• Sonuç bulunamadı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kurumsal Sosyal Sorumluluk"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

1

(2)

KSS Yaklaşımları: Klasik Yaklaşım

• Milton Friedman

• Klasik sosyal sorumluluk anlayışı, kurumların, örgütsel amaçların dışında başka herhangi bir yükümlülüklerinin olmadığı düşüncesine dayanmaktadır. Bu anlayışa göre kurumların sorumlulukları sadece kar elde etmektir.

• Kurumlar, ekonomik birimler olup, sosyal amaçları

gerçekleştirmeye uğraşmazlar. Kurum yöneticilerinin KSS bağlamında, hukuki sorumluluklarını yerine getirince, etik sorumluluklarını da yerine getirdiklerini düşünmeleri

klasik yaklaşım bağlamında değerlendirilebilir.

(3)

Modern Yaklaşım

• modern yaklaşımda müşteriler ön plana çıkmaktadır. Kurum kar elde etmeli ama diğer çıkar gruplarının yasal hakları

korunmalıdır. Bu yaklaşıma göre, kurum yöneticileri,

çalışanlara, tedarikçilere, kredi kuruluşlarına, topluluklara,

topluma ve hisse sahiplerine karşı sorumludur (Coşkun, 2010;

49). Modern sosyal sorumluluk anlayışına göre, herhangi bir kurum; “yer altı veya yer üstü bir su kaynağına zehirli atıklarını bırakmamalı, ekolojik yapıyla barışık üretimlerde bulunmalı, iç ve dış çevrede yer alan tüm unsurları sosyal sorumluluk

yönünde bilinçlendirmeli, örgüt içi ve dışı eğitim

olanaklarınıgeliştirmeli, işgörenlerinin tüm sorunlarına duyarlı davranmalı” dır.

(4)

Caroll KSS Modeli

(5)

Ekonomik Sorumluluklar

• urumlar, toplumun ihtiyaç duyduğu mail ve hizmetin

üretilmesinde kaynakların verimli kullanılması ve kar elde

edecek biçimde satılmasından sorumludur. Kurumların varlığını sürdürebilmesi kar elde etmesine bağlıdır. Bu nedenle

kurumların öncelikli sorumluluğu ekonomiktir.

• Kurumların ekonomik sorumluluklarışu şekilde ifade

edilmektedir (Carroll, 1991’den aktaran Ceritoğlu, 2011; 34):

•Hissedarların kazançlarını sürekli arttıracak biçimde hareket ettirmek, •Karlılığa yönelmek, •Rekabet pozisyonu

koruyabilmek, •Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak, •Sürekli karlı çalışan bir işletmeyi başarılı bir kurum olarak kabul etmek.

(6)

Yasal Sorumluluk

• Kurum faaliyetlerini gerçekleştirirken yasalara ve iş kanunlarına uygun hareket etmekle sorumludur. Yasaların da toplumu

koruyucu önlemler aldığı düşünüldüğünde kurumlar yasal sorumluluklarını yerine getirerek toplum refahına katkıda bulunmaktadır.

• Carroll’a göre (1991’den aktaran Ceritoğlu, 2011; 34) yasal sorumluluklar şu başlıklardan oluşmaktadır. •Kurumların

devletin ve yasaların beklentilerine uygun davranması, •Tüm bölgesel düzenlemelere uyulması, •Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması•Yasal yükümlülüklerini yerine getiren bir

işletmenin başarılı bir kurum olarak tanımlanması•Ürün ve hizmet sunumunda asgari yasal zorunluluklara uyulması

(7)

Ahlaki Sorumluluk

• Yasalarla belirlenmiş olmasa da toplum, kurumun, toplum değer ve normlarından türetilmiş yazılı veya yazılı olmayan kodlar, normlar ve değerleri

benimsediğini yansıtacak, etik sorumluluklarını

yerine getirmesini beklemektedir. Kurumun ürettiği ürün ve hizmetler konusunda dürüst davranması, alıverişlerde karşı tarafı kandırmaması, kurumu toplum gözünde küçük düşürücü davranışlardan

kaçınması etik davranışlar olarak kabul edilmektedir.

(8)

Hayırseverlik

• urumun sadece gönüllü ve isteğe bağlı olarak toplum yararına olacak hayırsever

uygulamalarını kapsamaktadır. Bu uygulamalar doğrudan ya da dolaylıolabilir. Kurumlar,

toplumsal bir soruna çözüm olacak ya da

dikkat çekecek uygulamalarla toplum refahına katkı sağlamaya çalışabilir.

(9)

KSS kurumlara ne sağlar?

• 23Avrupa Birliği Komisyonuna göre ise kurumlar için KSS avantajları şöyle sıralanmaktadır:

• •Karlılık için sıklıkla doğrudan bir fayda sağlar: Özellikle iş alanında yapılan iyileştirmelerin üretim ve ürün kalitesi üzerinde olumlu etkisi vardır. Çevreye verilen zararı en aza indirirken kullanılan yöntemler de masrafların

azalmasını sağlamaktadır.

• •Kurum imaj ve itibarı açısından fayda sağlar: İyi bir kurumsal vatandaş olmak kurumun daha fazla saygı görmesini sağlamaktadır. Kurumlar KSS etkinlikleriyle toplumda daha fazla fark edilmeye başlamaktadır. Bu

etkinlikler aracılı ile kurum, ticari birlikler, kar amacı gütmeyen kurumlar, yatırımcılar, eğitim dünyası ve yerel topluluklar karşısında iyi bir imaj çizmektedir.

• •Kurumlar, KSS yoluyla kurumsal değerlerini ortaya çıkarmayı seçebilir. KSS ve etik değerler birbiri ile ilintilendirilebilir.

Referanslar

Benzer Belgeler

gereken sosyal yükümlülükleri olan kurumlar olarak görülmeye başlandı.. 1940'larda

* Doğrudan KSS uygulamasını hayata geçirmek için kurulan ve çevreye duyarlı ürünler üreterek bu amacını kuruluş amacı olarak belirleyen Body Shop gibi firmalar (ama ? )..

Tedarik zincirinde sosyal diyalogu etkinleştirmeyi, çalışanları hakları ve sorumluluklarıyla ilgili bilinçlendirmeyi amaçlamayan programlar Ticaret Bakanlığı’nın

2019 DOĞUŞ GRUP KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU•DOĞUŞ GRUBU

fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve fiirket sermayesinin do¤rudan ya da dolayl› olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin ihraç etti¤i sermaye piyasas›

fiirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve fiirket sermayesinin do¤rudan ya da dolayl› olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin ihraç etti¤i sermaye

Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve

Kurumların etkili ve verimli bir şekilde sosyal sorumluluk çalışmaları yürütebilmeleri için paydaşlarının sosyal sorumluluk davranışlarını dikkate almaları