• Sonuç bulunamadı

Î> tmmob. şehir planlama Umar ve mühendisleri. odası. Sayı:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Î> tmmob. şehir planlama Umar ve mühendisleri. odası. Sayı:"

Copied!
15
1
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Î şehir planlama Umar ve mühendisleri

odası

Sayı: 12 1.7.1978

TMMOB - ŞEHİR PLANLAMA M.M.O., MİMARLAR 0., HARİTA VE KADASTRO M.O., İNŞAAT M.O., - ve ANTALYA BELEDİYESİNİN BİRLİKTE DÜZEN­

LEDİĞİ "TURİZM POLİTİKALARI, TÜRKİYE VE ANTALYA» KONULU SEMİNER 5 Temmuz 1978 saat: 14:00'de ANTALYA BELEDİYESİ KONFERANS SALO­

NUNDA YAPILIYOR.

Seminer Programı şöyledir:

I. oturum 14.00 - 17.00 . Açış Konuşması - TMMOB

. Belediye Başkanının Konuşması - Selahattin Tonguç

. "İş - İşdışı Zamanı ı Örgütlenmesi Açısından Turizm" - Aydan Bulca, Y.Mimar

. "Türkiye’de Turizm Politikaları, Değerlendirme, ve Seçenekler"

- Cahit Benövenli, Bölge Plancısı

. "kıyının Mülkiyet Dizeni ve Çözüm Önerileri" - Celal Beşik - tepe, Harita ve Kadıstro Mühendisi

. "Güneybatı Antalya Turizm Geliştirme Projesi Uygulamaya Konu­

lurken" - Ayhan Sezer, Ekonomist

. »Antalya Kale içi Sit Planlaması" - Gönül Tankut, Profesör - Ara 1 7 . 0 0 - 1 7 . 1 5

II. Oturum 17.15 - 18.15 . Tartışmalar

ıhibi ve sorumlu yönetmen: selman ergüden / konur sokak, 4, yenişehir - a n k a r a / 17 52 5 8 _17 2897

(2)

2-

"BELEDİYELER m m ® HİZMETLERİ \ A K F M 1 N DAHA ÖNCE SAPTANAN KURULUŞ PROGRAMI UYARINCA, KURUCU ÜYELER İLK TOPLANTISINI .23 HAZİRAN CUMA 18:30 DA YAPTIt KURULUŞ SENEDİNİN SON BİÇİM" ÜZE­

RİNDE YAPILAN TARTIŞMALAR S ONUNDA, SENET BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK ÖNE- . RİSİYLE BENİMSENDİ. TOPLANTIDA GEREKLİ İŞLEMLERİN EN KISA SÜREDE TAMAMLANARAK VAKFIN İŞLERLİĞE. KAVUŞTURULMASI KARARLAŞT IRILDI.

İZMİR TEMSİLCİMİZİN 15.6.1973 TARİKİNDE DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA İZMİRLİ ÜYELERİMİZ VE YÖNETİM KURULUMUZDAN İKİ ü y e KATILDI.

Toplantıda Oda çalışmaları, temsilcilik yetki ve görevleri, İzmir bölgesinde imar planlama konularına- ilişkin sorunlar, Mimarlar Odası ile ilişkiler Odaya üyelikle ilgili sorunlar tartışıldı»

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN ŞEHİR PLANCILARI İLE 26.6.

1978 PAZARTESİ GÜNÜ YAÎÎLAN TOPLANTIDA İŞYERİ İLE İLGİLİ SORUN­

LAR TARTIŞILDI»

Genelde Bakanlıkça yürütülen teknik eleman isti-Mamı politika­

sının yetersizliği vurgulandı, Bugünkü gelişme içinde önemli bir bilim dalı olarak kanal edilen, kent planlamasında yeterli ele­

manın alınmasına çaba gösteri inesi■istendic

Ayrıca, milyonlarca kişinin yaşadığı küçük büyük yerleşme alan­

larının düzenlenmesinin sağlıklı bir toplum yapısının oluşturul­

masındaki önem vurgulanarak Akont planlaması”nın "büyük proje"

grubundan değerlendirilmesi*'Ha gereği üzerime görüş erirliğine varıldı.

Plan inceleme sürecindeki aksaklıklarında plan yapım sürecini olumsuz yönde etkilediğini belirten üyelerimiz, bu aksaklıkların

(3)

giderilmesi için; plan prensip ve ilkelerinin saptanmasında uzman kişilerin söz sahibi olmalarını, plan ..yapım ve inceleme sisteminin geliştirilmesi için onama merciinin bu uygulamayı kolaylaştırıcı örgütlenme biçimini ve sistemini oluşturması>

araştırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesini belirttiler Ayrıca, ehliyet yönetmenliğinin biran önce ele alınması ve görü

len aksaklıkların giderilmeside istendi»

Yukarıdaki konularda yoğunlaşan tartışmalar sonucunda: a) İş­

yeri çalışma koşulları, b) plan yapım ve inceleme sürecindeki aksaklıklar, c) Bilgi birikimi ve akımını sağlayıcı yöntemler konusunda çalışma yapılması için bir işyeri komisyonu kurulması kararı alındı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI ESKİ ESERLER VE MÜZELER GN -4^4ğ:ııaltûa'> 19781 d eki sınav için son başvurma

1976 Eorhangi bir sayı kısıtlaması olmaksa ve Şehir 9. .. <.m .-a alınacağı belirtiliyor, r ve Personel Dairesi Bşk, Sakarya- Cad, Yoniş rul ma s ı duyu rul u r .

MD. ELEMAN ARIYOR.

arihi

2 iu

Temmuz n Y.Şehir Plancısı tür .Bakanlığı ir adresine ha

E ki ti

S W -

TMMOL İADEN MÜHENDİSLERİ 0DASI1NCA TÜRKİYE MADENCİLİK VE TEKNİK 6».KONGRESİ DÜZENLENİYOR.

BİLİMSEL

19 - 23 Şubat 1979 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan

■’Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik C » Kongresiwne tebliğ vererek veya izleyici olarak katılmak isteyenler katılma for­

munu 13 Temmuz 1978 tarihine kadar Maden Mühendisleri Odasın­

dan alabilirler. Kongreye katılma ücreti 400.-TL’dır; bu ücrete, tebliğler kitabı, eşantiyonlar, kokteyl ve diğer sosyal faaliyet lere iştirak da dahildir.,

(4)

- 2-

41 BELEDİYELER PLÂNLüMA HİZMETLERİ VnKPP'NIN DAHA ÖNCE SAPTANAN KURULUŞ PROGRAMI UYARINCA, KURUCU ÜYELER İLK TOPLANTISINI .23 HAZİRAN CUMA 18:30 DA YAPTI c KURULUŞ SENEDİNİN SON BİÇİM'' ÜZE­

RİNDE YAPILAN TARTIŞMALAR SOSUNDA, SENET BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK ÖNE­

RİSİYLE BENİMSENDİ. TOPLANTIDA GEREKLİ İŞLEMLERİN EN KISA SÜREDE TAMAMLANARAK VAKFIN İŞLERLİĞE KAVUŞTURULMASI KARARLAŞTIRILDI.

İZMİR TEMSİLCİMİZİN 15.6,1978 TARİHİNDİ DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA İZMİRLİ ÜYELERİMİZ VE YÖNETİM, KURULUMUZDAN İKİ ÜYE KATILDI»

Toplantıda Oda çalışmaları, temsilcilik yetki ve görevleri, İzmir bölgesinde imar planlama konularına ilişkin sorunlar, Mimarlar Odası ile,ilişkiler Odaya üyelikle ilgili sorunlar tartışıldı.

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN ŞEHİR PLANCILARI İLE 26,6.

1978 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN TOPLANTIDA İŞYERİ İLE İLGİLİ SORUN­

LAR TARTIŞILDI,

Genelde Bakanlıkça yürütülen.teknik eleman İstihdamı politika­

sının yetersizliği vurgulandı, Bugünkü gelişme içinde Önemli bir bilim dalı olarak kabul edilen kent planlamasında yeterli ele­

manın alınmasına çaba gösterilmesi istendi..

Ayrıca, milyonlarca kişinin yaşadığa, küçük büyük yerleşme alan­

larının düzenlenmesinin sağlıklı bir toplum yapısının oluşturul­

masındaki önem vurgulanarak ’’kent planlamaşı,înın »büyilk proje»

grubundan değerlendirilmesinin gereği üzerine.görüş birliğine , varıldı.

Plan inceleme sürecindeki aksaklıklarında'plan- yapım sürecini olumsuz yönde etkilediğini belirten üyelerimiz, bu aksaklıkların

(5)

giderilmesi içir/; plan prensip ve ilkelerinin saptanmasında uzman kişilerin söz' sahibi olmalarını, plan-.yapım ve inceleme sisteminin geliştirilmesi için onama merciinin bu uygulamayı kolaylaştırıcı örgütlenme biçimini ve sistemini oluşturması, araştırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesini belirttiler Ayrıca, ehliyet yönetmenliğinin biran önce ele alınması ve görü'

len aksaklıkların giderilrneside istendi,

Yukarıdaki konularda yoğunlaşan tartışmalar sonucunda: a) İş­

yeri çalışma koşulları, b) plan yapım ve inceleme sürecindeki aksaklıklar, c) Bilgi birikimi ve akımını sağlayıcı yöntemler.

konusunda çalışma yapılması için bir işyeri komisyonu kurulması kararı alındı.

KÜLTÜR HAKANLIĞI ESKİ ESERLER VE MÜZELER GN. MD„ ELEMAN ARIYOR.

4 Ağustos 1 9 78 :deki sınav için son başvurma 1978 Herhangi bir sayı kısıtlaması olmaksı

tarihi 28 Temmuz m Y.Şehir Plancısı ve Şehir ' . a-.. :• alınacağı belirtiliyor. Kültür

ve Personel Bairesi.Bşk, Sakarya Cad, Yenişehir a rulması duyurulur.

hakanlığı Eğiti üresine başvu-

TMMGB KAREN MÜHENDİSLERİ ODASINNCA TÜRKİYE VE TEKNİK 6, KONGRESİ DÜZENLENİYOR.

KADENCİLİK BİLİMSEL

19 - 2'5 Şubat 1979 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan

’'Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 6, Kongresitfne tebliğ vererek veya izleyici olarak katılmak isteyenler katılma for­

munu 13 Temmuz 1978 tarihine kadar Maden Mühendisleri Odasın­

dan alabilirler. Kongreye katılma ücreti 400.-TL'dır; bu ücrete, tebliğler kitabı, eşantiyonlar, kokteyl ve diğer sosyal faaliyet lere iştirak da dahildir.

(6)

- 4-

YAYIN KURULU, ÜYELERİMİZİN YAPTIĞI AKADEMİK ÇALIŞ’MALARIN KISA ÖZETLERİNİ YAYINLAMAYI. KARARLAŞTIRDI. ÜYELERİMİZDEN 100 SÖZ­

CÜĞÜ AŞMAYAN ÖZETLENMİŞ ÇALIŞMALARINI TEKLİYORUZ.

TEZ ÖZETİ

"CITYSIM - KENT BENZETİM MODELLERİ İÇİN TASARLANAN BİR BENZETİM SİSTEMİ»

DERMEK, Nefise Gül, Yüksek Lisans Tezi, Elektronik Hesap Dilim­

leri Dölümü, O.D.T.Ü., Nisan 1978, 149 sayfa, Tez Yöneticisi Ass. Prof. Dr. P. Payidar Genç.

Bu çalışmada, kent benzetim modelleri için özel amaçlı bir ben­

zetim sistemi -CITYSIM- .geliştirilmiştir. Sistem, nitelikleri, açısından kentsel çalışmalarda kullanılmaya uygun olup, yapısal özellikleri bu amaca göre belirlenmiştir.

CITYSIM, eğitim aşamasında da kullanıcılara yararlı olabilecekti Çeşitli modellerin uygulanmasındaki kolaylık, öğrencilerin tek­

nik uygulama sorunlarından çok kuramsal çalışmalara ağırlık ve­

rebilmelerine olanak, tanıyacaktır.. *

Örnek bir program listesi ve çıktısı sistemin kullanım vı bazı özelliklerini göstermek amacıyla verilmiştir,,

CITYSIM esnek bir yapıya sahiptir ve sisteme zaman içinde, çeşit, li hizmet alt programları gibi, gereksinimlerin belirleyeceği değişik özellikler kazandırabilir.

(7)

ÜYELERÎMİZİN 1977 SONU'İTİBARİYLE ÖDEMEDİKLERİ ÖDENTİ BORÇLARINI 1 EKİM 1978'E KADAR ÖDEMELERİ GEREKİYOR

ŞPMMO Yönetim Kurulu 8. Olağan Genel Kurul kararı uyarınca üye­

lerin 1977 sonu itibariyle şimdiye dek ödemedikleri ödenti borç­

larını 1 Ekim 1978*e kadar.Ödemeleri kararını almıştır. Bilindiği gibi 8. Olağan Genel Kurul*da Ödenmeyen ödentilerle ilgili ceza­

ların affedilmemesine karar verilerek Yönetim Kuruluna ödenmeyen borçlarla ilgili icra yetkisi Verilmiştir. Yönetim Kurulu 1 Ekim 1978*e dek ödenmeyen borçlar için bu yetkisini kullanacaktır.

Üyelerimizin ödenti durumları Ek Tablo l*de görülmektedir. Tabip l*deki ödenti hesapları bazı durumlarda kesin değildir; şöyle ki, askerlik ve yurt dışında bulundukları süreleri Odamıza belgele­

meyen üyelerimiz için bu ödenti miktarları düşülmemiştir. Üyele­

rimizin bm gibi durumları belgelemeleri halinde bu miktarlar dü­

şülecektir. Bunun için askerlik yapmış ve yurt dışında bulunmuş üyelerimiz nüfus cüzdanlarının ve pasaportlarının ilgili sayfa­

larının fotokopilerini Odamıza iletmeleri gerekmektedir. Bu,iş­

lemlerin en kısa zamanda tamamlanması üyelerimizin kendileri için yararlıdır, aksi halde bu miktarlar ödenti borcu olarak kabul edilmektedir.

Üye ödetileri ile ilgili olarak yapılan araştırmalar sırasında, bazı üyelerimizin kaydiyelerini ödemedikleri de ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, bazı kaydiyelerin makbuz kesilme tarihi ve no*su kayde­

dilmekle beraber, hangi üyelere ait .oldukları belli değildir. Ek Tablo 2 a ’da isimleri bulunan üyelerimizin kaydiyelerini ödemiş­

lerse bu durumu Odaya belgelemelidirler; ödememişler ise 1 Ekim 1978*e kadar’(125.-TL) ödemeleri geremektedir. Ek Tablo 2 b'de görülen sahibi bilinmeyen kaydiyeleri ödemiş olan üyelerimizin bu konuda Odayı bilgilendirmeleri beklenmektedir.

(8)

(

Odenti ve kaydiye borçlarını .ödemek isteyen Ankara dışındaki

üyelerimiz T.C. Ziraat Bankası Ankara Kızılay şubesine, ŞPMMO’nın 630.844 n o ’lu hesabına havale edebilirler. Posta havalesiyle

gönderilmemesi rica olunur.

EK. TABLO 1

ÖDENMESİ GEREKEN Asker, «77 so «77 so yurtdı 15.6. nuna nu iti

1977 so- şı bel 1978*e kadar bariy- 1978«e nu itiba gesiy- kadar işyeri le ait üye riyle çe- TOP- le dü~ ödenen nce TOPLAM ödenen

- 6-

io Adı, Soyadı ödenti aa LâM şulen ödenti ödenen BORÇ ödenti

1 Esat Türak 1620 0 1620 1680 — — 0 60

2 İlhan Tekeli 1620 0 1620 1680 --- - 0 60

3 İrem Acar-

oğlu 1620 155 1775 1310 465 0

5 Özer Örüklü 1610 170 1780 1520 __ 260 0

i 6 Tuğrul Ak-

çura 1570 450 2020 80 1940 0

! 7 Aydın Germen 1620 0 1620 — _ 960 — — 660 0

8 Tansı Ş e n -

yapılı 1580 0 1580 1580 0 0

9 Sevgi Aktöre 1600 0 1600 1600 0 0

11 Baykan Günay 1460 0 1460 2000 — — -60 480

14 Gürkan Ertaş 600 0 600 600 —- 0 0

15 A.Lütfü

Öncel 1580 0 1580 1580 0 0

17 Ali Türel YURT DIŞINDA

20 Tamer Gök 1520 0 1520 1540 0 20

22 Tuba Günay 1580 0 1580 _ — 2160 -100 480

23 Birsen Arpad 0 0 0 — — 0 0 0

24. Gülümser Ko-

cabıyıkoğlu 1600 120 1720 1360 360 0

26 Tarık Okyay 1160 9 1160 1178 0 18

30 Aykut Hok-

kacı 1340 0 1340. 1440 -100 180

31 Özcan Esmer 1600 450 2050 0 2050 0

32 Mehmet A y ­

demir 1620 150 1770 1350 420 0

33 Necdet Özel-

gün 1620 0 1620 80 1540 0 0

36 Ülkü Kal­

ka varı 360 0 360 0 360 0

(9)

38 Ö.FarukSever 1480 0 1480 -7-

1500 0 20

. 39 TurgutBi-

ringen 1620 450 2070 0 2070 0 "

40 Osman Ar~

mangil 1480 200 1680 1440 240 0 '

44 Haluk Anıl 1600 0 1600 1620 — — 0 20.

45 Caner Öner 1570 450 2020 __ 240 — — 1780 0

46 Ümit Bilge 1240 450 1690 __ 280 1410 0

47 MehmetCubuk 1580 450 2030 80 — — 1950 0

48 Leyla Ersem 1580 450 2030 80 — — 1950 0

50 Zülal Özkan 1220 0 1220 _ _ 1220 0 0 -

51 Orol Ataman 1240 0 1240 — — 1240 — — 0 ■ - 0

52 İrfan Atala.y 1580. 0 1580 320 0 1240 20 0

53 Safa Gürraan 1620 180 1800 __ 360 1440 0' '

5,4 Zühtü Gan 1600 270 1870 «... 960 240 670 0

55 Selman Er-

güüen 1600 80 1680 80 1240 360 0 Ö

5i> RüstüMeriç-

elİ i 1620 450 - 2070 650 1420 0

57 Özer Sarı-

manoğlu 1600 . 0 1600 0 1440 160 180 '

58 A. Ra s im

Güler 1600 0 160.0 360 920 240 80 0

61 Yi.1dan Okyay 1580 0 ' 1580 ~ — 1580 _ 0 ' 0 'i

62 Cemal Atahan 1580 0 1580 .... 1580 — — 0 0

63 Raşit Gökçeli 1590 270 1860 1480 380 0 f

64 GündüzAtalik 1500 450 1950 _ 240 '- 1710 ' 0

65. Turan Barla s 1570 0 1570 1610 - -- 0 ■ 40 67 Ali İlgen 1580 0 1580 — — 1540 " — — 40 0

68 A.Talat İçöz 1560 450 2010 — — 160 1850 0

69 ■Semra Kutlu-

a.y 1580 450 2030 640 120 1270 0

70 Engin Gürel 1580 0 1580 __ — 860 720 180

71 Güntürkün

Bükülme z 1580 0 1580 1440 140 180 1

72 Ergin Nural 1580 145 1725 230 820 240 435 0 S

73 lanerAkdoğan 1580 410 1990 80 1040 870 0 fl

74 Kemal Sarp 1580 0 1580 * _ _ 1440 — — 140 180 -1

75 Ayşe Gedik YURT DIŞINDA 0 1

(10)

A.Cengiz Hı­

zı roglu 1570 450 2020 ' 1920 __ 100 0

78 Şibay Tuğ­

sa vul 1480 0 1480 1180 300 0

i7 C. 4-:. "" YURT D I 81NDA

so J ... ' k ü m 1480 0 1480 -- 1440 7 / M . - - J-8G 81 i-lm O c y n m

oyü: 1440 o "i A — 'T ‘r. T Ol-; 1440 0 180

82 Ay m SS'-p 1440 0 1440 1440 • ,0 180

8$ İlker Bükül-

•3¿9 1440 0 1440 1440 0 180

84- E.Ç--ii lar '

7avnak 1400 450 1.850 100 __ 1 7 5 0 0

85 KemalKartal 1400 450 1850 --- 200 -- 1650 0

86 Erdal-H©b°l 1400 450 1850 0 1850 0

87 '■»Kene 1

1370 450 1820 0 ' 1820 0

88 y iiı > — j.i . * ü 4-

Kral 1370 0 1370 540 600 230 180

89 Erden Eşit 1360 0 1360 __ 1240 120 0

90 Hülya İlgen 1360 52 1412 — _ 1290 __ 122 0

q.l A„lala

i- rc o ti 1340 o 1340 0 0

- - 1 y m 1340 1 r~ y y t’4 al . — 1. C... n r , r\> K) 160

r 7- ;ıc: i 'i ü ~ =-.

13 30 A T Jç. W- \ 9800 0 1800 0 7 -r y,-j.y h p n 3 5 3Q ia 13 JÖ — — 140 121G 0 180 99 ı r l U z Toü-

2 • :■;“0 1350 0 1350 1450 0 100

r-r Seti'/r.:’ ':"lmr 1350 450 1800 ... — 0 1800 nv_/

97 K e m a n Teber YURT DIŞINDA « / 0

98 Öner Mersin-

ligil YURT DIŞINDA 0

; .« ’'7.bvn ' ' liran 1300 0 1300 1220 — —' 80 0

|.v ) r 1- rat 1200 130 1350 80 1800 50 0

10 i.la km. lüry-

kİ ^

U J. Ai 1240 0 1240 1160 80 0

1 : Tav.ıt Kol e-

tavitcğlu 1240 0 1240 680 560 0

73 r . lert Coş-

1160 270 ~ 430 __ 660 770

(11)

106 'eri Da,413. 1160 0 1 1 6 0 1 6 4 0 — — o 480 ıg 7 Zuaul Okçu-

7)11,1: 1 1 6 0 0 1 1 6 0. 1 1 0; 1040 0 0

108 Bü z ü Akanı al 1 1 6 0 240 1400 __ 1080 3.20 0 109 Gen ciz On kan 1 1 6 0 0 1460 1080 O ■: i

i 0 '

1 1 0 Yi?;in kilon- C "T f7

k.-l'u/J 1 1 6 0 0 1160 1 1 6 0 o 0

M "Tünen Tuna 1 1 6 0. 450 1610 t — ~ , 1 6 1 0 o

1 1 2 Erkan Uçkun 1 1 2 0 0 1 1 2 0 . — 820 3 0 0 n 0

1 1 1- ili Yanca 1 1 4 0 0 ■ 1140 .- 0 600 340 180

114

S

Ssu.çu-.c. Tenor 1140 0 1 1 4 0 0 1 0 6 0 O V..-Ürs 180' 1 ç s 1jl'-At, "H I^V] 1 1 2 0 . 285 140-5 . -- 640 __ 765 0

A...J_ O HUar/ü Belen 1080 0 içîBO 3 1 0 680 90 0 117 Tııs ı.:1 S e ire 1 i -

oğlu 1080 0 1080 0 108C 0 180

118 İncire t Kaya 10,70 0 1070 "520 7i0 — Q o

ıı ı İÜ-. G-ül Berkinen 10,60 80 1140 600 300 ■J ! f '0 .1 İlU İi ı.”0,U ;,Q j;J'C:v.2.11i o. 1040 0 İCu-G 0 570 j - ?a - 180

"] ■; ı İ Ü Ölçü;..

çapar 1040 450 i 4 öp •- 0 — — 14 9 4 64

\J

...1:0

'■) ’ ’ ’ 1040 0 -L.0‘T G‘ 1040 0 0

1 A ‘j .0 Ali i o nü-

0 ;1 ?■ 1 0 4 0 f\ ı rv 4.9‘4 r \ tG 0 "30 2 60 0

l o/- '•<T la ç ü A'opnn 1040 450 1490 230 — t-...ü 0 -j

129 Burli&n Hacı~‘

0;ÎV..U 1040 75 1115 310 6 3 0 Ü 6 0 ,

.1.2b. ili:- ÜJâ i i.?; S.*. xl 1040 270 1 71 ¡9 .« — 640 — — 670 ] n? Tl ziller lop-

çpon:..u 1 0 2 0 425 1645 ■- 1 2 0 50 İni 5 rk/ .. |"1

1 2;:. İra: Ârlak 1 0 2 0 0 1 0 2 0' — — 1030 — 0 1 °

1

1 PQ t; re; ün köprü a 1 0 2 0 0 1 0 2 0 — — 1.00 600 5 20 o 1

1 1 0 ayça Yozdan 1 2 2 0 450 1670 —4» 130 1510 0

1

i. 1 la çar Güner _LQ8p___A5>Q 1680 ___ û__ __ - arn 0

i

(12)

- 10-

133 Rıza C e İlkel 660 0 660 — 660 0 c \. G

134 S inan Uçal 780 397 1177 _ — 130. - 104? . .0.

135 Erken Avşar 940 450 1390 ...KJ..r\ — - 1390 0 **

136 Yusuf üs-

. kara koç 640 0 .640 640 40 . .. k o k

137' Enis fasın 760 ' 0 760 470 300 - ... 0 ' 10 ■ •' 138 Feridun 8uy~

gulr.er 800 25 325 750 75 0

13. Targan özgür 800 YURT D l k l i f D İ

.140 Ülker- farla s 920 0 920 940 0 20

: 141 -Meto Gür er- 960 450 1410 0 -- , 1İ40_ ü

14 f ‘ olay G o l ü n - - 960 V 960 80 880 0

[143 Aydın -farlas - 800 0 800 ... 1040 _ 0 240 i 144 Ayda- İraydın • .■■940 ■ 105 1045 730 315 0 -

145 M e l - i r . E ı g r o y 780- /• C4 825 ----„ 750 75 0

146 Arif Katar 730 0 780 1040 — — 0 260

i 147 Şalin Satıbol 660 0 660 0 0

i 143 ki car Yendi 66 0 405 1065 ---- 0 1065 ' 0

; 14-9 İsmail r '- m x G G H Ü o ü 0 — — 560 - 0 r\

150-Fevzi C:u -.ccn r c L> 0 ’ \J ■-J 660 480 180 6 )

151 M eh ta x> üzyonen t ' O vj c - 660 660 — - 0 0

152 kazan facia ¿50 a ■ 660 ... .. . 660 0 0 153 Yılda z âö. m ı k - ■

o alu (\ ■ İ ; 30 690 86ü o 170

154 S«- . ’• i Özgür 6 6 0 50 710 . 560 1 5 0 0 ildi ci’.rtĞ>3 KaVran e" C r

K ı U 'J 0 66 ü . 300 .360 \J

[13 o Erkek lirça c v G 180 840 300 540 ü i -1 ,-(-T rf.-> V -i '»•* ’>■ "i "

i I ; ; v lİüI i/ . . t u L f i i i •

[■ ' ’ Gereğin ü uÜ 90 7 5 0 ' 480 270

,1a8 Osnan nkyel 660 85 745 360 130 2.5 5, 0

159. S e m i iz z 660 V 660 .---- 906 ("I 2 40 '

•ICO Şali ra S c km c -

ne-r 660 0 b 6 0 Öbü 0 i ,

161. İülcnt Tanık 660 0 660 _ ... 300 360 0 - 180 162 İsmail Hakkı

Oğuz 630 0 630 630 0 r j

163 Sami Oruç 630 0 630 390 . . --- 240 f)

(13)

164 Cemal Sümengen 630 382 1012 — 0 • 1012 0 İğ 5 .Şükrü Ata can 630 180 810 — 43i'ö — — : 0 0

166 Jerfaan Kılıçal 660 r\ 660 — — 660 — — 0 0

1C-7 Önder Batkan 66ü 0 66ü — 300 3 6 0 nw

168 Sertaç Oralalp 540 230 770 — — 840 — — 0 70

169 Ara Tanak 600 0 -■ — 340 — — 240 0

170 Gökhan Menteş 6 0 0 66ü — 660 — — 0 0

1?1 Ömer C.Bayram-

. . .o.A] u ... _.... 60'0 360 960 0 960 0

172 levent Güven­

ciz 600 r-'U. , 600 600 0 û

173 Gül Kayaman YURT DIÇIND.ti 0

11 *r i uğ?dct 1 Unsal 660 0 660 — — . 660 — 0 0

175 Celal Şakıyan 660 0 660 — 450 — 210 0

176 Auttan Aynagöz 600 0 600 — 6 0 0 — 0 0

177 Argun Yum 540 . 315 855 - — 540 — 315 0

178 Hanefi Caner 540 170 710 — 200 — 510 0'

179 Bren Kale - 540 0 540 — - 540 ■- 0 0,

180 Mecdi Külahçı 510 75 585 _ ■ 360 — 2 2 8 . 0

181 Su.zan Sencan 480 0 480 — 480 — 0 0

182 Yavuz Kaya 450 120 570 -- 0 210 360 0

1-3Ş Çetin Göksu 450 0 450 — — 250 — 200 0

184 Leila Erder 450 0 450 • 450 — 0 0

185 İhıahim Semiz 600 0 600 — 600 — 0 0

186 Ali İjçok

Kayılı 390 150 540 540 0 û

187 5ü,lav Kıl İh 390 0 . 390 — 390 — — 0 0

188 PerOnan Kiper 390 0 390 — — 390 0 180

189 Kernzi Sönmez 390 0 390 _ 390 — 0 0

190 Ne bil Ergun 390 0 390 — — 460 — — 0 70

191 L.Bahadır

Er tay YURT DIŞINDA 0

192 Atiye Geııcer 390 150 540 _ 450 — 90 0

193 Erhan Geneer 390 150 540 — — 450 90 0

194 Rıfat Türkkan 390 0 390 _ 390 0 0

195 Murat Yegül 390 202 592 0 — — 592 0

196 Levent Ünen 36.0 0 360 — 360 0 r\U

(14)

- 12-

197 Kadri Karakaya * 360 130 490 100 390 0

198 Özgen Ayhan 360 150 510 — 51ü ... 0 0

199 Yenal İyialkan 360 0 360' — — 480 0 120

: 200 Meiıme t f'ankut 360 0 360 460 — ~ 0 100

201 Oğuz Altınbaş YURT DIŞINDA 0

202 Galip Güven 390 0 390 ' — 390 0 180

203 Kürşat Ârıgüraüş 360 15 375 — 330 . — 45 0

204 Esen Ergun 330 0 330 _ — 460 — — 0 1 3 0

205 Hasan Gençağa 330 165 495 — — 0 — — 495 0

206 A.Rıza Gülerman .330 90 420 420 «... 0 0

2 ‘r'7 Saadet Bağçacı 330 0 330 — 360 0 30

208 Solmaz Dona .330 ’.' O' 330 560 0 230

209 N.Kemal Bölen­

ken '330 - I65 495 360 .1 3 5 0

210 Murat Güvenç 330 " *■ U... O .. 330 __ 460 5 . . 0 130 211 A.Hamdi* Ya'rdım 330 . ö 330 "w — 360 — — .. 0 .30

212 Öznur Yücel 72 ü' 0 720 '■- . 720 0 180

213 Burhan Kızılöz 2 0 0 0 200 90 1 1 0 ' 0

214 Melek Saraçer 2 5 0 0 250 --- 660 - — — 0 ' 390

215 3afer Bingöl 240 0 240 660 0 . 420

216 Yaşar Bahri..

Ergen 240. 0’ 240 240- . .. ‘ 0 0 .

217 . ' - e r i Beyaz 210 0 210 — *- 310 . 0 - 100

218 A,Semra Ongan 180 57 237...; — — 65- - — 172- 0

219 Taci Bademli 180 0 180 ' 180 — — 0 0

220 Sühr Ulgen 150 0 150 — — 180 0 . 30

221 Yana Armağan 150 75 225 — — 0 ,6 1 — — 2 2 5 0

2L2 -i.nsan Tutum 720 90 810 — — 0 540 270 0-

225 Engin Sungur 60 0 60 _ _ 215 0 155

2- Tr,' YrY Sonat 30 0 30 390 — — 0 360

(15)

- 13-

EK 'TABLO: 2

a) Kaydiyesi Ödenmemiş Üyeler;

Üye N o : Adı Soyadı Kayıt tarihi

53 Safa Gürman 24.5.1972

103 Bülent Coşkun 23.2.1974

111 Kuman Tuna 25.2.1974 -

■129 Ergün Doğruya 23.10-.1974

131 Yaşar Güner Belirsiz

132 Aydın Kozak Belirsiz

134 Sinan Uçal -,10.1975

135 Erkan Avşar . -.2.1975

136 Yusuf Özkarakoç -.11.1974

137 Enis Basım -.11.1975

138 Feridun Duyguluer -.9.1975

139 Targan Özgür -.11.1975

140 Ülker Barlas 2r o or-;r

141 Mete Gürer Belirsiz

164 Cemal Sümengen -.4.1976

168 Sertaç .ura la İp -.7.1976

177 Argun Yum -.6.1976

222 İhsan Tutum -.1.1976

b) Sahibi Bilinmeyen Kaydiyeler:

Tarih 20.1.1975 29.1.1975 5.2.1975 6.2.1975 -.3.1975 -.3.1975 -.3.1975 -.4.1975

Makbuz no;

212 213 214 215 217 218 220

Referanslar

Benzer Belgeler

The aim of this work was to find out the top-six medical categories with high-risk in Taiwan by analyzing the lawsuits of district courts in Taiwan from an epidemiological

Sahil Planlama ve Yapým Þube Müdürlüðü Veteriner Hizmetleri Þube Müdürlüðü Yapý Ýþleri Þube Müdürlüðü. Hizmet Alaný

Odak Alan - Stratejik Amaç - Stratejik Hedef Ve Performans Göstergeleri 5 Yıllık Kümülatif Stratejik Eylemler Hedef Değerleri. [S.E.] - Online Tebligat Uygulamasına

Talebe, oturduğu odadan farksız bir yer görünce kadına haklı olarak sorar: «Madam bu odanın manzarası yok.» Kadın: «Monsieur, der lütfen cumbanın yan

• Öğretimin planlanması, konuların ne zaman ve ne kadar süre içerisinde işleneceğinin zaman sırasına göre düzenlenmesini, ayrıca programın ön görülen süre

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, 1984 yılında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında kurulmuştur. Kanunda da belirtildiği gibi Odamız,

Stratejik Plan çalışması kapsamında SP Proje Ekibi tarafından gerçekleştirilen birimler bazın- daki veri analizi çalışmaları konsolide edilerek değerlendirilmiş ve

Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlandığı, enerji ve ulaştırma

Okul binasının eksikleri tamamlanacaktır Okul idaresi Eylül – Mayıs 2019 1.1.2 Derslik malzemeleri sayısı ve kullanım oranı arttırılacaktır Okul idaresi ve öğretmenler

Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, ihtiyaçlarının giderilmesini destekle- mek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, onkoloji

Okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı (Kurul BaĢkanı), sınıf öğretmeni ve Ģube rehber öğretmenlerinden birer kiĢi, okulda varsa okul rehber

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve Kurumsal

Ġzleme, stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması anlamını taĢımaktadır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve

Kişilik analizleri neticesinde elde edilen veriler ile hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Elde edilen veriler ışığında, personel çalışma

ÜSPDE tarafından her hedef için stratejileri, performans göstergelerinin plan dönemi boyunca alması hedeflenen değerleri, sorumlu ve ilgili birimleri ve maliyetleri içeren

d) Yürütücü ve çalışma kurulu üyeleri veya çalışma kurulu üyelerinin kendi aralarında anlaşmazlıklarının olması ve bu anlaşmazlığın yürütücü veya komite

PLANDA; TURİZM TESİSİ, ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANI, ÖZEL EĞİTİM ALANI, ÖZEL SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI FONKSİYONLARINA AYRILAN BÖLGELER İLE İMAR PLANI NOTLARINA

mekanlar vardır; sadece zemin kattan ibaret (Şekil 28) veya iki kat halinde yapılabilir (Şekil 29, 30). Üst kat bulunduğu zaman, ahşap merdivenle sofadan ulaşımı sağlanır. Alt

Açıklamada, gerek kent merkezindeki konumu, gerek kent kimliği açısından önemi dikkate alındığında, Emek İşhanı’nın bu iki yaklaşımdan daha duyarlı, bilimsel ve

İşletmenin içinde bulunduğu ülkenin politik şartları, işletmede alınan çeşitli kararlarda etkili olur.. Aynı

 İmar planları ile ilgili idarece doğrudan veya ihale suretiyle yaptırabileceği gibi İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesi suretiyle de yaptırılabilir.

14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği eki Ek-1 Gösterimler...

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatın zorunlu kıldığı Şair Nigar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ilgili birimlerin