Remissyttrande förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2021

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

REGIONSTYRELSEN YTTRANDE Sida 1 (1)

Dnr 01296-2020

RegionNorrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP583-382524020-987 0.4

Mottagare Socialstyrelsen Dnr 4.1-27088/2020

Remissyttrande förslag till

Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2021

Sammanfattning

Socialstyrelsen fastställer genom föreskrifter det belopp som en kommun ska lämna i ersättning till en region för vård av en utskrivningsklar patient. I en ny föreskrift föreslår Socialstyrelen ett belopp på 8 900 kronor per vårddygn.

Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget.

Synpunkter från Region Norrbotten

Region Norrbotten ställer sig positiv till Socialstyrelsens förslag om att fastställa belopp för kommunernas betalningsansvar för vård av utskrivningsklara patienter till 8 900 kronor per vårddygn för år 2021.

Beloppet år 2020 var fastställt till 8200 kronor som räknas upp till 8 900 kronor för år 2021, vilket motsvarar genomsnittskostnaden för ett vårddygn i riket vilket regionen uppfattar som den beräkningsgrund som ska gälla när beloppet fastställs. Region Norrbotten anser att den beräkning som redovisas i Socialstyrelsens konsekvensutredning är relevant.

Region Norrbotten vill särskilt framhålla vikten av att fastställa ett nationellt fastställt belopp samt att det årligen ska räknas om med

genomsnittskostnaden som beräkningsgrund.

Beslutet är fattat i enlighet med punkt 8.18 i regionstyrelsens delegations- ordning beslutad 191210, 7 kap 5-8 §§ KL.

Anneli Granberg Verksamhetsdirektör Region Norrbotten

Şekil

Updating...

Benzer konular :