bireysel derslerle eşgüdümlü olarak yürütülmesi gerektiği,

 Müzik biçimleri bilgisine birinci dönemden, Müziksel İşitme-Okuma-Yazma ve Bireysel (ses eğitimi, çalgı, piyano) derslerle beraber başlanması gerektiği,  Yaratmaya yönelik olarak sık sık motif-cümle-dönem yazma çalışmalarına yer

verilmesi gerektiği,

 Güncel popüler şarkıların biçimsel ve ezgisel yapılarının tartışılması,  Çözümlenecek eserlerde renkli kalemlerin kullanılabileceği,

 Farklı türlerde çok sayıda eser dinletilmesi,

 Müzik Biçimleri dersinde işlenilen konuların ardından dinlemeye ve uygulamaya yönelik çalışmalara yer verilmesi,

 Müzik Biçimleri dersinde öğrenilen bilgilerin diğer derslere aktarılabilmesi, günlük müzik yaşamında kullanabilmesi,

 Müzik Biçimleri dersinde öğrencilerin dinleme, seslendirme, yaratmaya dayalı bilgi ve becerilerin biçimsel bilgi ve kavrayışla donatılması gerektiği önerilerini belirtmişlerdir.

K1: “Şimdi şöyle, yaşayan bir ders olmalı. Dersi alan öğrenci derste öğrendiklerinin

her birini hemen dersin dışında da yaşamalı. Yaşanır olmalı. O zaman öğrencinin günlük müzik yaşamıyla Müzik Biçimleri dersinin kapsadığı içerikler olabildiğince örtüşmeli. Temel ilke bu olmalı. Ana amacı, ana hedefi, ana kazanımı bence öğrencilerimizin çalma, söyleme, dinleme, yaratma becerilerinin daha düzgün, becerili kılacak, biçimsel bilgiyle, anlayışla, kavrayışla donatmalıyız. Özü bu. Hiçbir türe kasıtlı olarak ağırlık verilmemeli, önemli olan insanlığın bütün uygarlıkların yarattığı müziksel yapıları biçimsel yönden sırayla bir düzene koyup, bu yapıyı oluşturup bunu kazandırmalı. Bunları kazanan öğrenciler her türde, ne olmalı; rahatça kullanabilmeli, uygulayabilmeli. Dinletme, çaldırma, söyletme düzeyine göre, hatta dedik ya bir ara sınırlı bir yaratma da var. Herkesi zorlamamak gerekir. İnsanların biçimsel biçim dünyasını açmak lazım. Her biçimden haberdar olması lazım. Ben de bir müzik öğretmeniyim. Çünkü müzik öğretmeni türcülük yapamaz. Aynı zamanda belli türlerin biçimciliğini de yapamaz. Bütün türlerin tüm biçimlerinin bir örneğini ve ortalamasını kendisi kavramış olmalı, yaşıyor olmalı. Aynı zamanda bu konuda mezun olduğu zaman öğrencilerine ilkokul, ortaokul ve lisede, okul düzeylerine göre bunlardan uygun olanlarını vermeli, aktarmalı. Çünkü müzik öğretmeni müzik kültürünü bir bütün olarak kavramalı. Kendi kişisel tercihleri olabilir, ama onun iki kimliği var; bir, kendi mesleğine bağımsız bir kimliği var, kişiliği var, bir de mesleki kimliğiyle kişiliği var. Mesleki kimliğine kişiliğin gereklerine göre konuşuyoruz. Orada hiçbir ayırım söz konusu olamaz”.

K2: “Derse, öğrencinin müzik eğitimine başlarken Müziksel İşitme-Okuma-Yazma,

Bireysel Çalgı Eğitimi, Ses Eğitimi derslerinden başlanmalı. Sık sık motif- cümle-dönem olarak yazma ödevleri verilmeli. Okul şarkılarının ve çaldığı eserlerin üzerinde renkli kalemler kullanarak çözümlemesini yapmalı. Bol müzik dinletilmeli. En güncel popüler şarkılar tartışılmalı; sözü ne ölçüde anlamlı, mesaj var mı, ezgisi özgün mü, biçimsel yapısı nasıl?”.

K4: “Bu program ile ilgili… öğretmen görüşleri alınmasının, diğer ülkelerdeki

program ve yayınların gözden geçirilmesinin son derece katkı getireceğini düşünüyorum. Diğer ülkelerde her türlü çalışma için çok sayıda öğretmen bir araya gelmekte, bizde ise bu ne yazık ki yaygın değil. Halbuki bilgi, beceri ve uygulamaların sonucunda ortaya konarak yapılan her çalışmanın ister öğretim programı, ister ders kitabı olsun birden fazla kişiyle birlikte yapılmasının çok daha fazla yararlı olacağına inanıyorum. Bu ders ile ilgili yapılacak sempozyum ya da kongrelerden çıkan sonuçların, sorunları saptamada ve dolayısıyla oluşturulacak öğretim programına katkı getireceğini düşünüyorum. Okullarda müzik dinlemeye yönelik laboratuar, stüdyo gibi yapıların olması, form, işitme ve benzeri birçok dersin işlenişine katkı getirecektir. Bu ders için dinlenecek olan eserlerin listesi ve bu eserlerin kayıtlı olduğu kaynakların oluşturulması büyük kolaylık getirecektir. Müzik tarihi bilgisini de içine alan bir program yapılabilse, herhalde çok daha yararlı olabilir. Ancak Müzik Tarihi dersinin daha önce verilmesi ve eşgüdüm ile çalışılması gerekir. Böylece Form, Armoni ve İşitme dersinin yanında müzik tarihi bilgisi de işin içine girebilir. Öğrenim çok boyutlu ve kalıcı bir yapıya bürünür”.

K5: “Herkes kendine göre ders anlatıyor… yalan-yanlış. Kimsede bu yanlıştır

demiyor. Çok kapsamlı bir kitaba ihtiyaç var…”.

K6: “Müzik Biçimleri dersi aslında çok önemli bir ders. “Neden önemli, önemi

nereden kaynaklanıyor?” Öğrencinin yaptığı işi bilinçli bir şekilde yapmasına olanak sağlıyor. Yaptığı işi derken mesela dinlediği bir parçayı bilinçli bir şekilde dinlemesine olanak sağlayacak materyalleri öğretiyor. Dolayısıyla bu derste, aynı zamanda tarihsel bir süreç içerisinde müziğin biçimsel olarak nereden nereye geldiğini de öğrenebiliyor. Şematik olarak ve biçimsel olarak bu derste öğreniyor. Onun dışında en basit dediğimiz motiften, en karmaşık müziklerin form bilgilerine kadar bu derste öğrenilmesi mümkün. Yeter ki bu öğrendiği bilgileri kafasına iyice yerleştirsin, iyice öğrenebilsin. Çalgı öğretmenleri öğrencilere çalıştıkları eserlerin formlarına ilişkin detaylı bilgi

vermiyorlar. Bir dönem yerine iki dönem yapılabilirse bir dönem teorik ağırlıklı bir dönemde uygulama ve yaratmaya yönelik ağırlıklı olabilir”.

K7: “Bu ders için; (1) 21. yüzyılın öğretmeninin ihtiyacı olan ünite ve konuların

seçimi yapılırken, tüm eğitim fakültelerinde uygulanabilir olması göz önünde tutulmalıdır ve öğretim programı 5 basamaklı çağdaş program geliştirme temellerine dayalı olmalıdır. (2) Bu dersin içeriğinde yer alan konular ve uygulamalarla ilgili her türlü aracın yer aldığı bir “Müzik Dinleme Laboratuarı”nın düzenlenmesi oldukça önemlidir”.

K8: “Dersin süresi ve öğrencinin kalitesi. Şematik yapı, hiyerarşik bir düzen içinde

gelişiyor. Motif olmazsa cümle, cümle olmazsa dönem olmuyor. Motif nedir, cümle nedir, dönem nedir, şarkı formları, rondo, çeşitleme, füg, envansiyon, büyük formlar bunların hepsi öğretilmeli. Bir de derslerin arasında eşgüdüm var diye konuşuyoruz ama ilk başta öğretmeni de güzel çalacak, çalgı öğretmeni bizi oraya getirmiş olacak bizde toparlayıcı olacağız”.

K14: “En yaygın müzik türlerinin genel hatlarının anlatılabileceği, öğretilebileceği

bir kaynak eksikliği vardır. Bunun eksiklerinin giderilmesi için adı geçen programın tamamlanmasının yanı sıra, öğretim elemanlarının da sınıfların ihtiyaçlarına göre gerekli zamanlarda özel bir program geliştirmeleri gereklidir”.

K15: “Bir dönemlik bir derse çok şey sığdırılmaya çalışılıyor, öğrencinin düzeyi de

derse hazır olma durumları açısından yeterli değil. Üçüncü sınıftan başlayarak iki dönem uygulanabilir, böylece ders daha çok yönlü ve daha sağlıklı işlenebilir”.

Çalışma grubundan elde edilen veriler sonucunda gerek İlköğretim ve Ortaöğretim Müzik Dersi öğretim programlarındaki kazanımlara, gerekse Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Biçimleri dersi öğretim programındaki kazanımlara ulaşmada, Müzik Biçimleri dersinin çağdaş program geliştirme anlayışına uygun olarak

yapılandırılması gerekliliği doğmaktadır. Döküman inceleme ve görüşme yönteminden toplanan verilerle Müzik Biçimleri dersinin ihtiyaçları saptanarak; müzik kültürü, çözümleme, yorumlama ve bestecilik alanlarına yönelik hedef, hedef davranışlar, içerik, eğitim durumları ve sınama durumlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Müzik Biçimleri dersinin ihtiyaç analizi doğrultusunda bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alan basamaklarına yönelik hedef ve hedef davranışlara ilişkin bulgular aşağıdadır.

4. 4. Müzik Biçimleri dersinin ihtiyaç analizi doğrultusunda bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alan basamaklarına yönelik hedef ve hedef davranışları nelerdir?

Müzik biçimleri dersi öğretim programı modelinin ilk basamağında bulunan hedef ve hedef davranışlar ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmiştir. Hedef ve hedef davranışların oluşturulmasında;

 Çalışma grubundaki katılımcıların görüşleri,

 Türkiye Üniversiteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki Müzik Biçimleri dersinin öğretim programları,

 Dünya farklı bölgelerindeki üniversitelerin müzik öğretmenliği programlarında yürütülmekte olan Müzik Biçimleri kapsamındaki derslerin öğretim programları,

 YÖK’ün Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nda yer alan Müzik Biçimleri dersinin içeriği,

 MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun hazırlamış olduğu İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıf müzik dersleri öğretim programları, ders kitapları ve kılavuz kitapları,

 MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun hazırlamış olduğu Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıf müzik dersleri öğretim programları, ders kitapları ve kılavuz kitapları,

 MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun hazırlamış olduğu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Biçimleri dersi öğretim programı ve ders kitabından yararlanılmıştır.

Müzik Biçimleri Dersine İlişkin Bilişsel Hedefler ve Hedef Davranışlar

Hedef: Müzik Biçimleri dersi ile ilgili kavramlar bilgisi. Davranışlar

Tür, Biçim, Deyiş ve Yapı kavramlarını tanımlama.

 Yukarıda belirtilen kavramlar arasındaki ilişkileri ayırt etme.

Hedef: Uluslararası Sanat Müziği türleri bilgisi. Davranışlar

 Uluslararası Sanat Müziği türlerini yazma/söyleme.

 Uluslararası Sanat Müziği türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

 Uluslararası Sanat Müziği türlerini ayırt etme.

 Uluslararası Sanat Müziği türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

Hedef: Türk Müziği türleri bilgisi. Davranışlar

Geleneksel Halk Müziği türlerini yazma/söyleme.

 Geleneksel Halk Müziği türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

 Geleneksel Halk Müziği türlerini ayırt etme.

 Geleneksel Halk Müziği türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

 Tasavvufi Halk Müziği türlerini yazma/söyleme.

 Tasavvufi Halk Müziği türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

 Tasavvufi Halk Müziği türlerini ayırt etme.

 Tasavvufi Halk Müziği türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

Geleneksel Sanat Müziği türlerini yazma/söyleme.

 Geleneksel Sanat Müziği türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

 Geleneksel Sanat Müziği türlerini ayırt etme.

 Geleneksel Sanat Müziği türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

 Tasavvufi Sanat Müziği türlerini yazma/söyleme.

 Tasavvufi Sanat Müziği türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

 Tasavvufi Sanat Müziği türlerini ayırt etme.

 Tasavvufi Sanat Müziği türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

 Cami Müziği türlerini yazma/söyleme.

 Cami Müziği türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.  Cami Müziği türlerini ayırt etme.

 Cami Müziği türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  Eğlence Müziği türlerini yazma/söyleme.

 Eğlence Müziği türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

 Eğlence Müziği türlerini ayırt etme.

 Eğlence Müziği türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  Askeri Müzik türlerini yazma/söyleme.

 Askeri Müzik türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.  Askeri Müzik türlerini ayırt etme.

 Çağdaş Türk Müziği türlerini yazma/söyleme.

 Çağdaş Türk Müziği ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.  Çağdaş Türk Müziği türlerini ayırt etme.

 Çağdaş Türk Müziği türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

Hedef: Türk Devletleri’nin Ulusal Müzikleri’ni tanıma. Davranışlar

 Türk Devletleri’nin Ulusal Müzikleri’ni yazma söyleme.

 Türk Devletleri’nin Ulusal Müzikleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

 Türk Devletleri’nin Ulusal Müzikleri’ni ayırt etme.

 Türk Devletleri’nin Ulusal Müzikleri’nden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

Hedef: Caz Müziği türleri bilgisi. Davranışlar

 Caz Müziği türlerini yazma/söyleme.

 Caz Müziği türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.  Caz müziği türlerini ayırt etme.

 Caz müziği türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

Hedef: Latin Müzik türleri bilgisi. Davranışlar

 Latin Müzik türlerini yazma/söyleme.

 Latin Müzik türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.  Latin Müzik türlerini ayırt etme.

 Latin Müzik türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

Hedef: Popüler Müzik türleri bilgisi. Davranışlar

 Popüler Müzik türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

 Popüler Müzik türlerini ayırt etme.

 Popüler Müzik türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

Hedef: Dünya’nın farklı bölgelerindeki müzikleri tanıma. Davranışlar

 Dünya’nın farklı bölgelerindeki müzikleri yazma/söyleme.

 Dünya’nın farklı bölgelerindeki müzik türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.

 Dünya’nın farklı bölgelerindeki müzikleri ayırt etme.

 Dünya’nın farklı bölgelerindeki müzik türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

Hedef: Çağdaş Müzik türlerini tanıma. Davranışlar

 Çağdaş Müzik türlerini yazma/söyleme.

 Çağdaş Müzik türleri ile ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.  Çağdaş Müzik türlerini ayırt etme.

 Çağdaş Müzik türlerinden dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  Çağdaş Müzik türlerinde kullanılan nota yazım tekniklerini ayırt etme.

Hedef: Müzik Biçimleri’ni oluşturan öğeleri tanıma. Davranışlar

 Motif, Laytmotiv (Leitmotif) ve Kalıp motifin özelliklerini yazma/söyleme.  Soru ve Cevap motiflerini ayırt etme.

 Müzik eserlerinin motif yapılarındaki değişim ve gelişmeleri yazma/söyleme.  Dinlediği eserlerin motif yapılarındaki değişim ve gelişmelerini ayırt etme.  Dinlediği farklı motif yapılarını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme.  Motif yapısındaki armonik dereceleri nota üzerinde Romen rakamları ile

 Melodik, armonik ve ritmik yapıya uygun motif yaratma.  Müzik eserlerindeki figür ve pasajları nota üzerinde gösterme.  Müzik cümlelerinin özelliklerini yazma/söyleme.

 Müzik eserlerindeki cümleleri küçük harflerle nota üzerinde gösterme.  Dinlediği cümle çeşitlerini ayırt etme.

 Cümle yapısındaki armonik yapının dışında kalan akora yabancı olan sesleri nota üzerinde gösterme.

 Cümle yapısındaki armonik dereceleri nota üzerinde Romen rakamları ile gösterme.

 Dinlediği cümle çeşidini seçip işaretleme.

 Cümle çeşitlerini bir dizi seçenek arasından eşleştirme.

 Melodik, armonik ve ritmik yapıya uygun tam kararlı cümle yazma.  Melodik, armonik ve ritmik yapıya uygun yarım kararlı cümle yazma.  Müzik eserlerinde dönemin özelliklerini yazma/söyleme.

 Öncül ve soncul cümleleri nota üzerinde gösterme.

 Eserin dönemini öğelerin yapısal özelliklerine göre nota üzerinde analiz etme.  Çeşitli türlerin yapısına göre temanın özelliklerini yazma/söyleme.

 Müzik eserlerindeki temaları nota üzerinde gösterme.

Hedef: Müzik eserlerinde Şarkı Biçimleri’ni tanıma. Davranışlar

 Bir bölmeli Şarkı Biçimi’nin özelliklerini yazma/söyleme.  Bir bölmeli Şarkı Biçimi’nde yazılan eserleri ayırt etme.

 Bir bölmeli Şarkı Biçimi’ne sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  Bir bölmeli Şarkı Biçimi ile Caz Müziği eserlerinde kullanılan Blues Kalıbını

ilişkilendirebilme.

 Farklı müzik türlerinden [Türk Müziği (Halk Müziği, Sanat Müziği, Çağdaş Türk Müziği), Ulusal Müzikler, Uluslararası Sanat Müziği, Caz Müziği, Popüler Müzik, Latin Müziği vb.] bir bölmeli Şarkı Biçimi’ne sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) nota üzerinde çözümleme.

 İki bölmeli Şarkı Biçimi’nde yazılan eserleri ayırt etme.

 İki bölmeli Şarkı Biçimi’ne sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  İki bölmeli Şarkı Biçimi ile Türk Sanat Müziği eserlerinde kullanılan Şarkı

Biçimi’ni ilişkilendirebilme.

 İki bölmeli Şarkı Biçimi ile Caz Müziği eserlerinde kullanılan Şarkı Kalıbı’nı ilişkilendirebilme.

 Farklı müzik türlerinden [Türk Müziği (Halk Müziği, Sanat Müziği, Çağdaş Türk Müziği), Ulusal Müzikler, Uluslararası Sanat Müziği, Caz Müziği, Popüler Müzik, Latin Müziği vb.] iki bölmeli Şarkı Biçimi’ne sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) nota üzerinde çözümleme.

 Üç bölmeli Şarkı Biçimi’nin özelliklerini yazma/söyleme.  Üç bölmeli Şarkı Biçimi’nde yazılan eserleri ayırt etme.

 Üç bölmeli Şarkı Biçimi’ne sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  Farklı müzik türlerinden [Türk Müziği (Halk Müziği, Sanat Müziği, Çağdaş Türk Müziği), Ulusal Müzikler, Uluslararası Sanat Müziği, Caz Müziği, Popüler Müzik, Latin Müziği vb.] üç bölmeli Şarkı Biçimi’ne sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) nota üzerinde çözümleme.

 Katlı Şarkı Biçimi’nin özelliklerini yazma/söyleme.  Katlı Şarkı Biçimi’nde yazılan eserleri ayırt etme.

 Katlı Şarkı Biçimi’ne sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  Farklı müzik türlerinden [Türk Müziği (Halk Müziği, Sanat Müziği, Çağdaş Türk

Müziği), Ulusal Müzikler, Uluslararası Sanat Müziği, Caz Müziği, Popüler Müzik, Latin Müziği vb.] nota üzerinde katlı Şarkı Biçimi’ne sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) çözümleme.

Hedef: Blues Kalıbı’nı tanıma. Davranışlar

 Blues Kalıbı’nın özelliklerini yazma/söyleme.

 Bir bölmeli şarkı biçiminde yazılan Blues Kalıbı’ına sahip eserleri ayırt etme.  Blues Kalıbı’na sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

 Blues Kalıbı’na sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) nota üzerinde çözümleme.

Hedef: Türk Sanat Müziği eserlerinde Şarkı Biçimi’ni tanıma. Davranışlar

 Şarkı Biçimi’nin özelliklerini yazma/söyleme.  Şarkı Biçimi’nde yazılan eserleri ayırt etme.

 Şarkı Biçimi’ne sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  Şarkı Biçimi’ni, iki dönemli Şarkı Biçimi ile ilişkilendirme.

 Şarkı Biçimi’ne sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) nota üzerinde çözümleme.

Hedef: Caz Müziği eserlerinde Şarkı Kalıbı’nı tanıma. Davranışlar

 Şarkı Kalıbı’nın özelliklerini yazma/söyleme.  Şarkı Kalıbı’nda yazılan eserleri ayırt etme.

 Şarkı Kalıbı’na sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  Şarkı Kalıbı’nı, iki dönemli Şarkı Biçimi ile ilişkilendirme.

 Şarkı Kalıbı’na sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) nota üzerinde çözümleme.

Hedef: Rondo Biçimleri’ni tanıma. Davranışlar

 Rondo Biçimi’nin özelliklerini yazma/söyleme.

 Bir, iki ve üç bölmeli Şarkı Biçimleri’nde rondo temasını ayırt etme.  Rondo Biçimi’nin öğelerini ayırt etme.

 Rondo Biçimi’ne sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

 Küçük Rondo ve Büyük Rondo Biçim yapısına sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) nota üzerinde çözümleme.

 Rondo Biçimini, Türk Sanat Müziği eserlerinde kullanılan sırasal biçimlerden7 Peşrev Biçimi ve dönüşümlü biçimlerden Sazsemai Biçimi ile ilişkilendirebilme.

Hedef: Sazsemai Biçimi’ni tanıma. Davranışlar

 Sazsemai Biçimi’nin özelliklerini yazma/söyleme.  Sazsemai Biçimi’nde yazılan eserleri ayırt etme.

 Sazsemai Biçimi’ne sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  Sazsemai Biçimi’ni, Rondo Biçimi ile ilişkilendirme.

 Sazsemai Biçimi’ne sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) nota üzerinde çözümleme.

Hedef: Peşrev Biçimi’ni tanıma. Davranışlar

 Peşrev Biçimi’nin özelliklerini yazma/söyleme.  Peşrev Biçimi’nde yazılan eserleri ayırt etme.

 Peşrev Biçimi’ne sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.  Peşrev Biçimi’ni, Rondo Biçimi ile ilişkilendirme.

 Peşrev Biçimi’ne sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) nota üzerinde çözümleme.

Hedef: Sonat Biçimleri’ni tanıma. Davranışlar

 Sonat Biçimi’nin özelliklerini yazma/söyleme.  Sonat Biçimi’nin türlerini yazma/söyleme.  Sonat Biçimi’nin öğelerini ayırt etme.

 Sonat Biçimi’ne sahip dinlediği eserlerin yapısal özelliklerini saptama.

 Sonat Biçimi’ne sahip eserlerin biçimsel yapılarını (iç ve dış yapılarını) nota üzerinde çözümleme.

7

Rondo Biçimi, Türk Sanat Müziği’nde dört bölümlü kavuştaklı biçime denk gelmesine rağmen yukarıdaki şekillerde adlandırılmıştır.