Överföring av del av investeringsram 2020 för fastigheter till 2021

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-02-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

Regiongemensamt ARBGRP515-1854338440-528 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Tarja Lepola

Överföring av del av investeringsram 2020 för fastigheter till 2021

Dnr 80-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 46 mnkr av investe- ringsram 2020 för fastigheter överförs till 2021.

Ärendet

På grund av pandemin har vissa planerade fastighetsinvesteringar inte aktua- liserats under 2020 utan istället planeras investeringarna 2021. Av investe- ringsramen för fastigheter 2020 överförs därför 46 mnkr till 2021.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör Divisionschef Service

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :