• Sonuç bulunamadı

1968 Ü SS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1968 Ü SS"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

1. Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki mus- luk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu 12 saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa, boş havuzu kaç saatte dolar?

A) 2 B) 3 2 C)

5 44 D)

3 26 E)

3 31

2. A(-2;4) noktasından geçen ve 2x+4y- 5=0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2y+4x-3=0 B) 2y+x+9=0

C) x 6

2

y 1  D) x 3 0

2

y 1   E) 2y-x+7=0

3. Bir ABC üçgeninde Bˆ 700 , Cˆ 300 ol- duğuna göre, Aˆ açısının iç açıortayı ile A köşesinden geçen yükseklik arasındaki açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 150 B) 200 C) 350 D) 400 E) 500

4.

450

) C Aˆ D ( m ) C Aˆ B (

m  

700

) C Eˆ B (

m 

Şekildeki m(ADˆC) açısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 700 B) 900 C) 1000 D) 1100 E) 1150

5.

900

) C Aˆ B (

m  olan ABC üçgeninde yüksekli- ğin hipotenüsten ayırdığı parçalar BH=p ve

HC=q ile gösterilirse, bu üçgen için aşağı- daki yazılı formüllerden hangisi doğru olur?

A) h2 =a.p B) h2 =b.c C) c2 =p.q D) b2 =a.q E) A(ABC)=a.h

6. Bir ikizkenar yamukta, kenarların orta nok- talarını köşe kabul eden yeni dörtgen aşağıda- kilerden hangisidir.

A) Dikdörtgendir B) Eşkenar dörtgendir C) Karedir D) Yamuktur

E) Herhangi bir dörtgendir

7. Bir üçgende Aˆ 450 , BˆCˆ 350 olduğuna göre, Bˆ açısının değeri aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) 450 B) 500 C) 670 30 D) 850 E)720 30

8. (a-b)3 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) a3+3a2b+3ab2+b3 B) a3-2a2b+2ab2-b3 C) a3-b3 D) a3-3a2b+3ab2-b3 E) (a+b)(a2-ab+b2)

9. d

c b

a  olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?

A) d

d c b

b a  

B)

c d c c

b a  

1968 ÜSS

(2)

1968 ÜSS MATEMATİK SORULARI

C) 2b d

d b c 4 a

c 4 a

 

 D)

d md nc a

mb

na 

 

E) 5c 3d

d 3 c 5 b 3 a 5

b 3 a 5

 

10. 14x-3y=39 6x+17y=35

denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerden hangi değer takımını kök olarak kabul eder?

A) x=2 ; y=3 B) x=-2 ;y=-3 C) x=3 ; y=-2 D) x=3 ; y=1 E) x=-3 ; y=-1

11. A(0;0) ve B(1;2) noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) x+2y=0 B) y-2x=0 C) x-2y=0 D) y+2x E) x+y=3

12. Bir dik üçgende dik kenarların tersleri- nin kareleri toplamı aşağıdakilerden hangi- sine eşittir?

A) Hipotenüsün karesine.

B) Hipotenüsün tersinin karesine.

C) Hipotenüsüne ait yükseklik karesine.

D) Hipotenüse ait yüksekliğin tersinin kare- sine.

E) Hipotenüsle yükseklik çarpının karesine.

13. (m-1)x2 –mx+m+1= 0 denklemlinde kökler çarpımının -2 olması için m aşağıdaki sayılardan hangisine eşit olmalıdır?

A) -2 B) –1 C) 0 D) 3

1 E) 3

14. ax2+bx+c üçterimlisinin, x ne olursa ol- sun, negatif olması için aşağıdaki ifadeler- den hangisi mevcut olmalıdır?

a) <0, a>0 B) >0, a<0 C) <0, a=0 D) <0, a<0 E) =0, a<0

15. İlk terimi 4, ortak farkı 5 ve son terimi 64 olan bir aritmetik dizinin terim sayısı aşağıda- kilerden hangisidir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

16. Bir dik üçgenin kenarlarının uzunluğu üç ardışık tam sayıdır. Üçgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangileridir?

A) 1; 2; 3 B) 2; 3; 4 C) 3; 4; 5 D) 4, 5; 6 E) 5; 6; 7

17. tg A

1 A sin

1

2

2  ifadesi aşağıdakilerden hangi ifadeye özdeştir?

A) 2 B) 1 C) 2

1 D) sin2A E) A sin

1

2

18.

Yukarıda grafiği çizilmiş olan fonksiyonun aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A) y=cos x B) y=sin x C) y=tg x D) sec x E) cotg x

19. Çapı d olan kürenin hacmi çap cinsinden yazılsa, aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A) d3

3

v  4 B) d3 3

v  2

C) d3

6

v  1 D) d3 3

v 1

E) d3

2 v 1

(3)

1968 ÜSS MATEMATİK SORULARI

20. “Aynı düzleme dik olan iki doğru ...”

cümlesini doğru olarak tamamlayabilmesi için aşağıdakilerden hangisi noktaların yeri- ne yazılmalıdır?

A) Çakışık olur B) Aykırı olur C) Kesişir D) Paralel olur E) Dik durumlu olur

21. Kökleri x1= 3-2 2 ve x2=3+2 2 olan ikinci derece denklemi aşağıdakilerden han- gisidir?

A) x2-(6-4 2 )x+1=0 B) x2+6x+1=0 C) x2+(6-4 2 )x-5=0 D) x2-6x+1=0 E) x2-6x+(17-12 2 )=0

22.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ABC üçgenin- de sinüs teoremini ifade eder?

A) A(ABC)=

2

1b.c.sin A B) sin2A=1-cos2A C) h=b.sin C=c.sin B

D) a2=b2+c2-2b.c. 1sin2A

E) 2R

C sin

c B sin

b A sin

a   

23. 6x 9x 5 2 x 6 x y 4 22

  fonksiyonun türevi

aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 2

) 5 x 9 x 6 (

12 x 16 x y 72

 

B) 2 2

) 5 x 9 x 6 (

12 x y 16

 

C) 22 2

) 5 x 9 x 6 (

18 x 16 x y 72

 

D) 2 2

) 5 x 9 x 6 (

12 x y 16

 

E) 22 2

) 5 x 9 x 6 (

12 x 8 x y 72

 

24. y=x2-2x fonksiyonunun x=1 için sıfıra eşit olan ilkelinde c integral sabiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2

 3 B) 0 C) 3 1 D)

3 2 E)

3 5

25. x 3x 4

2

y 1 2   y eğrisinin hangi nokta-

daki teğetinin eğimi

3

m  1 olur?

A) 

 

 9

;20 3

2 B) 

 

 18

;55 3

1 C) 

 

 9

;8 3

4

D) 

 

  9

; 4 3

8 E) 

 



9

;56 3 2

26. 16x2+36y2=625 elipsinin parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 18 50 B)

9

50 C) 9

25 D) 18 25 E)

50 9

27. x 7

5 ax y x2

  fonksiyonunun gösterdiği eğrinin, apsisi x=-1 olan noktasındaki te- ğetinin x

4

y  3 doğrusuna paralel olması için a nın alacağı değer, aşağıdaki sayılardan hangi- sidir?

A) 7

 68 B) -4 C) 3 D) 4 E) 7 68

(4)

1968 ÜSS MATEMATİK SORULARI

28. 25x2-9y2=225 hiperbolünün iki asimp- totu ile herhangi bir teğetinin meydana ge- tirdiği üçgenin alanı aşağıdakilerden hangi- sidir?

A) 225 birim kare B) 25 birim kare C) 7,5 birim kare D) 15 birim kare E) 9 birim kare

29. Kenarları birbirine paralel olan iki üçgen arasında aşağıdaki ifadelerden hangisi mev- cuttur?

A) Üçgenler birbirinin bir eksene göre simetriğidir.

B) Üçgenler birbirinin bir noktaya göre si- metriğidir.

C) Üçgenler birbirine eşittir.

D) Üçgenler birbirinin benzeridir.

E) Üçgenlerin alanları birbirine eşittir.

30. Sabit iki noktaya olan uzaklıklar oranı sabit olan noktaların geometrik yeri aşağı- dakilerden hangisidir.

A) Bu iki noktayı birleştiren doğru parçasının orta dikmesidir.

B) Bu iki noktayı odak kabul eden bir elipstir.

C) Bu iki noktayı odak kabul eden bir hiper- boldür

D) Bu iki noktayı çap uçları kabul eden bir çemberdir.

E) Bu iki nokta arasını verilen sabit oranda bö- len noktalar çap uçları olmak üzere çizilen çemberdir.

31. x 1

1 x 3 3 y x

  fonksiyonun x=1 için

limiti aşağıda kilerden hangisidir.

A) - B) -2 C) -1 D) 0 E) 4

1-C 2-D 3-B 4-B 5-D 6-B 7-D 8-D 9-E 10-D 11-B 12-D 13-D 14-D 15-D 16-C 17-B 18-B 19-C 20-D 21-D 22-C 23-B 24-D 25-D 26-B 27-D 28-D 29-D 30-E 31-D

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

[r]

[r]

[r]

Based on the developed formulation, Section 6 first discusses a variational analysis of the sensitivity of these tensors with respect to micro-texture design variables and then

İki farklı maksimum agrega tane büyüklüğüne sahip, havada ve suda kürlenen kontrol ve önyüklenmiş beton karışımlarının 7 ve 28 günlük elastisite

• Katsayılar eşit olmadığı takdirde ifade orantısız bir çember tarzı geometri şekil belirtebilir ve bu şekilde yarıçap merkezden her noktaya eş uzaklıkta

1 — sıra numaralı projede merasim kısmıyla büro kıs- mının vâzıh şekilde ayrılmış olması ve arsaya yerleştiri- liş şekli uygun olmakla beraber merasim kısmının çok

Türbeler, mimarî bir tipin meydana gelmesine sebep olmakla beraber her türbe devrine ve yapılış tarihine göre ayrı bir hususiyet taşır .Binaenaleyh bir türbe mimari us-

Bir baş ve büyük kemiklerin kompozisyonu ile sembolik bir şekilde düşünülen bu plân, arazinin meyli itibarile mü- teaddit sedler halinde olacak ve orta kısmı büyük bir

Yüce Allah bu ayette, mümin erkek ve kadınların birbirleriyle alay etmemelerini, zira alay ettikleri kimselerin, Allah indinde alay edenlerden daha iyi

Birinci soruyu yanlış cevaplayan öğrencilerin çözümleri incelendiğinde bu öğrencilerin 4‟ünün üçgene bağlı tek bir özelliği kullanarak işlem yapmış

Kenar uzunlukları 320 cm ve 120 cm olan dikdörtgen biçimindeki halının üzerinde aşağıdaki gibi birbirine eş olan eşkenar dörtgen biçiminde desenler vardır.. Dik

Bir ABCD konveks d¨ ortgeninin k¨ o¸segenlerinin kesi¸sim noktası M olmak ¨ uzere AB kenarını P noktasında, CD kenarını Q noktasında kesen ve M noktasından ge¸ cen g do˘

ABONE’nin hile veya muvazaa yoluna saparak ADSL/G.SHDSL hattı ile ilgili herhangi bir işlem yaptırdığının anlaşılması halinde, hileli veya muvazaalı işlemle

Odak grup görüşmesinde elde edilen bulgulardan yararlanılarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme, odak

Simedy an A kademi

AraĢtırma sonucunda Genel Lise öğrencilerinin Ģiddet eğilimi düzeylerinin, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin Ģiddet eğilimi düzeylerine göre daha

Verilen n m  boyutlu bir A matrisinin herhangi iki satırının birbirinin katı olup olmadığını bulan programı yazalım. satır elemanlarının c katı olsun. Buna göre

[r]

Yollar¬n dört tane yar¬do¼ gru ve hiperbol benzeri e¼ grilerden olu¸ stu¼ gu bir kritik nokta bir semer noktas¬d¬r.. Hiperboller boyunca kritik noktaya yakla¸ sma ve

İkizkenar üçgende ikiz olmayan kenar üzerindeki herhangi bir noktadan ikiz kenarlara çizilen dikmelerin toplamı, ikizkenarlara ait yüksekliği verir... İkizkenar üçgende

İkizkenar üçgenlerde taban üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen paralellerin toplamı eşit kenarlardan birinin uzunluğuna eşittir. İkizkenar üçgenlerde