• Sonuç bulunamadı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kurumsal Sosyal Sorumluluk"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

2

(2)

• Sosyal sorumluluk terimi ilk kez 1953’te yayımlanan Bowen’in “İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları” adlı makalede yer almıştır.

• Bowen bu makalesinde, işadamlarının, toplumun değer ve amaçlarıyla örtüşen sosyal sorumluluk faaliyetlerle ilgilenmelerini savunmuştur.

• Kurumların sosyal açıdan sorumlu olması gerektiği kavramı, 1960'lı yıllarda uluslararası kurumların büyüklüğü ve gücünün arttığı dönemde

yaygınlaşmıştır.

(3)

• Kurumun kendi çıkarları dışında toplumun

varlığını kabul ederek, temel görevleri dışında, toplumsal sorunlarla da ilgilenmesi, atacağı

adımların doğuracağı sonuçları önceden düşünmesi, sorumlu davranışın temelini oluşturmaktadır.

(4)

• Hunt & Grunig’e göre kurumların sorumluluğu şu kategoriler altında değerlendirilmelidir,

•Kurumların temel görevleri

•Kurum çalışmalarının kurum dışındakiler üzerindeki etkisi

•Sosyal sorunların çözümü

(5)

KSS Gelişimi: 1950’ye kadar

1870lerden 1930’lara yıllar kurumsal katkıların yasallaşması öncesi dönem olarak adlandırılır.

1930’lardan günümüze kadar olan dönemde ise şirketler, devlet kurumları gibi, yerine getirmesi

gereken sosyal yükümlülükleri olan kurumlar olarak görülmeye başlandı.

1940'larda ve II. Dünya Savaşı'nda işler büyüdükçe,

şirketler anti-Komünist bir kurum olarak ayakta kalarak sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini

düşünüyorlardı.

(6)

1950’ler

• Howard R. Bowen’in “İş Adamının Sosyal

Sorumlulukları” (1953) adlı kitabının yayınlanması bu konudaki modern döneminin başlangıcını imleyen eser olarak kabul edilir.

• 1950'lerde üç temel fikir vardı: şirket yöneticilerinin kamu vasisi olduğu fikri, rekabet içindeki talepleri

şirket kaynaklarıyla dengeleme fikri ve hayırseverliğin toplumsal desteğin bir tezahürü olarak kabulü.

• 1950'ler, KSS ile ilgili olarak "eylemden" daha fazla

"konuşma” olan yıllardı.

(7)

1960 ve 1970’ler

• Hayırseverlik, 1960'larda KSS'nin en dikkat çekici tezahürü olarak devam etti.

• Bu dönemde KSS’ye yönelik yönetsel yaklaşım vurgulanmaya başlandı.

• KSS'ye yönetsel bir yaklaşım, işletme yöneticilerinin KSS meseleleriyle ilgilenmek için geleneksel yönetim

işlevlerini uyguladığı yaklaşımdır. Bu nedenle, şirketlerin KSS'yi öngörmesi ve planlaması, KSS için örgütlenmesi, sosyal performansı değerlendirmesi ve kurumsal sosyal politika ve stratejiyi kurumsallaştırması önerildi.

(8)

1980’ler

• 1980'lerde, KSS'nin yeni ya da rafine tanımlarını

geliştirmeye odaklanıldı. KSS konusunda alternatif ya da tamamlayıcı kavramlar olan kurumsal sosyal

duyarlılık, kurumsal sosyal performans, kamu

politikası, iş etiği ve paydaş teorisi gibi temalar ön plana çıktı.

• KSS'ye olan ilgi azalmadı; aksine, KSS'nin temel ilgileri alternatif veya tamamlayıcı kavramlara, kuramlara, modellere veya temalara “yeniden harlanmaya” başladı.

(9)

1990’lar

• Genelleme olarak, KSS kavramına 1990'larda çok az benzersiz katkı yapıldığı görülmelidir. Her şeyden öte, KSS kavramı,

çoğu KSS düşüncesini benimseyen ve KSS ile oldukça uyumlu olan diğer tamamlayıcı kavramlar ve temalar için temel

nokta, yapıtaşı veya ayrılma noktası olarak görev yaptı.

• 1990'lı yıllarda büyümeye ve merkeze girmeye devam eden öne çıkan temalar şunları içeriyordu: kurumsal sosyal

performans (CSP), paydaş teorisi, iş etiği, sürdürülebilirlik ve kurumsal vatandaşlık. Kurumsal sosyal performans ile

finansal performans arasındaki ilişkiyi incelemek için oldukça fazla araştırma yapılmıştır.

(10)

2000’ler

• Özellikle 2000'li yıllarda, KSS hareketi küresel bir fenomen olmuştur. KSS’nin ilgisi ve

büyümesi en belirgin olarak Avrupa Birliği’nde görülmüştür.

• OECD tarafından hazırlanan bir rapora göre,

kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki gönüllü girişimler son yıllarda uluslararası ticarette

önemli bir trend olmuştur.

(11)

• Önemli bulgulardan bazıları dikkate değer. KSS

kesinlikle küresel bir olgudur, ancak uygulamada bölge içi farklılıklar önemlidir.

• Bazı girişimler diğerlerinden daha gönüllüdür, çünkü bazı şirketler bunları benimseme konusunda yasal ve düzenleyici baskı altındadır.

• Çalışma standartları, çevre, insan hakları ve rüşvetle mücadele gibi dar uygulama alanlarında bile bağlılık ve yönetim uygulamasının farklılıkları olduğu

görülmektedir.

Referanslar

Benzer Belgeler

As will be described below, the photoinduced esterification reaction utilizing polymers with antagonist functional groups, i.e., benzodioxinone and hydroxyl groups, leads to

Modern sosyal sorumluluk anlayışına göre, herhangi bir kurum; “yer altı veya yer üstü bir su kaynağına zehirli atıklarını bırakmamalı, ekolojik yapıyla

* Doğrudan KSS uygulamasını hayata geçirmek için kurulan ve çevreye duyarlı ürünler üreterek bu amacını kuruluş amacı olarak belirleyen Body Shop gibi firmalar (ama ? )..

Tedarik zincirinde sosyal diyalogu etkinleştirmeyi, çalışanları hakları ve sorumluluklarıyla ilgili bilinçlendirmeyi amaçlamayan programlar Ticaret Bakanlığı’nın

2019 DOĞUŞ GRUP KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU•DOĞUŞ GRUBU

fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2007 y›l› içinde fiirket ile ifllem yapmam›fl ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek giriflimlerde

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.. İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç

Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve